Ellenzék, 1936. február (57. évfolyam, 25-49. szám)

1936-02-01 / 25. szám

A í ÁRA 3 IEI TAXA POŞTALA PLATTTA IN NUMERAR No. 14t.169/19»* Szerkesztőség és kiadó hi ratal : Cluj, Calea Moţilor 4 Piókkiadóhivatol és könyvosztály: Plata Unirii 9 trim- — Tekfonszám: 109. — Leveleim: Cluj, postafiók So, LVII. ÉVFOLYAM, 2 5. SZÁM. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA: BARTH A MIKLÓS ■ni SZOMBAT Előfizetési árak: havonta 70, negyedévre 110, félévre 420, events S40 lej. — Magyarországra: negyedévre 10, félévre 20, évente 43 pengő A többi külföldi államokba csak a portókülönbozettel több 193 6 FEBRUÁR 1. Fejedelmi É3tt§í t£$&G£eSí folgt le Londonban V. György király óriás méretű temetése során. Igaz, ez a tanácsko­zás csak röpke volt. Mindössze talán kiegé­szítése a régi fejedelmi találkozókat helyette­sítő Népszövetség utolsó tanácsülésének és római találkozó, kisantgnt, balkáni szövet­ség címén szokásos miniszteri megbeszélé­seknek, esetleg csak nyitánya egy világkon­gresszusnak. A külső jelek azonban ennél többet rejtettnek. Még V. György életének utolsó heteiben jeleni meg. mint békeangyal a belga anyakirályné és nyomában a fiatal belga király Londonban és most érthető föl- tűnést keltett, hogy a temetésen Olaszország szinte tüntető udvariassággal képviseltette magát az „ellenséges“ Angliában és pedig az olasz trónörökössel, aki az ifjú belga király sógora és a háttérben támogató, közös roko­nok, a skandináv uralkodók rokonszerwét is élvezte bizonyára. Nem csupán a szokásos udvari látogatások történtek az uj angol ki­rálynál a Balkán államok uralkodói és kül­ügyminiszterei részéről, hanem ezek külön politikai fogadtatásban is részesültek a király és kormány részéről, mielőtt vagy miután egymással tanácskoztak több ízben. Az orosz óriás természetesen közbeszólt; az olasz, osztrák és magyar képviseletek a hivatalos nyilatkozatok szerint szintén tanácskoztak, sőt a másik oldallal néhány szálat szőttek. Ez nem jelentőség nélkül való A világsajtó különben se titkolja: ha gyorsan és röviden, de megvitatták a külközélet összes függő ügyeit. Vili. Eduard középpontja volt a vi­lágkérdéseknek és Pál jugoszláv régensher- reg a balkáni ügyeknek. Fölösleges volna hangsúlyozni, hogy Anglia vezérszerepe a tárgyalások folyamán az ed­diginél is nyilvánvalóbb és erőteljesebb lett. Laval bukása és a századik köztársasági kormány kinevezése az eddiginél szorosab­ban kapcsolta Parist a londoni fölényhez. Ügyi át szik Hoare történelmi értékű és szí­nezetű bukása nem jelenti a keletafrikai ko­moly béketerv elföldelését véglegesen, de vi­szont nem jelenti a Népszövetség és megtor­lás csődbe kergetését se. Ugylátszik, vissza­térnek egyben-másban a strezai négyhatalom, sőt talán a Mussolinitól eleve tervezett ötha- talmi szervezkedés szelleméhez és így készül­nek a komoly világközggülés összehívására. Szabad lebeszélésre s uj rendezésekre van szükség. Meglepő fordulatok és érdekes kez­deményezések föltünedezése igazolni látszik ezt. Szó van például a népszövetségi tanács egyik ülésének Bucurcstiben való lefolytatá­sáról, meglepő volt most Londonban Sl'ar- hemberg herceg szereplése, miután a légkört egy ponton lciszellőztette Schuschnigg láto­gatása Prágában és egy pár csehországi uj gondolat felbukkanása, mint a magyar ki­sebbségi kérdés uj szellemű rendezése. A leg­nagyobb meglepetéseket, amik nem is lesznek meglepetések, csak szokatlanságok egyelőre, ígéri a volt szabadszellemü walesi herceg­nek a trónörökösi szokás megfordításával szabadszellemü — mondjuk friss agglegényi — uralkodásra való készülődése akadályozó formák és szabályok föloldásával. A világve­zér brit birodalom királya, ki fivéreivel disz- őrséget áll az apa ravatalánál „rangrejtve kinek első kimozdulása repülőgépen és pol­gári ruhában történt, aki ui formát létesít a domíniumok értekezésében, aki kormányát fölmenti a temetés nagyobb részében való megjelenéstől, hogy sürgős dolgait intézhes­se és mindössze két perces munka megál­lást engedélyez az atya végső akaratát föl- tétlen tisztelve a takarékosság érdekében, aki a temetés és trónfoglalás minden szabad pillanatát leül közéleti tanácskozásokra for­dítja s a részvétre rögtőnös válaszaival bilin- ! cseli magához az összes nagy tényezők ro- konszenvét, aki nem elszigetelni, hanem megbékíteni kívánja Németországot a front­harcos kötelékeken keresztül, aki első ren­delkezéseivel a gyors fejedelmi és kormány­zati munkát biztosítja, szinte csodálatot kel­tőén, ez a király ugylátszik csakugyan uj irányt akar és fog a világnak kitűzni. VW Károly király Őfelsége Parisba érkezeti  Smw“ s&espiíitf iSosaiánia értekezletre bivja össze a Dunamedence államait ■LONDON. (Az Ellenzék távirata.) Károly r király őfelsége tegnap reggel meglátogatta j a királyi akadémiában megny it kinai miivé- j szeti kiállítást, vtaiamintf a világhírű Wallace | mügyüjteményt. Ebédre tegnap Baldwin, Austen Chamberlain, Lord Cramborne, Titu- iescu és Laptew, Románia londoni nagykö­vete voltak a király meghívott vendégei. Károly király délután 5 órakor különvo- naton utazott el az angol fővárosból. Az állomás peronján a yorki herceg, Granard lord, Buttler tábornok, Munters lord, a ju­goszláv, csehszlovák és görög miniszte­rek, Rusdy Áras török külügyminiszter, a londoni török nagykövet és a román kő­vétség személyzete, Laptev nagykövettel az élén, búcsúztatták el. Granard lord, akinek palotáját választotta a király lakóhelyéül londoni tartózkodása alatt, Parisig kisérte el az uralkodót. Károly király a Montrose torpedózuzó fe­délzetén hagyilla el Dovert, hogy Galaisba ha­józzon. A királyt szállító hajót két torpedó- romboló kisérte el. PARIS. (Az Ellenzék távirata.) II. Károly őfelsége éjfél után pár perccel a párisi észa­ki pályaudvarra érkezett. A királyt Gala is - nál Cesianu párisi román nagykövét várta. Francia földre való léptekor őfelségét a francia .köztársaság egyik képviselője és a nagy vezérkar alfőnöke fogadták. PÄRIS. (.Az Ellenzék távirata.) A Paris So r rendkivül érdekes értesülést közöl. A francia lap értesülése szerint Románia, a kö­zéi' jövőben, értekezletre fogja összehívni a Duna-medence összes államait, elsősorban n Romániáival szomszédos államokai. A meg­beszélésen gazdasági és politikai szempon­tokból rendkívül nagy jelentőségű kérdése­ket fognak tárgyalni, amelyek hivatva vol­nának arra, hogy a Duna-medence politikai helyzetét megszilárdítsák, őfelsége II. Ká­roly király Londonban folytatott tárgyalásai nyomán személyesen lép közbe, hogy a kon­ferencia létrejöjjön és minél sikeresebb le­gyen. „LavaS megbukiaiésái Moszkvában készileáiéic elő“ Á Sarraut-kormány tegnap bemutatkozott a párisi törvényhozás két házában. Az uj kormány bemutatkozó nyilatkozatában a kiengesztelődés és a köztársasági védelem kormányának nevezi magát. Az ország közvéleményének szabad megnyilatkozását akar­ja előkészíteni és addig is, amíg a francia közvélemény megszabja a további politika irányát, a gazdasági és politikai stabilitás érdekeit szolgálja. Külpolitikában a kormány­nyilatkozat meglehetősen óvatos. Feltűnik azonban, hogy a francia külpolitika állandó­ságáról szóló kijelentés nem a Laval által követett külpolitika folytatásának hangozta­tásával áll kapcsolatban, hanem azzal, hogy az uj francia kormány is követni fogja a háború befejezése óta folytatott majdnem két évtizedes francia külpolitikát, melynek alapja a béke és a biztonság szolgálata. A kormánynyilatkozat még a kölcsönös segély­nyújtási egyezményekhez való ragaszkodást, a megszervezett békét és a biztonság körül­bástyázását Uizi ki külpolitikai célul. Az általánosságban tartott nyilatkozat nem emlékszik meg az afrikai háborús vál­ságról, melyre azonban az uj kormánypolitika igazi irányitója, Herriot tért ki a kép­viselői padokból tartott beszédében. Flandin külügyminiszter Londonban van, amit fel­használtak arra, hogy a külpolitikával kapcsolatos jobboldali támadásokra Herriot vá­laszoljon. Herriot hangoztatta, hogy Franciaországnak végletekig ki kell tartani a kol­lektiv biztonság politikája mellett. Néhány derék embert megzavart — mondta Herriot — a vitába dobott jelmondat, mely szerint „a megtorló intézkedések háborút jelente­nek“. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a Népszövetségnek erősnek kell maradnia, ha hivatását teljesíteni akarja. A jobboldal éles támadásai főleg az orosz—francia paktum ellen irányultak, ami arra mutat, hogy a választások is ebben a jelben fognak lefolyni. Laurent képviselő azt hangoztatta, hogy Laval bukását Moszkvában készítették elő. Ugyanezt a vádat sze­gezte a kormány ellen Franklin Bouillon jobboldali vezér is. Sarraut miniszterelnök valószínűleg holnap délután válaszol a támadásokra, ami után szavazásra kerül a sor. A kormány többségét biztosítottnak tekintik és minthogy valószínűleg a szocialisták Is a kormány mellett fognak szavazni, azt hiszik, hogy a kormánynyilatkozatnak száz­ötven főnyi többsége lesz. A kormánynyilatkozat PÂR.IS, (Az Ellenzék távirata.) Sarraut a 'kamarában, Delbos igazságügymin.iszter a szenátusban ismertették az uj kormány kor­mán yn yilatkozatá’B, amely bevezetőben beje­lenti, hogy a kormány a kiengesztelődés és a köztársasági védelem kormányának kiván- }a magát tekinteni. A törvényhozás üléssza­ka most már rövid tartamú, ezért a kormány ezu'ltail nem lép nagy tervekkel a parlament elé. Feladatának tekinti a választások sza­badságának biztosításán túli a gazdasági helyzet javítását célzó intézkedések megté­telét, amitől az áTlampénzügyi helyzet jarn­lása is várható. A kormány megőrzi a frank értékállandóságát. Külpolitikai téren folytat­ják a húsz éves francia külpolitikát, mely­nek alapja a béke és biztonság szolgálata. A megkötött kölcsönös segélynyújtási egyez­mények a béke megszervezését és a bizton­ság körülbástyázását szolgálják. Franciaor­szág népe békét kivan s óhajtandónak tart­ja, hogy e kívánsága az összes népek, köz­tük Németország kinyi! vauitól'1 béke okaira Iá­val találkozzék. A koranáinynyilatkozat el­hangzása után félfüggesztették az ülést, majd ujramegn vitás után kormánvrészröl bejelentették, hogy nem emelnek kifogást az ellen, hogy nyomban előterjeszthessék az n- terpellálók a kormány általános politikája ügyében előterjeszteni kívánt interpelláció­kat, ami meg is történt. Bouisson elnök be­jelentette, hogy 93-an vannak feliratkozva és javasoltja, hogy minden egyes pártból csak egy szólaljon fel. A kamara ehhez hoz­zájárult. Politikai körökben úgy hiszik, hogy ivar­ira ut kormányának a kamarában mintegy százötven főnyi többsége lesz. Herriot védi a kormány politikáját A megindult vitában Laurent képviselő in­tézett heves támadást ai népfront és a Sar- rauí'-k ormány baloldali irányzata ellen. A képviselő súlyos kritikát gyakorolt a kormány ellen szovjetbarátság címén és Herriot-t is heve­sen támadta. (Folytatása a 8. oldalon) A kollektív biztonság clici Helfen előtérbe az nj truda kormaiig bemutatkozó nuilatkozata Láváiról nem esik szó a nyilatkozatban, —flandin helyeit Harriot védi az ni francia külpolitikái.

Next

/
Thumbnails
Contents