Egri Dohánygyári Híradó, 1996

1996-01-01

Group 4: a szabálysértések száma elenyésző. I Negyedik éve látja el a rendészeti feladatokat gyárunkban a Group 4 International Kft. Heves megyei főfelügyelőjüket, Lévárdi Istvánt arról kérdeztük: milyen tapasztalatokat szereztek tavaly, milyen új kihívásoknak kellett megfelelniük. — Ami a változásokat illeti, első helyen emlí­teném, hogy a gyár területén zajló nagysza­bású rekonstrukciós munkák és egyéb beru­házások miatt jelentősen megnövekedtek fe­ladataink, hiszen a külső kivitelezők, alvállal­kozók embereit, illetve gépkocsijait, anyag- szállításait is ellenőriznünk kell. Ezen a téren óhatatlanul előfordultak kisebb problémák, hiszen eleinte nehezen értették meg és fo­gadták el azt a szigorú rendet, ami a Dohány­gyárban érvényesül. Itt csak szállítólevéllel lehet az anyagokat ki- illetve beszállítani — idő kellett, mire ezt megszokták. A megnöve­kedett forgalom és a kevesebb parkolóhely miatt időnként gondot okozott a gépjárműfor­galom irányítása is. Ebben nagy könnyebbséget hozott, hogy a készárú-szállítás áttevődött a hátsó kapura, ami nagymértékben tehermentesítette a fő­portát. Ami a gyár állandó dolgozóit illeti, közöttük csak elenyésző számban fordult elő szabály- sértés, amit minden esetben a megfelelő in­tézkedés követett. Némi vitára adott okot a hátsó kapu haszná­lata, amiért is olyan utasítás született, hogy gyári dolgozó azon keresztül nem távozhat. Az intézkedést tudomásul vették, azóta ez a konfliktusforrás gyakorlatilag megszűnt. — Jelentett-e változást a Group 4 munkájá­ban a bervai raktár „hadrendbe" állítása? — Örömmel fogadtuk a készáruraktár elké­szültét, hiszen egy biztonságtechnikai szem­pontból jól felszerelt, modern technikai esz­közökkel védett objektum őrzésével bíztak meg bennünket. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kihelyezett őrség a munká­ját kellő felelősségtudattal, fegyelmezetten, az előírások betartásával végzi. Ezeket a szempontokat mindig szem előtt tartjuk, talán ennek is köszönhető, hogy kapcsolatunk a gyár dolgozóival jó. Persze, nálunk is adód­hatnak problémák: tavaly egy kollégától kénytelenek voltunk megválni súlyos fegye­lemsértés miatt, annak érdekében, hogy a szolgáltatásunk alapján rólunk kialakult ked­vező véleményt, valamint a sorainkban ural­kodó fegyelmet megőrizzük. — Úgy tudom, nagy feladat előtt állnak az idén... — Egy belügyminiszteri rendelet a vagyonőri szférában dolgozókat vizsgára kötelezte. A felkészítés erre a nem is könnyű megmére­tésre megkezdődött, és ezúton szeretném megköszönni a Dohánygyár vezetésének, hogy biztosítja a tanfolyamokhoz szükséges infrastruktúrát. Munkatársaim átérzik ennek a feladatnak súlyát, és mindent megtesznek azért, hogy a birtokába kerülhessenek annak a jogosítványnak, amely lehetővé teszi, hogy továbbra is ebben a szakmában tevékeny­kedjenek. Bízom abban, hogy az idei évben is konfliktu­sok nélkül, feladatainknak és vállalt kötele­zettségeinknek maximálisan eleget téve tu­dunk dolgozni, és engedjék meg, hogy az al­kalmat megragadva sikeres és boldog új évet kívánjak a vállalat minden dolgozójának! — Köszönjük a beszélgetést. Újra termel azX-l-es Thomas az utolsó simításokat végzi az X-1-esen November közepétől két német szerelő dolgo­zott gyárunkban: Martin Anders és Thomas Abraham. A langefeldi GD cégtől jöttek, hogy irányítsák az X-1-es csomagológép felújítását. Mint Thomastól megtudtuk: ez volt az első eset, hogy egy ilyen nagy munkát nem a cég saját műhelyében, hanem a gép telepítésének helyén végeztek el, ezért ők is nagy várako­zással néztek a feladat elé. Örömmel töltötte el őket, hogy szinte zökkenőmentesen dolgoztak együtt az egriekkel, akikben segítőkész, krea­tív, nagy szakértelemmel rendelkező kollégák­ra leltek. A gép elektronikáját például Dobi Jó­zsef modernizálta, és olyan magas szinten vé­gezte ezt a munkát, hogy Thomas a végered­mény láttán azonnal felhívta vállalatát, hogy el­mondja a jó hírt. Az X-1-es január közepe óta ismét termel, méghozzá a megszokott percen­kénti háromszázhúszas helyett háromszázhat­vanas teljesítménnyel. Elvileg nyolc évet kell ki­bírnia a következő nagyjavításig, és Thomas Abraham elismerő szavai után bízhatunk ben­ne, hogy ki is tölti ezt az időt.

Next

/
Thumbnails
Contents