Ellenzék, 1939. március (60. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-01 / 49. szám

âm 3 to Szerkesztőséi; és kiadóhivatal: Cluj, 0!cu Moţilor 4. Telefon: n—oş. Nyomd®: Sir. I G Ducu No. 8 Ftókksadóhivasal é* könyvoszíály: P. Unirii 9 Telefon i r-99 ALAPÍTOTTA BART ii 4 MIKLÓS Felelős szerkesztő és ig&rgata s BR, GROIS LÁSZLÓ 1 ■ Kiadótulajdonos: PALLAS &, f, Törvényszéki líjstaronioaísi saám: 39 (Dos. 5938. Trb. Cluj.) FJőíizerési árak: havonta Sa negyedévre 240, félévre 480 eqész évre 96c- 'Imiim in mim— LX ÉVFOLYAM, 49. SZÁM, szerda CLUJ, 1939 MÁRC US 1. fmaâimasâ» Fényes külsőségek közt ünnepelte az ország népe az uj alkotmány kihirdetésének évfordulóját 1 turvrmmM«TnmmMK»,r i iimri I iraj-^aOTMMnmmaMnaaitgBa? ( ff Őrizkedjünk a múlt hibáitól! mondotta az uj alkotmány kihirdetésének évfordulóján Őfelsége II. Károly kírá'y* Az Uralkodó utalt beszédében arra is, hogy leien vannak a más etnikai eredetű romám állampolgárok képviselői is, amit a belső fend legbiztosabb zálogának tart• ** Kolozs­váron Taíaru királyi helytartó nagy expozé keretében méltatta az ünnep felelőségét BUCUREŞTI, február 28. (Rßdör.) Az „Alkotmány Emléknapja“ Bucures- íiben tegnap délelőtt 11 órakor kezdő­dött a pátriárkáíuson celebrált Te Deummal. Az istentiszteleten résztvet- tek Alexandru Vaida-Voevod, Argeto- ianu és Mironeseu királyi tanácsosok, Calinescu minisztereSnök-heiyettessel az élükön és a kormány összes tagjai, valamint a polgári és katonai hatósá­gok vezetői. A pátriárkátus udvarán disz,század tisztelgett zenével és zász­lóval. 11 óra 20 perckor — az isten­tisztelet után — a résztvevők vala­mennyien az Ateneukíérre mentek, hol 11 óra 30 perckor a királyi taná­csosok, a kormány tagjai, valamint a Nemzeti Újjászületés Frontja leg­felsőbb tanácsának vezető egyéniségei a diszmenethez sorakoztak. Az uj egyenruhák ragj'Ogtak mindenütt. 12 óra 5 perckor a legfelsőbb tanács tagjai katonazene hangjai mellett kezdték meg a felvonulást a királyi pa­lota felé. Az első sorban, jobbrói=ba!ra AL Vaida-Voevod, Argetoianu, Miro­nescu, Calinescu, lamandi, Slavescu, j Ghelmegeanu, Constaníinescu, Bujor, j Ralea, Petre Andrei, Dragomir dr. és j Gafencu haladtak. A második sorban Gabriel Marinescu, Eugen Titeanu, Ala- J gureanu, Toni, Jinga, Serban, Beran, N. \ Popescu és a többi államtitkárok halad». \ tak. Utánuk következtek a NemzetóL Újjászületés Frontja legfelsőbb tanfÖf csának tagjai, akik közt egyenruhában > feltűnik Bánffy Miklós gróf, Szentke- reszthy báró a magyar tagozat részé­ről s Wolf Henrich és Guth a német tagozat részéről. J őfelsége //. Károly király és Mihály nagyvajda a király! palota erkélyéről római köszöntéssel fogadták a felró* palást. A kormány és a Front legfelsőbb ta­nácsának tagjai után Georgescu Petre tábornokkal az élén a Front nem­zeti gárdái következtek. Utánuk halad* tak a Nemzeti Újjászületés Frontjá­nak kék egyenruhás és skót bereites első zászlóaljai. Mögöttük festői nem­zeti viseletben, melyre az Arcvonaí jeU vénye volt hímezve, a különböző vidé­kekről érkezett falusi csoportok vonul­tak. Ezután zászlók alatt az „Eroile Neamului“ egyesület tagjai, továbbá pe­dig a hadirokkantak, a hadiözvegyek és a hadiárvák, a volt frontharco­sok nemzet szövetségének, az irgalmas nővérek egyesületének, a „Barbatie si Credinţa“ kitüntetettjei egyesületének tagjai vonultak föl,* majd a háborús önkéntesek, a „Marasesti“ egyesület tagjai, a „Római légió“, a nyugdíjas al­tisztek egyesületének tagjai, „Nagyro® mánia megteremtői“, a volt fronthar­cosok ligája, a ,,Mihas nagy vajda-rend“ és más egyesületek következtek. Felvonulás után a Nemzeti Újjászü­letés Frontja legfelsőbb tanácsának tagjait Őfelsége II. Károly király fo­gadta a királyi palotában, hol a jelen­levők ebéden vettek részt. Ebből az alkalomból Armand Calinescu minisz­terelnök-helyettes nagyjelentőségű be­szédet mondott, melyre Őfelsége vála­szolt. — Ma egy éve itt w <íróríteremben vár­ta a kormány és 07. udvar a semmbőszek biráinak bizottságát, akik a népszavazás eredményét adták hírül. Négym»Hióhá- romszázezer hang, vagyis a szavazásid jo­gosultak kilencvenkilenc százaléka csalta- kozcbt lelkesen Felséged uj alkotásához. A királyi kezdeményezés igy mély vissz­hangra talált -a népben. A válságos órákban az ország egyértel­mű volt abban az értetembon, hogy a helyzet megoldása csak a Koronától indul­hat ki. A királyi kezdeményezés mo­narchiánk a 1 ap jdtén'tőségének hangsu'y0" zását jelenti. így felevenedett régi nemzen' hagyományunk s történelmünk hosszú tn- paszta'ióiha rnutalja, hogy ebben van nem zd'i állami életünk legnagyobb kezessége. Egy külföldi fejedelmi sarjnak uralkodóvá való meghívása magában fogţMta a legerő­sebb tekintély gondoltát s azt a szerepet, hogy mint bíró áHjön mindenki fölöt-.. Az 1857. évi nagy hazafiak gondolkozásában az uj uralkodóház meghívásakor a cselek­vő és tekintélyes monarchia eszméje állott és nemzeti állami ólötünk fejlődése nagy uralkodóink nagy tetteinek csodálatos so­rozata. Modern államunk első alakja és függet­lensége í. Károly király alkotása.A z ország egységesítése és szociális felszabadítása I, Ferdinand király munkája. A szé'bomiási törekvések megállítása és 'a Nemzed Újjá­születés nagy müve Felséged alkotása. így nemzeti történelműink • fejlődésének min­den kiemelkedő cselekedetén attt van a ki­rályság pecsétje. Ma az Uralkodó hangjá­val maga a nemzet beszól Ebb«a a mos­■ani órában ismét a királyság egy nagy cselekedetét' ünnepeljük és ez ellőtt a tett előli «az egész román nép mély hálával hajlik meg. 1938. február 27. óla uj alkotmány uralma atlaW élünk. Ezü án a helyettes miniszterelnök kije­lentette, hogy rni az uj alkotmány lénye­ge és milyen módosítást hozott az a poh- ttiikai romaníicizmustól sugalmazott régi ailWmánnyal szemben. Ez a rezsim egy ideig nagyobb zavarok nélkül működhetett mindaddig, ameddig a kü'íső és a belső társadalmi nyugalom korszakát éltük, de nem biztosíthatta az álltam életéi akkor, amikor a helyzet mpg- vakozott. A felforgató áramlatokkal] és a külső fenyegetésekkel, szemben az első kö­! telesség volt az állameszme megerősítése és j a társadalmi együttműködés szolgákul a. Az uj alkotmány anélkül, hogy kisebbítette volna az egyénnek, mint a- fejlődés énve- ző.ének jogait, alárendelte ez* a közösség, tehát az állam legfelsőbb érdekeinek. Mos* jeleni meg első ailkaflomrnial törvényhozá­sunkban az állampolgárok haza iránti kö­telességének gondolata, amelynek védelme és fejlődése az állampolgárok élekének leg­főbb értelme. Az uj alkotmány nem is­meri az oszlálykülonbséget és így az álta­lános együttműködés szelemét teremtette meg. Az á'Matmpolgári, mint’ a tevékeny munka fényezőjét tekinti és csak annyiban ismeri el az ország vezetésének ré.,ztvété- iében való jogát, amennyiben ezt tevékeny és erőteljes munkájával igazolja. GyőnymH er Az 1938. február rc-iki alkotmánnyal uj korszak induh meg az ország életében. Egy év ó-ó az uj alkotmány keretében ki­fejtett szü ni telén munka biztosítóira a bel A békét. Emlékezzünk vissz» a megelőző eseményekre, amikor anarchikus eleinek lázadlak f°l az állami 'tekintély eft'-en. a teremtő erőket gyöngítették és valósággal a meredély szélén átloteunk. Azután a rend egyszerre hdlyreáflíott, a hatóságok visszakaplak tekintélyüket, a b'zalom ui- já éledti s ma minden állampolgárnak az az érzése, hogy háló a belső nyugalomnak, a (legnagyobb békében fejtheti ki tevé­kenységét. Az ui alkotmány nyomán hely reáltolt az erkölcsi rend. A bűnösök mindig mez­1 kapják büntetésüket. Legfőbb ellenőrző I testület 'létesüli .az állami éle1' Tisztaságának s biztosítására. A fianaJabb nemzedékeket I erőteljesebb tevékenységre hívtuk fel. Sok I fiatai! erő kapott alkalmazást ag iktatásban, j a bíróságoknál » közigazgatásban és az egyetemi ifjúságot is jelentékeny on támo- I gattuk. Nagy részben sikerült felszámolni agt a társadalmi folyamatot-, amely aiy.in káros befolyással voM «az ország lelki fej­lődésére. Az uj rezsimet a nemzeti probléma ki- hangsúlyozás» is jellemzi. Egy év óta a bíróságok felülvizsgálnák 'azokat a körül­ményeket. amelyek között idegen fajú egyének állampolgárságukat szereztek. Kü­kén rezsim, tétestül* aarak számára, -.kiknek állampolgárságai) visszautasították s ezeket mint idegeneket külön ellenőrzésnek ve­tették alá. Erősbödölt a. különböző ván-v la.tck nemzetivé '‘ételének «akciója é? gátat vetettünk az idegen elemek beszivárgás» été. így tehál a belső béke, a morális rend, ■a fiatal nemzedék munkára szólitása és » nemzeti gondolat elősegítése az uj rezsim cselekedeteinek első része. Gyökeres újítások - Ugyanebben «z időben azonban nagy ujjászervezési munkákat i« és közmurkté ka«! is kezdeményeztünk. Uj közigazgatási, reformot vezettünk be. Itt volt a régi re­zsim logscbezhe'óbb pontja. A volt kor­mányok minden kísérlete csődöt mond1**. A lakosság szükségleteinek kielégítésével a különböző 4artómányokban éténkebb he­lyi élet induld meg. Erősítettük a helyi! gazdálkodási tevékenységei, hozzákezd- tünk a közokrnitás újjászervezéséhez, tz analfabétaság kiirtásához és a városi etem műveltségének emeléséhez. A tantermeket a városi és falusi élei vailóságos felléptéi­hez alkalmaz,tűk. Szükebb térre szorítot­tuk az elméleti oktatást, kifejlesztve a gya­korlati szakiskolákat és módosítottuk az- egyetemi oktetésk Eres munka indult meg a közmunkák és ® szociális gondolko­dás terén is. A közegészségügyi, az anya és csecsemő védelem terén is erős munka folyt. A munka megszervezése, a céhek felállítása, a munkaszerződési fehételek javítás», az öregségi és nyugdijbízt.»sírás beszervezése, a szabadidő jó felhasználási­nak előmozdítása, íme azok a munkák, amelyeket a legdemokraíább kormány sem, erű el. A 'földművelés is rendkívül erőteljes len dületet kapott. Ezen a téren egyik volt kormány sem ígért és mégkevésbé cs^tek«- dett annyit, mint amennyi az uj alkoi- rhány űflaT eddig megvalósult. A mai ne­héz nemzetközi versenyben mezőgazdánk 40 ezer teil’ kapott a buza vagonjáért, ami­kor külföldön az® csak 20 ezer lejért' ad'huttta vo4na eL Á hadsereg A helyettes miniszterelnök' ezután hadsereg érdekében kifejlett munkát vá­zolta. Semmiféle áldozatot! sem fogunk kí­mélni — mondta — ebben az irányban. Az uj költségvetésben csaknem egy mil­liárd lejjel többet irányoznunk elő. Hadse­regünk nagy tekintélyt ért d a haláron ■túli had vezetőségek szemében, m'-nt otyn, államé, amely uj tevékenységet feje ki és biztos vezetése akt ti fejti ki terem‘0 tevé­kenységét. A Nemzeti Újjászületés Frontéinak jelentősége Sire! Ez a rezsim ma jól megalapoz op­es végleges. Ereie főképen abban az erköl­csű aisgban rejlik, amely az országot az Calffiescif mlnisiterelnökhetoettes beszéde az Uralkodó előtt *1 fi *.» . P 1 . ' i , , /I . ff t ».- n ’s fi

Next

/
Thumbnails
Contents