Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1921

REV 2010 "f MACZKI VALÉR dr. (1847-1921.) 1 1921 december 4-én uiólsót dobbant a szíve egy kemény magyar cisztercita tanárnak. A baléi se bírt könnyen vele. Hosszú évekig sorvasztotta, míg erőt tudott venni rajta. Utolsó út ára elkísérte a fél város. Azok is. akik a katedráról annyiszor részesültek tudásban gazdag lelkének áldásaiban. Azok is, akik a közélet fórumán annyiszor megcsodálták meg nem alkuvó magyar lelkét. Maczki Valér Istentől kiváló tehetséget kapott s e tehetséget úgy használta minden téren, hogy szerencsésebb körülmények között másképen fordúlhatoit volna pályafutása. De megmaradt egyszerű tanárnak. Hosszú tanári munkája — hét év kivé­telével — intézetünkben folyt le. Tagja volt itt annak a méttán híres tanárgárdának, mely gimnáziumunk újabb hírnevét megalapította. Ékesszólásával és gazdag tudásával cso­dás világot gyújtott s a tanítványok ezreit fűzte magához. Tipikus egri ember volt. Hálás szeretettel csüggött szülővárosán és a közélet terén mindenütt elől :árt, hol mint szerzetestanár értékes munkát végezhetett. E szűkre szabott sorok között nem adhatnánk róla találóbb jellemzést, mint Gárdonyi Géza adott »Szántottam ... Vetettem ...« című munkájához írt előszavában: »Negyven éve tanít a ciszterciták magyar-lelkű gimnáziumában. Tanítványa csaknem az egész város úri népe. Történelem, stilisztika, poétika, filozófia a kedves tárgya... De nemcsak az iskolában lobog az ő tüzes lelke: nincs Eger városának olyan nemzeti megmozdulása, hogy őt ott ne lehessen látni. A közepén vagy az elé én a rajzásnak. A politikai mozgalmakban, megyegyiiléseken, városi közgyűléseken, kultúrát intéző bizottságokban, hazafias ünnepeken... Ez a kálvinista-nyakú katolikus szerzetes Eger­nek vérrel megszentelt kövei között született. Egeré is volt szivének minden dobba­nása, lelkének minden világossága... Ritka nagy tudását, világ ártában szedett ész­leleteit nemcsak iskolájával osztotta meg, hanem kívül is, — mint valami mozgó lámpás, — készséggel világít ma is mindenkinek.« Nevét kezdettől ismerték a tudományos és szakkörök, de megismerte a magyar közönség is eredeti tolla révén. Ónálló munkái: Költészettan, Tudás és Hivés, Böl- cselmi értekezések, A bölcselés előtana, Népszerű felolvasások a magyar irodalom köréből, A pusztában kiáltó szava (egyházi beszédek), Szántottam... Vetettem... (tanulmányok). Ezeken kívül tiz kisebb-nagyobb füzete jelent meg különböző korszerű és tudományos kérdésről és egy csomó értekezése a régibb Értesítőkben. A tudomá­nyos szakfolyóiratok, hírlapok szívesen nyitották meg tolla számára hasábjaikat. Se szeri, se száma kisebb-nagyobb, de mindig magvas tartalmú ilynemű Írásainak. Leg­nagyobb munkája: A regény elmélete, kéziratban maradt. Egész életén át dolgozott ra ta, betegségében fejezte be, de még halálos ágyán is simítgatta, javítgatta. Az tartotta benne a lelket, hogy e munkáját még nyomtatásban láthassa. Ötvenéves író­ságát akarta vele ünnepelni. Nem adatott meg neki. De jó harcot harcolt, a munkát elvégezte s az elismerés koszorúját bizonyára megkapta a jó Isten kezéből. Életrazi adatai: Egerben született 1847 december 30-án, 1864-ben lépett a ciszt. rendbe. 1871-tól a pécsi főgimnáziumban tanít s ugyanott a püspöki jogliceumon a böl­cseleti előtan és a művelődéstörfénelem tanára. 1877-ben 'jött Egerbe s egy év kivéte­lével (1889—90), mikor ismét Pécsett tanárkodott, 1906-ig intézetünk tanára volt. Ez. é\ben 35 éves középiskolai tanárkodás után nyugalomba vonult, de a művelődéstörté­nelem és a legújabb kor katedráját 1918-ig megtartotta az érseki og'iceumon, ahol 1877-től 1889-ig és 1895-től 1918-ig, tehát szintén 35 évig tanított. A mi nagy remeténk, Gárdonyi Géza, Maczki Valér halálakor e magasztos soro­kat küldte részvétül a tanári karhoz: »Valér bátyánk és barátunk immár az Ür előtt állva mondja alázatos beszámoló­képpen: — Szántottam, vetettem ... Az ő emléke nem oszlik el itt lent a fáklyafüsttel.« Hisszük és bízunk benne, hogy úgy lesz. Megérdemli. Nyugodjék békében! Tordai Ányos dr.

Next

/
Thumbnails
Contents