Ellenzék, 1936. március (57. évfolyam, 50-75. szám)

1936-03-01 / 50. szám

1 j I V i-zbsurt * ,4röc\ oáoa,, <nŐR n VR«î\ nh*u\ 4 t^?.i «oţşfrn I»I'.9S?. adormi irro^ţ'i nöt^n » ájon ÎÎ msl Üiál^n 15 byl * ion armoó rt iöc\ Aroţ®} sáqr^ B^iţţn rannső tedţnl A ioţ VlíVi. \ ţ\ •*?* zrt ?.:3 bdxín hSHgtd Î rrsb ftslüs 03LTTÄ msAnt ion duíAo 39 ot > &?. möq 303ÍÓ r9u?>i\ nVíM na 13X10 ím\o\ b^a ittyn rm fl939 ?. ?.9 o'ßoi jio ibya ÍÜ9\ ra.3?. imn )39Í 193?. inni oslo bau líra 'tVö löq m ibi nM lu'l nu D 30 OP bú |3Í ra, ot »I n iu n A P u ;l I 1 i I TAXA POŞTALA PLĂTITĂ ___ Al» A *5 ÎN NUMERAR No. 141 artiţ/fţ*« 5x«rkcszt6ség és kiadóhivatal: Cluj, Calea Moţilor 4 f:éfc kiadóhivatal és k ö n 7 v o sz t á 1 y : Piaţa Unirii 9 a.im. — Telefonsz ám: 109. — Levélcím: Cluj, postafiók So. aMHMBHa0Bun»ie»aKBBJCzrasEean«K»n»>'9KaHoaHaHamnna JLVIÎ. ÉVFOLYAM, 5 0. SZÁM. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA: BARTH A MIKLÓS VASÁRNAP Előfizetés árak: havonta 70, negyedévre 210, félévre 42a, éreat* S40 lej, — Magyarországra: negyedévre 10, félévre 20, éren» £4 pengő, A többi külföldi államokba csak a portókü!3obözecr-i :öb&í 1936 MÁRCIUS 1. Végre valahaira 4& lássxólmos ellentétek mögött katonai diktatúrát késsl- Setsek elő. — Japánnal megssakadS a távirati összeköt­tetés. —Éllel tokiamén állítólag közelharcokra kérőit a sor — ..... .... ToigerttzcsspQtoK iOlejánlKoitaK a zeitómöh icwrístrc Japánban a helyzet még mindig teljesen zavaros. Csak annyi látszik bizonyosnak, hogy a lázadók nem adták föl a játszmát és minden bizonnyal megvan az okuk rá, licgy ne adják ezt fel. A miniszterelnökség és a minisztériumok még mindig a lázadók kezé­ben vannak. A telefon és távirati összeköttetés Tokióval az éjjel folyamán megszűnt. Ezzel kapcsolatban olyan hírek terjedtek el, hogy az éjjel folyamán utcai harcokra ke­rült a sor. Nem valószínű azonban, hogy a lázadók ellen fegyvert alkalmaztak volna, mert minden arra mutat, hogy a hadsereg tisztjei, akik ma Tokióban ellenállás nélkül uralkodnak, túlnyomó nagyrészben a lázadók pártját fogják. Egyedüli ilyen lehetőség volna egy összeütközés a tengerészcsapatok és a lázadók között. Ez teljesen Dem látszik kizártnak, minthogy egyik jelentés szerint a rendőrfőnökségeí megszállva tartó lázadók gépfegyvereket irányítottak a szemben '* na1 Hengerészei! minisztérium felé, melyet drótsövémiyel körülvett tengerészcsapatok védenek. Egy másik távirat arról is tudni akar, hogy Osumi tengernagy, haditengerészeti miniszter értekezletre hívta össze a hajó­rajok vezetőit. A tokiói öbölbe érkezett hajóraj legénysége, hír szerint, tudatta is a mi­niszterrel, bármely pillanatban készen áll a beavatkozásra. Mindamellett valószínű, hogy a japán hivatalos Döméi távirati ügynökség tegnap esti jelentése, hogy összeiitliözésre nem fog kerülni sor s az éjszaka előreláthatólag nyugodtan folyik le, megfelel a valóságnak. A lázadóknak adott ultimátumok az elfog­lalt középületek kiürítésére egymás után telnek el, anélkül, hogy az ultimátumnak eleget tennének, vágj’ az ultimátum nem teljesítéséért bünhődés érné őket. A Reuter-ügynökség jelentése szerint fegyveres megtorlásra a lázadókkal szemben már azért sem kerülhet sor, mert ez minden valószínűség szerint súlyos zavargásokra adna alkalmat. Tokióban állítólag katonai diktatúra kerül a hatalomra Araki tábornok vezetése alatt, aki pár évig hadügyminiszter volt, de túlzott harciasságáért állandó összeütközésben élt a többi kormánytagokkal. A lázadók azonban, ngy látszik, Arakival sincsenek teljesen megelé­gedve, mert felszólításának, hogy hagyják el a középületeket, eddig nem tettek eléget. Arról többé már nem Is lehet szó, hogy Japánban újra polgári parlamenti kormányzat vegye át az ország vezetését. Csak az a kérdés, hogy a katonai diktatúra milyen formá­ban valósul meg. Men illái meg magaKaf a icilü®! sok ide-oda atalás, kitérés, bizonytalanság, húzás-halasztás utón befejeződött a „nagy pör“ szerencsésen. Ama hires por, amelyről jrlképies értelemben némelyek szeretik hinni ,,soha sincs vége“. — Ahogy ezekenek a pörőknek egyik hires virága hervadton le­hullt a tábla tegnapi bölcs tárgya­lásán az Ítélkező és a vádhatóság szeren­csés lelki és szellemi találkozása folytán, úgy el fonnyad országunkban az egész vi­rágos mező, majdan az egész rendszer, sőt szellem is, mely bíróság előtt, sajtóban, tör­vényhozás füle hallatára, társadalomban egyaránt hirdeti, hogy a magyar kisebbségi népűnk toll forgat ói és szószólói nem tud­nak este lefeküdni és reggel fölkelni az ál­lam léte és a többségi nép boldogsága ellen táplált gondolat, érzés, fondorlat és terv nélkül. Megszűntek a valláskülönbségből fo­lyó üldözések és egyenlőtlenségek, meg fog­nak szűnni a nemzetiségi különbségre építő bosszú-érzületek is. Igaz, hogy ez a nagy pör tulajdonkép alaki okokból ért véget, de tagadhatatlan, amint az alsófoku bíróság enyhe pénzbüntetése és a tábla jogi eszmé- nyisége bizonyítani' látszik a tárgyilagos szel­lemiség előtt, hasonlókép ért volna véget legbelsőbb okokból is. Mélyről jövő sugalla­tok hatottak: az elme s érzés tisztult erői. Mert kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy •>.: a pör is, mint sok más, hiábavaló, érthető és tiszteletreméltó, de föltétlenül hu-^ns ,or rásból eredt. Ez bugyborékol, ha népének le­tagadhatatlan jogait védő, ha — sajnos, min­den többségi társadalomban, államban és kö- zületben az emberi gyarlóság folytán jelent­kező — egy-egy igazságtalanság, egy-egy jog­talanság ellen fölszólalót hivatalból gyanús­nak és hivatalból bűnösnek hisznek: hogy alávaló, összeesküvő, hazaáruló, irredenta. De 15 év bebizonyította, hogy a magyar kisebb­ség ország- és államhü. A legtöbb izgaiási pörnek enyhe vagy fölmentő befejezése be­bizonyította, hogy a vádak emelése gyakran hevenyében vagy látszatok alapján történt. Miért is ne érne véget ez a rendszert Értnek a mi fiatal, erős és szépreményü országunknak, ennek a derék, megpróbált, jóhajlamu népünknek semmi szüksége sincs, hogy hazaárulást és izgatási pör öleltél bizo­nyítsa be hatalmát és szilárdságát. Sőt heve­sen kell tiltakoznia, ha nyilvánvaló, hogy ezen pörőknek az anyaga sajnálatos tények és sajnálatos valóságok bejelentéséből vagy jogos elbírálásából ered. Ha megérti, hogy aki népének éltagadhatatlan kisebbségi jogait védi vagy e jogokba itt-ott sajnálatosan be­leütköző jelenségeket szóvá teszi, a világért sem szennyezi be az állam-alkotó népet, amelynek körében akadhat egyes megfeled­kező, hogy a: ilyen a világért sem aláásni szeretné az állam pilléreit, sőt megerősíteni, miikor fölszólal a törvényeit és rendeletéit óhatatlanul megszeplősitő, olykor egy-egy té­vedt lélek ellen, aminő elvégre mindenütt és mindenkor bujkálhat a többség erkölcsi fe­lelőssége és hátránya nélkül. A Cornesti-i pörben a sajtó munkásai nem cselekedtek egyebet, mint igyekeztek <a gondolat és érzés tárgyilagos hatalmában közölni a meztelen tényt és a csupasz valóságot. Igen, meg tud­juk érteni, ha túlságosan érzékeny vagy el­vakult jogászi, politikai és lélektani fölfogás a kezébe tett kezdeményezéssel tudott ebből az elkerülhetetlen és érthető kisebbségi ma­gatartásból port kovácsolni, hiszen ime a bölcs és igazságos bíróság bár idő, tárgy és . lelki veszteség árán, de megvédi a jogesz­mét, de nem tudnák megérteni most már, ha továbbra is próbálnák erőszakolni ezt a hamis és ártalmas rendszert egyes tisztelet­reméltó, de veszélythozó elfogultak és szen­vedélyesek. Ma szélsőjobboldali kilengések miatt még forró a levegő, de mi hisszük, hogy lassan bekövetkezik a lehűlés és lehig- gadás. Akkor az alaptalan vád és a henye vád alá helyezés divatja Idmulik s minden komoly tényező a Cornesti-i port megnyug­tató fölmentéssel az életből száműző tábla szel­lemével telik meg. Akkor ezzel a szellemmel nem száll majd szembe senki végletekre haj­ló egyéniség se és a nyugodt, egymásért élés kora következik* LONDON. (Az Ellenzék távirata.) Tokió­val a közvetlen összeköttetés tegnap este megszűnt. A Japánnal való táviró és tele­fonösszeköttetés megszakítását jelentik Kí­nából és Amerikából is. Valószínűnek lát­szik, hogy irányító körök a helyzet végső tisztázódása előtt meg akarják akadályozni kellemetlen hírek külföldre jutását. Sangiiai- ból érkező jelentések szerint Tokióban az éjjel folyamán közelharcok folytak és föiiázadt az Osaka-i helyőrség is. Más hírek azonban nem erősítik meg ezt a jelentést. A londoni külügyminisztériumhoz érkező távirat szerint egyik nagy londoni lap tudósítóját, Sám­son Geraldot Tokióban letartóztatták. Az angol kormány utasítást adott a tokiói angol konzolnak, hogy lépjen közbe érde­kében, Japán részről azonban azt válaszolták, hogy pillanatnyilag jobb nem bolygatni ezt a kér­dést, az angol laptudósitót pedig továbbra is fogságban tartják. A konzul utasítást ka­pott, hogy újra tegye meg a szükséges lépé­seket Samson Gerald szabadonbocsátása ér­dekében. Tegnap késő este, az utolsó tokiói távirat szerint, a felkelők még mindig megszállva tartot­ták a középületeket. Kashi tábornok, Tokió helyőrségi parancsnoka az este folyamán proklamációt tett közzé, mely hangoztatja, hogy a csapatok az ő parancsnoksága alatt, ha kell, erőszakkal is el fogják távo­lítani a lázadókat a középületekből. A fenyegetés teljesítéséről azonban eddig még nem érkezett túr, \ TOKIÓ. (Rador) -— Ma délután az idő­pont után, amikorra a lázadóknak jószán­tukból meg kellett volna adniok magukat, nyolc herceg, köztük a császár két fivére, tanácskozást folytat. A kormány tagjai és a katonai hatóságok fejei tegnap éjjel négy óráig tárgyaltak a helyzetről. Ma délelőtt 10 órakor újabb mi­nisztertanács ült össze. Osumi tengernagy haditengerészeti minisz­ter értekezletre hivta össze a flottaegységek főnökeit. A tokiói öbölbe érkezett első szá­mú flottaosztag legénysége bármely pillanat­ban készen áll a beavatkozásra. Déli 12 óra 30 perckor, tehát fél órával a zendülőknek adott utolsó terminus letelte után, minden nyugodt a városban és semmi sem enged arra következtetni hogy a láza­dók eleget akarnának tenni az ultimátum­nak. Sanghai-i kínai körök meg vannak győ­ződve róla, hogy a tokiói eseményeknek rendkívül súlyos következményeik lesznek Kina északi részeiben. A Reuter legújabb tokiói jelentése sze­rint úgy látszik, hogy a zendülőkkel folyta­tott tárgyalások meghiúsultak. Katonai diktátora készül LONDON. (Az Ellenzék távirata.) Tokiói táviratok szerint a japán fővárosban a kato­naság — úgy a törvényes alapon áflló csapa­tok, mint a zendülők — tökéletesen urai a helyzetnek. A két csoportosulás között nincs lényegbevágó különbség, mert m’ndkét kato­nai tábor döntő befolyást akar gyakorolni a jgj>án politika ixángyeaetésére és el akarja távolítani ,ai kormányrúd mellől az öregeket, az ugynevezett Genró-pártiakat. Csakis így magyarázható, hogy a regulá­ris csapatok nem lőttek rá a zendülökre, akiknek lobogója még ma is ott leng a mi­niszterelnöki palota homlokzatán. A lapokat szigorú cenzúra alatt tartják, úgy, hogy semmi fontosabb hirt nem közöl­hetnek. Tokió kikötőjében erős flotta horgo­nyoz. Egy tengerészcsoportot partra szállí­tottak a Lenge részét ügyi miniszter védelmére. A bankokat megrohanták a betétesek és pénzüket követelték. Újabb táviratok szerint a zendülők teg­nap este még nem haigyták el elfoglalt állá­saikat. Egyes h.Yek szerint alávetették volna magukat a Mikádó parancsának, hogy visz- szatérjenek kaszárnyáikba, de ezt a birt még nem erősítették meg. A helyzet továbbra is rendkívül feszült. Beavatott körökben az a vélemény alakult ki, hogy a katonai puccs előkészítői és végrehajtói megnyerték a játszmát. minthogy szinte a lehetetlenséggel határos olyan miniszterelnököt találni, aki polgári alapon kormányozni tudna. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a katonaság is a zendülőket támogatja. Pénzügyi körökben azt hiszik, hogy ha a koaliciós kormány alakítására irányuló kísérletek eredménytelenek marad­nak, a katonai diktatúra kikiáltását nem le­het megakadályozni. Ki veszi át a kormányt? Araki tábornok, akit egy ilyen diktatúra legfőbb vezetőjeként emlegetnek, tegnap Goto ideiglenes kcrmányelnökkel folytatott megbeszélést. Kashi tábornok, Tokió térpa­rancsnoka tegnap rádióbeszédet tartott és hangsúlyozta, hogy minden intézkedést meg­tett a rend fenntartására. Egyes jelentések arról számolnak be, hogy a kormány nem meri megkísérelni a hadügyminisztériumban és a környező épületekben elbarrikádozott zendülők megtámadását, mert ez beláthatat­lan következményekkel járna, minthogy a zendüléssel a katonai vezető körök is rokon­szenveznek. Ma válaszol Svájc a németekne BERN. (Rador.) A szövetségi tanács mai ülésén fog válaszolni a német jegyzékre. A válaszban a tanács ki fogja fejteni azokat az okokat, amelyek a svájci német nemzeti szo­cialista szervezetek feloszlatására .készítették. 1DÖJÁRÁSJELENTÉS. A Bucuresti-i idő- jó' áskutató intézet jelentése szerint a követ­kező 2í órára az alábbi időjárás várható: Túlnyomóan borult idő, az ország középső részein heves déli szél, reggelenként kőd, több helyen eső, Erdélyben és a Bánságban szél­mentest derült idő. A hőmérséklet emelkedik. Tokio köiípOleldmíg mindig

Next

/
Thumbnails
Contents