Ellenzék, 1939. június (60. évfolyam, 122-146. szám)

1939-06-01 / 122. szám

ELLENZÉK rr 7f ?f turtle* 7. 7 Titokzatos angol újságíró irányítja a távol keleti eseményeket _____—' W. H. Donald a kinai agytröszt főirányitója LONDON, május 31. A Daily Skd'ch Kínába. kirilötá tudósí­tója, a hikes Juha Günther, nagy feltűnést kékéi cikkworoíziatot közöl tápjában, ebben .1 cikksorozatban egy (különös embleri altit előtérbe, akiről eddlfg jóformán semmit sí m tialMt Európa, pedig ez tíz embar óriási* szerepelt játszóit és játszik « távú kelet sorsában és miivel az oltsam problémák (V'iszi'iüggnek Angik* érdekeivl ll, miem lehe­tetlen, hiogy, ez a nagyhatalmú angol W. H. Donald egyike azoknak, akik ci há tér­ből a világ jövendő sorsát Intézik. Donald rendkívül1 érdekes ember. Több kinai nagykövet életét mentette mrtg és 30 évvel ezelő-íli s.egiittségére vo't Gsang-Kai-Sek teleségének és nővéreinek abban, hogy harccd/on ak a hires kinai állami óiéi érde­keiért. Ugyancsak Donat'd volt a® az em­ber, aki 1917-ben Japán zi kérését íwmler- leitte Kínával, már pedig 'tudvalevő, hogy Kína 1917-ben lépett be a világháborúba. Svamban ápolta <* beteg nv*nsaik és segítette Yuan Sihkait Pekingben az 1916-os forrada­lomban. Amellett, hogy legjohb barátja a Kínában dolgozó miászionáriusokniak, kik­nek gyerrrhkei vállósággal bálványozták a mindig mesélő Donald bácsit, ez a különös ember irányítója a hires kinai póiitlkunok­nak, bizalmasa a iá born okoknak és 'több államtitkot ltud, ro'lmí bármelyik külföldi, •aki valaha Kínában ék. Milyen ember a hires DonaM? A legérdekesebb, hogy Donald Oank- Kai-Sek tanácsadója s a kiniaií agy'.iröszt konferenciáinak hangadója egyáltalán nr-m lúd kínaiul Sohasem fárasztot'ta magát ‘ta­nulással és csak annyit tanult meg ezen a nyelven, hogy „kérenv‘ és „vigyen el az ördög“. Ez a> két kifejezés szerinte társa­ságban és a tolakodó kulik dilién tökélete­sen elég. Harminc éve él Kínában ez a különös ember és soha még egyetlen falat kinai eledelt sem evett. Szokása még, hogy sohasem kér szíves­séget és sohasem kérdez semmit, mégis lúd mindent. Úgy tud hallgatni, mint a gir, minden titkos megőriz. Villám gyorson fc»e- szél és pompás 'társalgó. Sohasem megy estélyekre és vacsorákra és annak ellené­re, hogy legalább ezer barátja van, telje­sen magányos élelet él. Donald 1875-be,h Ausztráliában szülé­iéit. Jfeilemileg zömök, erős testalkatú, fehér hajú, piros arcú, szemüveges ember, tele éUkedvvei és vitalitással. Szeret 'anekdo­tákat mesélni, nevetni, híres humora három konlineng-'n ismara Csodálatom emlékező­tehetsége vám, sohasem felejt' el senkit és isemmjt. Donald már fiatalember korában elha­tározna, hogy újságíró leszi. Egy darabig a Newyork Herald tudósítója volt. Ez a őtp küldte ki Kínába és az ősi ország kul­túrája és különös bája annyira rabul ejáe.t- 'te, hogy elbailároztta: itit fogja eltölteni 'egész életét. Az a különös képessége, hogy mindenki azonnal megbízik benne, a gya­nakvó kibaiakat is elbűvölte. Irodát alapí­tok Gazdasági Információs Hivatal cím­mel és ma is ennek az irodának szerény jövedelméből él, sohasem vágyott gazdag­ságra. Néha még küld tudósitásokat a világla­poknak, mert- asz újságírástól nem tud le­mondani!,1. Mint újságíró ismerkedett meg Gsaník-Kai-Sek marsallal és családjává'" és ezek annyira megszeretek, hogy évek óta naponta velük étkezik és ta> malnsaillné külön főzet- az angol vendégnek. Donald a legböl- csebb tanácsadója a marsallnak, de ha va­laki ezt szóbahozza, szerényen 'tiltakozik. Nagyon szereti őt a hires Csa-nk-Kaft-Sek- 'iié is, oki titkárt teendőkkel szokna meg­bízni. Arról hires még, hogy ő az egyeí- ü-'n ember a hatailmans kinai birodalomban, aki nemet mer monda,ni Csank-Kai-Sek- nek, de ugyanakkor igaz; angol csö'könyös­Funck-Brentano: Udvari világ (EurőjpEii Kúttúra,-sorozat) 344 lap, kéjpes, kötve 198 lej. Korábbi kötetei: Croiset: Gö­rög kult. Homo: Római k. Gailabad: Bizánc;. Dawson: Európa születése. Huizinga: Közép­kor. F. Brentano: Renaissance. Gl. Russ- wurm: Barok'k kötet je 198 lej. Kérjen új­donság- ás köniyvneipi jegyzéket Lepagetól, seggel nu «an ej'l'i ki kinai módom. a gene­rális nevék hainem jó aingioíkisan szódíja. A liiivis Donaild 6o éve« koráig egyetlen egys/rr wem volt be;eg. Akkor lraO hónapig lek üde 'egy iljrok/alos gyomormérgc/.évben, s mikor I;igyelm«-/.teiiék, hogy esetleg valaki Ballag már a véndiák... megmérgezhdlltc, dajkamesén«*k nevezd'’ a/, egészet és kijelentette, hogy ő1, Kína sze­relmesét, okk«»r is legfelj ibb európai mér* ge/heti'.c meg. Kükiniibcn kéjesen fala/lista éo a leghidegvérübb a'ngo'i. Egyszer Sión melle't kciny:'//jerO'hzálilá^l) végzett oz a re­pülőgép, amelycl u'liazolt. Mialatt az ös/r m/ji*s utasok pánikszerű hangulatban várták a katasztrófát. DonaBjcl le sem ierte kezéből uz újságja'. Van egy kits yach'tja és azt tervezte, hogy u'tazni fog rajta, de « yachn 10 év ót'1 áll Shanghai kikötőjében, mert ez a furewa rmber képieken egy napra is elhagyni má­sodik hazáját, Kínák (—) mindnyájan Indiák, ismerték a/i a ni' g (löhl>cnl(", Iragódiát, ainclyel a sot a végzet rendeli osztályré-s/td Másodi Zol Hűiuunk., unki kidvlailevöleg útig ikF1 h<V nappal <*/.<4öfit, március elején, lajda lirias lelki megha.soii'tás után, szlncjininnel írutgntárge/.tá magát és meghalt. A ven­dül kok kis c.sopurijárnak tagja* összenéz. lek s úgy szól váll pilkifiiíilok rtlall s'illetik meg mindnyájukban az elhatározás: Mon/jiiiik ki a temetőbe! Es déli egy órakor a huszonhat vén- d'ák, Vaska igazgatóval és Cseke tanár- rail az élén. kivomuHt a temetőbe. Másod* Zoltán sírjához, ahová közben a véndiá­kok kegyeletes megemtákeréséről érlesi tett szülök és az özvegy is megjelentek. A .sírnál a régi osztálytársak nevében Horváth L., a Dernuiitá-gyár tisztviselője, tarlóit megindító beszédet, majd pünkösdi rózsákból ál ó halbalmras csokrot helyez­tek el a régi diákok tragikus véget ért osztálytársuk sírján, kegyeletük jeléül. Az ünnepség, majd a temetőben le­folyt megemlékezés utón a huszonhat véndiák bam,kellet tarlóit s az ünnepi ebé­den a rég* tanárok és az intézet igazga­tója is résztvettek. Közhasznú munkára hívják be a katonai előképzősöket j KOLOZSVÁR, május 31., Éppen úgy, mint ahogy az előző esz-: tendöben történt, a középiskolák ésj egyetemek katonai előképzős diákjait, husznapi összpontosításra hívják egy­be a különböző tartományokba. Az el­ső széria julius 9 és 29 között, a má-j sodik széria augusztus 3 és 23 közöttj kerül összpontosításra. Az előképzősökj közhasznú munkát fognak végezni munkatáborokban. Szamos=tartomány = ban Máramarosmegye izai járásában,j Temes-tartományban a krassómegyei! Bozovici járásban, Maros-tartomány, ban pedig a topánfalvai járásban lesz=j nek a munkatáborok. Az előképzősöket; a parancsnokság behívó utján értesíti] az összpontosításról. A behivottak; munkaruhát, váltófehérnemüt, lepedőt, takarót, törülközőt, evőeszközöket, ke-] féket és szappant kell magukkal hoz = zanak. Akiket hegyes vidékre hívnak, be, azoknak ajánlatos köpenyeget is magukkal vinni, akiknek elöképzös uniformisuk van, azzal vonuljanak be. Az elöképzös egyensapka viselése kö­telező. A behívott előképzősöket isko­lákban és magánházakban fogják el­szállásolni. Amarosmegyel választók száma harminchárom­ezerről tizen négy­ezerre csökkent Koloisfâr szcnâtorvâlasitOi a törvcngszclf cpiilcfóben szavaznak KOLOZSVÁR, május 31. A június 2-iki szenátorválasztásokkal kapcsolat­ban a szamostartományi választási iroda megbízásából dr. Bileganu, a helybeli törvényszék íöelnöke közli, hogy a szenátorválasztók szavazataikat a Calea Regele Carol 2. szám alatt levő törvényszéki palotának földszintjén levő 19. számú szobájában adhatják le junius 2-án délelőtt 8 órától. Felmentették a hatőságsértéssel vádolt Oanea volt szenátort Érdekes főtárgyaié* a katonai törvényszék előtt KOLOZSVÁR, május 31. A helybeli katonai törvényszék — Ne- gulescu Dumitru hadbíró alezredes el­nökletével — az eHmiilt hét végén tár- gyfalltaj dir. Oanea Laurenbiu volt szenátor tiltott pofitikaii propaganda, ha-tóságsérlés és rágalmazás címén indított perét. A vád dr. Oanea Laurentiu ellen a mult év julíus 4 én Naszódon tartott ..Regrwa“-szövetkezet gyűléséből kiifoHyó- lag keletkezett. Ezen a gyűlésen meghi- virtt vendégként a megye volt főnöke, Dumitrache ezredes is megjelent. A gyű­lésen dr. Oanea Laurentiu félszólallása- kor úilljtó'ag o megyefőnököt súlyosan sértő kifejezéseket használt. A szónok ki- jelentése'iből villa támadt közötte és Dir mitrache ezredes között, aki végül is bí­róság elé terjesztette az ügyet A per tárgyaíásával megbízott VI. had­test katoinaii törvényszéke előtt dr. Oanea Laurentiu kihallgatásakor közel kétórás védÖbeszédébem kitért a volt megyefő- nökmek a nasz ód megyei 44. határőrköz- ség maigántömör ül és g>ranánt működő „iRegna^-szövetkezebtel szemben tanúsí­tott magatárlására. Ezután a vád és védelem tanúinak kihallgatására került a sor. A vád részé­ről tanúként felvonult úgy a jdlcitiegi, mint a volt polgármester. Mig az előbbi, Chitul T. fenntartja a megvefönököt ért sérelem vádját, Xascubiu volt polgárines- ler lűzonytabnul válaszolt a vádat ille­tőleg. A védelem baiinii — közöttük Ma- lai Titus egyetemi tanár — ezzel szem­ben azt vallották, hogy csupán szónoki párviadal támadt jelzett napon a vádlott és a panaszos között. Nacu Dumitru ügy­véd, a „Regna“ mostani alehaöke pedig azt állította, hogy dr. Oanea mindössze a törvényes alapon való működésre töre­keded: rábírni a sértettet­A több, mint 20 tanú kihallgatása után. Dimibrüi Paul hadbíró-százados, a ko­lozsvári katonai törvényszék uj ügyésze, emelkedett szólásra, leszögezve azt. liege,- nem látja fennforogni n hatóság elleni erőszakot, mivel a volt meggefőnök nem hivaiedos minőségben jelent meg, mkj a politikai propaganda esetleges vádjának megállapítását a bíróság határozatára bízza. A védelem részéről dr. Fatűus Stefan ügyvéd teljes felmentést kért. A bíróság, rövid tanácskozás után. egy­hangú felmentő ítéletet hozott dr. Oanea Laureutiuval szemben. Tízéves érettségi találkozót tartottak a felsőkereske­delmi iskola véndiákjai Pünkösdi rózsacsohorraí rótták le kegyeletüket a vándiákok tragikus sorsú osztálytársuk: Mósodi Zoltán sírjánál KOLOZSVÁR, május 31. Meleg hangulatú, bensőséges ünnep­ség keretében tartották meg pünkösd má- sodintapján tízéves érettségi baláükozójukat a kolozsvári felsőkereskedeími iskola ma­gyar tagozatának véndliákjai. Már kora reggel gyülekeztek az isikbíBa udvarán az öreg diákok, hogy mógegyszer beüljenek azokba a padokba, ahoil annakidején éveken keresztül készültek az éleire. Reg­gel 9 órakor megjelent Vaska Dezső, az intézet magyar tagozatának igazgatója és Cseke Domokos tanár, majd később a régi tanárok közül még többen eljöttek, begy mégegyszer üdvözöljék tíz év előtti régi tanítván yaikaft. A véndiákok fetleke- zetek szerinti csoportokban elmentek ez­után a templomiba, hogy rész tvegyenek a pünkösdhétfői istenbiszíHelesten, illetve ünnepi misén, majd a templomból visz - szamentpk az intézetbe s a díszteremben tartottak rögtönzött, de rendkívül benső­séges hangulatú ünnep séget, amelynek keretében felújították régi diákok és ta­nárok vegyesen a régi élményeket s a múlt idők kedves emlékeit. A tál átkoz ó- iiai a régi diákok közül azok, akik idő­közben már családiolt alapítottak, elhoz­ták feleségüket is, sőt néhány kisgyer­mek , kisfiúk és kislányok is bámuló sze­mekkel figyelték és asszisztálták végig a találkozót. Mindnyájan el jöttek, azok, akik tíz évvel ezelőtt zsebükben az érettségi bi­zonyítvánnyal kiléplek az iskola kapuján az évzáró ünnepély befejeztével, hogy ne­kiinduljanak aiz életnek. Mindnyájan el­jöttek, szám szerint huszonhaton. A név- sorolivasásnál azonban a létszám nem la.- lállit. Tiz évvel ezelőtt ugyanis huszonhe­ten érettségiztek és most csak huszonha­ton jelen tek me g a tatáihoz ón. Egy ven­dünk hiányzik. S az egykori osztálytársak némán összenéznek és meghatottsággal ejtik1 ki a „távolmaradt“ régi osztálytárs nevét: Másodi Zdltán. És ekkor a vidám csoport, a> találkozóra összesereglett diák- gviilekezet hangulatába eg\rszerre vallanii fá.jdiallmas nosz'liailgiia vegyült. Úgyszólván mindnyájan üt éltek Kolozsváron és így MAROSVÁSÁRHELY, május 31. Marosvásárhelyen május 24=én, szer- , dán este nyolc órakor zárták le a vá- , lasztási névjegyzékekbe való felvétel: határidejét. A né\jegyzékeket még es- ! te 8 óra után áttették a helyi járásbi- Î rósághoz. Az összes marosvásárhelyi 1 szavazók száma 5246, amely a követke = zöképen oszlik meg: Értelmiségi férfi 1796, nö 238. Földműves és munkás, férfi 2843, nö 28. Iparos és kereskedő férfi 327, nő 14. Összesen 5246. ! A marosvásárhelyi szavazók száma nemzetiség szerint a következőképeit oszlik meg: román 2006, magyar 2524, német 102, zsidó 614. Összesen 5246. ^ Ghedermin Samuila járásbirósági jegyző tegnap, 25=én délben terjesztet­te a járásbírósághoz benyújtott név­jegyzékeket aláírás végett a vezető já«, rásbiró elé. Marosvásárhelyi munka­társunk érdeklődött a megyei összesí­tett eredmény iránt. A választásra Ma­rosmegye területén, tehát a marosvá­sárhelyi járásbíróság körzetében 13.888 állampolgár jogosult, a következő meg­oszlás szerint: értelmiségi 2.171, ipa­ros és kereskedő 603, földműves éS munkás 11.114. Összesen 13.888. Marosvásárhelyen a legutóbbi vá* Iasztás alkalmával több mint 9000 sza­vazó volt nyilvántartva. Tekintettel arra, hogy a régi rendszer szerint már 21 éves állampolgárok is szavazásra jogosultak és hogy a régi listákban olyanok is nyilván voltak tartva, akik időközben már elhaltak, a helyi szava­zók jelenlegi száma arányos a régivel. Jelentős azonban az eltolódás megyéi viszonylatban, mert mig a legutóbbi választás előtt a nyilvántartott válasz­tók száma 32-912 volt, jelenleg csal> 13.888. * 'L .-ó ..'A.yxjj •r.Lj

Next

/
Thumbnails
Contents