Ellenzék, 1936. augusztus (57. évfolyam, 176-200. szám)

1936-08-01 / 176. szám

1936 a a gri st tits 1. Mindinkább külpolitikai térre megy át a belpolitikai harc vagy utawzat? Egyes cégek megkísérelték a „NIVEA" készít­mények utánzását, hasonló elnevezés alatt és az ismert kék csomagolás felhasználásával. Kérje mindenütt csak az eredeti NIVEA • es u CREME? és utasítson vissza minden utánzatot. Csak a „NIVEA--CREME es ,,N1VEA“-0LAJ tartalmazza a bőrrokon, bőrápoló „EUCERITET“ Ez te$y pótolhatatlanná, — uúoozkataUanná. iBOCURESTI. (Az Ellenzék távirata.) Bn­curesti-i lapok megállapítása szerint az ösz- szes politikai pártok munkában vannak s a nyári szünet dacára „az ország közvéle­ményének felvilágosításával'1 vannak elfog­lalva. A Lupta fájlalja, hogy közben külpo­litikai kérdéseket is tárgyalnak, mert ezzel kárt okozhatnak az országnak. Tudvalévőén Va-ida foglalkozott legutóbbi beszédében kül­politikával. _ N... A A Curentul szósze­rint közli Vaida beszédének szenzációs ré­szét, mely következőként szól: — Bizonyára tudjátok, hogy Titulescu nemrég táviratot küldött a kormánynak s jobb elbánást kért az antifasiszták számá­ra. Éppen akkor tárgyalták az antifasiszták ügyét, Craiova-ban. (Engedjétek meg, hogy a következőket kiáltsam: Éljen az, aki erőt adott Tatarescu minisz­terelnöknek, midőn ez a külügyminiszter­nek megválaszolta, hogy Románia nem enged semmiféle beavatkozást belpolitiká­jába. (A közönség őfelsége II. Károly királyt él­teti hosszasan.) Látom, tudjátok ki volt ez az erő. Az ország kezdi megismerni vezetőit Titulescu munkája. 1—> A sikertelenség után Titulescu haza­jött — folytatja Vaida — „ U, ’ Elsőizben történt hogy a kormány — melyet bukottnak tartottak Pá- risba-n — Bucuresti-ben a helyén maradt. — A kormány nem bukott meg, Titulescu pedig győzelmet aratott Montreuxba». S ez­zel kapcsolatban eszembe jut, hogy a béke- konferencián annak idején megengedték volt, hogy például egy angol hajó a Dunán fel, egészen a Marosig békésen eljuthasson, ma pedig a törökök akkor zárhatják el, amikor akarják a Dardanellákot, így aztán repülő­géppel száJlitihatunk hadiszereket magunk­nak. Azt mondják, Rustu Áras török kül­ügyminiszternek Titulescu igen jó barátja. Mi lesz azonban, ha ők nem tesznek minisz­terek? Az Anschluss1'ügyében Titulescunak szintén sikere volt. Nemrég azt állította, hogy az Anschluss „casus bellit“ fog képezni. Ma Csák a vak nem látja, hogy az Anschluss el­készült. Hogy ne beszéljek Itáliáról, mely el­ten előbb szankciókat léptettünk életbe « most „sarut mana“-val járunk utána. Né­metországot minden kis riporter naponként támadhatja. Ez külpolitika? Szánakozásom küldöm Tatarescunak azért a megalázkodás­ért melyet nap-nap után kell elszenvedjen í A harc. Vaida ezután rámutatott arra, hogy a na­cionalisták és kommunisták között fog le­folyni a végső harc. Dicséri Németországot és Itáliát, majd igy folytatja: ! Ára 264 lej. — Kapható az Ellenzék könyvosztályában Cluj, Piaţa Unirii, A „Román Frontnak“, Gogának és Codreanunak? íme, ezért nem lelkesedhetek. Ezért a francia kormányért s ezért várom, Maniu szakad­jon el szégyenletes társaságától — végezte beszédét Vaida, ki a Naţionalul Nou jelen­tése szerint minden személyi támadás da­cára együttműködést keres Maniuval. A helyzet. A Curentul jelentése szerint Mihalache, a BERLIN. (Az Ellenzék távirata.) A német repülő csillagtura első szakasza a halálos tragédiák megrázó sorozata volt. (Mint ismeretes, a német Aero-Club, az Olim­piai Játékok kapcsán repülő csillagtura ver- I senyt rendezett, melyen számos külföldi, magyar, lengyel, cseh, olasz, francia, angol, belga, osztrák és jugoszláv repülő is részt- vett. Szerdán indultak a gépek Európa, illetve Németország különböző városaiból a cél felé.; Az első szerencsétlenség a brannschweigi repülőiskola egyik kétszemélyes gépét ér­te, mely körülbelül két órával a felszál­lás után, mintegy 1200 méter magasság­ból lezuhant. Mindkét utasa alaktalan hustömeggé zúzó­dott. Röviddel ezután HamburgnAltona jelentet- * VIII. LONDON. (Az Ellenzék tudósi tójától.) Kedden nyilvánosságra került az a hir, hogy nemcsak VIII. Edward angol király, hanem Baldwin miniszterelnök is lemondott francia- országi nyaralásának tervéről. Politikai és ■társadalmi körökben is nagy feltűnést keltett az uralkodó és a miniszterelnök elhatározása amelyet külpolitikai természetű okokkal magyaráz­nak. A Daily Express szerint a király hivatalos tanácsadói bizonyos titkos értesüléseket kap­tak, amelyek talán csak az óvatosság jellegé­vel bírtak. Nem lehet tudni, komolyan vet­ték-e ezeket az értesüléseket vagy sem, csak annyi bizonyos, hogy a király elhatározását a legnagyobb meg­könnyebbüléssel vehette Perri'é, a francia bizonsági szolgálat főnöke, aki két hónap óta szakadatlanul dolgozik a legalaposabb óvóintézkedéseken és már kiválasztotta a titkosrendőröket, akik Vili. Edward ki­rályt a „Kék Expresszen“ Cannesba kísér­ték volna. Maxime Elliot, amerikai szülésznő a Hori­zon-kastély tulajdonosa, kijelentette, hogy a kastély továbbra is az uralkodó rendelkezé­sére áll. VIII. Edward király elhatározása súlyos csapásként érte a francia Riviérát. Az angolszász világ jóformán minden talp­alatnyi helyet előre lefoglalt & a megrende­léseket most kezdik visszavonni. Az angol- amerikai ingatlanügynökség, a francia Rivi­éra legnagyobb ingatlanforgalmi irodája, el­határozta, hogy a nyári idényre bezárja ösz- szes riviérai fiókjait. A francia kormánnyal Sir Georg Clerc pá­risi angol nagykövet közölte, — mint félhi­vatalosan jelentik — a király elhatározását és azt is, hogy ez nem a francia belpolitikái eseményekkel, hanem a spanyolországi zavarokkal áll összefüg­gésben. Spanyol őrs zágból ugyanis az utóbbi «sápok­ban számos, mindenféle nemzetioégbex tar­nemzeti-parasztpárt elnöke hosszas tanács­kozást folytatott Madgearuval és Armand Calinescuval. Megvizsgálták a helyzetet s el­határozták, hogy az összes tagozatok indít­sák el a harcot a tömegek felvilágosításá­ra. Madgearu jelentést tett külföldi benyo­másairól s arról, hogy fogadják külföldön a román belpolitikai harcokat. Végül tervet dolgoztak ki a nyári munkaprogram végre­hajtására. te, hogy egy -— ugyancsak német — gép, kényszerleszállást végzett. Ennek során a megfigyelő életét vesztette, a pilótát súlyos sebesülten kórházban ápolják. A délnémetországi Harz hegységben zu­hant le a harmadik gép, mely Prágából in­dult a csillagturára. A vezető és kísérője szörnyethaltak. Nem tartozik ugyan a német repülő csil­lagtura balesetsorozatához, de itt írjuk meg, varsói jelentésünk alapján, hogy egy len­gyel katonai léggömb Denia város közelé­ben heves viharba került. Egyik villámcsa­pás a ballont érte, mely felrepedt és zuhan­ni kezdett. A kosárban tartózkodó két len­gyel repülőtiszt ejtőernyővel próbált meg­menekülni. Egyikük sértetlenül földet is ért, a másiknak ejtőeemyőjét azonban el­kapta a leeső kosár és magával rántotta, a mélységbe. A zuhanó léggömb roncsai ezen­kívül 11 repülőkatonát megsebesítettek. tozó menekült érkezett, legtöbbjük okmá­nyok nélkül. Ezek a különböző pártállásu menekültek valószínűleg a Riviérát is elle­pik, már pedig az uralkodó szeretné szabad­ságát úgy tölteni, hogy teljes mozgási szabadsága biztosítva legyen. Vili. Edward király nem akar állandó rendőri felügyelet alatt nyaralni és ezért egyelőre inkább lemondott arról, hogy szabadságát a Riviérán töltse. Baldwin sem nyaral Francia­országban Baldwin is lemondott a franciaországi nya­ralásról. Ennek oka igen .sok tekintetben más, mint az uralkodó elhatározásáé. Félhivatalos indokolás szerint a minisz­terelnök a küszöbön álló fontos nemzetközi tárgyalásokra való tekintettel, Londonban vagy a főváros közelében akar tartózkodni, hogy minden időben rendelkezésre állhasson. Egyébként is — mondják a kormányhoz kö­zelálló körökben — az egész kormánynak ügyelnie kell arra, hogy szükséges esetben azonnal rendelke­zésre állhasson a minisztertanács megtar­tása céljából. A Daily Herald azonban azt hiszi, hogy Baldwin elhatározásának hátterében az az egyre növekvő ellenállás ál!, amellyel Eden külügyminiszter a kabinetben nap-nap után találkozik. A munkáspárti lapnak ez a fel­tevése nem egészen helytálló, mégis minden jel arra mutat, hogy Baldwin miniszterelnök elhatározása mögött nem egye­dül a félhivatalosan megadott okok szerepel­nek, hanem egyebek közt az is, hogy a fran­cia kormánynak sok gondot okozott inciden­sek lehetősége, amelyre való tekintettel Bald­win is inkább az angliai nyaralás mellett fog­lalt állást. Elhúzódtak a pomáu—og'osz repülésügyi targyalásek TATRALOMNIC. (Az Ellenzék tudó­sítójától.) A tátrai körök évek óta kí­vánják, hogy a Magas Tátrát bekap­csolják a repülőforgalomba. Az erre vonatkozó tárgyalások azonban eddig nem vezettek eredményre. Néhány nap óta Tatralomnicon tartózkodik a cseh­szlovák légiforgalom főigazgatója, Sto- ces mérnök. Tudósítónknak alkalma volt Stoces mérnökkel a csehszlovákiai légiforgalomról beszélni, ki a csehszlo­vák légi forgalom terveire vonatkozó lag elmondta, hogy Prága és Moszkva között a rendszeres légi járatokat eddig azért nem lehetett felvenni, mert a tárgyalások Románia és Szovjetorosz - ország között még nem nyertek befeje­zést és hosszadalmasan elhúzódnak. E tárgyalások befejezése előtt nem lehet a forgalmat felvenni, mert a repülőgé­peknek Romániában le kell szállniok. Most hathetenkint technikai forgalmat tartanak fenn, a rendszeres járatok próbarepülései még a nyár folyamán meg fognak történni. Kikéi felöli a Mares-megyei magyar párti tagozat a tne z5gazdisági ka­marai választásodra? TAiRGíU-MUiRES. (Az Ellenzék tudósítójá­tól.) Közöltük azt a hirt, hogy Muresme- gyében augusztus 12-én tartják meg a me­zőgazdasági kamarai választásokat. Politikai körökben nagy feltűnést keltett az a pak­tum, melyet a nemzeti-parasztpárt kötött a magyarpárt megyei tagozatával, melynek folyományakép közös listán vonulnak fel az uralmon levő párt ellen. A két párt egyen­lő arányban osztozott a mandátumokon s igy győzelem esetéin a Mezőgazdasági Ka­mara választmányában 20 román és 20 magyar tag fog helyet foglalni s a múltból vett tapasztalatok szerint biztosítottnak lát­szik, hogy a kisebbségi érdekek nem lesz­nek indokolatlanul hátérbe szorítva. A magyar párt megyei tagozata összeállí­totta jelöltjeinek listáját, melyben egyenlő képviseletet kapnak a kis-, közép- és nagy­birtokos érdekeltségek. A magyar párt a kö­vetkező listát nyújtotta át pénteken délelőtt a nemzeti-parasztpárt tagozatának: Df. György József, Mikó László, Toldalagi Mi­hály gróf, Kuti Károly, dr. Sándor István, Pálfy Károly, dr. gróf Teleki Domokos, Csernátoni György, Kocsis János, Bőd Lász­ló, Pethő Kálmán, dr. Csinági Lajos, Tövissi Ödön, Urmánczi János. Márk Károly, Bar- thos Gábor, Zsigmond Károly, dr. Rozsnyai György és Jeney József. Mindkét párt erős munkát fejt ki a me­gyében és remélik, siker fogja koronázni munkájukat. A gyermekéi igazán szerető szülök útmutató könyvei Dénes-ScMchter: A ma gyermeke (A gyér- LEI mek feji dése, testi-lelki gondozása és betegségei az ujszülött-kortó' a serdü­lés koráig) kötve Lei 204, fűzve — 165 S ékely Béla: A te gyereked — — — 59 Székely Béla: A gyermekévek sexualitása kötve 112, fiizva — — — — —• 66 Stekel: Üzenet az anyáknak I. (Kisgyerek­kor, csecsemőkortól kétéves korig) — 86 Stekel: Üzenet az anyáknak II. (Óvodás­kor és az első iskolás évek) — — 119 Stekel: Üzenet az anyáknak III. (Serdülő­kor és az érettség kora) — — — 125 Földes: A fiatal anya — — —- — — 86 Wallenstein: Hogyan éljen a mai ifjúság 66 Kaphatók az EifsnzÉk könyvosztályában / Cluj, Piaţa Unirii. — Vidékre utánvéttel is azonnal szállítjuk. Halálos tragédiák sorozatát okozta a német repiilő- csillagtura VIII. Edward nem akart rendőri felügyelet alatt nyaralni Síiülpolitikai okok a francia Riviérát sújtó elhatározás mögöít

Next

/
Thumbnails
Contents