Ellenzék, 1936. szeptember (57. évfolyam, 201-226. szám)

1936-09-01 / 201. szám

1936 szeptember J. ellenzék Vásárhelyi fános református püsgpöh megliiató templomi uHtnepség keretében búcsúzott el paffochiájátó! Háromezer hivő köszönje me§ a püspök lelStésspásiiori mun- kéjáí. — Gyönyörű bucsuWszédek a keresztényi szeretet nevében CLUJ. .(Az (Ellenzék tudósitójátó.) Ünne­pélyes keretek között bucsuzott el Vásár­helyi János református, püspök alsóvárosi gyülekezetétől. Mintegy háromezer református hivő öltött ünnepi ruhát és sietett a kétágú templomba* hogy még egyszer, mint lelkipásztoruk ajkáról hallják Vásárhelyi János püspöktől az evangélium üzenetét. Fájó és örömünnep volt Vásárhelyi püspök tegnapi búcsúja. Fájó, mert a gyülekezet pótolhatatlan veszteséget érzett. De az öröm is kijárt, hisz lelkészük az összes Ardeal-i református gyülekezetek főpásztori méltóságára távo­zott. fiába Az öröm tudata nem tudta elfeled­tetni a fájdalom mélységes érzését. Tizenöt esztendei munkája, szeretete annyira szivé­hez közelítette volt egyháza minden egyes lelkét, hogy hosszú időnek kell elmúlnia, amig veszteségébe belenyugszik az alsóváros parókiális körzete. A bucsuzkodás ünnepélyes istentisztelet­tel kezdődött. Maga a távozó lelkész, Vásár­helyi püspök szolgált. 'Felemelő imájával egészen magához ragadta a hatalmas gyüle­kezetét. Utána a református Bocskai Föl­dész Dalkör énekelt, mig a lendületes pré­dikáció előtt a Bethlen Gábor Földész Da­lárda erőteljes dallama töltötte ki a tem­plom tágas belvilágát. Prédikációjában a szeretet hatalmáról beszélt. Megragadó és meggy őző' szavakkal hirdette az áhita- tos gyülekezetnek, hogy aki a mennyei Atyát szereti, mindenek javára szolgál. Idézte az ezelőtt tizenöt esztendővel tartott beköszöntő prédikációja textusát, melyben félelem nélküli munkára bátorította a pró­féta s amely valóban erőt adott eddigi mun­kájában. Most a szeretetnek és Isten feltét­len hatalmának hirdetésével távozott. És mély meggyőződéssel, rendületlen hittel vállalja azt a sokkal nagyobb és terhesebb munkát, amelyet a négy helybeli parókia és az egész Ardeal-i református egyház- kerület gyülekezetei jelentenek. Áldása után a megható és fájdalmas bú­csú következett. A hívek visszafojtott lélek- zettel, elszorult szívvel, könnyes szemekkel hallgatták távozó lelkipásztoruk, Vásárhelyi püspök őszinte, szívből fakadó, közvetlen szavait. főgondnok bucsuzott el a püspöktől, ki Az egyházközség nevében Tárkányi György röviden vázolta Vásárhelyi tizenöt eszten­dei lelkészségének áldásos gyümölcseit és azt a nagy7 munkát, amelyet az alsóvárosi egyházközség megszervezésében kifejtett. Zágoni-Szabó Mihály parókiális gondnok szintén fájdalmas szavakkal tolmácsolta egy­házközsége szinte pótolhatatlan veszteségét s őszinte szavakkal köszönte meg az értük kifejtett munkáját, fáradtságot nem ismerő tevékenységét. A főgondnok és gondnok méltató és hálateljes szavaira Vásárhelyi püspök a szeretet változatlan szavaival vá­laszolt, megígérve, hogy mint főpásztor és parókia nélküli lelkész továbbra is megkülönböztetett gonddal fog őrködni régi egyháza felett. Amig az egyházközség az arravalóság szerint Vásárhelyi püspök helyett méltó utódot vá­laszt, Maksay Albert teológiai professzor lesz a parókia adminisztrátora. SEiEcr-MOZGó/ BOTRÁNY OPERÁBAN Ma hétfői kezde tei Ragyogó vigiáték- Fösz- Amerika közkedvelt komikusai: nyitja meg az őszi GAUCSO—CSIKÓ—HARPO szezont es bemutatja |I|MI „In .................. IIBI ........ ................ Előadások kezdete: 3, 5, 7és9. Jegy:kára 3 1 !.i minden illetékkel együtt Végeiért a romániai kertészek kétnapos kongresszusa Szervezkedési iigryekeá és fontos szakmabeli kérdéseket tárgyaltak meg a tanácskozásokon CLUJ. (Az Ellenzék tudósitójától.) Kétna­pos találkozót adtak egymásnak városunkban az ország kertészei, hogy megismerjék egy­mást, megvitassák szakmai ügyeiket és meg­tekintsék szép botanikus kertünket, amely európai viszonylatban is első helyen áll. A kétnapos kongresszus szombaton reggel 10 órakor a vármegyeházán tartott ünnepi közgyűléssel vette kezdetét, ahol Dunca pre- lektus üdvözölte az ország különböző neszei­ből egybesereglett előkelőségeket, vendégeket és a kongresszus tagjait. Az üdvözlések ás a válaszok elhangzása után E. Grintescu egye­temi tanár, elnök a magánkertészet állami segélyezéséről tartott nagyértékü előadást. Korponay Kornél a gyümiöl1 őstermelés stan- dardizálásaról, utána megint Grintescu pro­fesszor a vegyi trágyák kérdéséről beszélt. Közebéd után a kongresszust a botanikus kert előadói termében folytatták, ahol [Hi­nta nn Ferenc, a külföldi virágok behozatalá­nak szabályozásáról, O. Ratiu a kertészkép­zésről, Gh. Faraudo a virágkertészet irány­elvéről, M. Gheorghescu a munkáskertekről tartott előadást és utána pedig a készülő ter­mészeti törvényt ismertette. A közgyűlés másodnapján, vasárnap dél­előtt a botanikus kertben ünnepélyes külsősé­gek között szentelték fel a kertészszövet­ség zászlóját, amelyet Szatmáry Albert kertész ajándékozott az egyesületnek. A zászlószentelést a gör. keleti, gör. katolikus, Az őszi könyvpiac első navy szenzációja Erich Kästner: ■ A* ehiin^ miniaéür A kitűnő irőaek ez az uj könyve, legjobb és legvi­dámabb írásai közül való. A magyar kiadás Ízléses kiadásban, kötve c ak 66 lejbe kerül az Ellen­zék könyvosztályában Cluj, P. Unirii. Vidékre utánvéttel azonnal szállítjuk római katolikus, református, unitárius és evangélikus egyház lelkészei szentelték fel, utána pedig a vendégek arany- és ezüstszege­ket vertek jelmondatokkal kisérve a zászló rudjába. A zászlószentelés keretében a kiváló Borza professzor román és magyar beszéd keretében ismer­tette az esemény jelentőségét és a kari ösz- szetartás nagy fontosságát fejtegette. A zászlószentelés után ismét folytatták a kongresszust, határozati javaslatokat fogad­tak el a kertészek jogi helyzetének tisztázása érdekében, majd a romániai kertészek egye­sületének alapszabályait vitatták meg, amit az Amerika-étteremben diszebéd követett. Az ebéden több felköszötatő hangzott el Borza professzornak, Gürtler kertészeti vezérfel­ügyelőnek és Glintescu professzornak tiszte­letére. Bankett után a vendégek megszem­lélték a helyi kertészeti telepeket. A kétnapos kongresszusnak fénypontja volt az a virágkiállitás, amely a növénytani j múzeumban volt elhelyezve. Szebbnéil szebb, pompásnál pompásabb, sohanemlátott virá­gok kápráztatták el a látogatókat. A kiállításra országrészünk minden városá­ból szebbnél szebb példányokat küldöt­tek be. A bírálóbizottság a kiállítók közül Szabó Jó­zsefet, Túrós Jánost, Palocsay Rudolfot és Grieger Cluj-i kertészeket, valamint Groza I. és Janszky Béla Timisoara-i kertészeket aranyéremmel tüntette ki. Ezüstérmeket kap­tak: Berényi Lajos, Berindean Stefan, Ul- mann Ferenc, jablonovszky Elemér (Cluj), Sendlac loan Reghin, Bozsics Ferenc Timi­soara, Szigethíj József Oradea és Sendlac I. Reghin, bronzérmet Ottilia Holom dr. Durn- braveni-i kertész kapott. A kétnapos kongresszus pompásan sike­rült és egyik határkövét jelenti a romániai kertészek szervezkedési mozgalmainak. A kongresszus előkészítéséért és rendezéséért elismerés illeti meg a lelkes gárdát, amely Borza professzor vezetésével hetek óta fárad­hatatlan munkát fejtett ki a siker érdekében. tíz perc reggeli tor««, egétts&ge*. e-rSt, stSps5ge* aáftSD önnek, ha utána testét alaposan bedörzsöli NIVEA KRÉMMEL Kérjen sürgősen a Beiersdorf & Co. S. A. R. cégtől Braşov, str. luliu Maniu 39 «. ,.Testápoló Leckék1' füzetet. 15 1*1 beküldőié ellenében, rendelkezésére bocséjtjult a teljes ,,Nive« Testápolóiskolát'*, de gyógyszertárakban, drogériákban -él ilistszertárakban is kapható. Nivea Krém; doboz 17 lei-tői, tubus '32 lei-tői Átírták az állam tulajdonába az Oradea»! premontreiek vagyonát Mit moísef a remd jogtanácsosa? ORADEA. (Az Ellenzék tudósitójától.) Az Oradea-i premontrei rendház összes vagyo­nát, iskoláját, rendházát és templomát egy napról a másra Ghibu Onisifor Cluj-i egye­temi tanár kérésére az állam javára Írták át. Az Oradea-i telekkönyvi hivatalban egy tollvonással döntöttek a premontrei rend évszázados vagyona fölött. Dr. Patzkó Elemér ügyvéd, a rendház jogtanácsosa elmondotta, hogy dr. Ghibu Onisifor egyetemi tanár kérést adott be az Oradea-i telekkönyvi hatósághoz, amelyben előadta, hogy a reiwlház épületei csak használatba van­nak átadva azzal a kötelezettséggel, hogy a rend az épületekben tamtam fog. Miután a rend most nem tanít és jogi sze­mélyisége nincs elismerve, nincs joga tovább az épületeket használni, mert 1870-ben, mi­kor az épületeket a telekkönyvbe bejegyez­ték, tévesen irták azokat a rend tulajdonába, szerinte ugyanis az államot kellett volna tulajdonosként feltüntetni. Arra kérte ez alapon a telekkönyvi hatóságot, hogy a va­gyont az állam javára Írják. Bodnár telek­könyvvezető ennek alapján előterjesztést tett a járásbírósághoz, amely aztán az összes ingatlanokat anélkül, hogy a rendfőnököt meghallgatták volna, állami tulajdonnak nyilvánította. Kijelentette továbbá az ügyvéd, hogy a telek­könyvi rendtartás határozottan előírja: fon­tosabb telekkönyvi igazításoknál az érdekelt feleket meg kell hallgatni, miután ez nem történt meg, a járásbíróság határozatát meg- felebbezik. Nemcsak formai okokból, hanem a lényege miatt is, mert a rendház jogilag el van ismerve és ezt a vallásügyi minisz­térium is tudomásul vette. Nagy sikere a Gi!au-i gazdanapnak Fon*oi kérdésekről *arrfo*iak előadásoka* a Gazdasági Egylet képviselői GILAU. (Az Ellenzék tudósitójától.) Országrészünk Gazdasági Egylete újra bizonyságot tett rendkívül nagyjelentő­ségű szerepéről. A vasárnap lezajlott Giiau-igazdanap, mely Osorheiu, Capu- sul-Mare és Capusul-Mic magyar kisgaz­da társadalmának volt az összefogásu találkozója, komoly tanulságul kell szolgáljon. Ady Elemér, református lel­kész példátmutató áldozatkészséggel gon­doskodott a gazda-nap sikeréről. A ve­zetése alatt álló magyar kisgazda társa­dalom fegyelmezettségéről, tanulékony­ságáról és a saját érdekében történő munka iránti lelkesedésről biztatólag mutatkozott be s további munkára buz­dította a Gazdasági Egylet vezetőségét. Már a kora reggeli órákban ünnepi ruhában kezdtek gyülekezni az emberek, 9 órára zsúfolásig megtöltötték a tem­plomot. Közben megérkeztek a központi kiküldöttek: Szász Ferenc, a Gazdasági Egylet alelnöke, Seyfried Ferenc segéd­titkár, gróf Teleki Ádám, a Gazda fő- szerkesztője és Demeter Béla segédszer­kesztő A vendégek között ott láttuk Bar- csay Tamást, Gallus Viktort Gilauról, Bene Istvánt és Koós Balázst Stana-ról, Szász Dezsőt Sarmas-ról, dr. Biró Bélát Capusul-Mare-ról, Nemes Andrást Fene- sul-Unguresc-ről és Albrecht Dezső Hu- edin-i ügyvédet. A gazda-nap istentiszte­lettel kezdődött. Nemes lelkész magas- szárnyalásu, kitűnő szónoki képességek­re valló prédikációjában mutatott rá arra, hogy a gazda munkája Isten áldá­sa nélkül nem eredményes. Az istentisztelet befejezése után gróf Teleki Ádám megkapó szavakkal hívta fel a figyelmet a Gazdasági Egy­let tevékenységére. — A Gazdasági Egylet ügyvezetősége, — mondotta — teljes tudatában van annak, hogy népünk alapját a falu, a gazdatársadalom képezi. Éppen ezért legfontosabb kötelességének tartja, hogy a falu gazdasági felsegitését elő­mozdítsa. Jövőnk csak akkor lesz biz­tosítva, ha leomlanak a társadalmi válaszfalak, az osztálykülönbségek megszűnnek és összefognak mindazok, akik a barázdából, a földből élnek. A magyar kisgazda pedig csak ugv tud­ja biztosítani gyermekeinek jövőjét, hogyha megteremti a gazdasági alapot Ezt viszont csak úgy lehet elérni, hogy ha tanulunk, a földet célszerűen müvei jük és állattenyésztésünket teljesen át alakítjuk. A gazdának kétszer annyi jő vedelme lesz ezáltal, népünk fennmara dása pedig biztosítva van. E nemes és nagy horderejű cél megvalósításáért küzdünk. Álljunk valamennyien sorompóba, — fejezte be beszédét, amellyel a gazda-na pót megnyitotta. A templomi ünnepély után a közönség kivonult az állatkiállitásra, ahol megte­kintették a kiállított állatállományt. — Nagy tetszést keltett többek között Gal­lus Viktor gyönyörű borzderes tenyé­szete és négyhónapos bikája. Az állat- kiállitást terménykiállitás követte. A ki­állító gazdák között a Gazdasági Egylet vezetősége számos érmet és oklevelet osztott ki. Déli 12 órakor Szász Ferenc (Cama- ras-i alelnök) nagy érdeklődéssel kisért előadást tartott a búzatermésről. Az elő­adás után a Barcsay-kertben közebéd volt, amelyen Binder János kisgazda mondott értékes felköszöntőt. Gróf Teleki Ádám válaszolt és beszédében ismét az összetartás fontosságára hívta fel a jelenlevők figyelmét. Közebéd után szántásverseny, majd ifjú­sági sportverseny következett. A szépen sikerült gazda-napot a Gilau-i ref. nő­szövetség kulturestélye zárta be. A szines műsor keretében dr. Szász, a Magyar Nép szerkesztője a hangyák életérői tartott tanulságos előadást. uyakorio orvosok s orvostannal gatok ne. külözhetetUn ké­zikönyve, olcsó árleszállításban ! Dr. Forbát Sándor: A MODERN TERÁPIA ZSEBKÖNYVE! (Recipe-könyv) 770 oldal, az eddigi 600 lej helyett, most rö­vid ideig 165 Lei. KaphatóazLllen- zék könyvosztá- ivában, P. Unirii. Vidékre utánvéttel is azonnal szállitju.

Next

/
Thumbnails
Contents