Eger - napilap, 1930/2

1930-08-15 / 185. szám

4 EGER L*Tzb EGEI TETÖCSERÉP Ne haggja magát rábeszélni más gyártmányú cserép megvételére. • ••• • ••• I. oszt. hornyolt cserép 1000-ként . P 66 II. oszt. fedőképes horny. cserép 1000-ként P 35 I. oszt. falitégla 1000-ként ...................P 39 H Ggr* Utalványok Vasút uccai fatelepemen válthatók, "TBjg Faanyag leszállított árban beszerezhető. Sc war ez Dávid fakereskedő, Eger. T7e£efs°zn Megjelent az Ószövetségi Szentírás új kiadásának I. kötete Tartalmazza az Ószövetségnek Mózes első könyvétől a Királyok negyedik könyvéig terjedő részét. 1020oldal. Név-és tárgymutató, 2 térkép (1. Előázsia, 2. Palesztina). Egészvászonköt. bolti ára 10 pengő. Kapható a Sajtószövetkezet és Széchenyi könyvkereskedésben Kihirdetésen. * Csillárbeszerzésnél saját ér­dekében keresse fel a Szent Imre ünnepségek alkalmából ifj. Stern Sándort Budapest, Lipót körút 20. Modern, ízléses áruk, olcsó árak, kedvező feltételek. — Felhívjuk a volt cs. és kir. 83. és 106. gyalogezredek tisztikará­nak és legénységének a figyelmét, hogy Szombathelyen az ősz folya­mán felállítjuk az ezred hősi ha- lottainakemlékoszlopát. Az volna az óhajunk, hogy ezen ünnepélyen a volt cs. és kir. 83. és 106. gya­logezredek minden egyes tagja le­hetőleg személyesen jelenjen meg. Kérjük ezért i. t. bajtársainkat, hogy tudassák velünk levelezőla­pon úgy a saját, mint volt ezred bajtársaink ismert jelenlegi címét, hogy az ünnepély napját aDnak idején mindenkivel pontosan tudat­hassuk. Cím : 83 as Emlékműbi­zottság, Szombathely. * Uránia. Csütörtökön és pén teken Dolores dél Rio nagy néma filmje : »Äranytánc-két ifjú szív csodálatos találkozása a szenvedés, bűn és gyűlölet forgatagában. — Szombaton és vasárnap hangos műsor: «Békeffy konferál«. Bé keffy magyar konferánsza a han gos filmről. »Apák bűnei« hangos dráma, amelyben a főszerepet Emil Jannings játsza. — Híradó. Elő­adások kezdete 6 és fél 9 órakor. Kemal pasa kilépett a török kormánypártból. Kemal pasa, a török köztársa­ság elnöke bejelentette, hogy ki­lép a török kormánypártból, a- melynek tsgja volt. Elhatározá­sát avval okolja meg, hogy a most meginduló politikai harc­ban, — a török néppárt és kor* máüypárt között, semleges akar maradni. SZÍNHÁZ A Városi Színház heti műsora : CiütörtökŐD, 14 én. Kis gróf. (operett). Pénteken délután. Tommy és Társa, (operett). Pénteken este. Katica, (operett). Szombaton. Katica, (operett). Vasárnap d. u. Drótoitőb (op.) Vasárnap ette. Tündérek cse­lédje. (operett). Hétfőn, 18-án. Dolly, (operett). felesbe kiadd szőlő, gyümölcsös, kaszáló, szántó és modern lakás, ba romfitenyésztésre alkalmas 18 hold területen, közvetlen a város mellett. Esetleg el­adó. Cím kiadóban. :::: 1914 Vh. 1156. szám. 1930. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó közhírré teszi, hogg az egri kir. járásbíróság Pk. 7148/930. sz. végzése folytán Magyar köztisztviselők fogy. szövetk. és felül- foglaitatók kérelmére többrendbeli tőke s jár. erejéig elrendelt végrehajtás alkal­mával lefoglalt és 1180 pengőre becsölt zongora és bútor ingóságok 1930 évi szep­tember hó 3-án d. e. 11 órakor Egerben Knézich Károly uccában nyilvános ár­verésen, szükség esetén becsáron alul Is eladatni fognak. Eger, 1930. évi augusztus 4. napján. Saárossy Imre, kir. bir. végrehajtó. i Blinden szó hétköznap 6 fillér vasárnap éa ünnepnap 8 » A legkisebb kishirdetés 60 ■ vasárnap és ünnepnap 80 » Hirdetések előre fizetendők. Kiadó ház. Deák Ferenc ucca 29. számú ház 4 szobás lakással, fürdőszobával és mellékhelyiségek­kel folyó évi november 1-től kiadó. Megtekinthető naponta d. u. 4—6 óráig. Értekezhetni Deák Ferenc ucea 27 szám alatt a tulajdonosnál. KÉZISZIVATTYÚT veszek kocsimosás- hoz. Válent, kertész ucca 9. 1912 NÉGYSZOBAS lakás november 1-re kiadó. Érsek ucca 7.______________1874 SZÉCHENYI ucca 38. szám alatt két szoba és konyha az emeleten kiadó. 1852 KISVOLGY ucca 94. sz. ház eladó. (Volt baromvásártér). 1928 HÄROM szoba, konyha, éléskamra, fáskamra november 1-re kiadó. Széchenyi ucca 64. sz. ____ 1927 H irdessan az EGER napilapban. NŐI szalon consol tökörrel, szekré­nyek, stb. eladók. Megtekinthetők d. e. 10-11-ig. Kovács János ucca 23. 1910 KITŰNŐ takarmányok: 200 q here és 100 q anyaszéna eladó. Cím kiadóban. _______________________________1906 K IADÓ Érsek ucca 14 alatt 2 szoba konyhával, üzlethelyiség szoba konyhá­val, azonnal elfoglalható. Érdeklődni Szvorényi út 28. 1919 EMELETI lakás 4—5 szoba, fürdő­szobával, összes mellékhelyiségekkel no­vemberre kiadó. Üzlethelyiség novem­berre kiadó. Érsek ucca 14. Érdeklődni Szvorényi u. 28. 1919 KÉTSZOBÁS emeleti lakás kiadó. Káp­talan ucca 24. Belváros. 1929 SZÉP kétszobás lakás kiadó Novem­ber 1-re. Érdeklődni Servita u. 16. Ho- ránszkl ucca 40. 1932 RÁDIÓ 4 lámpás, telepes, kifogástalan külföldvevő eladó. Arany János ucca 29. 1930 A Szent László Diákotthonba szakács­nőt keresünk. 1933 KIADÓ november 1-re Szépasszony- völgy u. 39. sz. modern új ház 4 szoba, konyha, pince, üveg veranda, szép vi­rágos udvar stb., esetleg eladó. Érdek­lődni Király u. 3. 1899 1930 augusztus 15. K3 Sérvben szenvedők munkabírását, rugalmasságát helyre­állítják, a sérv fejlődését megakadá­lyozzák, még a legsúlyosabb esetekben is, világhírű szab. francia rugónélküli nérvkötőink. Salvator Kötszergyár Rt. Budapest VI. Nagymező ucca 6. szám (Te­réz templommal szemben) Gumiharis­nyák, haskötök, fűzők, lúdtalpbetétek, fiir- döcikkek. Szakszerű kiszolgálás. Kérje az 50. számú díjmentes ár­jegyzéket. Használja ki a Szent Ist­ván heti kedvezményeket! budapesti rádió-műsor. Péntek, augusztus 15. 9: Újsághírek. 10: Énekes fő­papi mise az esztergomi főszékes­egyházból. Utána : Időjelzés, idő­járásjelentés. Majd: Szalonzenekari hangverseny. 2.30: Gramofonhang­verseny. 4: Kiss József meséi. 5.10 : Másfélóra könnyű zene. 6 45: Bodán Margit magyar nótaestje, Magyari Imre és cigányzenekará­nak kíséretével. 8 : Részletes sport- és lóversenyeredmények. 8 15 : Ba­lett est. Részletek Delibes »Coppe- lia« c. művéből. Előadja a m. kir. Operaház tagjaiból alakult zene­kar. Utána kb. 9.45: Időjelzés, időjárásjelentés. Majd. Toll Árpád és cigányzenekarának hangver­senye. Szombat, augusztus 16. 9.15: A Rékai Miklós szalon­zenekar hangversenye. 9.30: Hí­rek. 9 45: A hangverseny folyta­tása. 11.10: Nemzetközi vízjelzőszol- gálat. Vízállásjelentés. 12: Déli harangszó, időjárásjelentés. 12.05: Az Országos Postászenekar hang­versenye. 12.25: Hírek. 12.35: A. hangverseny folytatása. I: Idő­jelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2.30: Hírek, élelmiszerárak. 3: Piaci árak és árfolyamhirek. 4: Dunkel Norbert felolvasása : »Em­lékezés Wagner Siegfriedre.« 4.45: Időjelzés, időjárás-, vízállásjelentés, hírek. 5: A Kisfaludy Társaság irodalmi délutánja. 6: A Székes- fővárosi Zenekar hangversenye. 7.20: Radosné Bock Hilda bécsi dalokat énekel, schrammelzene- kísérettel. 8: Leffler Béla dr.: »Svédország.« 8.20: Egyfelvoná- sosok bemutatója a Stúdióból. Az első szünetben lóversenyeredmé­nyek. Utána: Időjelzés, időjárás- jelentés, hírek. Majd : Farkas Jenő és cigányzenekarának hangverse­nye. Laptulaidonos és kiadó : EGRI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. fehérnemű « har/s„ sWppo'és. varrás &\H6ER VAj gOGjÉPpf varrógép RÉ-SiN Kállai) Zoltán u. 11. sz. (185.) Nyomatott aa Érseki Líceumi Nyomdában. — Felelős nyomdaigazgató: Hadit Károly.

Next

/
Thumbnails
Contents