Eger - hetilap, 1890

1890-01-07 / 1. szám

4 nek, a járási főszolgabiráknak, Eger és Gyöngyös városok taná­csának, valamennyi községi elöljáróságnak tudomás és szigorú miheztartás czéljából kiadandó s a megyei hivatalos lapban is közzéteendő; kiadandó továbbá az espereseknek a hitk. iskolaszé­kekkel leendő közlés czéljából. Kelt stb.“ (Folyt, köv.) A hevesmegyei nöegylet árvaházának karácsonfája. Vájjon kell-e nagyobb lelki gyönyör, mint az ártatlanok örömében való részvét? Mi úgy hisszük, hogy nem; és velünk minden bizonynyal minden romlatlan lelkű egyetért. Ily igazi lelki gyönyört, élveztek, kik a hevesmegyei nöegylet által fentartott, és az irgalmas nénék gondjaira bízott, árva leánykák karácson- fájára nemesen érző lelkek által adományozott ajándékok kiosz­tásának szerény ünnepélyében részt vettek. Mert igazi lelki gyö­nyör: látni, hogy a kiket sorsuk mostohasága a földi legnagyobb örömtől, a szülői szeretet élvezetétől megfosztott, s a kiket az ár­vaháznak reájuk nézve bizonynyal igen jótékony, de a szerető szülők ápolását távolról sem pótolható egyhangú gondoskodására utalt, azoknak, ha többször nem, egyszer az évben, a kis Jézus születésének emlékére szentelt napon szereznek a nemesen gon­dolkodó, résztvevő keblek örömet; és a kis csecsebecse, kevés kalácska, részben szükségleteiknek megfelelő ruha, vagy egyéb czikkek, mennyi örömmel töltik el őket, kiknek másféle örömből úgyis vajmi kevés juthat. De nemcsak az ő örömük szemlélése teszi kedvessé a jószí­vű adakozóknak ezen órát. hanem ők maguk is az áldott lelkű irgalmas-nénék vezetése alatt kitesznek szerény tehetségük sze­rint magukért, hogy jólelkű pártfogóiknak az által is örömet okozzanak, hogy jelét adják ártatlan felfogásuknak, az ünnep nagyságáról és jótevőjük iránti hálájokról. A jó Albertina néne oly gyönyörű versekre tanítja be őket, és azokat oly kedvesen szavalják az ünnep estéjén, hogy nem lehet mesihatás nélkül hall­gatni az ártatlanokat, kikben méltán véli az ember látni a haza jövő becsületes polgárnőit, miután ily vezetés, a jóra és szépre oktatás, méltán kelti az emberben azon reményt, hogy ha az árva­házat elhagyják, szerény pályájukon meg fognak maradni a be­csület útján, mely remény ha valósúl: méltán elmondhatjuk, hogy azon fáradság, melyet a nő-egylet árvaháza fentartására fordít, nem veszett kárba és azon soknemű nehézségek leküzdése, mely az árvaház létesítése és fentartása körül felmerült és részben most is felmerül, a jótéttel járó tiszta öntudatban édes jutalmat talál. Irigylésre méltó ily ünnepélyeken a jólelkü főnöknő, a ki mint egy áldást osztó madonna ontja ki valamennyi árvára a bő­ség saruját, és igy áldott keze a nagy örömnek valóságos kútfor- rása, melyért minden árva szívből hálát rebeg neki, a mit ő, anyai gondos vezetéséért méltán megérdemel. Azon lelkesek között, kik bőkezű adakozáson kívül, azzal is buzditólag hatnak részben az ártatlan árvákra, hogy megéde­sítik gyermekded örömeiket, részben az adakozó közönségre, hogy példája által buzdittassanak az árvák iránti nemes érdek­lődésre, első helyen áll, nagyságos és főtisztelendő Györgyényi ígnácz prépost-kanonok úr, ki követve nemes lelke sugallatát, gyönyörét találta az ártatlanok örömének szemlélésében és meg­tisztelte az árvák kisszerű, de igazi lelki gyönyörök nyújtásában bizonynyal nem legutolsó ünnepélyét jelenlétével, mit azok bizony­nyal nem felednek egész életökben sem el, a vele ugyanezen ün­nepélyen megjelenő adakozókban pedig, új tápot nyernek mind­azon jótékonysági érzelmek, melyek őket arra indították, hogy adományaikkal járuljanak az árvák örömének öregbítéséhez. A nemeslelkü főpap nemes lelke legszebb jutalmát ugyan jó tetteinek tudatában találja fel, de jól esik a nőegyletnek leróni mélyen érzett háláját forró köszönetével, melylyel az ezen ünne­pélyen való, oly igen becses megjelenéséért neki ezennel adózik. Engedje a jó Isten, hogy még sok szenvedőnek törülhesse le könnyeit, és évek hosszú során át élvezhesse a jótetteinek tuda­tából eredő legfőbb örömet. Felhívás előfizetésre. Azon t. ügybarátainkat, kiknek előfizetésük decz. hó végével lejárt, tisztelettel kérjük előfizetésük idejekorán való megújítására, nehogy lapunk elküldése fünnakadást szenvedjen. Előfizetési föltételek: Egész évre ...... 5 írt. Félévre ...... 2 „ 50 kr. Évnegyedre ................................................... 1 „ 30 „ Egy hóra ...... * 45 „ Küzs. jegyzők és néptanítók lapunkra fél-áron fizethetnek elő. T gyűjtőinknek minden üt előfizető után egy tisztelet- példán nyal szolgálunk. Az „Eger“ kiadóhivatala. — Egy jelszót fog mondani. — S mi lesz e jelszó ? — A jelszó ez: „Itthon van az ördög?'1 A kapus és felesége megborzadtak a rémülettől. Az idegen azonban nem törődve rémületökkel, nyugodtan ment vissza pad­lás-szobájába. A bejelentett titokteljes látogató már másnap reggel megje­lent. Külseje nem igen volt megnyerő. Sötét, komor arczvonásai, fekete szempillái, élénk tüzes szemei, sápadt, majdnem sárgás arcz-szine s ezekhez vörössel bélelt fekete köpenye, mely magas alakját fődé, kísérteties, hogy ne mondjuk, ördögi benyomást gyakoroltak a szegény kapusra. — „Itthon van az ördög?“ Kérdé erőteljes bassus- hangon, mely megreszketteté a kapust. — Tessék csak fölsétálni, — felelt ez halálra ijedve. Az az ur, kit keresni tetszik, itthon van. A vendég szó nélkül felment a padlás-szobába, s e naptól kezdve naponkint megjelent, ugyanazon órában, ugyanazon percz- ben; nagyon pontos volt. A két ismeretlen jóformán az egész napot együtt töltötte a padlás-szobában ; igen zajosan társalog­tak, sőt többnyire énekeltek, még pedig olyan istentelen éneke­ket, hogy a hallgatózók haja égnek meredt a rémülettől. Délután öt óra tájban együtt távoztak el, s másnap reggel ismét újra kezdték az előző nap munkáját. Végre is a kapus megsokalta a dolgot, Elhatározta, hogy minden áron kifürkészi a két idegen titkát s különösen a fekete láda rejtélye bántotta kíváncsiságát. Egyszer, erőt véve félelmén, fellopódzott a padlás-szoba ajtaja elé s kihallgatta az ismeretle­nek beszédét. Borzasztó volt, a mit hallott! — Bátorság ördög barátom! — mondá az egyik. — Könnyű azt, mondani, de nehéz megtenni, — mondá a másik. Azt hiszi ön, hogy oly könnyű ördögnek lenni, mint ön gondolja ? — Igaz, hogy nehéz dolog, de önnek sikerülni fog. — Én nem hiszem, hogy sikerüljön. — Én pedig meg vagyok győződve, hogy ön jó ördög lesz. — Szent Isten! — suttogó a kapus. Ezek szövetséget köt­nek az ördöggel! — Kedves barátom! — szólt a lakó a vendéghez, az ördög nem oly csúnya, mint a milyennek festik. Ön oly pompás ördög lesz, hogy a holtakat is feltámasztja sírjukból. — Borzasztó! — mormogá a kapus fogvaczogva. — Ön a pokol fejedelmét s minden ördögeit és gonosz szel­lemeit le fogja főzni! — Jóságos ég! — Kegyelmezz szegény bűnös lelkemnek! — dadogá a kapus. Nem bírta tovább hallgatni az istentelen beszé­det; reszkető inakkal támolygott le a lépcsőn. Félörülten futott a legközelebbi rendőr-állomásra, bejelen­tette a rendőrtisztnek a titokteljes lakót és vendégét, részlete­ket beszélt el a rejtelmes fekete ládáról s idézett egyes monda­tokat az istentelen ének szövegéből s az ismeretlenek sátáni pár­beszédéből.

Next

/
Thumbnails
Contents