Ellenzék, 1939. április (60. évfolyam, 75-99. szám)

1939-04-01 / 75. szám

KLÍ.fíNZhK Kik leptek be a nemzeti íiÜászületésíroní]ának magyar tagozatába Kolozsváron? (Folytatás.) D< ;,k Ferme, Dómjául IV;lenit?, Nagy I-A* .1"^. Kürtös János Miest'g«*, Ahrnhám Bor- l .»la, özv. Kötői l.slu áraié, Ambrus Ilona, Vnilvus Frzsélvt, özv. Foga>na\H Józsefné, S.mly László és feV-ége, Kovács László és téévégo, Ki/.or Inez*' László, Ferenci János «"» feb'StVg**, Kokoly Sándor né, Darvas Rózsi, Méhes Ferenc, Benjámin Albert, Deák And* i . i és felesége, ö/v. Móra Mihály né, Kiss Wlolt' és felesége, S/öcsi Atidrás ég feleslege. Lóriik István és felesége, Henriik Magda, S’tkely Ferenc és fe"evóge. Szilágyi Ijn’jos és felesége, Binder Ferenc, Bee,kő Ágnes, Jnn- e.siá Gabriella, Fürst Rozália, Kristóf Sarolta, Szentes Albert né-. Jurtán Erzsébet, Bene Re- /s;i és felesége, Kovács' Lina, Flekes Zsil- 7'.inna, Boldizsár Gizella, Fodor Mária, Bá­lt-.! Berta, Róncii Ida, Mo'liár Hona, Szász István és felesége, Kovács István és. felesége. I.őrinczy János, Kityús Piroska, Orbán Ká­roly «ás felesége, Szoke'ţv Írnia, Reil Mária, Bcn-kő Balázs és felesége, Baczonii Frnö és felesége, Richter Intre, Csáki Ferenené, Zá- gand Szabó József, Albert Ferenc és felesége, Hadházi József, Csíki Károly és GVesége, Gál Adolf és felesége. Szalma Sándor és fe­lesége, Tóth Gergely «is felesége, Butyka Já­nos, Brédat Pál, Fráter Pál, Horváth János és felesége, Portik. András, Kádár Pál és fe­lesége, Juciik Anna, Bokor Róza, Jokiea Györgyné, Répúuszki Pál felesége, Deák Irén, Sebe István és felesége, Janka József és felesége, Kuthy Károly és feleslege, Sinió Domokos és felesége, özv. Szabó Andrásné, Enyedi Simó Mi hály és 'felesége, Pusztai Má­ria, Várkonyi Ilma, László Márton és fele­sége, Judik József, özv. Gáli Dénesivé, Klein IM'a és felesége, Páll György-, Tóth Sándor és felesége. Kal'ó István és felesége, özv. S’Z'öC-9 Ed éné. Benedek Rozália, Ilikkel János és felesége, fifj. Spalier Károly, Miklós István és felesége, Szabó Andrásáé, özv. Kakassy Sfündomé, Harcsa András és felesége, Rich­ter Zs’gmond é felesége, Nyilas A'bent, Göd- rr Zoltán, Sylveszter Sándor és felesége, An­tal József és felesége, özv. Czirják Sándorné, özv. K ransz Mi hál}'né, Kiss Ágnes, Fábián Mihály. Basa Sándor, Tárkünyi István, Ur- roántzv Sándor és 'felesége, Szalxá Gergely és tele-lége, Szász József és felesége, Drc­nyovsrhy Gyula», Schuster János és felesége, Bartlia Károly, Boros János és felesége, dr. ’Kronfcid Lajosné, Püspöki József és felesé­ge, Szatmári Elek, Incze Andor, BÜuska Il­ma Rusz Sándor és felesége, Brudj Árpád és felesége, Szabó Józsefné, Moldvai Irén, Moldivay Erzsébet, Moldvay Józsefné, Fiilöp Czankoi György, Péter Jlínos, Adam Sándor­né, Pungucz Károly és felesége, özv. Dózsa MLksánc'v Deák Géza, (Kálin Julia, Konrád József és felesége, Szabó Istvánná, .Farkas György és felesége, Balázs Márton és felesé­ge, özv. Csákány Istvánra?, özv. Török Im- réné. Szinger György és felesége, dr. Ürmtöwí Károly, Both Dezső, Szeghy Lajos, Balogh Gerő és fe’esége, Bálid Árpád és felesége, Bakó Imre és felesége, Hatházi Károly és fe­lesége. özv. Kiflin Józsefé, Tatai Elek, László József, Papp Béla és» felesége, özv. Papp Fe- renefóé, Fábián Borbála, Palatha Zolim, Varga Gengely, Gámpé Dezső és felesége, Kiirály Pál és felesége, Medgyesi János és felesége, Deésíi Gyula», Fischer Ferenc és fe­lesége, S7-abó Anna, Hajnal János, Szilágyi Lajos és felesége. Ötvös Sándor és felesége, \n;loc<i Imre '& felesége, Fosztó Lajos, Bállá Péter, Zúgom Szabó Ferenc és felesége, Al­bert János, Sz. Gavallér Gyűlt» és» felesége. TAí® Vencel és felsége, Fábián Istvánná, Ko- lozsi Jenő és» felesége, öáv. Szabó Endréné, Kiss Sándor ég felesége, Czakkel Gyula és fe­lesége. Franjyó Gyula és felesége, Bikfalvi József és felesége, Vaavil'iás György és fe­lesége, Poklosi Zakariás» és felesége, Balogh József és felesége, Kiss Mária, Asztalos Sán­dor és felesége Bíró Géza és felesége, Gá­li óra- János és félesége, Tánczos Dénes és fe­lesége, Török Mühá’ly és felesége, ö7-v. Hor­váth Ferencivé, íKVnFtes Imre és fe’esége, Egyed Lajos és felesége, Vinczj Sándor és felesége, Vigh Isllván és félesége, özv. Lemé­in yi Guszitávné. Fábián István, ifj. Simon Elek, »id. Simor? Elekné, Nagy Aladár, Boér Gusztáv, László Erzsébet, Szász Edith, özv. Szász Gerőné, Reich Lortílndné, Poipp Lajos ás fele-rége, Luszbig Rudolf né, Papp József, Patop Sándor, Orelly Zoltán és felesége, Zsiga Péter és fe'esége, Sril'ágvi József és felesége, Kiss Ferenc, Rózsía József, Kocsis Károly, Nagy ősi Katalin, Túrós Sebedyctra, Boér László és felesége, Németh András és fele­sége, özv. Bán Lászlómé, Bán János, Bréda Árpád, Kdrcher László, Jakab András és fe­lesége, Kiss RéTla és felesége. Németh József- n-é, S’itnoo András és- felesége. Márton József és felesége, Krics ÁUpád, Dózsé« Sándor és felesége, Zemtai Irén, Krenner Éva, dr. Kö­ves István és fe’esége. Köven Adrién, Bakos Aladár és felesége. Szukomér Klára. .(Folytat] ukA - ’ ~ Bálán érsek ésPopíraian miniszíer üdvözlő iávira(olca( küldtek Calinescu miniszterelnöknek BUCUREŞTI, március 31. I Calinescu Armand miniszterelnök tegnap üdvözlötáviratot kapott Bálán I Nicolae érsektől. „Büszkék vagyunk I férfias magatartására és teljes szívből üdvözöljük.** így szól az üdvözlő táv­irat szövege. f Dr. Pop Traian, u nemzeti vagyon leltározásával megbízott miniszter az alábbi táviratot küldötte a miniszterel­nöknek : „Leírhatatlan öröm töltött el, ami- dön Kolozsvár felé vezető utamhnrt ér­tesültem arról a nagyszabású tettről, amely a legteljesebb mértékben kivív­ta nemzetünk önnel szembeni háláját és együttérzését. Az Ön cselekedete fé­nyes' bizonyítéka volt annak a hűséges ragaszkodásnak, szeretetnek és hűség­nek amellyel az ország egész, népe vi­seltetik Őfelsége és az ön által veze­tett kormány iránt. Az ország népe lel­kesen és tömegesen jelentkezik az or­szág hívó szavára, öregek, kik már mentesek a katonai szolgálat siói, ón­ként jelentkeztek és kérik beöltöztetó- síiket. Az országörök kimagasló példá­val járnak elöl, amint férfiasán segít­séget nyújtanak a behivottaknak. örö­münk végtelend Kegyetlen rablógyilkosság áldozata lett egy bucureştii győgyszerésznő BUCUREŞTI, márciusi 31. | A Bulevardul Ferdinand 49. szám i alatti lakásban tegnap holtan találták meg Georgetta Tempeanu gyógysíe- résznöt, aki a Calarasilor-utca 240. sz. alatt levő gyógyszertárt bérelte. A holttesten külsérülés nyoma nem lát­szott, azonban a boncolás folyamán ki­derült, hogy a gyógyszerésznőt meg­fojtották. A rendőri nyomozás megál­lapította, hogy Georgetta Tempeanu lakását kirabolták és elvitték otthon Őrzött pénzét és nagyértékü éksze­reit. A győgyszerésznő két nappal ezelőtt uj cselédet fogadott, aki férjével együtt jelentkezett szolgálattételre. Az asz- szony a szakácsnői teendőket látta el, férje pedig az inas szerepét töltötte be. A házaspár eltűnt, nevüket pedig a szomszédok közül senki sem ismeri. A nyomozó közegek feltevése szerint a gyilkosságot valószínűleg ok követték el. Személyazonosságuk megállapításá­ra és kézrekeritésükre megtették a szükséges intézkedéseket. Válóperes tárgyalások özöne a kolozsvári törvényszék előtt Gyorsfelvétel 17 válóperes házaspárról, akik magúk sem tudják, miért romlóit el az életük KOLOZSVÁR, március 31. A törvényszék székei óinak tárgyalóter­mei üresek. Bűnügy nincs» tehát nincs szenzáció, gondolja az újságíró s már tá­vozni készül a folyosóról, amikor egyik ügyvéd ismerőse diszkréten a fülébe súgja. — A harmadik szekciónál csinos kis vá­lóperek. vannak! Érdemes benézni! Azzal már ott is vagyunk a tárgyalóié' rém ajtójánál. A kifüggesztett idézőlapon tizenhét név szerepel. Illetve tizenhét há­zaspár neve. Egyíől-egyig válóper. Tizen­hét válóper egy napon! Tekintélyes re- kordszám! önkéntelenül is a birákra gon­dolunk: Tizenhét válópert letárgyalni egy délelőtt! Rövid pár óra alatt bevilágítani az igazságszolgátatás reflektorfényével) tizen­hét házaspár belső családi életébe, amely minden kis intimitásával, minden csalódá­sával, tévedésével, 'félreértésével és szomo­rúságával fel-árul egy-egy válóperes tár­gyaláson. Nehéz feladatot ró ez bizony a birákra! Főíkg, ha nem valami sikamlós hátterű házasságiörés miatr állnak itt a bi- rói emelvény előtt a válóperes' felek, ha­nem — lássuk csak, miért is kerülitek ide ezek a házastársak? Miért is akarják fel­bontani voltaképen >az együttélést? Mi tör­tént) velük az- ő egyéni, zárt kis világuk­ban. És honnan jöttek ide? A társadalom milyen körében folyt !az életük? Mit akar­tak . . . mit vártak egymástól? Anélkül, hogy indiszkréciót követnénk el, üljünk be egy órára a tárgyalóterembe s készít­sünk egy-két pillanatfelvételt néhány mai házasságról. Házasság „szeszélyből“ — Ez már az ötödik — mondja halkan a teremszolga, amint bemeg)dink. A váló­peres hölgy csinos, fiatal, barna asszony. Azelőtt középosztálybeli uriilány volt. A válópert a férj indította meg. Indokolása mindössze ennyi: Felesége csak szeszélyből kötött; vele házasságot és nem komolyan. Asszony akart lenni, ennyi az egész, Úgy képzelte: házasság rövidlejáratra! Ügyvéd­jével még -az esküvő előtt megállapodott, hogy 2—3 hónapi házasélet után megindít­ja a válópert. A férj ezt később megtudta. Közben persze több idő is eltelt s a fiatal- asszony úgy látszik, meggondolta a dolgot és elhatározása ellenére, nem sietett a vá­lóperrel. Most aiztán a férj akar válni. S ahogy az ügy jelenleg áll, fel Ls bomlik a házasság, - - • ­„Bezzeg, máskép volt azelőR ! - . ­A másik válópert» hölgy is jómegjele­nésül. Azelőtt elárusitólány volt az egyik nagyobb üzletben. — Olyan szépen indult a szerelem ez' előtt 4 évvel — mondja. — Tavasz voüt, amikor megismerkedtünk. AzJfán meny­asszony lettem. Elvitt a vőlegényem sétál­ni, színházba, moziba. Bezzeg, most már sehová sem visz, mert már nem szeret. Egyedül hagy. Máskép volt azelőtt s én azt hittem, hogy mindig ugv lesz. így most már minek élf­jünk tovább együtt? Jobb, ha elválunk. Itt az asszony indította meg a válópert. Dr. Cojocariu elnök a férjre néz. Az egy­kedvűen, blazirtnn tekint maga elé. Arcá­ról ezt lehet leolvasni: Mindegy . . . Holtbiztos, hogy ezek is el fognak válni! Szerelemből nem lehet megélni! A következő ügy már súlyosabb. Itt azt mondja a*z -asszony: — Nagyon szerettük egymást s amikor kél évvel1 ezelőtt összeházasodtunk, egyi­künk sem gondolt arra, hogy miből fo­gunk megélni. A férjem keveset keres. Ha­vonta még kétezer lej sem egészen. S igy csak kínlódunk és nyomorgunk. Mert ugy-e kérem, szerelemből nem lehet meg­élni. Minek igy tovább? Hátha külön- küfön jobban fogunk, boldogulni. Én is, meg ő is. Csöndes hangon mondja ezt. És Rt «i fér­jére néz, aki némán, helyeslőén bólint. Te­hát kölcsönös beleegyezés! Semmi vita. A következő ügy is simán megy. Simán, de fájdalmasan. A férj munkásember. Il1e?- v'e csak volt munkásember. Évekkel ez­előtt. Jelenleg munkanélküli. Akárhogy toldozzák-foldozzák aiz életüket, nem megy. Semmi és sehogysem megy. Hol van már a szerelem? Hét-nyolc évet nyo­morogtak együtt s most különválnak. Jobb lesz? Roszabb lesz? Már nem is gondaLnak semmire. De nem is haragudnak egymásra. Mind a keRen úgy érzik: egyikük sem oka! Ami elrontotta «2 életüket, azt igy hívják: rossz gazdasági viszonyok! Mit te­hetnek ellene? Még szerencse, hogy nin­csen gyermekük! A másik pár már harciasabb. Idegesebb. Izgatott szavak röpködnek s &z elnöknek többször kell csendre inteni a feleket. Akörül folyik a szócsata, hogy kinél ma­1939 h prill t /. radjon a gyermek. Az :iv/'>ny is. a férj •* magának Wve'<-]j. A (érj hu ualnok ' in bér. A gyerek ötévé.:. A gyermeket nwnd a kelten szeretik. Egymást rnár kevésbé! Most viharzik, tombol a® indul »t m»nd a kettőben., De < /. az izgatott válópere* pár — ha máskép nem nvgy, lehetséges, hogy még összebékük A gyerekért! Nincs k» zárva. A következő házaspár ébtél egy rejté­lyes levél dúlta fel. Egy; szerelmes levél, amit az. asszony kapott'. Ezt állítja a térj. Az asszony viszont kijelenti, hogy semmi köze a levélhez, «cm a feladóhoz. Nem is nt-ki^ szól. Ezeknek a számára is van még remény! * * I És így tovább. Csak néhányat ragad­tunk ki ebből a válóp r-üzönből, de ezek­nek a keresztmetszete, ezek a kis gyors- felvc-telck is tisztán, élesen tükrözik vis^- sza ezt az ijesztően elrontott, szerencsét­len, hóbortos, szegény, bei g időt, amely­ben élünk és tengődünk: ]939 ! . . . (g. a.) MA ■ 57 ÉVE 1882 március 31 én a lapok sehol Ír­nak és beszélnek róla, hogy a lii év óh\ kísértő középiskolai töroc rty jai>os: atol, melyet a Ház bizottsága elutasított, főleg, a nemzetiségi képviselők óhajára, végleg, leveszik a napirendről. Lapunk tö'jb<zör vezér cikkezik erről, előző nap épp Pro- may Gábor báró cselekedte. Kossidh LQ\ jós nem engedi meg, hogy akudémioi tag­ságra jelöljék. Országos gya^z* okoz Si­mony í Ernő, a kiváló függetlenségi kép­viselő, volt szabadságharcos és iSőS-ig emigráns halála, a dalműt felkelést n mo narchia elnyomta, de Boszniában és Her­cegovinában folytatódnak a zavarok. El­tiltották a montenegrói sapkák viselését.' Milán, aki nemrég vette fel a királyi cí­met, országos körútra indul Szerbiában. Rcmagnéiban a forradalmárok véres tün-\ telest rendeztek a párisi komán kikiál­tásának évfordulóján: több élet esett óf- dozatuk Az angol disóházban vita folyt a királyné köszönő iratának felolvasása, kapcsán, födetlen fővel ked-e meghall­gatni a miniszterelnök felolvasásátAz egyik miniszter ugyams fönntartotta ka­lapját. Végül a speaker kijelentette, hegy, csak az állami jelentőségű királyi leirat esetén illendő a kalap levétele. Lapurdi támadja megint a „mustra megyét' ■—•’ Bánffy Dezső br. főispán szofnnkdobokai. közigazgatását —, mert. a szolgabirák ün- kénycsen „strázsapénziu szednek a [tu­siaktól. Teleki Sándcr gr. ezredest, Petőfi Sándor barátját, mély részvét keresi föl a világ sok tájáról, édesanyja; Te.'(ki Já­nosáé halála alkalmából. L temették F< - garassy Mihály gyulafehérvári püspököt; utódja Lönhardt Ferenc segédpüspök. -Az Egyesült Erdé’yi Bank a hárrm év letel­tével uj vezetőséget választott: igazgató lett Bánffy Albert báró, Gámán Zsig- mond, Dorgó Albert dr., fc'iyyelőbizott- sngi tag Bogdán István, Dobd Anta-, Fi- nály Henrik, Gyarmatiig Miklós, J{. Bia- sini Domokos, Tauf fér Ferenc. A kolozs­vári ásandó áJ lat kiál Idős bizottsága: Tr< sza László vezetéséve', Sigmond Dezső, Benigni Sámuel, Gamauf Vumos. Ke­mény Géza, András, Janos br.. Bánffy Adóm és Béla br., Beiben András gróf tisztelgett Budapesten Kemény Gábor br. földművelés-, 'par-, kereskedőim’ miir'cz- 1 érnél, állami támoga-ás cule kében Fő­ző este a Jó falusiak cimü színmű 1 Gu­ba nyi, Mátrai, Szacsvayné. Gero Lina), este Sziklai Emdia juJalomjatékáu1 n Bo­cae cio került színre. Gyencs László a na­pokban elbúcsúzik és a budapesti Nem­zeti Színház tagja l-sz. Mót-ai Beának, a főrangú műkedvelők rendezőjének, Zeyk Józsefné két emuk ezüst gyertyatar­tót küldött köszöneiük jelé ii. Pa-'hé Ade­lina, a világhírű énekesn ék tveszede- lemben forgott: a bostoni színházban énekelt 7 ezer főnyi Közönség c olt, mi­kor az egyik diszl°‘ lángba bord*: az éber tűzoltók azonban útját álMnk a ve­szedelemnek és a megijedi nézőteret is megnyugtatták. Meghalt Longfellow, <3 nagy amerikai költő VJ UNIVERSUM e mindentudás tárháza. U| kiadás. hatalmas kötet, Iexikonalck, rengeteg) kép, ára 4IO lej az Ellenzék kónyvosz• tályábaa, Cluj-Kolozsvár, Piaţa Unirii* yidekre utánvéttel U azonnal küldik

Next

/
Thumbnails
Contents