Egri Dohánygyári Híradó, 1996

1996-01-01

A kultúrák találkozásának támogatója Az 1896-ban alapított Egri Dohánygyár az iparágból elsőnek, 1991-ben került privatizációra. Először a Philip Morris és az Austria Tabak tulajdona, 80—20%-os arányban, majd 1994 tava­szán teljesen az amerikai konszern birtokába jut. A Philip Morris a világ egyik legnagyobb vállalatcsoportja, mintegy 65 milliárd dolláros évi forgalommal. Ma a föld 160 országában fejt ki a Philip Morris szponzori tevékenysé­get. A magyarországi eredményekről Garamszegi Gáborral, a vállalati kap­csolatok igazgatójával beszélgettünk. — Először fel kell tenni egy udvariatlan kérdést: vajon e jótékonyság mögött a dohányzás reklámozásának tilalma, il­letve ennek megkerülése rejtik-e? — A támogatási tevékenység nem mar­ketingcélokat fedez! Azokban az orszá­gokban is folytatjuk, ahol nem tilos a do­hányáruk propagálása. Egy olyan válla­lati filozófiáról van szó, mely a hatvanas évek óta hirdeti és gyakorolja, hogy aki­nek lehetősége van, nem elég, ha a gaz­daság szereplője, a kultúra, az oktatás támogatásában, a szociális problémák megoldásában is szerepet kell vállalnia. — Milyen szempontok alapján nyújta­nak támogatást? — Mivel a Philip Morris Egerben műkö­dik, talán érthető, hogy ez a régió ki­emelt jelentőségű számunkra. A szo­ciális juttatások területén, együtt, egy alapítványban a helyi önkormányzattal, a mozgássérültek közlekedése, a va­kok és gyengénlátók, valamint a lelki­segélyszolgálat kapnak támogatást. Az egri iskolák sportszerekkel való el­látását is feladatunknak tekintjük. Egri származású, rossz anyagi körülmé­nyek között élő, jól tanuló egyetemis­ták számára biztosítunk havi 10 ezer forintos, többször megpályázható ösz­töndíjat. Két helyi iskolának tesszük le­hetővé, hogy részt vegyenek az ameri­kaiak által indított „vállalkozási ismere­tek oktatása"- programban. Mint a fel­sorolásból is kitűnik, egyik alapelvünk, hogy nem általában segítünk, hanem céltámogatásokat nyújtunk. A kulturá­lis területen azon vagyunk, hogy újra legyenek szabadtéri nyári színházi já­tékok, s működhessen az Egri Szimfonikus Zenekar... — Milyen egyéb területek felé nyújtottak még segítő kezet? — A Győri Balettnek módot nyújtunk, hogy új darabokkal bővítse repertoárját — mi álljuk a jogdíjakat. Segítünk, hogy kiváló koreográfusokkal dolgozhassanak együtt, utazhassanak. A Philip Morris Magyar Balettdíjat fiatal, nem pályakez­dő művészek nyerhetik el. A pécsi, sze­gedi, győri és operaházi táncosok képvi­selőin túl a kuratóriumban Eszenyi Eni­kő, Szabó István, Jancsó Miklós és Presser Gábor szavaznak: eddig ifjabb Nagy Zoltánnak, Juranics Tamásnak és Alekszja Popovának ítélték oda a kitün­tetést. A T-Art Alapítvány a kortárs kép­zőművészet gyűjtője, mintegy 200 alko­tótól őriz festményeket, szobrokat. Nekik kiállítások rendezésében nyújtunk segít­séget. A kultúrák találkozását kívántuk segíteni, amikor lehetővé tettük, hogy egy, a magyarországi szoc-reált, illetve a hatvanas évek végének avantgardját bemutató válogatás Washingtonban, New Yorkban, majd Budapesten is kiállí­tásra kerüljön. Megdöbbentő művészeti dokumentumok a vészkorszakról Gedő Ilka gettóban készült rajzai, illetve Ro­mán Györgynek a háborús bűnösök népbírósági tárgyalásán papírra vetett szénrajzai — ezek támogatásunkkal a budapesti Zsidó Múzeumban kerültek bemutatásra, de nemsokára megcsodál­hatja a közönség a jeruzsálemi Yad Vashemben, San Franciscóban, majd a washingtoni Holocaust Múzeumban. A Fesztiválzenekar New York-i útja is a kul­túrák közeledése jegyében került a szponzorálandók listájára: a Bartók-év- forduló szolgáltatott erre alkalmat. Mi is segítettünk, hogy Budapesten bemutat­ható legyen a „Párbeszéd a sötétben” cí­mű kiállítás: aki végigment a sötét, ter­mészeti környezetet, utcát, éttermet for­máló tárlaton, de semmit nem látott, akárcsak vak embertársai, egy teljesen új emberi dimenzióval ismerkedhetett itt meg, átérezve a másságot... — Amikor Önök támogatnak egy kultu­rális rendezvényt, a műsorfüzetből, esetleg a bejáratnál elhelyezett táblából tudhatunk szerepvállalásukról. Mások ebből sokkal nagyobb csinnadrattát csi­nálnak... — Mi nem a reklámozást helyettesíten­dő segítünk! Nem az a célunk, hogy a Philip Morristól, hanem hogy a Feszti­válzenekartól legyen hangos az ország. (Az interjú a Rivalda című újság 1995/4. számában jelent meg) A PM támogatásának köszönhetően a Győri Balett bővítheti repertoárját

Next

/
Thumbnails
Contents