Ellenzék, 1939. május (60. évfolyam, 100-121. szám)

1939-05-03 / 100. szám

ELLEN 7hK 19 39 májút 3. Nagy érdeklődés melleit tartotta meg évi közgyűlését a Gazdasági Hitelszövetkezetek központja (»«izdag eredményekről számoltak be a jelentések KOLOZSVÁR, május _\ Nagy érdeklődés mellet tartotta meg é\i kozgyülését április 2X»án a Gazda* -ti és Hitelszövetkezetek Központja. A közgyűlésre országrészünk minden \ időkéről nagy számban jöttek el a szövetkezetek képviselői. A közgyűlést, melyet a központ hivatalos helyiségé­ben tartottak meg, gróf Béldy Kálmán elnök nyitotta meg. A központ vezető­sége részér I megjelentek azon dr. Gyárfás lilemér, gróf Maller lsván, dr. Mikó László _;s Zoltáni Pál választott igazgatósági tagok, valamint Trica /a* haria es Zeicu loan kinevezett igazga­tósági tagok, (iadó Jenő, Gyarniathi Árpád és Vári Domokos íelügyelöbi- zottsági tagok, dr. gróf Bethlen László \ ezérigazgató, dr. Ferencz József igaz­gató és Elekes Béla aligazgató. Az igazgatósági jelentés letárgyalása után Bakk József, a radnótfáji teiszö- vetkezet kiküldöttje emelkedett szó­lásra, Isten áldását kérve a központ további munkájára, egyben a szövetke­zetek háláját fejezte ki dr. gróf Beth­len László vezérigazgató és az igazga­tóság tevékenységéért, hogy ezekben a nehéz időkben s különösen az elmúlt év nehézségei közepette oly eredmé­nyesen irányították a központ kötelé­kébe ta~tozó szövetkezetek életét. In­dítványozta egyben, hogy gróf Bethlen László vezérigazgatónak, valamint az igazgatóságnak külön-külön jegyző­könyv i köszönetét szavazzon meg a közgyűlés. Bakk József indítványát általános lelkesedés niellett fogadta el közgyűlés, majd Bethlen László gróf megköszönve az irányába és az igazga­tóság iránt megnyilvánuló bizalmat, is­mertette a jövő év munkatervét. A központ korábbi tervei szerint ez év­ben mgépitésre került volna a harma­dik szövetkezeti tejfeldolgozó telep, ezt a tervet azonban a rendkívüli gaz­dasági helyzetre való tekintettel ez évben nem viszik keresztül, hanem ehelyett a marosvásárhelyi telepet fog­ják kibővíteni. Ezt különösen a maros- megyei tejszövetkezetek rohamos fej­lődése teszi szükségessé. Rámutatott a vezérigazgató a hitelellátás mai nehéz­ségeire. ismertette a központnak a mult év során beindított takarékbetétgyüj- tési és uj üzletrészjegyzési akcióját. Ez utóbbi során kiemelte a szövetkeze­tek megértő áldozatkészségét, hogy7 szinte maradéktalanul siettek az uj központi üzletrészjegyzésben részt- venni. Köszönetét tolmácsolta egyben a szövetkezeteknek azért a megértő magatartásért, hogy7 a központra há­ruló újabb adminisztratív költségek viselését egyöntetűen vállalták. A köz­pontnak sikerült a folyó évi visszle- számitolási hitelkeretét újabb jelentős összeggel kitágítani s ezt a jövőben is munkálni kívánja, hogy a szövetkeze­tek igényét a legmesszebbmenőleg ki­elégíthesse. Bejelentette végül, hogy7 a központ a mult évben Ingatlant vásá- rolt egy központi székház felépítésé­nek céljából, a székházépítést azonban a rendkívüli gazdasági viszonyokra va­ló tekintettel szintén elhalasztotta az igazgatóság. Az ui alapszabályok kap­csán az igazgatóság a szövetkezetekkel való szorosabb együttműködés megva­lósítása érdekében propagandabizottsá­got szervezett. Kéri a közgyűlést, hogy7 a propaganda bizottság tagjait úgy vá­lasszák, hogy abban minden megye képviseletet nyerjen. A propaganda bi­zottságba a következőket választotta lie a közgyűlés: Imreh Zsigmond. Dá­vid Sándor, Pálffi György, dr. Karda Ferenc, László János, Magass Árpád, Páll Dénes, Polgár Gyula, dr. P. Tré­fán Timotheusz, Becsky István, Tőkés József, Dósa Árpád. A szövetkezeti propaganda kapcsán számos hozzászólás történt. Kővári Ja­kab, a kénosi tejszövetkezet képvise­lője, a vidéki szövetkezeti értekezletek rendezésének kérdésével foglalkozott. Gruja Farkas, a nyárádszentbenedeki szövetkezet kiküldöttje, a szövetkezeti propaganda oiyirányu kimélyitését kí­vánja, mely a tejszövetkezetek szövet­kezeti öntudatát növelné. Gadó Jenő ! éri az igazgatóságot, járjon közbe az KGE-néü, hogy a téli gazdasági tanfo* yamokon szövetkezeti tárgyú előadá­sokat is tartsanak. Dr. P. Tréfán Ti­motheusz mély gondolatokkal telitett hozzászólásában a propaganda erejét fejtegette. Kocsis János a szövetkezeti vezetők uj nemzedékének a kiképzésé­re kétéves szövetkezeti tanfolyam léte­sítését hozta javaslatba, vagy ä szövet* I kezeti pályára törekvőknek az állami J szövetkezeti iskolákba való irányitá* ■ «át. Dr. Mikó László, Balogli József, J Vári Domokos és /oltani Púi hozzá­szólásai után Bethlen László vezérigaz- I gató rámutatott arra, hogy a központ a ! propaganda terén, mint a múltban, úgy i a jövőben is a szövetkezeti tagok belső utón való nevelésére fekteti a fösulyt. A legjobb propagandát a tárgyi ered­mények felmutatása képezi s ezt az eddigi munkásai sikerült elérni. A szö­vetkezeti értekezletek rendezése, me­lyek már többéves múltra tekintenek vissza, szép és tartós eredményeket mutatnak fel. A propaganda kérdése iránt megnyilvánult nagy érdeklődés azt mutatja, hogy a szövetkezeti moz­galom jövőjét mennyire szivén viseli a szövetkezeti tábor. Bejelentette egy­ben, hogy a népközösségi szervezetben a szövetkezeti iigy számára külön al­osztályt szerveztek, melynek elnökéül Haller István gr., a „Hangya“ szövet­kezetek elnökét, titkárául Horváth Jó­zsefet, a központ fötisztviselöjét dele­gálták. Élénk érdeklődés mellet tárgyalta a közgyűlés a szövetkezetek betétgyűj­tési lehetőségeinek a kérdését is, mely­hez szintén sok kiküldött szóit hozzá. Gr. Béldy Kálmán elnök zárószavai után j a résztvevők közebéden vettek részt. t Szervezetünk ápolása, nem a betegség jele, hanem elővigyázatosság ! A mindennapos Urodonal kőzeté» móregtelenit, újjáéleszt. Megszabadítja a vért, az izom és ideg-rostokat az összes salakoktól, mérgektől és mikroszkopikus baci- lusoktól. Szabályozza a vérnyomást és a vérkeringést, jóvatoszi a szer­vezetben az élet által természet- r yy szerüleg okozott cíhasználódást. URODONAL megvéd az érelmeszesedésről, amely az emberiség 70°/o-át megtámadja. Kapható gyáygszertárakfean és drogériákban flóroméi mankó alán mjitoflák meg a stuttgarti kertészeti kiállítást Az Ellenzék berlini munkatársa a kiállítás sajióbemutaióján. — Hogyan képzelik el Németországban a jövendő munkásának életét? - A stuttgarti birodalmi heríkiállilás érdekességei BERLIN* május i. A német birodalomban minden évben igyekeznek azokat az értékeket) felszínre hozni, amelyeket a nép érdekében mind- ezidelg nem használtok ki. Ezek között elsősorban a belterjes kerigazdaságot emelhetnénk ki. Az ország igen nagy ré~ szét íc(ldmüveffésní> alkalm-Uiton talaj ul- ko:ja, a-melye: azonban megfelelő növény­zettel és megfelelő megműveléssel (ki lehet használni és értékesíteni lehet. Ezt <a<z ed­dig elhanyagoló kérdést most megfelelően propagálják az egész birodalomban. Rá akarnak annak a fontosságára mutatni, hogy. sz a kisember, aki családi háza mel­iert kis udvarral és kerttel rendelkezik, hogyan tudnia kevés földjén olyan kis paradicsomot teremteni, amely nemcsak életét teszi kellemessé, hanem emellett anyagilag is jelentősen hozzájárul a család szükségleteinek fedezéséhez. Ebből a célból rendezik évenként a bi­rodalom különböző részein az u. n. ker tészeh kiállításokat. A lavaly Nyugatné" mcíországban, az idén pedig Délnémetor­szág egyik központi városában, Stuttgart­ban rendezték meg a kiállítást. A puszidból — paradicsomot Shot górt város már három, esztendeje készül a kiállítás megrendezésére. Ez a három esztendő táz*s munkával (felt el. Ez nem is csoda, hiszen Stuttgart egyike Németország legfejlődéskepesebb városai­nak és igy az építkezések a város minden ielepülértre alkalmas területét igénybe vet­ték. Volt azonban a várostól nem m^z' sze egy ioo holdas terület, amelyet sem­miféle célra fel nem használhattak. Kő, dudva, repedések és mélységek ö^szevisz- szutságából állott az egész terület. És még­is ezt a terüle".fct kellet? kiválasztani a ki­állítás színhelyéül. Három esztendeig hordták a kövei, irtotíák 1 dudvát, 12 méteres szakadékokul hoztak egyenes szintre, majd házuka. épi'-Ct'tíek, lugasokat varázsollak, virágoké ültelek, mestersé­ges tavakat és vízeséseket képeztek és vé­gül április 22 én megnyitották a kiállítást. X kisemberek boldogulásáért A külföldi és belföldi sajíóemberek bi­zonyos huzódozássaj gondolhattak arra a meghívásra, amellyel a német élelmezési központ kereste meg, hogy őket Berlinből elvigye a kiállításra. Külpolitikai húzások, gazdasági tanácskozások, baüsílmjas moz­gató erők harcának szemlélése helyett so­kaknak szinte nehezére eseti, hogy egy napi ut után egy kertészeti kiállítást' lás­sanak. De ez a huzódozás egyszerre el­tűnt az arcokról, amikor kitün.l, hogy itít minden munka az emberért történt, azért ia Hősemberért, oki elsősorban megérdemli, hogy nehéz munkával eltelt napjai után, kellemes és boldog otthon fogadhassa,. Németországban már régi törekvés az, hogy a hatalmas munkáskaszárnyák he­lyett, oQíyan otthont lehessen iái munkásnak biztosítani, ahol családi házban élhet és a bérkaszárnyák zűrzavara helyett egy­szerű), de bájos otthon fogadja1 ia napi munka után. Nem elég azonban az, hogy ilyen családi házak felépülnek, hanem az is fontos, hogy a munkás csinossá, lakájossá és emellett hasznossá varázsolja. Egyik fontos célja ennek a kiáDlitásnak tehát -az, hogy példái ad arról, hogy ho­gyan lehet egy ilyen családi otthont elkép zeini v - - ' u- - -r • 7 - w Ott áldanak *a különböző típus u családi házak a kiállítás területén. Terjedelme, magasság», (levegője azt mutatja, hogy egy ennyi és ennyi aaigu családnak, milyen otthont kftll juttatni. A ház körűi kis ud­var és Overt. Csodálatos leleményesség és praktikusság népesíti be űz otthont és a kertet egyaránt. Kiszámítva a területet és a csail'ád ráérő idejét, mindent elrendez­nek. A ház mellíect hatalmas tábla és ezeken száraz statisztika helyett beszédes képek állanak. Ezek a, képek mulatják be, hogy milyen évszakban mit termelhet a csatiad, milyen háziasaitokat kell 'tartania, ha gaz­daságosan alkarja (kis területér felhasználni Óriási jelentőségű dolgok ezek! Otthont* akarnak nyújtani a kétkézi és szellemi munkásoknak. Ez az akció Németország­ban mindjobban tért hódit. Ahány ház, annyi szokás • Ahány ház, annyi szokás, mondja a közmondás. Ezen .a kiállításon ezt n mon­dást így módosíthatnánk: «hány föld, annyi termés. Ezért? ez a kertkiái'li'ás valósághoz ragaszkodik. Nem kitűnő, humusz földben virítanak1 a virágok, vi­rágoznak ű fák, yagy_ lombosodnak & sző' lőtőkék, hanem különböző jó- és rossz- minőségű földben élnek a növények. Így, bemutatják azt, hogy milyen földben, melyik évszakban mit lehet- termeszteni. Még arra is kiterjed a gond, hogy izléste*, len falusi temetők helyett a falu milyen részében lehet berendezni a halottak biro­dalmát. Terméskövekből epitete kicsi ká". polna mulatja a falusi képnek azt, hogy, kőmüvestudomány -nélkül hogyan lehet összeállítani azt a kis kápolnát, ahonnan oz elhunytat utolsó u’jára kiférhetik. A kiállítás látványosságai Noha a kiállítás elsősorban u (kisember praktikumára néz, mégis egyes részei szemkápráztató pompával vannak beren­dezve. Mesterséges tavak felelő száz és száz szökőkút löveli a vize: a magasba, hogy sokszínű megvilágításban permetez- . zen szét a többhoidas rózsaligetek mellett. Csörgedező patakocska csobog a szín- pompás tulipánágyak (között. Hetvenezer primula van a világ minden részéből ágyasokban úgy csoportosítva és úgy te­nyésztve, hogy7 itt ezek a virágok egész esztendőben virítanak. A szekfük csodála­tos színekkel és csodálatos illattal ragad­tatják el a sétálót, hogy pillanatok alatt szines tulipánokat; lásson maga előtt, ame­lyek szinváltozata elragadta! oLii kiáltásra ragadják az embert. A hatalmas csarnokok melegágyai, pompás, praktikus megoldások a. háziker­tészek részére, a gyönyörűen kiképzett terraszok, mind azt a célt szolgálják, hogy a szemlélő a szépet és a hasznosat együtt, élvezhesse. A tavalyi essen! kiállítást százezrek! nézték meg. Eire a kiállításra, is, amely­őszig marad nyitva, már előre olyan számmal jelntkeztük q kül- és belföldi vendégek, hogy az a háromévi kemény munka-, amit- ide befektettek, bőséges er­kölcsi sikerrel fog kamatozni. Tóth Bálint. Az *,E1 Hakim“ Írójának uj könyve: lohn Kniffe!: Tm Hala Az utóbbi évek egyetlen regénye sem vetett fel oly mély erkölcsi probléma» kát és nem birkózott meg velük any» nyi művészettel, mint a Via Mafa. Olyan hatalmas ez a regény, mint ma­guk a svájci Alpesek, melyek közt le­játszódik, Ára diszkiadásban 290 lej ax Ellenzék könyv osztályában- - ‘v M

Next

/
Thumbnails
Contents