Egri Dohánygyár, 1984 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1984-01-01 / 1. szám

Vállalatunk 1983. beruházási tevékenysége Egy új év első napjaiban szokás, hogy az elmúlt esztendő munkájának mérlegét meg­vonjuk. így van ez a vállalat beruházási tevékenységével is. ' Az 1983. évet lezárva mondhatjuk, hogy beruházási elképzeléseink teljesítése, mind } pénzügyi, mind mennyiségi és minőségi tekintetben megfelelt az elvárásoknak, az 1983. ' év elején készült tervnek. >. Tovább folytattuk a nagy rekonstrukciós munkáinkat, így a kazánházi-, a vákuum- és t kompresszortelepi, valamint a villamoshálózati rekonstrukciót. A kazánüzemre 1075 eFt- ot költöttünk, mely tartal­mazta az új vízlágyító be­rendezés telepítésének előké­születeit, az új Grundtoss típusú tápvízszivattyúk be­szerzését, valamint a két HO kazán között még álló BW 100-as kazán elbontatását. A vákuum- és kompresszor- telep rekonstrukciójára az előirányzattól többet, közel 4,5 millió Ft-ot fordítottunk. Ez az összeg tartalmazta a napokban megérkezett ATLAS COPCO csavar- kompresszor beszerzéséhez szükséges mintegy 1150 eFt- ot, a víztelephez szüksé­ges vízhűtő építését, és a szivattyúk beszerzését, va­lamint a berendezések üzem- behelyezési! költségeit és a különböző építési jellegű munkák ellenértékét. A vil­lamoshálózat rekonstruk­ciójára a tervezett költség­nél jóval kevesebbet for­dítottunk, melynek oka, hogy tavaly év végén megér­kezett konténeres trafóállo­más pénzügyi rendezése csak ebben az évben történik meg. A vákuum- és komp resszortelepen került beépí­7~ “ ~~ 7 Terveink szellemében Ahogyan mondani szok­tuk: a lecke fel van advaC \ Mégpedig igen precízen,; I nyíltan és őszintén. Aho- gyan megszoktuk. És j nemcsak az eredménye­ket, vágyainkat tártuk or­szág s világ elé, hanem gondjainkat, nehézsége­inket és lehetőségeinket is, amelyek megvalósításá­nak hogyanjától és mi- kéntjétől egy ország jö vője függ, vagy függhet.! A magyar népgazdaság > 1984. évi tervéről van szó, S amelynek legfontosabb < céljait, fő előirányzatait és a megvalósításukat szol­gáló intézkedéseket de­cember 28-án hozta nyil­vánosságra a Miniszterta- nács a magyar sajtóban. \ A terv számai, tényei ' önmagukért beszélnek. Kertelés nélkül mondják í el, hogy mire telik 1984-; ben életünk milyen terű- f létéin számíthatunk fejlő­désle, jobbulásra, mire te­lik az ország pénztárcá- > jából és mire nem. I Hetek, hónapok óta! mondjuk, halljuk országos és helyi vezetőinktől, hogy 1984 sem ígérkezik könnyű esztendőnek. Sőt, egy sor területen nehezebb is le­het, mint az idei. Nos, a terv által ígért lehetősé- gek és követelmények va- , lóban ezt bizonyítják: szi­gorúbb tizenkét hónap elé nézünk. Miért lehetünk mégis; optimisták? Több okunk is van erre. Eddigi ered­ményeinket mindenkép­pen stabilizálni és gazda­gítani akarja a program. A gazdasági munka fő; célja 1984-ben is a nép­gazdaság egyensúlyi hely­zetének javítása, a nem- \ zetközi fizetőképesség megőrzése. elért vívmá­nyaink védelme és gyara- ( > pítása. Semmiképpen sem í visszalépést ígér tehát a ( szigorúbb esztendő, sőt. egyfajta megerősödést. Ám, hogy ez valójában így legyen, ahhoz vál-; toztatni. javítani kell. Ez .pedig: a munka. í Koós József tésre egy korszerű FESTŐ vezérlőegység is 750 eFt ér­tékben. Cigarettagyártási géppar­kunk korszerűsítésére 1 és a gyártási volumen növe­lésére 1700 eFt értékben használt, de jó állapotban lévő cigarettagyártó és cso­magoló gépet vásároltunk, és egy új SKODA típusú gé­pet, mely már megérkezett, és ebben az évben, az év elején üzembe is helyezzük. Ennek a gépnek az értéke megközelíti a 7 millió Ft-ot és a tervezettől mintegy 5 millió Ft-al került keveseb­be. A filtergyártáshoz szük­séges tőkés acetátkábel im­port csökkentése érdekében 2 db DAPTCM típusú kom­binált filterrúdgyártó t gépet vásároltunk. Ezek együttes értéke majd 3 millió Ft. A technilógiai gőzellátás kor­szerűsítésére megépült a gőztávvezeték, mely az elő­irányzat háromszorosába 3,3 MFt-ba került. Természete­sen ebben 1050 eFt a beru­házási illeték és az építési adó, mellyel a tervezés so­rán nem számoltunk. A dohánygyár udvarán hatalmas ládák komorod- nak az éjszakai villanyfény­ben. A napokban kerülhet­tek ide, mert eddig nem láttuk őket. — Vajon mi lehet ben-, nük — töpreng rajta kol­légám, amint műszakba sietünk a gyár udvarán ke­resztül. — Az új gép — mondja Riczkó Csaba. Ö biztosan tudja, gondo­lom magamban, hiszen ka­rácsony előtt jött haza Csehszlovákiából. Éppen en­nek a gépnek a szerkeze­tével ismerkedtek három hónapon keresztül. Fenn a gépteremben a gépek zúgá­sában folytatódik a beszél­getés. Kissé kiabálva, hogy egymás szavát értsük. De hiszen megszoktuk már tíz egynéhány éve ezt a zajt. Van ebben valami jó. Az ember rövidre fogja a mon- dókáját és csak a lényege­set mondja. Kímélve ezzel is a hangszálait. Régen lát­tuk kollégáinkat, akik ki­utaznak tapasztalatcserére, és még eddig nem volt idő az élménybeszámolóra. Ami leginkább érdekel minket, hogy milyen a gép. Sta­bil-e? Könnyebb-e kezelni, mint a jelenlegi cigaretta- gyártó gépeinket? Milyen technikai színvonalon áll a Garanthoz, vagy a Lofhoz képest? Jelenti-e előbbre- lépést majd a termelés kor­szerűsítésében ? Vállalatunk vezetői tavaly döntöttek úgy. tekintettel a konvertibilis valuta szűkös­ségére, hogy megpróbálnak szocialista országokból be­szerezhető gépparkkal ter­melni. — Mi tehát ami jó és ami furcsa, szokatlan ezen az új gépen. Persze csak nagyvonalakban, hiszen ha üzembe helyezitek úgyis lesz még róla szó részlete­sebben — kérdeztem Csa­bától. — Ami nagyon furcsa és elég nagy hibája is a gép­Az irodaház fűtéskorsze­rűsítése már indokolt volt, s ide a kazánháztól egy kis gőztávvezetéket építet­tünk, melyen az utolsó si­mításokat most végzik. 1983- ban a tartóoszlopok ala­pozására és a csővezeték szerelésére 770 eFt-ot fizet­tünk ki a HTÉV-nek és a csőszerelő VGMK-nak. Az anyagmozgatás kor­szerűsítésére egy diesel és egy elektromos villás tar­goncát, valamint egy bulgár gyártmányú futómacskát vá­sároltunk, összesen 700 eFt értékben. A gépjárműpark felfris­sítésére egy ZUK típusú kis- . tehergépkocsit és egy POLS­KI FIAT személygépkocsit rendeltünk a MERKUR Vál­lalattól melyek megérkez­tek, és ellenértékűk 240 eFt volt. Laboratóriumi mű­szerparkunk, valamint a mi­nőségellenőrzés további fej lesztésére tőkés relációból egy litráió műszert és a rövidesen megérkező HEN­RI—BORGWALD füstgáz­elemző műszert szereztük be, valamint a PHILIP—MOR­nek, hogy nincsen rajta el­lenőrző-selejtező berende­zés. Ezért is van. hogy há­rom nő dolgozik rajta. Egy állandóan figyeli ülve a ci­garettát, és ha rossz ciga­retta jön, megnyomja a le- fúróberendezést. A garatja és a törzsképzése a Garant és a Lof keveréke. Légcsa­tornája is van, meg forma­kereke is. A teljesítménye változtatható. Fel lehet pör­getni egészen 3600 darab percre. A filterfelrakója és a kerettöltője is teljesen más rendszerű, eltér az ál­talunk eddig megszokottól. — Hogyan tanulmányoz­tátok a gépeket? Miként fogadtak benneteket az üzemben? — Sajnos, nem úgy, aho­gyan mi itthon elképzeltük. Mi ugyanis arra számítot­tunk, hogy egy oktató fog majd várni és egy külön teremben bemutatják rész­letesen a gépet alkatrészek­re bontva és összeszerelve. Ahol lehet jegyzetelni, és megtanulni az alapvető be­állítási méreteket stb. — Ezek szerint, nem így történt. . — Nem. Mivel a szerelő- csarnokban egyszerre öt gépet állítanak össze egy- időben, volt olyan része a gépnek, amelyiket két hétig is láttunk, egyes részeit vi­szont — mint például a ke­rettöltőt — már csak össze­állítva. Mivel ezeket majd az idén márciusban fogják legyártani, azokhoz a gé­pekhez, amit novemberben kezdtek összeszerelni. Azért így is hasznos volt, mert mi is segíthettünk. Sok egy-egy rész összerakásánál olyan dolog van azonban, amit nekünk magunknak kellett kiokoskodni hogyan is működik, mert megkér­dezni bonyolultabb lett vol­na. Véleményem szerint ha jobban meg lett volna szer­vezve az oktatásunk, nem lett volna szükség három hónapra. RIS-cégtől kapott FILTRO- NA műszer vámügyeit is rendeztük, és a műszert Uzembeállítottuk. Ezek együttes értéke 3200 eFt. Céljaink között szerepelt az ügyviteli munka korsze­rűsítése, gyorsítása, és ezen cél érdekében 2 db ROBOT­RON típusú könyvelőgépet szereztünk be, 1473 eFt ér­tékben. A gép ez év elején kezdi majd meg működését. A DOHÉK Vállalattal kö­zös beruházásként indított új dohányelosztó építési munkáira a DOHÉK-nak 4000 eFt-ot utaltunk át, mely beruházás már megkezdő­dött és várhatóan ez év vé­gén befejeződik. A siófoki üdülőnk közmű bekötését el­végeztettük 115 eFt költség­gel, valamint egyéb kisebb volumenű beruházásokra összesen 280 eFt-ot fizettünk A mezőgazdaság támoga­tására vállalt kötelezettsé­günk keretében 1200 eFt ér­tékben Gazdasági Társulást hoztunk létre a Pálmonostori TSz-szel. Összegezve az 1983. évi beruházási tevékenységet azt mondhatjuk, hogy jól gaz­dálkodtunk a fejlesztési ala­punkkal. A tervezett 36 000 eF’t-os beruházás finanszíro­zási költséggel szemben 33 500 eFt-ot használtunk fel, így a „megtakarított" fej­lesztési alappal segíthetjük ez évi feladataink teljesíté­— Hosszú volt a három hónap távol a családtól? — Kicsit hosszú. Külö­nösen a hétvégék voltak unalmasak. Nem tudtunk senkivel sem beszélgetni, vagy moziba menni. Inkább a várossal ismerkedtünk. Egyik hét végén az a sze­relő, aki a Skoda csomago- lót szerelte nálunk elvitt minket Karlovy-Varyba. Csodálatos hely. — Láttátok üzem közben is ezeket a gépeket? — Igen. Elvittek egyszer Kutna-korára a dohány­gyárba kb. 160 km-re van Pezentől, ahol a szerelő- csarnok van. Stabilnak lát­szott. Persze nagyon jó do­hányvágatuk van. Kondicio­nált vágatraktárban tárolják a dohányt, és innen a leg­rövidebb úton kerül a gé­pekhez. Nincs sok rázócsa­torna és nincs pneumatikus adagolás. Keveset törik a dohányvágat. — Jó voice a koszt? Hi­szen a magyar embert leg­inkább a hasa szokta meg­viselni idegen helyen. — Nagyon olajosán főz­nek. Szokatlan ez a mi gyomrunknak. A húst kiet­tük belőle, azután már nem maradtunk éhen. — Milyen volt a repülő­út? — Szinte minden időpont­ban utaztam. Reggel, este. Hatszor repültem, de min­dig volt benne valami új. Volt amikor derült időben lehetett látni havas csúcso­kat. Mikor a felhőben men­tünk, olyan volt, mintha tejbe estünk volna. Kint — 30 C° hideg, tízezer méter magasan, bent pedig kelle­mes idő és csinos stuardes- sek szervírozzák a finom falatokat. Felejthetetlen él­mény. — Bármennyire felejthe­tetlen élmény, azért gondo­lom örülsz, hogy újra itt­hon vagy. — Már nagyon hiányzott. Jó újra itthon lenni. T. S. sét. Daragó László Új Skoda gyártógép Eseményei!-képekben Az év első osztályvezetői értekezlete. Jó lenne ha a hallottak utoljára hangzottak volna el Rémkép — látkép? Kitalálandó az eredeti képaláírás Beállítás után indulhatunk ... A műszerek azért vannak, hogy segítsenek Serleg az sző-től. Átadja a titkár DOHÁNYGYÁR 3

Next

/
Thumbnails
Contents