Ellenzék, 1936. december (57. évfolyam, 279-302. szám)

1936-12-01 / 279. szám

TAXA POŞTALA PLĂTITĂ IN NUMERAR No. 141.163/1929 ARA 3 LEJ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj, Calea Moţilor 4. Fiókkiadóhivatal és könyvosztály: Piaţa Unirii 9. 8ZÁm. — Telefonszim: 109. — Levélcim: Cluj, postafiók So. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA: BARTHA MIKLÓS Előfizetés árak: havonta 70, negyedévre 210, félévre 440, évente 840 lej. — Magyarországra: negyedévre 10, félévre 20, évente 40 pengő. A többi külföldi államokba csak a portókülönbözeccel löb’> I,VII. ÉVFOLYAM, 279. SZÁM. KEDD 193 6 DECEMBER 1. hk2M£s&ebs txauias mrjrr<apmtivxigy<XBBBexxez* Összehívták a népszövetségi tanács ülését A valenciai kormány Németország és Olaszország elleni panaszát a polgárháborúval szemben vállalt semlegesség címén fogják visszautasítani. A „Neue Freie Presse“ szerint Mussolini már február elején Budapestre látogat, azután Bécsbe és Berchtesgadenbe megy A Madridba kiküldött angol parlamenti bizottság 1000-1000 autót kér a Iranda és angol kormányoktól a polgári lakosság megmentésére Szombat és vasárnap az utolsó időkben a külpolitikai szenzációk napjai voltak. MajdL nem minden hét végére becsapott valami külpolitikai esemény, amely újra felborzolta a külpolitikai izgalmakhoz már hozzászokott Európa idegeit. Ezúttal a hét vége szenzáció nélkül folyt le. Csak a megelőző külpolitikai szenzációk utórezgései izgatják tovább a köz­vélemény idegeit s az egyedüli, nem várat­lan esemény, hogy Avenol nép&zövestségi fő­titkár szétküld te meghívó; t a decemberi nép- szövetségi tanácsülésre. Nem rendkívüli ta­nácsiütés összehívásáról van szó, ahogy ezt Del Vayo, a spanyol uépfronti kormány kül­ügyminisztere Génibe juttatott táviratában követelte. Ezt a rendkívüli tanácsülést 4.-re hívták volna össze Londonban, hogy Német­országnak és Olaszországnak Franco tábor­nok elismerésére vonatkozó döntésével fog­lalkozzék, amit a valenciai spanyol kormány a népszövetségi alapszabályok 11-ik pontjába ütközőnek mond. A most összehívott nép- szövetségi tanácsülés, mely december 7-lke és 14-ike között, pontosan még meg nem állapított időpontban fog összeülni, nem a valenciai kormány kívánságára hivódott ösz- sze, bár az általa benyújtott panaszt elkerül­hetetlenül tárgyalni lesz kénytelen. A meg­oldás útja azonban az angol és francia kor­mánysajtó ezzel kapcsolatos fejtegetései nyo­mán már világosan látható. Sem az angol, sem a franeia kormány és talán Szovjet- Oroszországct kivéve, egyik más kormány sem lesz hajlandó belemenni a spanyol nép- fronti panasz érdemi tárgyalásába. A vissza­utasítás azon a omen fog megtörténni, hogy spanyol belső ügyről van szó és a többi or­szágok éppen a béke megőrzése érdekében és eddigi be nem avatkozás! álláspontjukhoz híven visszautasítják a lehetőségét is annak, hogy a spanyol polgárháború ügyeibe avat­kozzanak. A francia félhivatalos „Petit párisién“ két­ségbevonja a spanyol kormány jogi érveinek helyességét is és hangoztatja, hogy az ügy semmiképen sem tartozik Genf illetékessége elé „Ha a Caballero-kormány — folytatja a lap — ki akarja terjeszteni a spanyol tűz­vészt egész Európára, az az ő dolga, a hatal­maknak semmiesetre sem szabad előmozdí­tani ennek a tervnek a megvalósítását“. Lon­donban az Edémhez közelálló „Daily Tele­graph“ szintén azt fejtegeti, hogy a Népszö­vetség már ismételten megállapította a spa­nyol polgárháborúról, hogy az Spanyolor­szág belügye. Az európai béke érdekében folytatott munkának csak ártana, ha Géni­ben a valenciai kormány kívánságait teljesí­tenék. Ennek már azért sem volna értelme, mert Németország nem tagja a Népszövet­ségnek. Olaszország pedig afig vesz részt a genfi munkában. A kormánykörökből érte­sülő Reuter távirati iroda pedig megállapít­ja, hogy a spanyol panasz tárgyalása semmi­féle érdemleges eredménnyel nem járhat, mert ha Olaszországot elítélik, akkor végleg kiválik a Népszövetségből. Ez a megoldás — teszi hozzá a Reuter — talán tetszik a spa­nyol kormánynak és Szovjet -Oroszországnak, de aligha tetszenék a többi népszövetségi ha­talomnak. A külpolitika eseményeihez tartozik a ma­gyár és osztrák államférfiak bécsi tárgyalá­sa is, mely Horthy kormányzó rendkívül melegen f(tgad ott ausztriai látogatása alkal­mából folyt le. A tárgyalásról a mai nap folyamán Jelenik meg hivatalos közlemény. Ezzel kapcsolatban feltűnést keltett a bécsi „Neue Freie Presse“ híradása, mely szerint osztrák diplomáciai körökben úgy tudják, hogy Mussolini nem májusban, hanem már Január végén, vagy február elején látogat Budapestre, ahonnan Bécsbe utazik és visz- szautaztában esetleg ellátogat Hitler biro­dalmi vezér berehtesgadeni villájába is. Mik­lós osztrák köztársaság, elnök valószínűleg szintén még a téli hónapok folyamán fogja visszaadni Budapesten Horthy kormányzó látogatását. Moszkvában Litvinov külügyi népbiztos beszélt tegnap a német—orosz egyezmény­ről, melyet fasiszta kihívásnak mondott Szov- jet-Oro8Zország ellen. Az erejében biztos szovjet birodalom azonban — mondta L/tvi- nov — nyugodtan viselkedik a kihívással szemben és az a véleménye, hogy ebben a kérdésben most a demokratikus államoké a szó. Szovjet-Oroszország — végezte beszédét a moszkvai külügyek vezetője — a béke ren­díthetetlen hive marad továbbra Is. Az angol parlamenti bizottság, mely a mil- í'ós lakosságú ostromolt spanyol főváros helyzetének megvizsgálására utazott Madrid­ba, amint előrelátható volt, sürgős segély szükségét állapította meg a nélkülöző lakos­ság számára. Ugyanakkor elhatározta, hogy a francia és angol kormányoktól késedelem nélkül 1000—1000 gépkocsit kér, hogy a nem hadköteles lakosságot elszállittathassa a madridi pokolbóL Fényes külsőségek között fogadták a hazatérő Anfonescuf BUCUREŞTI, nov. 30. Antonescu külügyminiszter tegnap délután 5 óra* kor érkezett vissza varsói útjáról. Az állomáson gróf Pominski Bucuresti-i lengyel követ és Baduíescu külügyi al- miniszterre! az élén a külügyminiszté= riuvn hivatalnoki kara fogadta. Este fél hét órakor Antonescu felkereste Tatarescu miniszterelnököt és beszá= molt a varsói tárgyalásokról. A Curen­tul szerint a külügyminiszter ma ki­hallgatáson jelenik meg az uralkodó előtt. Külpolitikai beszámolóját decem­ber 10=én fogja a parlamentben elmon­dani. GENF, november 30. Avenol népszövetségi főtitkár értesítette a népszövetségi tan'ács tagállamait, hogy a ta­nács december 7 & 14-<i4te között fog ösz- szeiilni Genfben. A tanácskozások pontos idejét akkor fogják megállapítani, ha a tag­államok. megküldték válaszukat a titkár­ságnak. MOSZKVA, november 30. A Tass=ügynökség jelenti: Litvinov szovjetorosz külügyi népbiztos a szov­jetek kongresszusán mondott beszédé­it rí többek között kijelentette, hogy a Németország és Japán között létrejött szerződés igazi célja katonai természe­tű. Az erejében biztos URSS azonban — mondotta Litvinov — nem mutat nyugtalanságot a fasiszta államok ki­hívásával szemben. A demokratikus nemzeteké a szó. Bár Szovjetoroszor- szág netn köt szövetségeket és semmi­féle blokkot nem alakit, mégis ténye­ket vár ezek részéröl, nemcsak szava­kat — fejezte be beszédét Litvinov. MADRID, november 30. A Havas-ügynök­ség jelenti: Az angol parlamenti bizottság tagjai Madridba érkezésük után bejártóik a főváros kerületeit, hogy megállapithassák a bombázások által okozott károkat és meg- itélhessék a harcokban részt nem vevő la~- kosság kitelepítésének sürgős szükségességét. A kiküldöttek egyike ma reggel jelentést vitt magával Alicanteba. Jólértesült körök szerint, a: angol bizottság tagjai elhatároz­ták, hogy Anglia és Franciaország minisz­terelnökétől táviratilag 1000—1000 tehergép­kocsit kérnek Madrid kiürítésének céljaira. PÁRIS, november 30. Daladier hadügymi­niszter tegnap egyik pártgyülésen kijelentet­te, hoyy a radikal szocialista pártnak nincs szándékéiban a népfrontot meggvengiteni, illetőleg attól elszakadni, ha a kormány megvalósítja programját. Ezt a programot azonban naprólmapra jobban fenyegeti a veszély — jelentette ki a hadügyminiszter — de nemcsak az utóbbi időben, hanem már jóideje állandóan a programtól való eltérés veszélye fenyeget. Franciaországnak erősnek és hatalmasnak kell lennie, meni; csak igy védhető meg a nemzetek békéje. Ezután kijelentette, reméli, hogy minden köztársa­sági érzelmű francia hazája megvédése ér­dekében egyesülni fog. jf'dlojéfé.'S Továbbra is fagypont körüli, ködös idő, néhány helyen hóesés, a hőmér­séklet egy-két nap múlva nappal emel­kedik. A román-front tagozati főnökeinek megbeszélésén szen­zációs bel- és külpolitikai megjegyzések hangzottak el VAIDA BUCUREŞTI, november 30. A Varda vezetése alatt álló román­front tagozati főnökei tegnap megbeszé­lést tartottak a fővárosban, melynek so­rán Vaida az AIba-Iulia-i határozatok történelmi jelentőségét és az ország ha­tárainak sérthetetlenségét hangoztatta. Vaida ezután külpolitikai kérdésekkel foglalkozik és kijelenti, hogy soha sem akart Oroszország és Franciaország bel- ügyeibe avatkozni, csupán annyiban ér­dekelte a két ország, hogy belső állapo­tuk Románia helyzetére mily hatást gya­korolhat. Antonescu külügyminisztert arra kéri: jelölje meg, mely nagyhata­lommal vagyunk szövetségi viszonyban? ítáliával, Japánnal, Franciaországgal, Angliával? „Az érdekeknek mindig nagyobb jelentőségük van, mini az aláírásoknak — A valóság az — mondja, hogy egyikkel sincs szerződésünk, mely táma­dás esetén határaink sérthetetlenségét biztosítja. A kisantant ezzel szemben ha­tározott szükségszerűség, mely továbbra is fennmarad. Vaida elismeri a Népszövetség szüksé­gességét, hozzáteszi azonban, hogy sze­rencsétlenségbe döntik az országot azok, akik egyedül a Népszövetségben biznak. Az érdeknek nagyobb jelentősége van, mint az aláírásnak. Nem marad más hátra, mint a hadsereg felszerelése. Ami végül őfelségének az összefogásra vonat­kozó felhívását illeti, Vaida megálla­pítja, hogy igen sok a program és po­litikai érdek ahoz, hogy teljesíteni le­hetne a királyi szózatot A román-front soraiban kínos feltű­nést keltett, hogy Cuza professzor, a nemzeti kereszténypárt főelnöke, a sze­nátus legutóbbi ülésein lekicsinylőén nyilatkozott Vaida programjáról s derűs operettnek nevezte a valachizmust. Cuza azt is kijelentette ugyanakkor, hogy nem fog együtt kormányra kerülni Vaidával és egyedül pártjának követelte a ha­talmat. ZÜRICH NYITÁS november 30-án. (Rudin) Berlin 175.90, Amszterdam 236.20, Newyork 435.25, London 213.150, Paris 2027, Milano 229.250, Prága 15.40, Budapest 85.75, Belgrád 10, Bucureşti 325, Varsó 85.80, Bécs —,

Next

/
Thumbnails
Contents