Ellenzék, 1936. november (57. évfolyam, 254-278. szám)

1936-11-01 / 254. szám

r BLLB'NTßK m T 939 nor trat b mr I. wammmmmmmmmmmmmn 4 hét világpolitiKája A nemzetközi kötel újabb átvizsgálásának jegyében Különös shilis/1ik;i jeleni meg iveniri'g egy közga/.dasági l'o I v ói r»i I Lki n. Kis/mnitoltó a statisztika Írója, hogy tnin<i<-n 300 európai emberre ma átlag 8 tonna élei mis/er készlet esik, de ugyanakkor minden 300 európai számára 1(1 tonna Inul anyag áll készenlét* ben. fis ngvanakkoi megállapította a statisz- t kns azt is, hogy a két készlet fejlődése kö­zött fordított arány áll fönn. Minél inkább emelkedik a hadianyag mennyisége, annul inkább csökken az európai emberiség ren­del ke/.ősére álló éleimiszerkVszlet. 11a a dol­gok igy mennek tovább, egész rövid időn be­lül az öldöklésre szánt eddigi 10 tonna hadi­anyag 11, vagy 12 tonnára emelkedik föl és ugyanilyen arányban fog csökkenni az. élel­miszerkészlet. A kegyetlen humorú statiszti­kus nem riad vissza a következtetések levo­násától sem. Megállapítja, hogy adott viszo­nyok között ez a helyzet nem is teljesen megoldhatatlan. Ma ugyanis harmincmillió j ólfel fegyverzett ember áll készen arra, hogy ezt az. óriási mennyiségű hadiszert az euró­pai országok határain egymás ellen fölhasz­nálja. A következmény sokmühó fogyasztó elpusztítása lehet, ami meghoraiá a k ész let- l>en levő 'élelmiszerek és a fogyasztók kö­zötti viszony megfelelő arányosítását is. A londoni VHSZOattbrzéositási intézmény Ilyen megállapítások ma egész tragikus súlyúkkal nehezednek rá az európai külpoli­tika minden kérdésére. Az ellentétek játéka mögött mkadig ott lebeg a kérdés, hogy cgyik-uiásik ellenfél nem áll-e készen a bor­zalmas lehetőségek tnegkoeik á ztatására. A londoni semkgességi bizottság állásfoglalása az orosz panaszokkal szem-ben szintén ennek :i lelkiállapotnak volt a következménye. A hu­szonhat állam, mely Oroszországon kívül a semlegességi bizotteőgba küldte el képviselőit, mindenekelőtt alttól akart védekezni, hogy a spanyol .polgárháború harcai Spanyolország határán tr^erjedjenek. Miután haránt hónap - előtt nagy^nehézségekkel létrehozták ezt a semlegesség! bizottságot, Európa országai semmi körülmények között sem hajlandók most ‘megengedni, hogy a spanyol ön-mar- eangol'ás egész országokat csak azért áll it.son katonailag is egymással szembe, mert kor­mányaik rókonszenve a spanyol harcoló fe­lek között megoszlik. Ezzel szemben teljesen másodrendű dolog, hogy a hadiszerszállitás- ra vonatkozó panaszok megfelelnek-e a való­ságnak, vagy sem. A hadiszerszáll Mások előtt a londoni bizottság bizonyos mérsékelt ha- tárokig a valóságban tudatosan szemet huny. Szemet huny, mert nem tudja mgakadályoz­ni és átért, amint Franciaország, Belgium és más országokban is előfordult példák mutat­ják, a kormányok sem tudják megakadá­lyozni, hogy alattvalóik részint anyagi elő­nyökért, részint ideológiai okokból titokban ne támogassák a spanyol harcoló feleket. Hi­szen az amerikai szenátus vizsgálóbizottsága csak nemrég derítette ki, hogy hadiszergyár- tó üzemek a világháború alatt jó pénzért igen sok esetben országuk ellenségeinek is szállították áruikat. A londoni bizottság a résztvevő áll amok viszontbiztosítási intézménye akar lenni arra, hogy a spanyol dolgokért nem támad­nak egymásra. A harcoló felek hadiszerrel való támogatása csak másodsorban érdekli a DURA OPTIMA FŰTŐELEMEK. La­punk hasábjain legutóbb megjelent közle­mény a „DURA—OPTIMA—FŰTŐELE­MEKET“ illetően általános feltűnést keltett. A számtalan beérkezett érdeklődés bizonylt­ja, hogy a rádiótulajdonosok ezen korszak- alkotó találmánynak nagy jelentőséget tulaj­donújának. Mégegyszer felhívjuk ezért olva­sóink figyelmét, hogy ezen uj elemek az ed­dig használt akkumulátorokat teljesen helyet­tesitik és amellett, hogy használatuk 'lénye­gesen gazdaságosabb és egyszerű, egyszer- smindenkorra mentesitik mindazon kellemet­lenségektől, melyek az akkumulátor haszná­latával járnak. Semmiféle utántöltést vagy kezelést nem igényelnek, egyszerűen bekap- csolandók és teljes kihasználásukig állandó és zavartalan vételt biztosítanak. A DURA —OPTIMA, elemek az elemgyártás terén ed­dig még nem ismert magas teljesítőképesség­gel rendelkeznek, miáltal az akkumulátorral szemben olcsóbbak is. Az elemek regenerálá­sa a levegőben lévő oxigén utján történik, ami a legmagasabb kapacitást biztosítja. Kap­hatók minden viszontelárusitónál. — Felvilá- gositással a Dura-Müvek készséggel áll min­den érdeklődő rendelkezésére. bizollságot Minthogy azonban a szovjetoro- szok <■ hallgatólagos megállapodás helyett a második célt akartaik fölhasználni diplomá­ciai támadásuk számára, csakhamar rájuk bizonyították, hogy ük. vagy mindenesetre ük is jócskán sztáJlitanaik hadiszert egyik spanyol harcoló félnek. Moszkva számára igy nem maradt más hátra, mint a csendes •visszavonulás és a londoni viszontbiztosító inlézmóny további működésének lehelövé té­tele. Ez lermészelesen nem jelent annyit, hogy a spanyolországi lehetőségek közelebb­ről újabb kirobbanásokhoz ne vezessenek. Sót a/ események mind rohamosabbá váló menete ezt valószínűvé is teszi. I A kötelezettségek újabb át­vizsgálása A szüntelenül feszült helyzet következmé­nye a/ is. hogy mimdenik állam újra alapo­san átvizsgálja nemzetközi kapcsolatait és az ezek révén vállalt kötelezettségeket. Amig ezelőtt legtöbben a kölcsönös kötelezettségek mind erősebb kiterjesztésében és általánosí­tás« bau látták a védelmet a fenyegető lelie- tőségekkel szemben, ma ellenkezőleg, a kö­telezettségek szűkítése és a szabad elhatáro­zás biztosítósa az uralkodó irány. Az álta­lánosítás főképviselője a Népszövetség volt, mely azonban az utolsó időben fölmerült nagy vitás kérdésekkel kapcsolatban egyál­talán nem tudta alapelveit érvényesíteni. Az országok vezetői most fölvetik a kérdést, j hogy érdemes-e ilyen kötöttséggel járó kö- j telezettségeket fenntartani, mikor az az in- i fézmény, amelynek ezzel szemlen hivatása volna a védelmei biztosítani, a véde’emnyuj- tásra teljesen tehetetlennek mutatkozik. Az uj irányzat jegyében változtatott Belgium ed­digi nemzetközi helyzetén és ennek az irány- | zntnak jegyében készülnek alighanem más érdekes események is Európában. A londoni Times például pár nap előtti vezércikkében szknfcén azt követeli, hogy Anglia is világo­san körvonalozza azokat a kötelezettségeket, melyeiket a Népszövetséggel kapcsolatban magára nézive el ismer. Az általános népszö­vetségi kötelezettségeket — mondja a lap — még olyan időben határozták meg, amikor a világhelyzet teljesen különböző volt a mai­tól. Vaunak Nyugnteurópának és a Földközi- tengeri ut mentének olya® területed, ame­lyeknek biztonsága közvetlenül érinti az an­gol érdekeket s amelyeknek veszélyeztetésé­vel szemben Anglia minden körülmények között háborút is vnsekie. Más területekre Az olasz—német Az ewópei hdztooság koHektiv rendezésé­nek elvével áll szemben minden jel szerint a most meginduló olasz—német együttmű­ködés is. Ezt az együttműködést legalább is a közeljövőre — távolabbi jötvőről manap­ság nem lehet beszélni — az európai külpo­litika állandó tényeződ közé kell számítani. Giano gróf németországi látogatásának ered­ményéről a hivatalos jelentés csak általá­nosságokban emlékezik meg. A jelentősebb elhatározásokat Olaszországban Mussolini, Németországban Hitler szokták megfelelően díszes keretek között tartott beszédekben be­jelenteni. Rómád távirat szerint Mussolini készül is ilyen fontos bejelentésre vasárnap tartandó milánói beszédében. Giano gróf szó- I beli kijelentéseiből bizonyos következtetése- i két azonban már le lehet vonni az olasz— német megegyezésre vonatkozólag. Minde­nekelőtt meg lehet 'belőlük állapítani, hogy a megegyezésnek, mely a két hatalom adott viszonyok közötti érdekeinek párhuzam ossá­gán alapszik, nincsen szövetségi jellege. Ez megfelel a szövetsági alakulásokkal szemben Berlinből és Rómából gyakran hangoztatott álláspontnak, de megfelel a két hatalom an­nak a szükségletének is, hogy az európai helyzet további fejlődésével szemben szabad kezet biztosítanak maguknak. Nyilvánvalónak látszik azonban, hogy Berlin és Róma egész sor kérdésben szilárd megállapodásra jutottak további magatartá­sukra vonatkozólag. Ezek közé tartozik a London által javasolt uj locarnói szerződés­sel szemben elfoglalt álláspontjuk is. Nem hajlandók ugyanis kiterjeszteni azokat a kö- J telezettségeket, melyeket az elmúlt locarnói j szerződésben vállaltaik és nem hajlandók az j eddigieket túlhaladó biztosítékok beleépitésé- I re sem az uj szerződ,ésbe. A tagadó állásfog­lalás mindenekelőtt kelet felé irányul, a ke­leti biztonsági kérdés belekapcsolása ellen a nyugati biztonsági szerződésbe. De irányul i Anglia újabb követelése ellen is, hogy a fran- j ci a-belga-német rajnai vidéki határok védel- i mének biztosítását terjesszék ki az angol ha- í tárok védelmére is. És szilárd megállapodás- 1 ra jutottak a németek és olaszok minden va­SZERENCSE­SORSJEGYET « DACIA ELADÁSI IRODÁK AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN ^ LOTERIA DE MHVI nagy nemzeti sorsjegyárucfánál, mert én is, te is, ő is milliomos lehet 200 leivel, ha még ma veszünk szerencse­sorsjegyet a I >ACI \ MAP) A (■«£ ruU NatjdsaiA sorsjegyárudánál. ADUI NOROC SüVjjiJiiwqt iNTOVDiyav vonatkozólag azonban Angliának a Times szerint meg kell őriznie elhatározási szabad­ságát. Ez annyit jelent, hogy az angolok is szűkíteni akarják vállalt kötelezettségeiket, lemondanak a kollektiv biztonság általuk is elfogadott elvéről, mert ezt az eléje tornyo­suló akadályok miatt niegvalósi Ihatatlannak látják. Az angol á 11 ásspontvá 11oztattás-t Német­ország és Olaszország leküzdhetetlen ellen­állása, a legújabb belga lépés, a Közép- és Keleteurópa külpolitikájában is mutatkozó változások, a spanyolországi események és az orosz külpolitika újabb magatartása idéz­ték elő. Németország és Olaszország részvé­tele nélkül a kollektiv biztonság elve, angol felfogás szerint, am úgyis megvalósíthatatlan. Viszont a vállalt nemzetközi kötelezettségek szűkítésével és biztos körülhatárolásával aránylag szilárd helyzet teremthető és a töb­bi kérdésekben fenntartott szabad elhailiro- zás, londoni vélemény szerint, még mindig alkalmas eszköze lehet a háború megakadá­lyozásának. Ennek a szabad elhatározásnak alátámasztására viszont London úgy érzi, hogy megfelelő hláttért adhat a rohamos gyorsasággal kiépített angol fegyverkezés. együttműködés lószmüség szerint a Duna-medence kérdései­vel szemben is. E megállapodásnak beveze­tője volt a juli-us 11-i német—osztrák meg­állapodás, amely most lehetővé tette a meg­egyezést Róma és Berlin között is. A dunai olasz—német együttműködésnek alapjában szintén a római jegyzőkönyvben lefektetett olasz—magyar—osztrák szerződés áll, mely most igen erős hátvédet kapott a német bi­rodalom támogatásában. Az alakulat szilárd­ságúnak ez a kihangsulyozása időszerűnek is látszik abban a pillanatban, mikor sok jel •szerint tárgyalások előtt állunk a római jegyzőkönyv államai és a Duna-vidék másik nagy külpolitikai alakulatának, a kisantant- nek államai közölt. A szilárdság ennek a ki- hangsulyozásának bizonyos tekintetben ellen­játéka a kisantant szilárdságának az az erős kihangsulyozása^ is, melynek a prágai ünnep­ségekkel kapcsolatban vagyunk tanúi. A két alakulat egységének erős hangoztatása kü­lönben egyáltalán nem akadály a tárgyalá­sok sikeressége előtt. A megegyezésre való jóindulatú hajlandóság hangoztatását me-g találhatjuk úgy a prágai tárgyalásokról szóló hivatalos jelentésben, mint Magyarország külügyminiszterének ezzel egyidejűleg tar­tott beszédében. A rajnavidéki kérdések ren­dezésére irányuló tárgyalásokkal egyidejűleg igy megindulhatnak a dama vidéki kérdések rendezésére irányuló tárgyalások is. E tár­gyalások sikere pedig mindkét ponton egy­aránt fontos Európa jövőjére. —s. § IBlüdcZ & VügQOIi Elüli... BUCUREŞTI, október 31. Paun Bálán Tutova-megyei Popeni-i fiatal gazda 3 éves Vasile nevű fiát meg­gyilkolta. A gyilkosság oka vagyoni kér­dés volt. Paun Baian ugyanis elvált hites feleségétől és a törvényes házasságából származó Vasile nevű gyerek nagyapjá­hoz került, aki úgy döntött, hogy fia ki­kerülésével egész vagyonát kis unokájá­ra hagyja. Paun Bálán elhatározta, hogy meghiúsítja apja tervét és fiacskáját meggyilkolja. Előbb mérgezéssel próbál­kozott, mikor ez nem sikerült, éles kony­hakéssel többször mellbeszurta. A gyil­kos apa megszökött falujából. Erélyes eljárás indult kézrekeritésére. GYOMORSAVAS SZELLEMI MUNKÁSOK­NÁL NEUR ASZTÉNIÁS EMBEREKNÉL ÉS BETEGESKEDŐ ASSZONYOKNÁL reggelen­ként éhgyomorra, egy-egy pohár természetes FERENC JÓZSEF keserüviz rendkívül jótékony hátit fejt ki. Orvosok ajánlják. értik a szowiethaló ka&ltámtát BUCUREŞTI, október 31. A „Kren Liszt E. 1.“ szovjethajó hor­gonyt vetett a Constanta-r kikötőben. A szovjethajó azért érkezett, hogy két el­merült régi orosz hajót emeljen ki a tengerből. A Constanía-i vámhatóságok emberei átvizsgálták a ,,Kren Liszt E. 1.“ hajót s nagymennyiségű csempész ciga­rettát találtak fedélzetén. A cigarettát el­kobozták s a hajó kapitányát 2000 lej birsággal sújtották. ü töröH vezérkar íönofce Bucaresll-ften CONSTANTA, október 30. A török hadsereg vezérkari főnöke tegnap este Constantába érkezett, hon­nan útját Bucureşti felé tovább foly­tatta. Politikai körökben Tatarescu miniszterelnök belgrádi és Sztojadi- novics jugoszláv külügyminiszter an = karai útja után nagy jelentőséget tu­lajdonítanak a török vezérkari főnök utazásának. SOK TÍZEZER ..ZEPHIR megelégedett vevő bizonyítja, hogy a se k á 1 y la a as összes kályhák között a LEGJOBB. IO kilogramm fával füt egy normál szobát 24> órán át. Gyártja: Szántó D. és Fia* Oradea Kapható mindenütt. Kérjen díjtalan árjegyzéket. Képviselet: BARZEL vaskereskedés, Piaţa Mihai Viteazul No. 13, S

Next

/
Thumbnails
Contents