Ellenzék, 1939. január (60. évfolyam, 1-24. szám)

1939-01-01 / 1. szám

Î9S9 fásadé % I Haldoklik S lefanescirGoanga Tegnap délután beállott az agónia îKOLOZSVÂR\ deceanhar 31. A sebészeti fel róka épüt'^lébeni nyonxMt a h«n«U'tjil. A kötelességüké- teljesítő orvosok a fo-lyojókon halkan járnák-ke’uck, Íehafki- toti híitngan beszélgetlek egyműssró. inert A klinikán a suöyos betegen fekvő Ste-flamescu- Goanga rekbor, akii gyilkos merénylők go­lyója. terített íú. megkezd'e végső harcát a íKflá’feil. Ágyánál tegnap ó 'a ott vannak összes családtagjai, akik reménykedve fohászkod- iH>k az cg urához, hogy mentse meg a beteg életét. Sorsa tnosit tnár egyedüli az Isten ke­zében van, mert g~ orvosok lemondoh^ak minden remény. TŐI s el vannak készülne arra. hagy a ha­lál minden pillanatban bek öveikezhetik. Tegnap ©lőttig keze’öorvosai bírtak abban, bogy íi rektor erős szervezete legyőzi a« ed­digi komplikációkat. Énre meg is volt o re­mény, mert S,[efaíiesir.u-Goaiigu állapota ál­ikmdóöin javult Tegnapelőtt ad orvban oérmtargezés lépett fel. Orvosai tehetetlenül állottak a beteg ágya körül, mindazonál'al minden lehetői elkövettek, hogy állapotán iHda.mil fuvit- ■tetnaik. Azonban minden . kísérletük. meddő iniairndt. A rektor áttópotia óráról-ónára, percről-perc- re romlott. Tegnap reggel állapota már re- mény’eilen sióit. Fájdalma', főkozíVJlnk, óm ezeket nagy lelkiemőveli győzte te. A délután folya\mán már elvesztette eszméletét és beál­lott áz agónia, A legai tótói orivmi jelentés s-zeriró- a beteg ínár nem tud setniOTerml táplálékot magához -vc-mni, Hőmérséklete m- gödürilk 37.6—-39.8 közölt. BrlÖkése 130', ütni art íftZonyiUja, hogy a saiv még mindig el’entâlil. ( linrétfy magyar - miniszterelnök fentiÉien megvalésNasnlé reform* Ls«, »Rend nélkül nincs igazireform p®i£lii&äl III ff II01 és reform nélkül nincs rendH BUDAPEST, cîeoesaber 31. J Imrédy magyar minisztereLnök pérdieken reggel felesége, Jaross Andor fe-taidi’kj mi- rdszöer, gróf Gsáky magyar külügyminiszter, Ráez Jenő volt honvédelmi rnsaiiszter. Arial István igazságügy",; álíluimfcilká-r és sok más magyna* pálcikái ás társadalmi előkelőség kíséretében az ónodi rálásttókerüleííbe ula~ íZoÜ hogy megtartsa progrernbeszédét. A ítwgyw m mr szt erein ökö t Mezőkövesden1 ün­nepélyesen fogadták. Először Héjőcsaihán beszélt. Kifejtette, hogy’ kormánya, belpolii- tik újának tengelyében a falu áll. mert a falu biztosi tihat ja. az áltaro fejlőd‘"lériek termé­szetes útját', ezért kell gondot fordi'ami a fuilő munkájára. A magyar kormány külpo­litikájával kapcsolatban, a minisztere'nők ki­jelentette, hogy" m. továbbra is a Berlin-— Róma ''«Tgelyhez fog ragaszkodni, mert a Felvidék visszaesstolá^iai ennél; az orientá­ciónak helyességét igazolta. Kielen,'cetbe wé- guiţ.. hogy a magyar kormány trend- és re- förmpoliilikáját tovább folytatja. — Rend nélQdi1 nincs igazi reform — je- üexűette ki o magyar miniszterelnök •— és reform nélkül nincs rend. Desdinukcőőnisík nincs helye. A reformok célja a széles nép- r íegelc helyzetén javitani. — Gé’om —- folytatta Imnódy nrrósPá'er- eJnök — hogy Magyarország független, ön­célú nemzet maradjon, a jövőben Es. Feltét­lenül szükség van Magyarországon o refor­mokra. mer'1 a megfelelő rerrd erek így va- iüsü-hetó meg, a reformokat azonban nagy kőtelességórze'tel keli; meghozni és: végrehfij- fcaró A magyar kormány nem tűrt a des­trukciót semmiíMle téren, srtikség van téten- kétyre, töblrelk között űi sajbós*zabadság terén ís, ahol scükehb területire kell íuoribani o mindenáron vaSó bírálást, Meg tudja érteni, — .mondta — hogy a Magyarország területén élő kisebbségek a maguk nép közösségének ápolásá* 1 * *' tűzték ki legfőbb célúkul és ezt a magyar kormány nem xs öikadályózaa. Bzai-tüm a magyar kép- váseÍőlíázibáp legutóbb letárgyal!*' egészségügyi törvényről és a-* szociális gondoskodás, törvé­nyéről beszélI. Ha.ngoztaitilaj, hogy a földibirt- tok helyesebb olosE'ásáro* van szükség, s a tn-aigyar kormány «vefzéreVve aiz hogy Magyar, országon nem heverhet föld parlagon. .Kijelenítette, hogy a Felv dák Magyc* or­szághoz való vi sszacsatoiása péuziigyiilég n«gy terhet jelentett, de a magyar allaanliáz- tair'ás rendben van és a m^s.yar Nemzeti Banknál. je entős* tartalékok vannak, A 2«i- dó-töreéi4!yjaA’asiluitról! azt mondotta, hogy ennaik bestaun csak akkor lesz _ me.gfolc’őt ho a keresztényeik átveszik a zsidók helyét s •kijelente1 te, ho^v minden helyre szakembe­reket fognak álHtani. A kománv keresztény, nemzeti, jobboldal1 és faj vedel mi politikát I folytat.' \régüil fegyelemre és ö^szetorhlsra szólj to'-ta fel Magyíirors'zág lakosságát és fclhivtai a fi gyeimé; azoknak, akik előtt most megnyitottak q érvén ve sülié?' utjáít h ogy ve- t gyek komolyan. folndatuka'\ dolgozzanak, j mert rzokkal ebemben, akik nem téljeafiták köteie«sé®fikeit n'em les? ri^zaloim. S^Ieet Mo^fyó Szilveszteri és újévi műsor! ÉVA Âdeîe, Schneider Magda, Hans Mos er, Lehár Ferenc közismert operettjének ragyogó filmváltozata, melyben a világ­hírű zeneszerző saját maca vezeti a zenekart. - Főszerepekben: Sandrock Heins Rühmann és Hans Söbnker. Nagyszerűen fog mutatni SZILVESZTER és ÚJÉV NAPJÁN, ha megtekinti ezt a nagyszerű operettet! — Ne mulassza el vígan kezdeni az UJ ÉVET l Szilveszter estéjén 9 órai előadáson malac és pezsetrö sorsolás! A hölgy hozzám tartozik Piarre Weber és Eisernann Mihály színes vígjátéka a Magyar Színházban /V címbeli mondat — a hölgy hozzám tartozik a vámnál hangzik d, ahogy egy lovaglás ur vállalja a hölgyet, hogy át­mentre egy kd'lemeílenségen. Illető ur persze nős és férjes asszony a gavallc-ri í- bó' vállalt hölgy" is. Ennyi vígjátéki mag a2tán bőven elég a kitűnő Monsieur We- bernek, hegy elindítsa azt a kedve;, mu­latságos, ötletes komédiái, amelyet a bril­iáns Batsányi Zsolt fordított magyarra es amelyhez Ehemann Mihály muzsikák a fűszer. Mulattató, aranyos, pikáns da­ran, tetszik is a közönségnek. Az előadást mindig ^kifogástalan munkát végző Gróf László índbota öl a biztos siker ut­ján. Schreiber Alajos vezeiésévci a zenekar lendülettel cs finoman festi alá a történe­teit, amelyhez a franciás humorrd megírt yigjátékfigurák egész sora jut jobbnál­jobb feladathoz.. A címben szerepílő hölgyet: Krémer Manci játssza, azzal a friss, elegáns köny- nyedséggel, amely legjobb színésznői tm iajdonsága. Örömmel látjuk állandó, bix- os fejlődését. Partnere, Jeney János fuhető es kedves vigjátékaUkot formái az óriási bonyodalmakba került gáláns úriemberből. Sándor Stefi pikáns és üde kis szobalány, remek humora, táncai újra nagy sikert jelenetek számára. Partnere, Tompa Sándor újra ezer ötlettel, színészi kedvvel, természetes eredetiséggel játszik pompá­sam Csóka József öreg kegyelmes ura. re­mek kabinetéiakítás. Ahogy megjátssza a nőbcior.d dípiomatát — az. csupa derű cs kedvesség. Rajnay Elly ezúttal mint gran­de dame érvényesül komikai erejét. Bá- Zsa Éva a nem túlságosan neki való szerepben is rokonszenves. Fülop Sán­dor nem találta meg egészen önmagát az első jelenétében ■— kihúzták a lába alól a 'l'alajl: komor, megcsalt vígjátéki férj volt, nem mókázhatott Dcéstj a szo­kott kitűnő színész. Csenycri} A ad úr is tetszett s ugyancsak jó Örrössy Géza s a kitűnő Báthely Ödön. Dancsó György, ez a lelkiismeretes, ehelségcs, színész egy öreg süket inas. a-faltjában kiválót nyuj- 'toft. Nagy fííkerwl zárta !o a Thalia nz, esztendők ,(—) uj evet! Barátnőim és barátaim óriási r.aqy számára való tekintettel csak ezen a módon kívánhatok önöknek valamennyiüknekbol- - dog újévet. Mint at elmúlt év­ben, úgy 1939~ben is posüto- man fogok állani, hogy az Ónok boréi egészségesen és edzetten tartsam. Ezért iszom az Önök . egészségére és ... az egászsá- ___ aes borra. Lemondott állásáról a marosvásárhelyi református egyházközség iőgondnoha MAROSVÁSÁRHELY, dec. 31. A unavosvásárhelyii református egyházköz- főgondnoka. dr. BodoN<a Ferenc, aki ti­zenhárom és féléven át önzetlen lelkiismere- tességgel , vezette az eg*yhá-leözség ügyei®, le- cnrcndobt hintájáról. Dr. Bodolla Ferenc le- mondásc' ugv « hívek, mint az egyházközség vezetősí*. gésiek körében méi;y beoiyomá-st kel­teit. Az egyháziközség presbitériuma* a fögond- nők távozásával kapcsolatosan legutóbb ülést ikirtoiiL Adorján Gábor vezetőied;és-z a pres- bitónimi ülésen beje'entete hog>- dr. Bo- dolila Ferenc megbizaitása december 31-én jár :e és ezzel kapcsoi'alosaTi cvd javasolta a P"esbitéTktmr^k, hogy a távozó főgondnokot december 31-én ünnepélyesen búcsúztassák cl. A búcsú ünnepség megrendezést Te dr. 0>- í veth Károly, Györffi Páll. Kiss Ödön presbi­tereké'. őrt*. Szász Károly-né rőszövetségi aí- e’nölaiőt és dr. Nagy Lajos egyházközségi képviselőt ajúnilotta-. Javas ol1a ezenkívül', hogy o. presbitérium dr. Bodotía Ferencet tizenhárom és fél. éven át vitelt felelősségieljes tisztségében szerzett érdemelnek elismeréséül örökös tiszletelbcii főgondnoknak válassza meg. illetőleg javasolja megválasrtésát az egyház községi képviselői es ületj Iwzgy ülésen. A ve Zí-tő'elkész javaslata szerint az örökös ősz- teetbeli főgon-dnoko; a presbiteri jogok it- le'nék meg. Miután Adorjárj Gábor vezető- to'kész javaslatát a pres-bitéránxi elfogadta, Vámdy Ánpád, Nyíri Df ne?; Bréda Béte Farkas Imre és Eny?dy Jenő pres-b'terek a presbitérium megbízásából dr. Bodolla Fe renc lakására menteik, hogy a fögondnokol a gyűlés elé Ideérjék. A presbiteri gyűlés hangos éljenzéssel fogadta a belépő főgend- nokot, akit Adorján Gábor üdvözöl'. Ezután Trózner Lajos ismertette a főgondnok műn kassá gát és meleg szavakban mondott köszö­netét az egyházközség neveiben azért q> fá rr.dtsl-go! nem kímélő munkásságért, äänc*. lyet dr. Bodolla Ferenc tizenhárom és* fél éven át az egyházközség érdekében taxnu- sitott. Dr. Rodoüa Ferenc meghatódott szavak bc-n ruoFi dcrk. köszönd ct a nem várt ünnep­lésért. valeim nt ezért a bizalomért, acneáyet- U7 egyházközség működése állati irányáhaa tamásitott. Dr. Bodolla' Ferenc beszéde u'ítj a gyűlés veget ért. A bucsaiünnepség&t íJP= comber 31 -ón délután ötórai kezdettei ras- de dk meg a vártemplombén. • r I ' Ülést tartott I az ármegállapitó bizottság I ■ \ Hem emelik fél «• hasáeskai —■ Bis a vendéglői menu óra koiSL . S?aí>ad verseny! engedélyezlek a íakeieskedeíembea KOLOZSVÁR, decembe" $:• [ Kolozsvár város 'tanácsa tegnap délben I értekezletre hívta össze az árvizsgíl-5 b’- ZiOttság 'tagjait,, hogy a közszükségleti cik­kek hatósági árának megállapicáía tárgyá­ban véleményüket meghallgassa Az ülé­sen az érdekképviseletek megbizottrain kí­vül jelen voli'ak Mazuchi kereskedelmi főfelügyelő, dr. Muica -iparkamarai íő’-it- j kár, Pop Sever, az árutőzsde szina.kátusa, I Pop Maxim ügyész és Ursu Victor rend* I őrkapitány. Az érrekcttle'.en dr. Popa Ádám helyettes polgármester elnökölt, előadó dr. Nedea városi tanácsos voit. Az értekezlet megnyitása Oán Kádár Dezső, a Mészárosok Szövetségének tit­kára, előadta, hogy az élőállatárak eme- kedtek. Kérte, hegy az árvizsgáló b*zolt$ág küldjön ki bizottságot a helyzet tanulmá­nyozására és az élőállatárak emelkedésének arányában tegyen javaslatot a maximális j árak megálUpriására. Dr. László T'íboi I vágóhídi igazgató jelentése szénái az éiőál/Uíárak nem emelkedtek olyan arány­ban* amely a húsárak emelkedését maga ultin vonhatná s> ezért az árvízsglló bi­zottság a mészárosok kérésének nem adott helyet. Dr. Keppich Ákos a malomluttjdor.o»» şiok és lisztkereskedők nevében beje-jen- tette, hogy a gabonaárak az utóbbi ármeg­állapítás óla vagononként ezer leji .1 emel­kedtek, azonban ennek ellenére sem kérik a liszrárak felemelését, csak abban az csel­ben, ha az áremelkedés a legközeíeboi ár- mcgállapitásig tovább fog íartani. Draso^ veanu Petre a sültőipárosok képviseletében a jelenlegi árak fenntartását kérte. A vendéglős iparosok képvisel-:tében Gedelean szövetségi titkár arra kérte «a bizottságai, hogy a menük árai* emelje fel, a nyersanyagok és a tüzifaáremelkedé- sek arányában. Mazuchi kereskedelmi főfelügyelő ti di­ke zott a menü árfelemdése ellen, sőt ar­ra kérte a bizottságot, vizsgálja felül a vendéglőkben eladásra kerülő összes élei miszerek árait, mert azok igen drágák, Gedelea-n titkár válaszában, kijelentette, hogy ha egyes vendéglősök túllép- =k az árakat kihágási eljárást kellett volna az iU idők ellen folyama-ba tenni. Az ülés végén szóbakerülc a fa maxi­mális árának megállapilása. A bizottság véleménye szerint a fa ármegállapításánál nincs komoly jelentősége. Éppen ezért úgy határoztak, hogy a hatósági árniegáL lapitástól eltekintenek. Előadták fzonbaih a bizottság egyes tagjai, Hogy a fakereske. dők a házhoz szállított fái, különösen ps dig az ötbe rakott fákat nem mérik jói ki Mazuchi kereskedelmi inspektor ei!«d*a, hogy egy vagon fa öt és fél öl far tártál* máz s ahelyett az a szokás, hogy a meg­rendelő csak öt öl fát vehet át. Perva Arthur fakereskedő a visszaélések megaka­dályozása érdekében nem ajánl más niígc oldás1:, javasolja, hogy a megrendelői; súlyra vásároljanak tűzifát. A bizottság nem döntött ebben a kérdésben, bár erre feltét len szükség let volna, — Kolozsvárén rengeteg visszaélés történik az ölenként rendelt fák kirakása körül. Ezt az uzto-ás kodást pedig meg kell szüntetni, össze kel? fogni ügyészségnek, rendőrségnek és az ár ellenőrző bizottság összes tagjainak, ho-gv megszűnjön a közönség kiu/sorázá;-1

Next

/
Thumbnails
Contents