Ellenzék, 1936. január (57. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1. szám

fíLLFWZÉK 1936 /ammär I AHT ÍR A ROMÁN SAITÓ i^6 --- S/ímljk. Erdély. ArnncwUJ. — Â víiáfimeiífíiáíi Iliébe 1 XCI l.SIOR: Nehcv. ugaűiWí cv nw, lenre A viligga/da&lg a* 1,, pertun ren­gett, * vil'ig tovább iolycitAdott, hüb.» vök minden «roicvaU's. a/ cgyciio.uh : nem tufák toulíln:. Még nux;>-.»t'brj emelt ok népek, kötteti korlát-OKit. \v. európai alkun«>k külou hozó mods,-erek ke! knvrlcDcztck s kőében me;- .s/ora remik „ forgaLvni »/abmiságút. A tengeren tu: óriási imxuiynogü »lehn:.-,, c. t .srmmiMtcttek. meg, midőn százezrek ehe/tek Európában. A gazdasági életen ütött .«ebek teleimet « bizü- nuü;im.»got ébresztettek, mely aztan a - ege«« 1935. esztendőt uralta. Lehet, hogy .» ka v\*!,is koriak a következik. nincs azonban v/ sem kizárva, hogy át alános felfoPfiu’ás t'cic tar­tunk. Az amerikai és angbai javul*, csak helyi jelentőséggé' bírnak. Az emberiség nu is nyug­talanul küzd a bizonycalnnsagg'-.. A háboríts üzemek felvirágzása esup-.vn a tájékozat-UV-ag e> pinák eredménye. Mi is megpróbáltunk küzde­ni ez ellen becsülettel. Aleg ke:! azonban álla­pítani, hogy « adózók bőiére végzett kísérle­tek nem jártak kelló eredménnyel. Az. uj év lát­határa söcér. Csalt a belpolitikai es külpolitikai béke és rend jegyében lehet javulást remélni. DIMINEAŢA: Az utóbbi időben az á lám szillitói távoánaaraacak s nem vettek észt az arlejtésckcii. Hiib« adtak kedvező ajánlatot, mi­dőn Irz&teszc kérői* a sor, semmit nem kaptak számláikra. Ily körüLményck között a közhtva- t ok elütásinx nem kátét beszc.iii. Stefanescu — az ország legnagyobb bankjának: a Bonca Kamsüi&scaaak vezierigazgatója — következő­ket írj« erről gx egytk gazdasági Lapban: „Több ízben nsegtöroénik, hogy üktmi hivatalok, me­gyék, városok olyan munkálatokat rendelnek, melyeket «zsák több éven ác tudnak kiíixemi, nuntán a munkaiatok, ára noadei jövedelmüké:' meghaladja. A váUaákozók %ux hiszik, hogy' pontosan kiüacak őket s a mögöttük álló pénzintézetek t$ ugyanilyen véleményen van­nak. Év végén aztán c számlák nagy része kifi­zetetlen marad. A vállalkozók tönkremennek s a bankok többé hitek ily célra csak ritkán nyujuusak, Ily módón szeren, csétknné teszünk egész sor román crteaoet s nT^yunJc semmi*:: - jük meg a vállalkozók osztályát. Ma a vállal­kozók nem épitőmunkával, de sürgetésekkel v unok elfoglalva. Miután 50 évig vállalkozók­kal dolgoztom, jónak láttam, hogy ezt a né­hány sort leírjam. Meg kell büntetni azokat a h: vacakon üköket, akik fedezet nélkül eszközöl­nek rendeléseket s nem tudaok eleget tenni fi­zetési kötelezettségüknek.“ Steíanescu vezér. -azgató tanácsa hdyes. — Okos és szükséges megoldást javasol. ADEVER.UL: A karácsonyi ünnepek folya­mán amnesztiát adtak több országban Legszé­lesebb körű amnesztia Csehsüovákisíihan volt s Horthy magyar kormányzó is amnesztiái adott. Ausztriában ás tö obez er elítéltnek kegyelmez­tek meg s végül H György király irt alá am­nesztia rendeietet. Az amnesztia az erő bizonyí­téka. Romániában, a kimondottan mezőgazda- sági országban, nem kell annyira tartani a föld­alatti mozgalomtól, mint az ipari államokban: Csehsziovákiábin, vagy Ausztriában. Nem kell tenat félnünk az amnesztiától. TARA NOASTRA: Az ország nyugati hatá­rán. most, 17 év után sem jelentkezik a román kultúra a magi erejében a magyarság miatt, mely meg akarja tartani régi helyét, mely célra uzuso erótartaiék,iit használja. Ezért hivatalos tényezőink viselik a felelősséget, melyek nem retettek meg a valóságokat. Ezzel magyaráz­ható, hogy nem tudtunk a magyaroktól örö­kök állapotokon változtatni. A kivételeket ma­gán-kezdeményezéseknek köszönhetjük, melvek sok. esetben luvataiios helyről nehézségekkel ta­lálkoztak. Gazdasági tekintetben a nyugati ha­társzélén lakó románok nyomorba sodródnak s a kisebbségek sohasem ismert jólétben virulnak ugyanakkor. Legalább a kisebbségek színvonalára kellett volna emelni a románokat A kormá­nyok elveszítik a kisebbségi szavazatokat, rlá- rommillio románt hagyták el nthányezer szn- vazacérc. Megbocsáthatatl:n bűnt követtek el Erdélyben, aminek természetes következménye voit, hogy a nép felébredt álmából s megkezd­te j küzdelmet a, pusztító veszély elhárítására. Nem akarjuk túlozni a dolgokat, csupán any. nyic állítunk, hogy a nyugati határon élő ro­mánok lelke: meghódított, a nacionalista gon­dolat s a nemzeti keresztény-párt felé fordítják tekintetüket, melynek „Românii & románoké“ 3 jelszava. Boldog méimi kivan összes pártoló vendégköreinek Bota fodrász, Cal2ţele­Fordulópont előtt I „Nik tmg\ londoni unprhip u háború ulmii iduk fordulópontjának nevezi a íno.s tani újévet. lés valóban úgy Látszik, hogy, hu nem is [Kintosaji uz újév, de az 1036-ik év alighanem döntő sztMVjHvt fog jákszani abban, hog\ világháború, vagy világbéke foJé ha­lad a/ emberiség, FJ35 az európai kózvéU.*- imíiy különös megmozdulásával végződön. \, európai n éjiek túlnyomó löblisége ruoz- «lull nwg a Népszövetség nielült és Olaszor­szág. mely az «-ddigi nemzetközi tapa.s/.Inla- lok alnpján bizonyos joggal számíthatott ar­ra. hogy a ln-fejezett lények elölt úgy a Né*j>- s/ö\*'lseg, mint :tz egyes országok kormá­nyai mcghódohiak, egósz váratlanul ÖÜ ál­lammal találta ínagat szemlé n, ötven állam­mal. melyek már megtorlásokat érvényesítet­tek ellene s amelyek Angliával az élen a m pszövelstígi aliapelvek legszigorúbb betar- tását követelik. Bgv angol külügyminiszter megpróbálta a titkos diplomáciai módszereit alkalmazni a válság megoldására, «le Anglia közvéleménye valósággal elsöpörte a helyé­ről. Uncia fért, nec regitur. ,,a hullám vi­szem, «1«- kormányozni nem lehet" — raomd- la a gyakorlati politika nagymestere, Bis­marck. A Népszövetség érdekében megmoz­dul l nagy európai hullám is viszi magával a küLp«>litikusokat, akik ha okosak, lölhasz- nálják a Indiám erejét, mert ellene Idába is próbálnának már evezni. A párisi Kéke terv si kér tele n ségében Is az játsza a főszerepet, hogy a gyakorlati diplomácia teréről áttere­lődött a kérdés a világnézeti és humanitá­rius elvek területére. Európa és bizonyos fo­kig Vmcrika is, miután olyan sokáig <*nged- lék a gyakorlati politikát teljes brutalitásá­ban á viharozni maguk fölött, most «-gy.szer- re luigy ideálista lendülettel csatlakoznak a genfi elvek mellé. Es különös iróniája a sorsnak, hogy éppen a békéért történő ideá- lisla megmozdulás hozza újra a népek nagy háború jának lehetőségéhez egész közel Luró­kezményét és ha fel Ls használta a kőolaj s zsiikkci óktól való vonakodása érdekélHm, hogy az Egyesült-Államok, mint egyik fő |>etróleiun-szállító még nem döntött ehlnm a ki-nli;slx-ii. mégis belsiiKTle, hogy I-'rancinor- ság katonai téren is megfelelő előkészületeket ke.ll, hogy tegyen, ha a még mindig lehetsé­ges köolaj-szsnikc.iók megvalósítására ke­rülne u sor. MIT R)(i CSINÁLNI AZ Ah Hl KÁBÓL vissza n;jrr olaszom szag ? Laval tehát a hónapok óta folytatott egyensúlyozó politika jálian m«-gint az angolok felé dobta latba l'nmciaország halalmái. Egy mikkor azonban tisztában van azzal, hogy Olaszország jóindulatának biztositá.á1 a lehetőségig ezután sem ejtheti ki számítá­saiból, mert akár sikerül Hóina aliessziniai háboríts kísérlete, akar nem, a háború irtán Olaszország máig mindig nagyon erős európai htuLsereg fölött fog rendelkezni, amelynek éj)|x-n a hál)orus erőfeszilés folytán kis/.á- mitiiatalhuml gyors arányban emelkedik a fölszerelés«- is. Mit fog csinálni a történlek miatt esetleg sz<-lsöségig eHíe.sercdett Olasz­ország egv ilyen hadsereg élén? Ezt a k«’*r- dcst az Olaszországgal nagy területen hatá­ros l-'raneiaországnak «egyetlen inudsztercl- nöke sem hagyhatja szaridtasain kívül. Hó­nul újra f<-nvegetőzik, hogy kilép a Népszö­vetségből. Mi 1«»/ a Népszövetségből Olasz­ország nélkül? Kárpótlás-e Franciaország ré­szére az a nagyon bizonytalan lehetőség, hogy Angliával együtt Németországot ese‘«- leg visszaviheti tkmfbc? A cserét Paris egye­lőre nem látja nagyon biztatónak. Es Német­ország visszatérését meg is kellene fizetni. Laval részben a francia baloldal megnyug­tatására, részben azért, hogy a német jóin­dulat megnyerésének cseretárgyaiból már <-lör<- kirekessze, újra hangoztatta beszédé- i ben, hogy az oixiszokkat kötött kölcsönös Nedvesség és Lágy ellen legjobban véd a HÓCIPŐ WIMPASSING pát. Újév kezdetén az európai emberiség sors kérdése, hogy azok az államiért-ak, akik­nek most már elkerülhetetlenül számolni kell a közvélemény e megmozdulásával, j újabb háború felé vezetik-e Európa lakossa- ; gát, vagy éppen a közvélemény megmozdidá- j sának erejére támaszkodva tudják megtalál- i ni a minden jóérzésü ember által sóvárgott j béke Htját. i LAVAL TAKTIKÁJA Ezeknek az államférfiaknak egyikét a francia kamara többségi szavazata most ero- sitette meg eddigi pozíciójában. Laval tovább­ra is a külpolitikai események előterében marad, Eden és Mussolini mellett. A több­ség azonban, mely Franciaországban fönn­tartás nélkül követi politikáját, meglehetős sovány. Egyik szavazás eredménye szerint 1 í szavazat eltolódása már kisebbségbe ina- i rád ást jelenthet Laval' számára. A politikai I taktikában mesternek bizonyult francia ini- Ş msz.terelnek mégis nyugodtan viszi tovább j ilyen nehéz körülmények között is az or­szág ügyeit. Jól tudja, hogy ellenfelei csak akkor fogják megbuktatni, ha ez teljesen elkcrülheieilenné válik számukra. Mert a francia baloldal, mely Lavalnak London és Róma közötti egyensúlyozó politikája helyett a tiszta angolbarát orientációt és a szigorít népszövetségi politikát kívánja, nem szíve­sen venné át ebben a pillanatban a hatal­mat. Közelednek a választások és tisztában van azzal, hogy erősen remélt választási győzelmét csak ellenzéki1 helyzetében bizto­síthatja magáinak. Viszont ez a kis többség, amelyet havainak alighanem számításból tett lehetővé, biztosit ja számára azt, hogy 'a mi­niszterelnök külpolitikáját állandó nyomás If tarthatja. Laval ennek a törekvésnek különben is szinte száz-százailékosam elébe sietett. Beszédében határozottan vállalta az Angliával való együttműködés minden követ­védelmi megegyezést, mely még mindig nin- osen ratifikálva, föltétlenül meg akarja va­lósítani'. EDEN ELŐKÉSZÍTŐ LÉPÉSEI A kérdés most az, hogy a francia és an­gol politikai párhuzamosság LIoare bukása és Eilen kiiliigyminisztersége után hogyan valósítható meg. Parisban erre azt mond­ják. hogy a személyek változhatnak, a pro- blémúk ugyanazok maradnak. Ezekkel a problémákkal szemben a diplomáciai lépé­seiben eddig mesternek bizonyult fiatal uj külügyminiszter szintén nem változtathatja teljesen meg az angol külpolitika irányát. Eden egyelőre az előkészítő lépéseket teszi az alighanem csak január második felében kibontakozó uj angol külpolitikai akció szá- I mára. Neki is meg kell állapítania, hogy az angol külpoliiika mozgási szabadságát szinte tűrhetetlenül feszélyezi az olasz—abe-sxzin háború. A szélső keleten súlyos események játszódnak le, Japán legteljesebb kíméletlen­séggel helyezkedik el Kínában, anélkül, hogy Anglia egyelőre föl tudna lépni ellene. Dön­teni kell tehát, hogy föláldozza-e Anglia az eddig mindig annyira fontosnak tartott szél- sökeíeti érdekeit, vagy az Egyesült-ÁHatnok és Szovjetoroszország társaságában még ide­jében szembeszáll a japán terjeszkedési tö­rik vésőkkel. Hoare elhatározásában, hogy • Olaszország és Abesszínia között lehetőleg j gyorsan békét teremt, bizonyára srzintén nagy szerepet jáitsztak a szélsőkeleti események. Eden sem halaszthatja sokáig az olasz— abesszin kérdés végleges tisztázását anélkül, hogy súlyosan nagy brit birodalmi érdeke­ket ne kockáztasson. Erre a célra azonban, Hoare engedékenysége helyetti az angol köz­vélemény által is támogatott szankciós poli­tika nyomását helyezi előtérbe. Az események sürgetésére szolgálnak azok az angol lépések, melyek tisztázni akarják, A fiyógynovcnych és a Vtyói*y- ludományok fejlődése az őskortól napjainkig Az első cmbfr:c!ff-pfkm pí/r/ur A ryA^ynet ;ak. A/ ősrrí;i k uliurnéixduiél j l.^.ztrrnd 'zerek idcjélKii \, í>zj>ü. vették *1 a .yóz>i tás vezetését. Krisztus előtt so kezei évvel és ~j. egyiptomi J’.íraók ideiében • |*.i|x/k mi olyan b-1/ ..unó! 1" é. kenői .őket, nürRrkc. zépitőszereke: v-rt -ttek, bojíy u/okut ina «-* mr-^cxxlá! ják -r ásatásoknál előkerült múmiákon. Krjsvtus előtt n negyedik • 7. ízad ban Hippo­krásei? már iskoiár állj; fel a Kyót’vlutI°niínv(sl- rendvzcres tintására, amit utóda, Di«-.i.orde; tovább fejleszt. A romai birodalom mar kiu'r- mcli a tudón Goilcnuíc, a csá-szará^ miKy orvo- «rít, aki megaJa-picja .1 római civilizáció cyó^y. kúráját. Ö ó iskolája már ’udományo» akpon állították el«'» a gyógyszereket. A rónia: birodalom hanyatlásával, a hires arab filozófusok c orvos-Tudóvok veszik át ;i cyógV1 tát tudományában a vezerősrerepet és ezt meg is tartják a középkorig. Amerika íel fedezése óta újabb, nagys'zcrü fejlő dóst nyitott meg ;i gvü)g>'itá> 'udományában. mert «gazdag gyógynövény kincsei lehetővé te­szik, hogy számos — gyógyithatatlannak vélt — betegse-get eredményesen kr/.el jenek; igy a gyógynövények használata — ;lz egész világon — nagyon gyorsan elterjedt. De ezek között :s a legnagyobb felrünést a H. Moil is amerikai, I va­ta Sivaf és Nakamura ja páni tudósok á’tal Amerikában nemrégen fcifedezztt az gyógy­növény keltette, amelynek kivonatából a — ma már világhírű — „Gastro D“ készül. Mert ez a gyógyszer régi idült — már gyógyíthatat­lannak vélt — gyomor, bélfcwntaimakat, vese, cp«:-, és májbajokat, gyomorfekélyt, hányingert, • zédülest, ideges zavarokat és fejfájásokat rövid idő alatt tökéletesen kigycígyit. A hosszú évek szenvedéseitől — „Gastro D" kezeléssel — meg­szabadult férfiak és nőktől százszámra érkeznek elismerő levelek a vezérképvjseiőhöz: Császár E. gyógyszertára. Bucureşti, Calea Victoriei No. 124 . aho; a „Gastro D“ Let 130.— utánvét el­lenében kapható. hogy Anglia egy olasz támadás esetén mi­ly n mértékben számíthat a i-öldküzi-teng«‘r- parli országainak a né*pszövetségi alapok- nuiny 16-k szakaszában előirt támogatására. S az angol kérdések ezúttal nemcsak a köl­csönös segítségnyújtás elvi. jogi és politikai elismerésére terjednek ki, hanem pontos kö­telezettségvállalást kívánnak, katonai szem­pontból is. Londonban még mindig azt hi­szik, hogy a katonai erőknek ez a felsora­koztatása Rómát visszariasztja a szélső lé­pésektől. Paris viszont átlói fél, hogy éppen ez a folsorakozás késztetheti „tigrisugrás- ra" a fasizmust, mely valósággal létét kötöt­te az abesszíniái háborúhoz. UJ HELYZET A FÖLDKÖZI-TEN­GEREN Az angol földközi-tengeri lépések minden esetre érdekes uj helyzet kialakulásához ve­zetlek. Spanyolország erősen konzervatív kormánya ugyan vonakodó hangon felelt az angol kérdésre, nem látszik valószínülek azonban, hogy a spanyolok adott esetben el­lent tudnának álkmi az angol nyomásnak. Franciaország kötelezettségvállalását Lon­donban annyira bevógzelt tényrK.k tekintik, hogy a mult héten erre vonatkozólag a két vezérkar között megállapodásokat is létesí­tettek. Görögország és Törökország pedig valóságos készséggel sietnek az angol föld- köz'-tengeri politika karjaiba, de meg akar­ják fizettetni! magukat ezért. Görögország az olasz kézben lévő Dodekánézosz szigetekre, különösen Rhodos szigeire való igényét je­lentette be háború esetén. Törökország a Dardanellák megerősítésének jogát kéri még a számításba vett esetleges háború előtt és a kiisázsiai partokhoz közelfekvő Dodekané- zosz szigetek katonai semlegességét kívánja. Nem valószínű, hogy angol részről elkövet­nék az ügyetlenséget, hogy mái- most köte­lezettséget vállaljanak az olasz kézben levő Dodekánézosz szigetcsoport kérdésében. Mint­hogy azonban a szögeteken kiépített olasz erődítmények erősen veszélyez te tik az angol érdekeket is, úgy Görögország, mint Török­ország remélheti, hogy Anglia adott esetben a szigetek katonai neutralizááása és görög kezekbe való visszatérése ellen kifogást nem igen fog emelni. A Dardanellák megerősítése pedig angol érdek is abban a pillanatban, amint a Földközi-tengeren összeütközésre kerül a sor s az angol haderő a törökök támogatására számíthat. A békeszerződésben megtiltott dardanellai erődöket! tehát aligha­nem újra föl fogják építeni, annál >s in­kább, mert Törökország mögött az oroszok is kívánják ezt és a Moszkvásai barátságot tartó Paris szintén nem fog Hitakozni ellene. * Az újév tehát uj hatalmi elhelyezkedést hozhat a Földközi-tengeren is, melynek ke­leti medencéjében a háború kitörése előtt an­gol részről fontos szerepet ajánlottak föl az olaszoknak. Eden egyelőre a Földközi-ten­geren készíti elő a brit birodalmi politika legújabb lépéseit. Mussolini szintén nem fog tétien maradni ezekkel a lépésekkel szem­ben. Laval a két vitatkozó között a francia érdekét!, a kiegyeztetés politikáját képviseli. És a háttérben a vilägközväenseny a Nép­szövetség mögött sorakozik föl. melynek sor­sára szintén döntő napokat hozhat a most kezdődő 1936-ik év. —s.

Next

/
Thumbnails
Contents