Egri Dohánygyár, 1984 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1984-01-01 / 1. szám

Palyazat A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsa, a Szakszer­vezetek Országos Tanácsa és a KISZ Központi Bizott­sága ÜZEMÜNK ÉLETÉNEK EGY ÉVE (1984. január 1—december 31) címmel pályázatot hirdet. A pályázaton részt vehet min­den állami, vagy szövetke­zeti termelő tevékenységet folytató üzem-, gyár-, gyár­egység-, illetve telephely. A pályázaton csak az üzem dolgozóinak kollektív munkájával lehet részt venni. A pályázat célja, hogy a munkahelyek dolgozói az év folyamán az üzem egészére, vagy az üzemek valamilyen kisebb egységére (üzemrész, brigád) vonatkozólag króni- kaszerűen nyomonkövessék, majd az év végével értéke­lőén összegezzék, hogyan alakulhatnak az üzemek, il­letve a dolgozók eredmé­nyei, gondjai. Azaz egyfelől, hogyan érintik a szóbanforgó üzemet, mint gazdálkodó-termelési egysé­get az ország főbb gazdál­kodási kérdései (pl. gazda­ságirányítás, vállalati-önál­lóság, termelési és értékesí­tési struktúra, jövedelmi­pénzügyi helyzet stb.), vagy éppenséggel mások megha­tározóbbak számukra; másfelől, hogyan hatnak ezek az üzem dolgozóira, (pl. munkafeltételek, mun­kaszervezés, foglalkoztatott­ság, jövedelmek-keresetek alakulása stb.) hogyan íté­lik meg az érdekeltek eze­ket és mennyiben tudják ér­dekeiket érvényesíteni. Részegységekre vonatkozó pályamunkák ott is készül­hetnek, ahol ilyenek az üzem egészére vonatkozólag nem készülnek, de ezeknek — ugyanúgy, mint az üzemek egésze esetében — szintén tükrözniük kell, hogy az üzem szempontjából leg­fontosabb események, folya­matok, hogyan jelennek meg az illető kisebb egység dol­gozóinak éleiében. A pályamunkáknak reális arányban kell bemutatni az eredményeket és esetleges sikertelenségeket, valamint ezek okát, körülményeit. Az így elkészített pályamunkák képet adnak arról, hogy az 1984-es esztendő milyen kö­vetkezményekkel jár az üze. mek egészére és különböző rétegeire, azaz hogyan élik meg ugyanazt a folyamatot vezetők és beosztottak, munkások és értelmiségiek. A dolgozó emberek üze­men belüli és azon kívüli élete nem választható el egymástól. A pályamunkák olyan mértékben terjednek ki a lakóhelyi körülmények­re, amennyire az befolyásol­ja az üzemen belüli viszo­nyokat (pl. üzemen kívüli munkák és jövedelmek, ezek hatása az életmódra és az üzemi magatartásra, ingázás, stb.). A pályamunkák szaksze­rűen megalapozottak, hitele­sek, mégis közérthetőek. ol­A pályázat díjai: vasmányosak legyenek és a fontos események, tények is­mertetése mellett ezek elem­zésére, értékelésére helyez­zék a fő hangsúlyt. Jóllehet az üzemek elsősorban gaz­dasági egységek, a pálya­munkák nemcsak a terme­lésről, hanem legalább eny- nyire a termelő emberről is adjanak képet, ehhez külön­böző értelmiségi- és fizikai dolgozói rétegek együttmű­ködésére van szükség. A pályamunkáknak terje­delmi korlátja nincs; tar- talmazniok kell a szóban­forgó üzem, illetve üzem­rész, brigád pontos megje­lölését. Beküldendők három példányban 1985. április 15-ig. a Hazafias Népfront buda­pesti-, illetve megyei szerve­zeteihez. A három példány közül egy a helyszínen ma­rad, kettő pedig a pálya­munkák elbírálásának cél­jait szolgálják. A pálya­munkák értékelésére és eredményhirdetésére 1985. első félévének végéig kerül sor. A pályamunkák kézirat­ként, zárt anyagként keze­lendők, amelyeket bármi­lyen célra csak az üzemek hozzájárulásával, a forrás megjelölésével lehet felhasz­nálni. Az értékelés és ered­ményhirdetés után a pálya­munkák egy példánya a me­gyei múzeumokban, egy pél­dánya pedig a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum­ba kerül megőrzésre. Üzemünk élete 1984-ben Brigádunk élete 1984-ben Két I. díj, 7000,— Ft (egyenként) Három II. díj, 5000,— Ft (egy énként) öt III. díj, 3000,— Ft (egyenként) Két I. díj, 4000,— Ft (egyenként) Három II. díj, 3000,— Ft (egyenként) öt III. díj, 2000,— Ft (egyenként) A KISZ KB 5000,- talmazására. Ft-ot, külö‘ndíjat ajánl jel a legjobb ifjúsági pályamunka ju­PÉNZCSINÁLÓK A magyar embernek sok pénze lehet, de elég soha­sem — hallottam minap az elgondolkodtató megálla­pítást. S hogy mennyi igaz­ság nejtőzik a frappáns kis megfogalmazás mögött, il­letve kinek mennyi a sok, vagy az elég, azt embere válogatja. A címben használt „pénz­csinálók” kifejezést, mely­nek magyartalanságát egy percig sem vitatom, s mely fogalom az angolszász nyelvhasználatban terjedt el elsősorban, szándékosan választottam e kis írás cí­méül. Mert azok az embe­rek. akik „pénzt csinálnak magyar módra” tisztelet an­nak a rétegnek, mely be­csületes és .tényleges plusz­munkával teszi ezt, nos azok — a jobbik esetben — a fentiekben szereplő ma­gyartalan és nem egészen pozitív magatartást tükröző fogalom — körbe sorolha­tók. A rosszabbik esetben a BTK. külön kategóriákat állapít meg részükre. Néz­zük hát, hogyan is megy a pénzcsi-nálás „magyar mód­ra”. Praktikus neveltetésem, valamint mindennapi éle­tünk kényszere következté­ben nem áll távol tőlem a vásárlások, bevásárlások le­bonyolítása, illetve külön­böző egyéb jellegű szolgál­tatások igénybevétele. Mindig is sejtettem, hogy fogyasztói minőségben nem­csak a szolgáltatások előnyeit élvezem, hanem a kusza kapcsolatrendszer­ben egyre inkább a kiszol­gáltatott szerep jut rám. Erre, a nem egészen szív­derítő megállapításra egy egészen egyszerű; hétvégi bevásárlás alkalmából ju­tottam. Kezdődött a dolog azzal, hogy a látásból ismerős hentes — akinél majd’ min­dig vásárolok — tíz forint­tal tévedett, természetesen az én zsebemre. Feltétele­zett jó kapcsolatunkat meg­óvandó nem tettem szóvá a dolgot, meg tényleg csak tévedésre gyanakodtam. Humanitásom, mely az em­bertársaim iránt táplált bi­zalmon alapszik, azonban perceken belül romjaiban hevert, amikor az utánam következő vásárlónál is ha­sonló „tévedésre” került sor, mely nem egészen épü­letes párbeszéd formájában nyilvánult meg. Ezek után — pusztán kí­váncsiságból — figyelni kezdtem, hogy ki, hol és mennyit téved. A hentes tízese után a maszek pék következett, aki a tényleg csodálatos kenyé­rért (a csodálatos értendő a kenyér minőségére és árára egyaránt) még négy forintot számolt fel. Majd jött a KÖZÉRT-pénztáros az egyötvenes elütésével, a hírlapárus a maga kis hat­vanfilléres „áremelésével”, s így tovább. Kicsinek éppen nem ne­vezhető plusz kiadásaimat összegeztem magamban, mi­közben betértem egy önki- szolgáló étterembe éhemeit- szomjamat csillapítani. Va­lószínű az eredmény arcom­ra is kiülhetett, mert a számlázást végző hölgy rö­vid habozás után — felte­hetően komor ábrázatom láttán a fizetendő összeget nyolc-negyvennel csökken­tette. A sors iróniája. • hogy ez esetben nyugodtan becsap­hatott volna, mivel nem el­lenőriztem az összeget. Az önkiszolgáló éttermi .tapasz­talatból arra a következte­tésre jutottam, hogy a ko­mor tekintet adott esetben a téves számolások elleni védekezés egyik módszere lehet. Félő azonban^ hogy a módszer elterjedése két részre osztaná hazánk la­kosságát; egyik fele komor ábrázattal járna-kelne, míg a másik fele gúnyosan mo­solyogna az előbbieken. És akkor még jó arányról be­szélhetnénk. De tegyük fél­re a tréfát. Tudom, hogy az itt felso­rolt példák kiragadottak — bár nem egyediek — ezért általánosítani nem lenne helyes belőlük. Befejezésül — úgy ér­zem — még egy dologgal adós maradtam a Kedves Olvasónak. A cikkben pénzcsinálásról beszéltem „magyar módra”. Nos. ez a „magyar módra,” kifejezés egy tőlünk fejlettebb ország­ból érkezett vendégekkel folytatott beszélgetés során hangzott el. Szó volt erről is, arról is. A vendégek elismerően nyilatkoztak eredménye­inkről, a megváltozott kö­rülményekhez való rugal­mas alkalmazkodásunkról. A sok jó mellett talán el­törpült, az a megjegyzés, hogy mi magyarok — okát legalábbis ezt is, mint egyik jellemző tulajdonsá­gunkat tartják nyilván — nagyon szeretjük a pénzt, s mindenből pénzt csinál­nánk. A megjegyzésnek az adott különös élt, hogy egy „profitcentrikus” világ ál­lampolgárának a szájából hangzott el. A megváltozott gazdasági körülmények, a vállalkozá­sok tág lehetőséget biztosí­tanak mindenki számára, ki-ki lehetőségei, képességei szerint boldogulhasson. A lehetőségekkel lehet él­ni és visszaélni is. Azt hi­szem, azonban, hogy senki számára nem lehet közöm­bös, hogy a „pénzcsinálók” — akik ügyeskedésekkel ir­ritálják a becsületesen dol­gozókat — milyen belső közérzetet alakítanak ki társadalmunkon belül, s milyen kép kialakítását te­szik lehetővé egy hozzánk látogató idegenben. És azért, hogy mindkét dolog pozitív legyen — úgy gondolom — még bőven van mit tennünk. — Péi — Egy kis dohány- történelem Üdülés Közöljük dolgozóinkkal az 1984. évre igényelhető belföldi és külföldi szakszervezeti beutalók jegyzékét. Az Amerikában őshonos dohány, hazánkban a kö­zépkorban vált ismertté. Feltevések szerint az or­szágban táborozó spanyol segélycsapatok útján ismer­ték meg a magyar katonák. A dohányzás olyan roha­mosan terjedt, hogy a XVI. század végén már hazánk­ban is mindenütt ismerték. A dohányzás nemcsak a férfiak, de a nők körében is gyorsan elterjedt, számos tiltó intézkedés ellenére. 1870-ben törvényt is hoztak a dohányzás ellen. A dohányzás elterjedésé­nek oka nem pusztán élve­zet, szenvedély, mely ma­gával ragadta a kíváncsi és gyanútlan személyeket, ha­nem egyúttal szokás, divat is lett. Hiába lépték fel el­lene pénzbírsággal, bottal, sőt helyenként halálbünte­téssel is, alig 100 esztendő alatt meghódította Európát. A dohány gyors elterjedé­séhez a hiedelmek is hoz­zájárultak: sokan gyógyító hatását hirdették vagy azt feltételezték. Az önálló Magyar do­hányjövedék az 1867. évi 16. törvénycikk alapján lé­tesült. Azóta a nyers, vala­mint a feldolgozott dohány felett kizárólagos rendelke­zési jog az államot illeti. Az állami monopólium be­vezetése időszakában, 1851 - 1897. között hét dohánygyár létesült az országban, köz­tük az Egri Dohánygyár Heves megye a magyar dohánytermesztés történe­tében előkelő helyet foglalt el. Az aldebrői és verpeléti dohány országos hírű lett. Aldehrőn már az 1751—52. évi összeírásban is kimutat­tak dohánytermesztésre vo­natkozó adatokat. A do­hánytermesztés azonban csak a XVIII. század má­sodik felében terjedt el ezen a területen. Az 1787/ 88-as összeírás után a do­hánytermelés hirtelen fel­lendült. 1830-ban már Al- debrő falu pecsétje közepén egy szőlő fürt és sarló kö­zött nagy dohánylevél is díszeleg. Szemléletes bizonyítéka az Eger környéki dohány- termelésnek, hogy a nép­szerű Virginia hazánkban Hevesi dohány néven is­mert. A korabeli feljegyzések szerint Egerben 1894-ben (vagyis 90 éve) kezdődött a szívargyártás. A Korona vendéglőben (ma Park Szálló) berendezett alkalmi szivargyárban 3 asszony vé­gezte ezt a munkát. Az ideiglenes gyártóhely azon­ban hamarosan szűknek bi­zonyult, s a megnövekedett igények kielégítésére egy dohánygyár létrehozásának terve merült fel. Az építke­zést 1895-ben kezdték, majd a hosszú éveken át tartó építkezés során alakult ki gyárunknak az a külső ar­culata, amelyet nagyon ke­vés változtatással egészen az 50-es évek végéig meg­őrzött. A 21 évig tartó építkezés arra is enged következtet­ni, hogy már 100 évvel ez­előtt is voltak építőipari és pénzügyi finanszírozási gon­dok. Magaslat; Sopron II. 1—14. II. 0. 1 db s zóló-j- gyermek 1050,—Ft 14 nap Bp. (Rózsadomb) II. 29.—II. 13. I/A 1 db házaspár 2240,—Ft 14 nap Bakonybél VII. 30.—IX. 12. II. o. 1 db házaspár-f-gyermek 1680.—Ft 14 nap Bp. (Visegr. hajó) V. 17—23. II. o. 2 db házaspár-f-gyermek 1680—Ft 7 nap Sopron X.10.—23. I. o. 1 db házaspár 1050,—Ft 14 nap Bp. (Visegr. hajó) IX 27— X. 3. II. 0. 1 db szóló 420,—Ft 7 nap Bp. (Szab.) XII. 20—26. I. 0. 1 db házaspár-f-gyermek 1050,—Ft 7 nap Balaton: Balatonlelle II. 1—14. II. o. 1 db •szóló 504,—Ft 14 nap Balatonfüred I. 5—18. III. 0. 1 db házaspár 840,—Ft 14 nap Badacsony II. 28—III. 12. III. 0. 1 db házaspár+gyermek 840,—Ft 14 nap Ba'atonlelle V. 23—VI. 5. II. o. 1 db házaspár 504,—Ft 14 nap Balatonkenese IX. 6—19. I. 0. 1 db házaspár-f-gyermek 1484—Ft 14 nap Szántód IX. 21—27. II. 0. 1 db házaspár+gyermek 504—Ft 14 nap B. széplak XI. 21—XII. 4. I. 0. 1 db házaspár-f-gyermek 1484,—Ft 14 nap Családos: B.füred VII. 16—29. 1+1 1 db 1120—Ft . B.kenese VI.28—VII. 11. 2+1 1 db 2744.—Ft Leányfalu VII. 19—VIII. 1. 2+2 1 db 2744—Ft Gyógy: ■ Hajdúszoboszló II. 23—III. 7. 1 db szóló 840,—Ft Hévíz III. 22—IV. 4. 1 db szóló 1050.—Ft Gyula IV. 19—V. 2. 1 db házaspár 2100,—Ft Debrecen IV. 26—V. 9. 1 db szóló 840,—Ft Gyula VIII. 23—IX. 5. 1 db házaspár 2100.—Ft Hévíz IX. 6—19. 1 db házaspár 2240.—Ft Hajdúszoboszló X. 10—23. 1 db házaspár 2240.—Ft Bükk-fürdő X.I 24—XI. 6. 1 db házaspár 2240,—Ft Hajdúszoboszló XI. 1—XI. 14. 1 db házaspár 1680,—Ft Hajdúszoboszló I. 4—17. 1 db házaspár 2100.—Ft Hajdúszoboszló III. 28—IV. 10. 1 db házaspár 2100.—Ft Hajdúszoboszló XII. 5—XII. 18 1 db házaspár 2100,—Ft Szanatórium: Siófok V. 3—23. 1 db szóló 924,—Ft Siófok X 2—22. 1 db szóló 924.—Ft Gyermek: Mikosdszéplak X. 4—24. 1 db fiú 672,—Ft Balatonmária VI. 21—VII. 4. 2 db leány 896,—Ft Csehrnindszent VIII. 2—15. 1 db fiú 448.—Ft Külföldi: Pozsony—Bécs IV. 3—8. II. o. 2 db házaspár 4600,—Ft 1 hetes Alduna IX. 7—12. II. o. 1 db nő 2000—Ft 1 hetes Alduna IX. 7—12. II. o. 1 db férfi 2000,—Ft 1 hetes Az igényeket jelentkezési lapon a szakszervezeti bizalmi aláírásával kérjük leadni a főbizalmiaknál. Mérlegen a NEB munkája Január 27-ón tartotta Egerben az egri Városi-Já­rási Népi Ellenőrzési Bizott­ság azon ülését, amelyen beszámoló hangzott el az el­múlt évi munkáról, s meg­határozták azokat a felada­tokat, teendőket, amit az idén kell elvégezniük. Fejes János, a városi, já­rási NEB elnöke az elmúlt évi munkáról szóló beszá­molójában kiemelte, hogy nemcsak a vizsgálatok vol­tak igen fontosak, s eredmé­nyesek. hanem belső életük­nek azon mozzanatai is, ami meghatározó a jövőt tekint­ve, segíti az előrelépést. Ja­vultak ugyanis kapcsolata­ik »a különböző munkahe­lyekkel, szervezetekkel. Elhatározták, hogy az idén az első félévben meg­vizsgálják a lakosság áru­ellátásának helyzetét. fog­lalkoznak többek között a kisárutermelők, kiskereske­dők vendéglátósok munká­jával. Utóvizsgálataikban pe­dig kitérnek a munkaerő- gazdálkodásra. megvizsgál­ják az egri belvárosban a tanácsi kezelésű lakások rá­építési lehetőségeit, foglal­koznak az újítómozgalom­mal, a szövetkezeti szociális tervek végrehajtásával, a gazdaságos anyagfelhaszná­lás és a technológia korsze­rűsítésének kérdésével. Ezt követően belső életük­re vonatkozó feladataikat határozták meg. Hasonló eseményre ke­rült sor Gyöngyösön, Hat­vanban és Hevesen. Me­gyénk legújabb városában felszólalt Úszta Gyula, a KEB tagja, országgyűlési képviselő is. 4 DOHÁNYGYÁR

Next

/
Thumbnails
Contents