Ellenzék, 1936. december (57. évfolyam, 279-302. szám)

1936-12-01 / 279. szám

2 tiLZfíNZÜK 193 6 'december I. ARABELLA ASSZONY HÄTA MEGETT A VÁDLOTTAK PADJÁN un» Merhet... Kö&zörvetot rebeg Arabella asszony azért a kis udvariasságért, hogy ajtót nyitok, előtte, almikor kivezetik a tárgyalási teremből. (Különös véletlen sorén, amelyről, a’ébb majd beszámolóik, csaknem egy óráig álltam u hátú megett a vádlottak elkerített helyén.) Franciásan, rh-val selypítve mondja a mercit és egy kicsit mosolyog hozzá. Olyant ez a mosoly, mint amikor nagybeteg köszön meg egy pohár vizet: fáradt mosoly, amely csuk (pillanatra próbál felderülni, de vissza­hull erőtlenül a fájdalmas arc redöi mögé. Oh. redőtk, bizony már jócskán vannak, nem is gondo'tam volna, amíg órahosszat közvetlenül o háta megett (álltam és ébenfa- fekete hajjal övezett finom haj lat u nyakát néztem ennek a nőnek, akinek a szerelmi ügyeiről és szerelmi értékeiről oldalaikat cik­kez. a Bucuresti-i sajtó. „Két kiló méz van legalább is a testében“ — ezt a keletiesen csapongó virághasonlatot olvastam például az egyik róla szóló tanulmányban. . . TANUK. ,,Procesul Arabelei Alrmasescu“ — a la­pok versenyeznek a részletes tudósításaikkal és egy-egy tárgyalási nap anyagából nagy le­pedő oldalnyi tudósítások kerülnek ki. A bűnügy jogi meghatározása gyilkossági kí­sérlet. A történet röviden a következő: Araibelia Araaasescu asszony egy Bucu- resti-i ügyvéd elvált felesége, egy autóban revolverrel megsebesitette dr. Petre Yoda Timoceanu katonuorvos főhadnagyot, oki állítólag házassági ígérettel becsapta öt. Ezt a szerelmi történetet bővíti sn a körülmény, hogy Arabella asszony néhány évrei ezelőtt hasonló bűncselekményért már volt esküdt­szék előtt. Annakidején azzal vádolták, hogy ugyancsak egy autókixárxlulás alkalmával megölte az akkori férje ügyvédi irodájának a vezetőjét. Az esküdtszék ajkkor felmentő ítéletet hozott, a férj ellenben elvált. Az ügy további komplikációja az, hogy az eh j vált férj, egy Stravolca nevű ügyvéd, meg­jelent a mostani tárgyaláson és a volt fele­sége érdekében megható védőbeszédet mon­dott. Egyéb érdekesség még: az orvosfőhad- nagy, aki a tárgyalás első napjaiban mint a bűnügy „szerencsésen megmenekült áldoza­ta“ szerepelt, aligha fog ebből a tárgyalás­ból a végién is szerencsésen megmenekülni. Nemcsak azok a pénzügyi üzelmek kavarod - nak a feje fölött, amelyeket a vádlott asz- szony hangoztat ellene, hanem valahonnan politikai víádak csaptak feléje: kémkedéssel vádolják a volt bulgár menekült politikust, aki valamikor StambolmSki titkára volt és regényes utón jutott el a román főorvosi uniformisig. így mindenféle mellékmomentu mokka! felbővitve ez a tárgyalás a mai, hatodik nap. ján is o1 van közönséget vonz, hogy nem könnyű dolog bejutni a tárgyalóterembe. * Egy al&ztféle ember int, hogy menjek utána. Jóidéig vezet mindenféle folyosókon, lezárt ajtókat nyit ki, csigalépcsőkön vezet az utunk, a végén is megáll egy kis ajtó előtt és azt mondja: „Várjon itt és ha nyí­lik az ajtó, lépjen be bátran.“ Ezzel a kü­lönös utasítással otthagy és én sokáig hiába' várok. Végre is megpróbálom kinyitni az ajtót, amely szépen, hibátlanul nyílik és — feltárul előttem a zsúfolt tárgyalási terem. Ahova benyitottam, egy elkerített hely, amelynek a korlátjánál egy hölgy ül egye­dül. Azaz, nem is egyedül, mert mögötte börtönőr áll. Ez tehát a vádlottak helye, ahová benyitottam. Látom már, de későn, hogy a másik elkerített részbe kellett volna kerülnöm, az a „sajtópáholy“ — te-e új­ságíróval. Most már nehéz a helyzet, nem lehet sokat próbálkozni, az ember ilyenkor nein szeret mozgolódni, mert az még feltű­nőbb. Odohuzódom az újságírók korlátjához és igy a vádlottak ketrecéből hallgatom a tárgya'ást. Nem is rossz. Az érdekes vád­lottnőt igy közelről figyelhetem. Hacsak ki nem tör a botrány. Az őr rámnéz, hogy miit keresek itt, végre is a vállát vonja és bele­nyugszik a dologba. Nem tudom, miféle ma­gyarázatot talált ki magának megnyugta­tásul . .. * Az orvosiföhadnagyot kérdezik éppen. Va­lami nyugtákról van szó, nme'yek Arabella asszonytól kölcsönvett pénzekről, szólnak. Az orvosfőhadnagy tagad. Azt mondja, hamis az aláírás. Az elnök úgy beszél vele, in Lid­ii a máris vádlott volna. Látszik, hogy ez a biró szívese hl ien tárgyaim» a házasságszédel­gés bűnügyét, mint ezt az autótragédiát. A főhadnagy ,cn garde“ viselkedik és a biró éles 'kl.rdésöne még élesohl>cn válaszol. Ma­gas, barna fiú. Arabella asszony állítólag egymilliót költött rá. összenőtt vastag szem­öldök és feltűnően alacsony homlok adják meg arcának a jellegzetességét. Kemény, sö­tét tekintete van, amit gyakran szegez a vádlottnő felé. Nem látom az Arabella asszony arcát, nem látom, hogyan fogadja ezeket a nem éppen barátságos tekinteteket, amelyekben nyoma sincs az egykori meghitt órák emlé­kének. Már jó negyedórája állok az asszony háta mögött, de egy pillanatra sem láthat­tam még a profilját sem. Csak azt látom, hogy a dús fekete hajjal övezett szépen iveit nyaka egyre jobban vörösödik és egyre job­ban dagad egy érszál és nyúlik le a váll felé . .. — Sohasem kaptam pénzt, sohasem ígér­tem házasságot, a nyakamra akasztotta ma­gát ez az asszony!.. . A férfi odavillantja a kemény, ellenséges tekintetét a vádlottak padja felé. Az asszony nyakán megdobban az érszál és fut lefelé, már eléri a habfehér bluzgallért, amely jól illik a ruha sötétkék színéhez. A kis kalap is ízléses, sötétkék, a szélén diszkrét fehér vonallal. Az arcát szeretném látni — most egy pillanatra féloldaliba fordul, de ismét delejesen a férfire mered. Az összenőtt szem­öldökök felé . .. A férfi befejezte a vallomását Azt hiszem, általánosan ellenszenves volt a magatartá­sa. Amikor elmegy a nő előtt, fejét fej veti keményein. A nő a korlátra borul és csende­sen zokog... a „beszédét“ (mert az is szónokolt), az új­ságírók odaszóltak, hogy beszéljen hango­sabban. Az elnök az újságírók felé mutatott: „Nos, beszéljen a sajtónak“. A tanú ezután fokozott ambícióval a sajtópáholy felé szó­nokolt. Ekkor azonban az esküdtek kezdtek türelmetlenkedni, miire az elnök az esküd­tek felé dirigálta a vallomást. (A noteszembe feljegyeztem: „demokrácia és politikai áramlatok“. Igen, egy kis tanul­mányt lehetne Írni arról, hogy az itteni ősi, ösztönös demokráciával milyen ellentétesek a divatos politikai áramlatok. Hogy azt a sajtót például, amely ma még beleszól egy törvényszéki tárgyalás menetébe, hogyan fogják tudni máról-holnapra feszes törvé­nyek közé állítani.) Az esküdtek is — ennek az ősi demokrá­ciának a jegyében bizonyára, nem elkerített padokban ülnek, hanem szabadon felsora­koztatott fűtőjükben. Jgy jobban reprezen­tálják a — közönséget- A közvéleményt Kevésbé „hivatalos“ igy az esküdtek szerepe. * Arabella asszony hosszú idő múlva végre is megmozdul a székén. Már csaknem egy órája állok mögötte és hiába lestem egyetlen mozdulatát. Hogy tud ez az asszony olyan j mereven ülni? Ez vagy nagyon jó, vagy’ vég­képen kimerült idegrendszerre vall. Min­denesetre többet olvashatnék a tekintetéből, mint igy a mozdulatlan hátából. Már isme­rem pontosan még a kis varráshibát is a blúza vállánál. Megmozdul most, de még mindig nem annyira, hogy az arcát láthat­nám — ellenben uj felfedezés: amint egyik lábát a másikra keresztbe teszi, meg kell ál­lapítanom, hogy a bokánál — hibák van­nak. „Fásli“ van a harisnya alatt. Nem ép­pen érdektelen téma, hogy „az igazi asz- szony“ még a vérpadra is felhúzza a boka- csinosíitó kötést. . . . óh, pardon, nem az. Ebben a pillanat­ban szünetet rendel az elnök, Arabella asz- szony a korlátba fogódzik, úgy próbál fel­Örömhir lájóslábualtnaLJ Beluloií a 10 fejes SzL Róhat csomag A bécsi volt udvari gyógyszertár a közön­ség széles rétegeiben hozzáférhetővé akar­ja tenni az eddig is népszerű Szt. Rókus lábsót, hogy csodalatos hatását fájós iá­bakra mi mienk i kipróbálhassa. Tegyen próbát a népszerű 10 lejes csomaggal. Még ma este egy jó lábfiirdő Egy maroknyi Rókus sóból a vízben mil­liónyi oxigén!nilxm'k fejlődik és körül­veszi a fájós részeket 1 A lábfájásokat mintha elvágták volna. A duzzadások lelő] iádnak, fagyások el­múlnak, nem szorít a cipő, nem nyilall­nak a tyúkszemek, sőt annyira megpuhul­nak, hogy kézzel el távol ithatők ! Azonnali megkönnyebbülés. állni; nem megy. Az őr hozzásiet, felsegíti és a karjánál fogva vezeti — lovagiasan. Arabella asszony alig bir a lábára állni. Egyet-kettőt lép — sántít. Persze, nem boka­védő szallag, hanem kötés van a harisnyája alatt, most hogy jobban megnézem. Kifelé tartó, nehéz, sántító utján most végre meg­fordul, láthatom az arcát... óh elmúlt az ébenfekete hajjal övezett finom nyak illú­ziója. Nagyon megtört arc, ernyedt voná­sok ... „íMerflhci.. Bágyadtan mosolyogni próbál a köszönés­hez, amikor udvariasan ajtót nyitok neki, de a mosoly visszahull hamar az elnyűtt arcredők közé . .. Óh, nagyon szomorú látvány volt ez az arc, amely ilyen végzetesen elégett a szerel­mek kohójában . , . „Két kiló méz a testé­ben“ — nem tudom, de azt látom, hogy az arcában sok-sok fájdalmas keserűség van — a ráncok között. .. ESKÜDTEK. Valami Ion Florescu nevű úr a következő tanú. A bíróság az orvosfőhadnagy magán­élete felől érdeklődik tőle. Valami pezsgős- cechről van szó, amit a katonadoktor fize­tett. A bíróság véleménye szerint az Arabella asszony pénzéből. — Domnule preşedinte . . . — Elnök ur, esküdt urak, tekintetes tör­vényszék — igy kezdi a tanú a pezsgős- vacsora történetét. Hol a bíróság, hol az esküdtek, néha a közönség felé fordul és úgy beszél, olyan lendületesen, szabatosan, fordulatosán, hogy az valóságos szónoklat és nem tanúvallomás. Ezt egyébként már egy előbbi tanúnál is tapasztaltam, aki egy kirándulás történeté­ről Lett vallomást. Az is: meghajolt, de csak olyan félhajlással, mint amikor a szónok üdvözli a hallgatóságát és úgy kezdte a val­lomását, hogy az elnök nem bírta megálli- tanti. Egy kisnövésü, ügyes emberke — szintén valami költséges mulatozás tanúja — talán a parlamenti karzatról leste el a szónoki tempót: a kezeit fázósan kél félkörrel össze­kulcsolja és ügyes kis beszédet vág ki egy jó kis mulatság történetéről. Ahány tanú, annyi szónok, A regaltban nem kell a szomszédba menni egy-egy szó­nokért, azt itt is tapasztalhatta az ember. Érdekes jelenet volt például az .is, amikor az egyik tanú egy kicsit halkabban kezdte Stalin a dobogón A diktátor beszámolt a Komintern uj „zslhotmányíráí“ MOSZKVA, november 30. A moszkvai rendőrség legerősebb riadókészültségének életbeléptetése ma­tatta a szovjetfőváros utcaképén, hogy megkezdődött a kommunista párt idei kongresszusa. A hatósági óvóintézkedések minden eddigi méretet felülmúltak. Azt az épületet, amely a kongresszus színhelye, már a kora reggeli órákban széles körben erős Tendőrlánecal vették körül. Jellemző a hangulatra, hogg min­den kommunista vezért, még ha a legmagasabb állami méltóságot viseli is, meg­motoznak, mielőtt a kongresszusi terembe lép, hogy biztos meggyőződést sze­rezhessenek arról: nincs-e fegyver nála. Az uj alkotmány tervezetét Sztálin is­mertette hosszú beszédben. Ez nemcsak azért volt szükséges, hogy hangsúlyoz­zák az alkotmánymódosítás jelentőségét, hanem azért is, hogy cáfolják a szov­jetdiktátor súlyos betegségéről szóló híreket. ROYAL sláger- mozgóban holnap, kedden premier!! 8 ÖLTEM...! Dolores del R o DouglasFairbinks jr. Érdekes! Rendkí­vüli !! Meg'epő ! ! Nagv szenzáció! Mi, hétien uíoljára: HALÁLBRíGÁD Csoda förtént Galii Curci visszanyerte hangját NEWYORK, november 30. A budapesti operalátogatók még bizo­nyára emlékeznek arra a kínos botrány­ra, amely Galii Curci európai szereplésé­hez fűződött. Az egykor kivételes szép­ségű és bársonyos puhaságu hangnak csak roncsait kapták és felháborodásuk­ban valósággal kifütyülték a koloratur- énekesnök bukott királynőjét. Ennek több, mint hat éve. És most újra színpadra lép. Operaszinpadra. Egy évvel ezelőtt bevonult egy csikágói kór­házba és operációnak vetette alá magát. Kijelentette, hogy addig nem hagyja el a kórházat, amis a torkát nem szabadít­ják meg a fojtogató golyvától. Az operá­ció valószínűleg sikeres volt, mert a Chicago Opera Company nemrég kitűnő fizetéssel szerződtette. Akik a próbákon énekelni hallották, azt mondják, teljesen visszanyerte a hangját az opera igazga­tója még tovább megy és azt állítja, hogy a hosszú pihenés alatt csoda tör­tént és Galii Curci hangja ma szebb, tisztább, bársonyosabb, mint valaha. FÉNYKÉPALBUMOK nagyon szép kiállí­tásban 240 lejért kaphatók az ELLENZÉK könyvosztályában Cluj, Piaţa Unirii,

Next

/
Thumbnails
Contents