Ellenzék, 1936. január (57. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1. szám

r tfH t: éezwwwvw Select Mozgó Ma, dec. 31 -i kezdettel: A többi szerepeket játszák : FREDERICA NA rendkívüli slágere: Karcon iw Clt és FRF© BÄ RT A 010 NEW, a csodagyermek Uţ rendelet a magyar- országi kisebbségek oktatásának nyelv* használatáról BUDAPEST. (Az Ellenzék tudósítójától.) A magyar kormány nem régen elhatározta, hogy felülvizsgálás alá veszi a kisebbségi ok­tatás kérdését. A tervezet az iskolák nyelvé­nek alkalmazását rendelettel szándékozott szabályozni. A rendelet most jelent meg, mely igen érdekes újításokat tartalmaz s amely igen sok tekintetben könnyűi a Magyarországon élő kisebbségi tanulók oktatását. A rendelet szerint a jövő tanévtől kezd­ve Magyarországon a kisebbségi isko­lákban csak a magyar nyelvtant és tör­ténelmet tanítják magyarul, ezenkívül a testnevelési órákon használják a ma­gyar nyelvet. A többi tantárgyakat az illető nép kisebbség nyelvén adják elő. A kormány rendeletének érdekes intézlze- éése, hogy olyan óikurd iskolákban, ahol húsz szülő kívánja, az oktatás a kisebbség nyelvén is történhet. Huszonnégyéves péksegéd rémtette Országosan körözik a CaiaSat-§ kettős rablógyilkost BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) Calafat-i jelentések részletes beszámolót kö­zölnek arról a borzalmas gyilkosságról, melynek Ch. Elefteratos gazdag pékmester és felesége volt az áldozata. Megállapítást nyert, hogy Marin Velcu 21 éves, nős pék­segéd követte el a gyilkosságot, aki nem­rég érkezett vissza Bulgáriából, hol egy tisz­tet akart eltenni láb aióL A gyilkos pék­segéd előbb gazdájával végzett. A sütődében ráugrott * egy kénre! a torkát keresztül­vágta. A haldokló embert aztán a szomszédos rak­ta rhelyiségbe cipelte 8 testét liszttel telt zsá­kokkal letakarta. A szerencsétlen itt adta ki lelkét anélkül, hogy egy pillanatra magához tért volna. Feleségének feltűnt férje távol- _)éte s maga is a sütődébe ment, hol a gyil­kos már kipróbált módé» lefogta, torkát elvágta a holttestét az egyik kenve ne éhe dugta. (Marin Velcu ezután a meggyilkolt pék- i mester lakásának kifosztásához látott, ösz- szeszedte az ékszereket s 20 ezer lej kész­pénzt vett magához. Közben ki-kiszaladt a sütöde szomszédságában lévő péküzletbe s az érdeklődőknek azt mondta, hogy gazdája hirtelen rosszul lett, ezért az üz­letet bezárja. így is tett. Üzletzárás után lakására sietett és fiatal feleségével összepakolt, majd a pályaudvarra hajtatott s Craiova-ba utazott. A bűnösök ismert szokása azonban visz- szahozta Calafat-ba. Eljött körülnézni s ami­kor észrevette, hogy gyanúsítják, nyomtala­nul eltűnt a városból. Elrendelték országos körözését. Pop Valér igazságügy miniszter nyilatkozata Szabadelvűbb sajtáréi ormot ígér a jelenlegi törvénynél A legele?ánsabb s a legjobb HÓCIPŐK és KALUCSNIK. — 1934-ben Bucures- tiben aranyéremmel kitüntetve, Mozgószinházak műsora : J£EDI> AZERDA: CAPITOL-MOZCO: Újévi szenzáció! SZU­DÁNT JÁRCvR. Két férfi halálos csatája egy gyönyörű asszonyért. Újév napján d. e. 11 órakor is olcsó helyárakkal. EDISON-MOZGÓ: I. FELHŐK VÁNDORA. Fősz. Ralph Belainy, Gloria Stuart. II. CSÓK A TÜKÖR ELŐTT. Lukács Pál, Nanei Carol. 31-én éjjel fél 12 órakor nagy szilveszteri kabaré Hetényi társu­latával. MUNKÁS-MOZGÓ: I. CLEOPATRA. Fősz. Claudette Colbert és Warren William. II. SHERiLOCK HOLMES. Fősz. Clive Brook. 3, 6, 9 órakor. Január 1-én d. e. 11-kor. matiné: CLEOPATRA és színes MICKY iMAUS. ROYAL-MOZGÓ: Kedden 3, ő, 7, 9 órakor utoljára CIGÁNYBÁRÓ. Ma éjjel 11 órakor (Szilveszter) premier, pezsgő, bor és malacsorsolással. KÉK DUNA. Világsláger. Fősz. Brigitte Helm, Joseph Schildkraut és Alfréd [Roda cigányzene­karával. NŐI ŐSZI DIVATLAPOKAT óriási választékban Ellenzék könyv osztály»« hau kaphat! ORAiDKA. (Az Ellenzék tudósítójától.) A karácsonyi ünnepek alatt dr. Pop Valér igaz­ságügyminiszter Simleul-Silvaniei-cn részt- vetí dr. Lobontiu Emil képviselő húgának esküvőjén, mdy akalommal a sajtótörvény- tervezetről következő nyilakozatot adta az egyik Oradea-i lap munkatársának: — Legyenek egészen nyugodtak, az én javaslatom szabadelvűbb, mint a régi ma­gyar sajtótörvény. Nem tudom, miért tá­madja ezt a román demokrata sajtó, mikor törvénytervezetem a sajtó és minden becsü­letes újságíró érdekét fogja majd szolgálni. A sajtóezabadsiíg nem egyértelmű a rágal­mazás szabadságával. Az én sajtótörvényem ezeket a lehetetlen és tűrhetetlen állapotokat végérvényesen meg fogja szüntetni. A törvény elkészítésé­inél egy főcél lebegett szemem előtt: min­denki feleljen azért, amit ir. Az uj törvény a birói eljárást is meg fogja gyorsítani, hi­szen az mégis lehetetlen, hogy hosszú évek sora alatt egyetlen sajtópert sem lehet befejezni. Megkérdezte az újságíró, hogy a sajtótör­vény megszavazása után megszűnik-e a cen­zura? — Ez különálló dolog. Különben a mos­tani cenzura sem olyan veszedelmes. Nézzék meg az összes lapokat, nem szabadon tá­madhatják, birálhatják-e a kormány tény­kedéseit? iEzutón azt kérdezte az újságíró, igaz-e, hogy a kormány a szélső jobboldalt támo­Uţcv — a belpolitikában Dani® fanfosságst ügyek körűinek szőnyegre januárban. — Taitarcscu bizük a kormány erejében BUCUREŞTI. (Az Ellenzék távirata.) Az uj év küszöbén ismét közeli válságról ter­jedtek el hírek Bucuresüi-ben. Annyi bizo- nyes, hogy az ünnepi vakáció rövidebb lesz, mint az elmúlt években s úgy a kormány­párton, minit az ellenzéken kexnésny harcra készülnek. Az igazság az, hogy Tatarescu sorsa saját kormányának kezé­be van letéve. Januárban ol'y feladatok megoldása követ­kezik, melyok a belpolitikai válság kitörésé­re is komoly befolyással lelvet. Mind ének­elő ti) a hadfelszerelés ügyét kell elintézni, fatarescu miniszterelnök becsületügynek ie- Icinti ezt s mindent elkövet, hogy az erre nézve hónapok óta Párásban folyó tárgyalá­sok január közepéig kedvező befejezést nyerjenek. RÉSZLEGES VÁLASZTÁSOK A komiáuxy végre elhatározta, hogy részt vesz a január 15-re és február 2-ra kiirt gátja és hogy ez tette lehetővé a jobbolda­liak győzelmét a Bucuresti-i ügyvédi kama­rai választásokon? — Nem igaz — válaszolta a miniszter. — Ez csak politikai ellenfeleink kitalálása, akik ezzel rossz szolgálatot tesznek a de­mokráciának. Nem felel meg a valóságnak, hogy én segítettem volna elő a jobboldali ügyvédek győzelmét a Bucuresti-i választá­son. iMi a választási elnök rendelkezésére bocsátottuk a karhatalmat s nem voltak ki­lengések az igazságügyi palotában. — Jobboldali kormány lehetősége? — kérdezte az újságíró. — Erre csak azt válaszolhatom, hogy nálunk csak olyan kormányok voltak és Irszaek, amelyek az itt élő összes polgá­roknak az alkotmányiján biztosítóit bsz- szcs jogait tiszteletben tartják. A kisebbségi lakosság részéről feleslegesnek tartok minden aggodalmat. Seaki sem akarja a Románia területén élő kisebbségeket jogaitól megfosztani, vagy kiűzni őket az országból. De ez még nem jelenti azt, hogy Romániá­ban gazdasági és kulturális téren a kisebb­ségekkel szemben a románok háttérbe szo­ruljanak. A miniszter nyilatkozata végén kijelentet­te, hogy a kormány megakadályoz minden jobboldali, vagy baloldali kilengést, kiirt minden panamát és hozzátette, hogy a kor­mány továbbra is helyén marad.* részleges parlamenti és szenátusi választá­sokon. Turnu-Se verkliben is jelöltet állít, ahol tudvalévőén svtiyos szakadás állt be a helyi .szervezetben, mely Vorvoreanu kormány- pária képviselőnek meggyilkolásához veze­tett. A jelölések azt bizonyítják, hogy a li­berális párt a kormány hibái dacára, bízik népszerűségében. A kormánypártra nézve közömbös lehetne, hogy a kiirt, választáso­kon betöltésre kerülő helyeket ellenzékiek töltsék be. Mégis nehéz választási küzdelem­be kezd. Az ellenzékem úgy tud ják, hogy fontos oka vám címek. Az Ad ever ul szerint ugyanis a választá­soktól való távolmaradás azt a gyanút igazoka volna, hogy a kormány segítséget akar nyújtani a Cuza—Goga vezetése alatt álló ellenzékieknek. Tatarescu nowiiszterekiök állást aksiríi fog­lalni nyillan amellett, hogy távol áll a ka­landos politikától n * jobboldaliak tóle se giteéget nem remélhetnek. LESZ-E VÁLSÁG? A hadfelszerelés és válasz tájsok ügyén kí­vül sok gondol okoz a gazdasági, kereske­delmi és pénzügyi válság leküzdése is. Ta- taroscu jól tudja, hogy nem sikerült kellő megoldási módot talál­ni két év alatt a külkereskedelmi, deviza- forgalom és a mezőgazdasági válság le­küzdésére. Külkereskedelmi téren ugyanaz a. zűrza­var uralkodik, mint ezelőtt két évvel, mikor a liberális párt a halaimat átvette s a drágaság a háború óta nem ismert mér tékben emelkedett. A hagyományos „következtetés“ szerint ily körülmén.ye.k között a kormány nem ma­radhatta helyén s át kellene adja helyét an­nak az ellenzéki párának, mely u legerő­sebb. — Fájdalom — irja az Ackverul — a régi logikái ma már nem lehet (dkalmazni. Igen nehéz megoldást találni egy belpolitikai vál­ság esetére. Ebből csak haszna lebet Tata- rascunak. A kérdés csupán az: Képes lesz-e még néhány hónapig élvezni ennek a hely­zetűtek gyümölcsét? AZ ESEDÉKESSÉG Gbeorgbe Bratraivn aart állította néhány nappal előbb Jasában, hogy Q kormány el sem éri a február 2-ra kitű­zött részleges választásokat s jóval előbb távozni fog helyéről. Az ellenzéken kíváncsian várják, mennyi­ben fog megvalósulni Brationu jóslata, ak; párisi útja után szokása ellenére a kormány ®ávázasáról ily határozott formában nyilat­kozott. A Curentul erre Dinu Braüanu kör­nyezetében is puhatolózott s megáll a p kotta, hogy Gheorghe Brationu feltevése? alaposak. Ugyanakkor azonban a lap megállapítja, hogy szó sem lehet most a két liberális párt összefogásáról. Dinu Bratiorvu maga is — aki hive a ki­békülésnek — ennek a kérdésnek elintézé­sét a Tatarescu-kormány lemondása utáni időre halasztotta. Kormánypárti körökben nyugodtan Ítélik meg az eseményeket. Rámütiatnak arra, hogy a kormány tagjai a Korona bizalmával ren­delkeznek s igy a kormány tovább dolgozhat. Hivatalos jelentés szerint őfelsége Károly király újévi üdvözletét küldött minden egyes miniszterének. A kormány vidéken tartózkodó tagjai vísz- szatértek Bucuresti-be, hogy személyesen ve­gyenek részt a holnapi újévi ünnepségen. EPE- ÉS MÁJBETEGSÉGEKNÉL, elsősorban cpehólyagkatarrus, epekőképzódés és sárgaság eseteiben a mindig enyhe hatású természetes „FERENC JÓZSEF“ kcserüvrz a hasi szervek funkcióit élénkebb tevékenységre serkenti. Az orvosok ajánlják. Az áliaiuvasut kötvényekkel rendezi régi tartozásait. Az utóbbi napokban nyilvános­ságra került a hir, hogy az államvasut köt­vényekkel rendezi régi adósságait. Erről most Tabacovici, a vasút igazgatóságának elnöke nyilatkozott és kijelentette, hogy a vasút az ötmillió lejnél kisebb összegű tar­tozásait készpénzben fogja kiegyenlíteni, a többit pedig kötvényekkel. A kötvények el­fogadása nem kötelező, de azok a szállítók, akik a kötvényeket nem fogadják el, csak tiz év alatt fogják követeléseiket készpénz­ben megkapni. Az érdekelt vállalatok majd­nem kivétel nélkül hajlandók elfogadni a kötvényeket, mert igy kedvezőbb helyzetbe juthatnak, mintha tiz évig várnak. A kötvé­nyek segítségével a vasút pontosan fogja fi­zetni az esedékes részleteket, ezenkívül adós­ságai után kamatot is fizet, ami részben fedezni fogja a vállalatok kamatveszteségeit. A kötvénykibocsátás utján a vasút kétmil liárd lejt meghaladó régi tartozásait teljesen rendezni akarja .... riTBBíTíSTH 1 LEGJOBB FÉMTISZTITÖi BUCUREŞTI STR.C

Next

/
Thumbnails
Contents