Ellenzék, 1939. január (60. évfolyam, 1-24. szám)

1939-01-01 / 1. szám

1 J9.1V Ja mir f. A HÉT VILÁGPOLITIKÁJA 4  külpolitikai újév V \ I ‘/■elő a'kWulY-rliak karácsonyi és nj vijrkuU'Sii nuuloM/n ,t békés lejlodés I‘1/1«óságát l);mgsiilyi>//.nk akkor k. ha tv a lüziosság man látszik nugyai nug- a apozuttnak. Ebbcu az. évben a legate- iv.s/ebh kijelentések sem lépik in' a bé­kés reménykedések haláról Kerné ni mindig lelu-t. a remények megvalósulnak néha teglonyegetöbb lehetőségek köíött is. ] enyegetn felelőségekben viszont bő ven vau rés/.i1 a/, uj évj>e ! -pu embere ségmk. A kairácsnnytó) újévig terjed) lién-a semmivel sem csii’apuit a franciák é-- olaszok kézéit meghűlni t éles vita. A ja- p-a lék inai Ivó hon» es tovább tart s a rnf L. na In világ felmerült békés lehetőségeket hamar elsöpörte az ellentétes események ridegen ránkvigyorgó sodra. Spanyol harctereken kettőzött erővel hingo t fel a küzdelem, japánok és oroszok háborús feszültségig menően vitatkoznak, London és Bcjvin között lolujull megüti a sajtó- háború s az Egyesült-Ali amok és Berlin közölt példátlan bnéulitásu diplomáciai iúgyzékekben folyik a szóvita Charaber- ■ a-üi a birodalom számára adoti újévi bé- keüzenetét az angol fegyverkezés nos hangoztatásával kezdi és ugyanazzal vég zí s a franciák londoni szövetségesüknél '.lőre tiltakoznak az ellen, hogy Olaszor­szággal fölmerült vitájukban bárki is közvetíteni próbáljon, a legreményke- dőbb jóindulattal scan lehet azt állítani. ht>gy az 1939. év békés adottságok kö­zölt indul. Viszont annyi megelőző év in­dult már békésebb hangulatban és foly- atódott a feszültségek kiéleződésével, hogy bizonyos jogosultsága lehet a meg­fordított irányú reménykedésnek is. Nem valószínű, hogy az európai népek vezető egyezéshez vezet. Ellenkező esetben azon­nal újra öss / esz óvodák az egymással szembenálló hatalmi nrevmaiak t-'1>1>'1 nagy vitás kérdéseivel e.s magával ragad­ja a két országgal kapcsolatos hatalmi csoportosulások:!!, teliül elsősorban Ang­liát és Ném-c.li-)rszágot is. Mer ej ‘fillásporitok Ez az utóbbi lehetőség annál valószí­nűbb, mert az olasz és a francia állás­pont között eddig semmi közeledés nem történt. Francois Posicet római francia nagykövei az 1930 1 olasz franci:* meg­egyezésit felmondó olasz jegyzékre, bír szerint, it francia temetek legteljesebb sérlln-tétlenségének hangoztatásával vá­laszolt. amihez azt is hozzátette, hogy a tuniszi olaszok helyzetének kérdésében sem hajlandó a francia kormány tulir.cn- ni az 1930-i engedményeken A Szuezre vonatkozó olasz kívánságokkal kapcso­latban pedig kijelentette a francia nagy­követ. hogy ezt a kérdést Rómának nem Franciaországgal, hanem Egvip ómmal kod megtárgyalnia. A Szuezi csatorna tu­lajdonosa ugyanis aévleg Egyiptom. — HIB— I— IUI Mill — ■IIIIMIIIM mely a csatorna építése):or a' épüő 1 rs;i ságnrik 1901 ág engedményt adott, d < '■ után az időpont lián lényig <s a •* torna birtokába lép. Az egyiptomi ttüj- iigyniínisztiT pedig, lul-tség’-cleilüi Augba kulisszák imögötti kö/be'épf-séi'mát ki- jelen lelte hogy Egyip'oiu a <> itoit,í'1'1 vonatkozó jogaiból senkinek semmit * nein áldoz. A mmroveu Hzárkózó frurt-iu á ilásponttul szemben az olaszok ver il! \ áldozatban hevességgel hangoztatjuk ' digi követeléseikül Hivatalosan e k<*•' ­léte-kiunk csak az 1935-ös cgyezincnv tel­mondásával adtak eddig kifejezést. •» sajtó azonban félreértést nem engedő ki- miélet Jeriség géb hangoztatja, hogy uriól van szó. Egy nagy fasiszta lap ezt « t ö- vetkezöklven foglalja össze: 1 Ami l'11’- zikát iile i. Korzika valaha a római bi­rodalomé volt s ahol Hón ka már egy ver viV't, oda az uj Róma is visszatér 2. u' uiszra vonatk1 /(flag a franci ikre.k reg kell érteni az mtelin/3, amelyet Olasz >r- szág valaha a n,éguslioz is intézett. Ez :i* intelem így szóló t: a sérelmeink e’ég ré­gen tartanak, most már elég volt. 3. Ami pedig Dzsibutit illc-ti, Franciaországnak l>ele kell nyugotduiia abba, hogy ezer a ponton Olaszország lesz az ur. Elég. La így egymás mellé* helyezzük a francia és az of asz állásfoglalást , hogy fogalmit szerezzünk a nehézségekről, meiyek a tiéke érdek élűm annyira szükséges meg­egyezés előtt ezen a téren is át’anak, Mi történt a pánamerikai értekezleten? A külpolitikái hét másik fontos esemé nye a Limában tartott pánamerikai érte­kezlet befejezése volt. Az értekezletnek európai szempontból különös ie.en tősége* ad a Berlin és Washington között nem­rég lefolyt, példátlanul nyershangu jegy z ék vált ás, melyben az Egyesit t Ál’amok kormánya a art is kétségbe vonja, bogy a német-származású Ickes amerikai bel­ügyminiszter Németországot élesen sértő kijelentéseiért a berlini kormány Jogosult volna e ég tételt kenu. Ezzé- szemben vi­szont a német sajtó ina olyan éles han­gon támadja az Egyesült Államokat, amilyenre csak a Moszkva el eni nérnet sajtó támadások ban tal á’ unk példát. Va­lószínűnek látszik, hogy az .Amerikával szemben várhatta német hivatalos kijelen­tések sem fognak hevességben a Wa­shington álla 1 ado't válasz mögött ma­radni. Ilyen körű'menyek között fontos jelentőséget nyer, hogy a most lefolyt pánainiarikaj értekezleten :i/ 1 g\- ■•<!* látnok. törekvése Amerika Ini»/< *n< Ji<’>/1:'ii.sí• .1 -';iIliik w:. >• n|’*1 1 U la Ili egységl*' fogásai a iii.;'i v.ln i i: t * .;k<-i i Határozott ..... /1 k I nlég u<‘in 'i*ln* adni. A/. E ’e-iül \h;i ínok 1 iwlil\ánvá1. mHy r** i I i*i *«• 1 1 UgyQll* dl: katonai egységbe ngla '• OI;I I ii demokrácia védelmére Aim ika I.ó/t n •i ágoil a/ északi órt&s tes* úr tulnyo rnó erejétől fé ö déli Aduim * nem tó­ga diák el. De el log adtaik egy módosító I indítványt, mely az áment, a államok szolidaritását hímgoztuitj-j a lem : i ári;, nevében, távolró1/ érinti m köz is \* di lim lehetőségéit ^ — közös véd lem j< s> '» alatt ma néha közös támadás’ is ériem -k — és együfttes elveket álla pit meg a d i úrik rá da-ellenes evek és elemek belola kodásával szemben az Ujvi ágba Wa shingtoni vezető körök szerin1, az I.gye '“üU Állaanok meg lehel elégedve ezzel az eredménnyel. l:vs tekintve i nagyon ja eszközöket, melyekkel az Un ó a kisebb amerikai testvérköztársaságra hatni tud, ea a megelégedés szavahihetőbb!! k s látszik. Washington nem győzött a li mai értekezdeen. de nem is szenvedett vereséget. Az Egyesült-Államok, mely rendkívül gyprs irammal I gy\érkezik, gazdasági és roliamosan fejlédö katonai erejének védc’ine alatt útban van arra, hogy vezetése aJtfl-i Amerikát egységesít se. Megieliek sőt valószínű, hogy ez az egységesítés neun fog teljesen sikerülni, jelentős erejű délamerikai köztársaságok! kimaradnak be'őle. Viszont a részleges siker is «J’yan hatalmas ütőkártyát adhat az utóbbi időben mind tevék myebbé vá­ló washing om külpolitika kezébe, me^ lyet világpolitikai számlásokból nem le- liet többé kihagyni más ! Vdrészekkel kapcsoatban sem. Az 1939. év világpoli­tikájának egyik Legfontosabb eseménye, az Egyesült - Államiak tévéké; y belépése lehet a külpolitikái küzdelmek arénájába,--JL államférfiai háborút akarnának kockáz­tatni, melynek lehetőségei mindig kiszá­míthatatlanok. Az események az örvény forga aga körül járnak, de nem jutottak még bele. Engedmények, néha elkerülhe­tetlen és súlyos engedmények utolsó p»l- kőaljakban megakadályozhatják az ósz- szeütközéseket. Egyik nagy iondoni lap, a fenyegető események fölsorolása után, nem minden gúny nélkül. két okot talál mégis a reménykedésre: egyik, hogy Hit­ler. nemrég tett kijelentései között békés újévet ígér az emberiségnak; a másik, hogy Chamberlain ..azzal a szilárd elha­tározással megy Rómába, hogy ai Bu- ckingham-palotát (a londoni királyi pa­lota) nem adja oda az olaszoknak, ha­csak a Ducc nem kívánja ezt nagyon tőle1 A rA franci0 olasz vhz'nlg Chamberlainnek ez a gúnyosan emle­getett engedékenysége, mely mögött alighanem szilárdan követett távolabbi célok rejtőznek, lehet talán a párisi kor­mány "tegnap jelentett elhatározásának oka is, hogy Rómával való viszályában az angbl közvetítést nem tar ja kívána­tosnak. Viszont lehet az is, hogy ennek a francia elhatározásnak nyilvánosságra hozása bizonyos fiókig London kívánsá­gára történt, may így akar menekülni a ránézve semmi esetre sem kellemes köz- ved éstol. Ha ugyanis e’éri vele, hogy a Róma és Páris közötti vitás kérdésben francia szövetségese egyedül marad Olaszországgal, akkor Franciaország ka­tonai erejét és földrajzi helyzetét tekint­ve, a mérleg inkább Páris javára billen Elvez azonban arra va na szükség, hogy Németország, ugyanúgy, mint Anglia, Róma és Páris viszályát a két földközi­ben gén hata om magánügyének tekintse. Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy Pá­rásban és Londonban ilyenirányú re­ménykedések élnek. Róma viszont azt bi­sai, hvogy szilárdjain építhet a Ber’in --Ró­ma-tengely dinamikus Külpolitikájára ezen a vonalon ás. A kérdés elszigetelése kizárólag a Franciaország és Olaszország közö t lefolytatandó vitára mindenesetre csak akkor sikerülhet, ha ez a vita meg­8r. lüöííer: Építési Zsebkön^¥ uj, nagy kiadás (1938) két hatalmas kötet, 2300 lap, ezernyi kép, melléklet, tabella, a teljes szaktudomány és gyakorlat össze* foglalása 1520 lej Lepagenál 'Kolozsvár- Postán utánvéttel. Kérjen teljes műszaki jegyzéket Lepagetóh Karácsonyi Ily Rio de Janeiróba szerző­dött és nemcsak mint színésznő,, V \ de mintfotoriporteris beérkezett külföldön KOLOZSVÁR, december 31. Karácsonyi Ily. Ritka notipus. ö a nagybetűs Nagy Primadonna. Ma már alig van ebből a szinésznőfajtából egy pár a világon. Ilyen színésznő akire gondolt a szerző, mikor megirt egy Fraquitát, Cirkuszii er ceginöt. Marica grófnőt. Prima- donna. Arra vaJó. hogy nagy estélyi ru­hában áriát énekeljen, refleklorfényben, lündérszépen, királynőin a színpad kö­zepén. A filmen Jeanette MacDonad ilyen, magyar színpadon Honlhy Hanna, habár ő inkább pikáns, mint szép. A nagyoperett helyét talán azért foglalja rt a zenés bohózat nxert ma már nem szü- le/ik ez a nagy-primadonua: a nagy ope- rett-divâi. Karácsonyi Ily ez a típus. Ritka és ke­cses s ezért becsülik úgy kü földön. Most, hogy ma esíie újra látjuk — hála Vára­don 'lakó nővérének, akinek kedvéért ba- zaszaLadt — újra csak búcsúzhatunk tő le, annyi forró szinházi siker hősnőjétől. Eddig Németországba. Svájcba, Francia- országba, Olaszországba vite pá'vája ive. Most ennél is messzebb és magasabb­ra szökken: a Délamerikai Szinháztröszt szerződtette Rio de JaneLroba primadon­nának egy nagy revühöz. óriási távlatok, lehetőségele, sikerek előtt ál. A trösztnek 37 színháza, saját rádióleadóá lomása van, fantasztikus gázsit fizet. A magyar primadonna franciául játszik majd a spa­nyoloknak.. Gróf Salm reoütársulniúnái Karácsonyi By S'-efamdesz kamagy- gyal kofnrtöpelál. Semmit sem változott: talán egy gpndoLaitbal karcsúbb s látszik rajta a külföld idegen, varázsos ize. Be­szédjébe néha egy-egy német, vagy fran­cia szó kerül: maga se veszi észre. Az egyetlen lényegs különbség: az éj fék ele Karácsonyi Ily most aranyszőke. — Hurrgadg Sándor is haragszik rám, hogij megfestettem a hajam — mond­ja —-, de higyje el, ezt is a mesterségem követelte. A menedzserem mondta, hogg fekete fejjel karakterkopfőm van s hogg a revübe generalkopf kell. Azért biztosan Hunyadynak van igaza, add azt mondja, hogy Jobban tetszettem kék feketén. y 1 Lelkesen magyaráz, — Most, hogg újra itthon vagyok, ugg érzem, hogg semmi se változóit, hogy csak tegnap mentem el innen. A város, a levegő, az emberek ugyanazok, r*ak a színháznál van persze sok idegen arc. Csodálatosan jól érzem maa,rm. Milyen nagy rajongással, szeretettel mondja ezt, pedig már vég eg elszakadt inrBön. Külföldi színésznő latt Mikor Ko­lozsváron volt szerződésben, akkor is fél­évet töltő t mindig más országokban. Egy érdekes epizódot emlil fel kü’földi szerepléseivel kapcsolatban. Tudvalevő­leg. mióta elkerült tö’ünk. nemcsak fél Európái járta be az azóta megszűnt Salm revütársulattal, hanem óriási sikerre! éneké te natgy primadonnaszerepeit a nagymultu Theater an der Wienben. — A bécsi kritika szóróf-szóra azt írta rólam, mint annakidején °z Ellenzék. Különösen a ruháimra vonatkozólag mée a szavak is ugyanazok: különleges iz>é sü ruhák — tényleg nagyon szeretek öl­tözködni. Parisban minden divatbemuta tón ott voiam. Ömaga is olyan, mint egy divatlapból kivágott kép: Lila kalap, liía fátyol lila kesztyű fekete perzsabumla cs fekete lakkcsizma. Mosf vadam* meglepően érdekeset me sé' a primadonna, — Aztti tudja, hogy már kolozsvári szí­nésznő klóromban szívesen irtain apró krokékat, humoros cikkeket. Külföldön kezdtem el komolyan dolgozni, mint fo­tóriporter. Büszke vagyok rá hogy felvé­teleimmel több díjat nyertem. Jelenleg egy svájci Magazinnak vagyok a fotóri­portere. Innen is fogok küldeni fényké­peket. Lehet, hogg később végérvényesen áttérek erre a mesterségre... Remélhetőleg, erre nem kerül sor. Hisz Karácsonyi By mjost kerül majd pályája legérdekesebb, Legnagyvonalubb esemé­nyei elé: egy uj és idegen világ meghó­dítására indul s ez bizonyára tc’jcs mér­tékben sikerül a szép* tehetséges magyar primadonnának. rM. L.) ^LEVÉLPAPÍROK egysseriitőt n ^választékosabb kivitelig legoícsóbbast pu Ellenzék koRyvo^t£Á*'Yábau< C’jaj« Maki, r' ‘ v ". rr hogy Jaques Dévai remek w'gjátékút, a Francia szobalányt, Váradon is óriás si­kerrel mutatta be a Thalia prózai társu­lata; hogy egy fiatal Londonb m élő osztrák gróf, Manfred Czernin vendéglőt ng'dott. Az újságíróknak elmondotta a fiatal arisztokrata, hogy Greta Garbótól kapta a biztatást a vendéglő megnyitására. Vggnis, mikor Garbó Stolowskival Angt liában járt, a gróf nagyapja vendégei uoL tak s már akkor helyeselték a fiatal Main. fred tervét; hogg érdekes könyv jelent meg az er, délyi könyvpiacon. Sireagu Oc.tav'an, o kiváló román költő Krisztus árnyékéiban cimü, nagy feltűnést keltitt verseskötete magyar nyelven, Flórián Tibor kitűnő fordításában jelent meg. Az uj verseske- Ictet a Minerva adta ki; Ha gyomrát elrontotta, igyéh azoniad egy po­hár természetes ..Ferenc József1 keserürzet. rr.erf ez oz emásziőcsarorrtj ta.rta!rrv: gyorsan felcldţa éj biztosan levezeti, a béimükrtést elrendezi, ez anyagcserét fokozza és friss közérzetet teremt; Kérdezze meg orvosit. hagy Joan Crawford ’eguéjbbi film­jében vigjátékszerepet játszik. Partnere Douglas Fairbanks junior, hogg az aradi színháznál történt zavarok eh lenére javában készül a társulat a ma estţ szilveszteri kabaréra. úgyszintén a Nincs i szebb, mint a szerelem premierjére. Remek he'd, hogg a színház és ? társulat tagjai i közt levő ellentetek elsírná nak és az aradi j színház tovább folytathatja munkáját; hogy duca Jenő, a nCjytelictségü fiatal szobrászművész, igen nagy sikerrel zárta be I a vármegyeházán levő kiá Utasát; hogy (Vieles zenei ünnepét rendez London í amikor a világ leghíresebb muzsikusai sze, I regeinek az angol fővárosban. Így Toscanini ; Walter Bruno és mások; _______ _ , hogy nagy sikere van Londonban Ronald i Cokrnan romantikus filmjének, a Csavargó i királynak. Három hónap 6 Ha játsszák a data, j hot a premiermozik. Uj! S* iEaßgiiam: fí fcazaária A világhírű író uj könyve fűzve 99 lej. Somerset Maugham: Színház, kve 119 lej. „Örök szolgaság“, 538 lap, íve 224, Vve 264 lej. LEPAGE-nál, Kolozsvár. —- Postán utánvéttel, Kérjen teljes uj jegyzéket

Next

/
Thumbnails
Contents