Eger - hetilap, 1871

1871-01-05 / 1. szám

2 fölkelési alap. 1809-ben a nemesi felkelők hadi költ­ségeire országos személy-adóképen 7 millió 500,000 frt vet­tetett ki, s a háború bevégzése után az ezen összegből fönmaradt pénz nemes-fölkelési (insurrectionalis) alapul tétetett le. IX. Nem- zetiszinházalap. Azl 840-iki országgyűlésen a pesti magyar szín­ház nemzeti intézetté emeltetett, s e czélra 450,000 frt szavaztatott meg, mely összeg adakozások utján bővíttetvén, jelenleg az alaptőkék kamataiból a nemzeti színház évenkint 17,000 frt segélypéuzt nyer. X. Ludoviceum-alap. E magyar katonai intézetnek hazafiui önkéntes adományokból történt fölállítása, az 1808. országgyűlés VII. törvényezikkelyén alapszik. Ezen adományokból, melyek 248,562 pengöforintra rúgtak, 60,000 írton az épület telkéül a báró Orczy-féle kert vétetett meg, a tőke többi része pedig az alapítványi tőke kama­taival együtt a ludoviceumi épület fölállítására fordittatott sat. Vannak ezeken kívül hazánkban oly alapítványok is, melyek nem országos, hanem megyei, egyházmegyei, városi és más jelleggel ruháztattak föl. Ilyenek például az Eger város hatóságának keze­lése alatt lévő alapítványok ; u. m. a Bozsik Károly-féle ala­pítvány, mely jelenleg 7388 frt 67 kr alappal rendelkezik. A F e-i jérJános-féle alapítvány, mely most 7127 frt 8 krt tesz, mind­kettő czélja, a fölállítandó dologház alapját növeszteni . A tiszti- lak-alapitványi töke 3223 frt 39 krt tesz, és kamatai éjjeli világitásra fordittatnak. A Kovács-féle férfi-alap 12,600 frtot tesz, ka­matai évenkint 16 tanuló közt osztatnak szét. A Kovács-féle női alapítvány 3443 ft 63 kr tökéből áll, ennek kamata végren­delet szerint az angol kisasszonyok intézetében tanuló nőnövendé­kek tankönyvei fedezésére lenne szánva, azonban jelenleg a kö­zös iskolák fölszerelésére fordittatik. A Balajthy-féle alapít­vány 28 frt 26 kr, melynek kamatai tökésittetnek. AVárady Handler-féle alapítvány 158 frt 56 kr tökéből állván, kamatai] a tanulók közt ösztöndíj képen osztatnak szét. A kas z árnya -, alapítvány 238 frt 76 krra rúg, kamatai a város közszükségeirel fordittatnak, úgyszintén a pálinkabéri régi tartozási alap 85 frt 88 kr kamatai is. A t e 1 e k b é r i a 1 a p 22 frt 86 kr, ka­matai tökésittetnek, úgyszintén a Juhász János-féle nyugdíj/ alap 220 frt 59 kr kamatai is. A tűzoltó-szerek alapja 97 frt 67 krt tesz, melynek kamatai a tűzoltó-szerekre fordittatnak. Végre arajziskola -alap összege 2887 frt 95 krt tesz, melynek kamataiból a rajztanitó fizettetik. A magyar királyi vallás-és közoktatási minisztérium, azon tekin­tetből, hogy a végrendeletileg alapítványra szánt vagyon rendeltetése helyére eljusson, meghagyja mindenütt a törvényhatóságoknak, mi­ként intézkedjenek : a) hogy oly hagyományok, melyek közvetlen a kormány fölügyelete alatt álló alapítvány vagy intézet, avagy melyek, valami közczélu, uj, végrendeletileg vagy természetűknél fogva a kormány közvetlen gondjai alá tartozó alapítvány vagy intézet létesítésére tétettek : közvetlen az illető m. kir. minisztérium tudomá­sára hozassanak ; b) hogy hitfelekezeti czélokra szánt hagyományok s alapítványok az illető egyházmegyei vagy kerületi hatóságnak je­lentessenek be ; c) hogy törvényhatósági és községi intézeteket s ala­pokat illető, valamint magánczólokra tett alapítványi hagyományok­ról az illető törvényhatóság értesittessék ; d) hogy kétely eseteiben az idézés vagy értesítés a Pesten székelő, közalapítványi ügyigazgató­sághoz intéztessék. E felsőbb intézvény is tehát oda czéloz, hogy az alapítványok sorozataa legalsóbb községben is világlatban tartassék, szóval, hogy alapítványaink kezelése, az alapítók végrendeletei szel­lemében kezeltetvén, azok idöszakonkint nyilvánosságra hozassanak. Lörinczfy János. Cselédügy. Az „Egeiu m. é. 50-ik számában indítványoztam egy g a z d a s z szonyi-egylet fölállítását a c s e 1 é d ii g y rend behozása tekiu tétéből. Előadtam ott egy program m-vázlatot, mely az egyletnek alapul szolgálhatna; hátravan még, hogy az egylet alakulása utáni működésről szóljak. Úgy hiszem, már az előadottakból belátta az olvasó, hogy a gazdasszonyi egyletnek működési köre egyedül a nőcselédekre terjedne; ennek folytán, ha az egylet meg alakulna, első dolga lenne egy ügynököt szerezni, ki lehetne vala­mely szegény özvegy vagy érettebb kora hajadon, ki elég Írási ké­pességgel bírna, hogy egy kellőleg rovatozott jegyzőkönyvet vezes­sen, és némi fogalmazást is megtegyen. Ez nem nagy föladat. Fizetése legalább 200 ft lehetne. Ez meglevéD, az egyletnek egy iroda-helyiséget kell szerezni a piacz közelében, hol minden cseléd és gazdasszony megfordul. Nézetem szerint, egy ily helyiséget a városi elöljáróságnak a város­házában kellene kijelölni és pedig ingyen; hiszen ez épen oly fontos-4 T Á K Minden változandó. Gyönyörűen tornyosul a felhő, Hozza, hozza enyhe, déli szellő, A szomjas föld meg epedve hallgat, Virág sóhajt, csorog már a harmat ; S im egyszerre elsuhan az árnyék, A mezőkön forró napsugár ég . . . A felhő mind változandó. Férfiúnak nyujtád férfijobbod, Dámonlélek! büszkélkedve mondod, Hű szív, szivem közepéből vágva, A becsület megdönthetien vára ; Koczka fordul, közbezug az érdek, Kebeleden vérző sebek égnek . , . A barátság változandó. Micsoda a szép Zulamith hozzád ? Kocsidat a legszebb ifjak húzzák, Az öreg is mosolyogva vágyik, Gyémántokkal fizetné meg bájid ; De jönek a kérlelhetlen évek, Arczrózsáid csak mesében élnek . . . Mert a szépség változandó. C Z A. I*­Szavaidban örök eskü zengett, Hogy megnyeréd a legédesb lelket, Csókod eszi, mint a galamb szokta, E nőnél van üdvösséged lombja, S mig te vérrel növeled családod, Kis madarad más vállára szállott . . . A szerelem változandó. Tied a kincs, a pokoli isten, S te mint sárkány ülsz a drága kincsen, Hajóidtól megrendül a tenger, Csillag nézni gyémántidra nem mer, Krőzus lettél . . . hull csapás csapásra, S im előtted az ínség, a máglya . . . A gazdaság változandó. Salamon vagy és platói elme, ^ lét minden mélységit figyelve, Érted titkát sírnak és bölcsőnek, Tapasztalás koszoruzza fődet, S szenvedélyed egy szikrája gyűljön, ügy megfordulsz, mint gyűrű az ujjon . . . A bölcseség változandó. Mindszenty Gedeon. Zeuszként ülsz az olympi ágyon, Pindár lantja zendül meg, hogy áldjon, Büszkén vall a félvilág övének, Össze csak az istenekkel mérnek ; Uj bálvány jő ... te a sorból állj ki, Elnémultak hired trombitái. . . A dicsőség változandó. A velenczei énekes. Elbeszélésre egy város sem nyújt több tárgyat, mint Velencze azért kérjük az olvasót, ne botránkozzék meg, hogy ismét e névvel találkozik ezen lapok „Tárczájában.u j ■y],'-', E név maga elég, hogy a fékezetten képzelet merész szár­nyakat öltsön, és egy tündéri honba varázsoltassunk. Velenczének "C < ­< C-v v. • l

Next

/
Thumbnails
Contents