Eger - napilap, 1929/2

1929-08-17 / 136. szám

AB fl 10 FILLÉR ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL: EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ 50 FILLÉR. — EGY NEGYED ÉVRE 7 PENGŐ — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAPON 10 FILLÉR. — VASÁRNAP 20 FILLÉR. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. Urbán Gusztáv. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: EGER, LYCEUM, FÖLD­SZINT, BALRA. — TE­LEFONSZÁM: 11. — :: HIRDETÉSEK :: MILIMÉTERES DÍJ­SZABÁS SZERINT :: SZÁMÍTTATNAK. :: XL. évfolyam 136. szám ♦ Szombat * Eger, 1929. augusztus 17. Halálosvégű szerencsétlenség a tari kőbányában A szerencsétlen munkás néhány órai kínlódás után kiszenvedett. Közepes’formában, gyenge tré­ningekkel várja a Mese a jövő heti bajnoki pólómérkőzéseket. Eger, augusztus 16. A MESE pőlőcsapata 23 éa 25-én Budapesten a a jövő hő elején Egerben vívja az idei azezon három legnehezebb mécs­esét a három bajnokaspiráns el­len. 23-án az UTE-tői 3—4 gől- arányú győzelmet várunk az egriek felett, míg a 25 iki HÁG eileni mecci kimenetele nyílt. Az egri ciapat ma ninca a leg­jobb formában, caak Baranyay, Bárány, Tarrődy éa Mátray meg­felelők. A többinek sokkal komo­lyabban kell trenirozniok, hogy csufoa kudarc ne érje Egert a erre a három hétre Mártonfynak éa Haralyinak fel kell hagyni a tennisizel, Boiyky I-nek a mo­torbiciklivel, Szesztaynak egy kia komolyság nem fog ártani és Boiyky Il-nek törekedni keli tavaszi formáját visszaszerezni. A csapat egyébként a három válogatott úszó kivételével szom­baton és hétfőn eate tart trénin­get a tartalékokkal kiegészülve, Pőlőzőink a jövő héten, csütörtö­kön utaznak Budapestre a egé- azen vasárnap estig ott marad­nak, hogy a bajnokság sorsára döntő két mérkőzést lejátszák. Felvétel a Vitézi Rend gazdaképző iskolájába. Eger, augusztus 16. A Vitézi Rend Örkényi gaz­daképző iskolája 50 tanuló fel­vételére pályázatot hirdet. A tanfolyamon, amely október 1-én kezdődik és egy évig tart, 17. életévüket betöltött vitézek éa várományosok, továbbá kisgaz­dák vehetők fel. A bentlakó ta­nulók beiratásért és teljes ellá­tásért egy évre 500 pengőt fi­zetnek, amelynek első felét a tanév kezdetén, a második felét március 1-ig kell befizetni. Az iskolában több alapítványi helyet létesítettek szegénysorsu vitézek és várományosok részére. — A vitézek és várományosok kérvényüket augusztus hő 31-ig a vármegyei székkapitányságok- hoz, a Kisgazda ifjak ugyan- akkorra az iskola igazgatósághoz nyújtsák be. Az összes kérvé­nyeket az Országos Vitézi Szék­hez (Budapest, Várpalota) kell intézni. Eger, augusztus 16. Súlyos kimenetelű szerencsét­lenség történt az elmúlt napok­ban a Mándy és Saár cég tari kőbányájában. 13-án délelőtt az egyik váj atban dolgozott Csépe Ferenc 26 éves földmunkás. Fö­lötte több méter vastag földré­teg volt, amelyen ugyancsak egy másik munkás foglalatoskodott. Ebben a pillanatban, eddig még ki nem derített okbői lezuhant a vastag földréteg Csépe Ferencre a rajta dolgozó munkással együtt. A szerencsétlenséget észrevet­ték a többi bányászok és oda­siettek, hogy segítsenek az eltemetett emberen. Pár perc alatt sikerült Csépe Ferencet megszabadítani a nagy tömeg omladék alól, azonban az ember, bár csak kisebb zuződá- sok voltak észlelhetők rajta, eszméletlenül feküdt a földön. Beszállították a pásztói köz- kőrházba, ahol megállapították, hogy belső vérzései vannak s műtét vált szükségessé. Az ope­rációt azonban a beteg nagy­mérvű szivgyÖDgeség6 miatt nem lehetett azonnal végrehajtani s gyógyszeres kezeléssel próbál­Eger, augusztus 16. Tegnap éjjel, hosszabb idő múlva, ismét véres verekedés játszódott le a hőstyákon. Nagy Gáspár 49 éves földmivesí szúr* kálták meg ismeretlen tettesek, mikor éjjel hazafelé tartott. Az eset úgy történt, hogy Nagy Gáspár éjfél felé egyik ismerőse pincéjéből hazafelé tartott, mikor a sötét, rosszul világított utcán két ismeretlen elébe állt és köte­kedni kezdett vele. Nagy Gáspár ki akart térni az agresszív em­berek elől, akik ittasoknak is látszottak, azonban eláliták az útját és ütlegelni kezdték. Nagy Gáspár védekezni aksrt az üté­sek ellen, mire a két ismeretlen ták a vérzést csillapítani, míg a szív kellőleg megerősödik. Azonban minden fáradozás hiábavalónak bizonyult, mert a beteg pár órai kinos szenve­dés után meghalt. Az egri kir. ügyészség elren­delte a holttest felboncolását s 14-én délután kiszállott a vizs­gálóbíró és a törvényszéki or­vosok, hogy a boncolást fogana­tosítsák. Megállapítást, nyert, hogy a bal vese ütőere elszakadt s ennek következtében belső vér­zés állott elő. A hasüregben gyermekfejnBgy- ságú vérömlenyt találtak a bon­coló orvosok. Vizsgálat indúlt meg annak kiderítésére, hogy kit terhel felelősség a halálos- végű szerencsétlenségből kifo­lyólag. Ennek megállapítására Tóbiás József az éllamépitészeti hivatal főnöke, műszaki tanácsos szál­lott ki a helyszínre, aki kihall­gatta a szemtanúkat és helyszín* rajzokat készített. Véleményét írásban fogja benyújtani a nyo­mozást vezető vizsgálóbíróhoz. kést rántott elő, leteperték a se­gítségért kiabáló embert és több helyen megszórták, azután el­szaladtak. Nagy Gáspár az üté­sektől elkábűlva feküdt a földön és így még azt sem tudta, hogy merre menekültek a tettesek. Azt állítja, hogy egyenruhában voltak a támadók. Pár perc múlva Nagy felkelt és bement az Irgalmasok kór­házába, ahol bekötözték vérző sebeit. A hátán és a lábán ejtettek kisebb sérüléseket a kések, úgy hogy Nagy Gáspárnak nem is kellett a kórházban maradnia. Lakásán ápolják. Panasz a minaret környékére. Eger, augusztus 16. Mélyen tiszteit Szerkesztőség! Mint városunk idegenforgal­mának egyik szerény munkása a tegnapi ünnepnap alkalmából a fővárosból érkezett, hölgyek­ből és férfiakból álló nagyobb turista csoportot kalauzoltam, melynek során természetesen a minaretet is megtekintettük a tő- szomszédságban levő Irgalmasok kórházával, templomával és a Kath, Legényegylet pompás uj épületével együtt. Vendégeink elragadtatással nyi­latkoztak a látottak fölött, azon­ban orrfintorgatásBal, sietve tá­voztak e helyről, ahol a dinnye­őstermelők uralkodnak, mig a kocsin levő áru el nem fogy, aminél nagyobb baj, hogy ezt a hosszú időt lovaik hátukra vetett istránggal kényelmesen Bjtőzve megvárják. Természete­sen a közben felhalmozódó trá­gya és trágyalé eltakarításáról nem gondoskodnak s az vígan tenyészti a bacillusokat és fertőzi a környék levegőjét! Csodálkozom, hogy a közelben lakók miként szellőztetik laká­sukat ős kérdem, nem volna-e lehetséges ezen megbotránkoz­tató ázsiai állapoton változtatni a lovak más helyen való abra- koltatásával esetleg a dinnye­piacnak az utca máBik végére, vagy egyéb alkalmasabb helyre való áthelyezésével? Nagyon jő szolgálatot tenne vele a hatóság az idegenforga­lom érdekében ! Midőn tisztelettel kérem fenti panaszom b. lapjukban való köz­lését, maradtam a t. Szerkesztő­ségnek őszinte tisztelője: Hubay József, bükkosztályi titkár. Időjárás. Eger, augusztus 13. A Meteorologie Intézet egri állomása jelenti: Egerben teg­nap 28 0 C. fok volt a maxi­mális hőmérséklet, a minimum pedig 15 2 C fok. Ma reggel 7 órakor 22 0 C fokot mértek. — Ugyanekkor barométer állás 0 fokra és tengerszínre redukálva 762 7 mm. Szélcsend volt. Ismeretlen tettesek összeszurkáltak egy földmivest

Next

/
Thumbnails
Contents