Új Dunántúli Napló, 1999. november (10. évfolyam, 299-328. szám)

1999-11-27 / 325. szám

10 Dlmántúli Napló Kultúra - Művelődés 1999. november 27., szombat Hírcsatorna Díjátadás. Tegnap este ad­ták át a Szendrő József-díjat a Pécsi Nemzeti Színház­ban. A társulat titkos szava­záson döntött arról, hogy az elismerést idén Krum Ádám színművész kapja, aki a dí­jat Balikó Tamás igazgatótól vehette át. (ly) Advent és hagyomány. Ma délelőtt Pécsett a Nép­rajzi Múzeumban mutatko­zik be a Magyarlukafai Nép­rajzi Műhely. Az érdeklő­dők a gyertyamártás, a csu- héfonás, a mézeskalács-ké­szítés rejtelmeibe nyernek beavatást. Az adventi nép­szokásokról 10 órától dr. Lantosné Imre Mária mu­zeológus beszél. (ly) Hólyagcirkusz és Képzelt beteg. Moliére „Képzelt be­teg” című komédiáját mutat­ja be a Pécsi Horvát Színház december 3-án 19 órakor. A sajátos hangvételű „Hólyag­cirkusz” című produkciót játsszák a Pécsi Harmadik Színházban 29-én és 30-án este fél 8-kor. A Stúdió K produkciója az etno-opera- buffa műfaji megjelölést vi­seli. A Harmadik Színház Elnöknők című előadása de­cember 3-án Gödöllőre uta­zik, az Alternatív és Stúdió- színházi találkozóra. (ly) Kép-letek. Ezzel a címmel nyílt tárlat a Leőwey Gim­náziumban, ahol Berger Dalma, Michelisz Balázs és Erdélyi Imre képei, fotográ­fiái kaptak helyet. A „vizuá­lisjátszótér” létrehozói több pályázat résztvevői és díja­zottjai. A munkák december 9-éig láthatók. (ly) Amatőr Artribus. Tizenhe­tedik alkalommal rendezik meg az Országos Képző- és Iparművészeti Tárlat Bara­nya megyei kiállítását. A Ba­ranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ­ban november 30-áig várják a jelentkezéseket a festészet, a grafika, a szobrászat, a tex­til, a kerámia, és a vizuális kísérleti műfajok köréből. Pályázhatnak olyan 16 éven felüliek, akik nem tagjai a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. A munkák leadási határideje január közepe. (ly) Sok a jó szakács Szigetváron a kultúra körül Közművelődés, oltárral és oltár nélkül Különös históriája van a szigetvári közművelődés történetének. Lát­szatra minden van: vár kiállítóteremmel, mozi, soktornyúan kakaso­dó művelődési ház Szigetvári Vigadó néven. És a közművelődésnek is (túl) sok gazdája van. A város ugyan üzleti vállalkozásba kiadta a vi­gadó „kulturális” üzemeltetését a SZIKI Bt.-nek, de az is befucscsol- ni látszik. Beszélgetőtársaim, Ravazdi László, a Szigetvári Városi Könyvtár igazgatója, Vanyúr Ist­ván szobrászművész és Petőh Sándor, a várbaráti kör titkára voltak, majd a vigadót vállalko­zásban üzemeltető Pamuki Ist­ván is betoppant a könyvtárba, diskurzusunk színhelyére.- A művelődé­si ház egykori épületét, amely­ben a régiónak is mintát adó kö­zösségi élet folyt Zágoni Gyuláné irányításával, le­bontották mondja Ravazdi László. - Töb­bek szerint rend­be lehetett volna tenni az öreg épületet, de még alá is dúcolták, hogy nagyobb le­gyen az ijedtség. Igaz, a művelő­dési tevékenység már kinőtte.- A bontással széthordták mindent - in­gatja a fejét rosszallóan Petőh, - gyönyörű csillárok, velencei tükrök tűntek el.- A kultúra a ferences rendi szerzetesek szamáristállójába, majd egy családi házba költö­zött - veszi vissza a szót az igaz­gató, - az események egy része az Oroszlán étterembe, a mozi­ba, „a Széchenyi utcai rendez­vényterembe szorult.- A könyvtár szerepe meg kezdett nőni, mentem hozzád lánykérőbe - fordul a szobrász- művész Ravazdihoz, - itt lett az első kiállításom.- A csapat viszont nagyon jó volt! - győzködnek vehemenciá­val. Rimavölgyi István igazgató, nagyon talpraesett szavalóval, Mozsgai Mártival, Dzsonival, Fuszival - azaz Famer Istvánnal és Lengyeltóti Jánossal. Erős Zsuzsa, Pinczehelyi Jóska, Zentai Gyula - és Bagoly Sanyit ki ne hagyjuk a sorból! Ötlete­ket adott, ő garantálta a minősé­get. Nem volt ház, mégsem volt hiányérzetünk!- Ahogy elkezdték alapozni 1978-ban a kupolát - jegyzi meg fanyarul Vanyúr István,- min­denki ott akart igazgató lenni.- Pamuki Istvánt, a vigadót üzemeltető bt. mostani vezetőjét beszéltük volna rá. Rimavölgyi már elment a Dobszai ÁMK-ba több pénzért - veti közbe Petőh. A lényeg az, veszem ki az in­dulattól is körbe-körbefutó sza­vaikból, hogy válságba került az egész vezetés. Később - 1989- ben - jött a városi művelődési osztályról Kapronczay Zsuzsa, mondják, és költöztek egy má­sik lakásba, ami már közvetle­nül kapcsolódott az épülő mű­velődési házhoz. Kapronczayt alkalmatlanság címén váltották le, legyint Petőh, de az ok tulaj­donképpen politikai volt. A város is magára hagyta a milliókat fölemésztő házat. Eh­hez járult még egy előnytelen szerződés is, melyet a ház veze­tői kötöttek, amikor a munkás­őrség épületét klubnak megkap­ták, és Vanyúr István szakköre nem tudta kifizetni a terembér­leti díjat... Viszont a vállalkozó­nak lehetőséget teremtett, hogy a klubban büfé, biliárd, bor, sör, minden legyen, csak kultúra nem. 1995-ben az intézményt, amelynek a színháza ma sem használható, és a városi könyv­tárat összevonták.- Ezzel együtt felére csökkent a létszám, és a 14 milliós költ­ségvetés is a felére apadt - mondja Ravazdi.- Bevételi forrást a helyi tévé és az újság hozott volna, de ki­vették a kezünkből - dohog Vanyúr. - Pedig Ravazdi Laci még szerkesztői tanfolyamra is följárt Budapestre - folytatja a gondolatot Petőh, - és gazdasá­gilag is jó lett volna tiszta vizet önteni a pohárba. Akkor a Kö­zépfokú Közművelődési és Ok­tatási Központ néven épülő ház, a vigadó vezetésére Pamuki István is beadott egy pályázatot, de már a néven is 10 millió fo­rintot bukott a város, ugyanis a szaktárcának beküldött pályáza­ton a „vigadó” név szerepelt. Az építéséhez a környékbeli te­lepülések is hozzájárultak.- Van várbaráti kör, vannak szerveződések, de azóta sincs, aki a kultúrát összefogná Sziget­váron - állítja a könyvtár igaz­gatója. - A központra szerettük volna felfűzni a könyvtárat, a zeneiskolát, de ez utóbbi a tör­vény értelmében kivált, és a könyvtár is mindig önálló intéz­mény volt. Örültem, hogy végre a vigadót 1995. augusztus 1-jétől Pamuki Pista cége, a Szigetvári Ide­genforgalmi és Kulturális Bt. átvette. Az lett volna a felada­ta, hogy a város közművelődési munkáját szer­vezze. Akkor már a képvise­lő-testület is megszűnt, és nem ellene, Pamuki, mint képviselő ellen mondom, de az egész pályázta­tás nélkül, te­hát szabálytala­nul történt. A mozi üzemeltetését is egy képvi­selő kapta meg... Időközben a bt. vezetője is megérkezett, hogy a régi vita to­vább folytatódjon közte és a je­lenlévők, valamint a néha fan­tomszerű önkormányzat között. Ugyanis a vállalkozó úgy látja, hogy túlvállalták magukat an­nak idején. Nagy ünnepeink szervezésére kötöttek szerző­dést, és arra számítottak, hogy a 6,5 milliós önkormányzati tá­mogatás három év alatt nullázó- dik le. Arra, hogy gazdasági tár­saságuk az önkormányzat része lesz. De a pénzügyesek, pana­szolja, egy rendeletre hivatkoz­va ezt visszautasították. Most, amikor a város a bt.- nek felmondott - többek szerint egyszerűen magára hagyta a problémáival -, beszélgetőtársa­im egyetértenek abban, hogy a közművelődésért az önkor­mányzatnak is felelősséget kell vállalnia. Pamuki is a városra hi­vatkozik. A többiek minden­esetre eleve kétlik, hogy a kultú­ra üzleti vállalkozássá tehető, s a lakosságra hivatkozva egy bt.- re lehetne bízni. Talán egy emberre igen, aki szervezni tudná, lelket tudna önteni a falakba, ahol most egy étterem, könyvesbolt van, az emeleten egy kiállítóteremmel. B. R. A csavargó művész hagyatéka Felújítási és építkezési munká­latoktól hangos a pécsi Kápta­lan utca 6. szám alatti Martyn- ház, ahol többek között fűtés­korszerűsítés zajlik, de a pad­lásteret is átépítik. A festő vá­rosnak ajándékozott hagyaté­kának sorsáért azonban néhá- nyan mégis aggódnak. Nem először vetődik fel, hogy vajon elmozdítják-e a helyéről a ma már egyházi tulajdonban lévő épületben őrzött Martyn- gyűjteményt. Az aggodalmas­kodókat utoljára tavaly nyug­tatta meg a hír, hogy nemcsak a több, mint 20 évvel ezelőtt kelt ajándékozási szerződés, de Martyn Ferenc végrendele­te is érinti a 123 alkotást, utal­va arra, hogy az anyagot csak a Káptalan utcai épületben le­het bemutatni. Ennek megfe­lelően az emeleten kaptak he­lyet a műalkotások, illetve a művész személyes tárgyai. A katolikus egyház 1992- ben kapta tulajdonba az épü­letet, a pécsi egyházmegye a megyei önkormányzattal és a múzeummal történő megegye­zés szerint lehetővé tette az anyag bemutatását az emele­ten, cserébe az épület jó kar­bantartását, az egyházmegyei szakrális gyűjtemény kiállítá­sának megrendezését és az anyagok restaurálását vállalta a múzeumok igazgatósága. A házat azonban egymás után érték a sorscsapások, csőtö­rés, beázás, könnyező gomba elszaporodása, az oromfal megdőlése. A megyei közgyű­lés a leázott rész és az orom­zat helyreállítására 2,875 mil­lió forintot utalt át, s a Martyn-kiállítás működésével kapcsolatos költségek egy ré­szét is fizették a szolgáltatók­nak, de a szükséges újabb be­ruházásokat már nem tudták vállalni. Az egyház­megye idővel a '92-es meg- állapodás módosítását kezdemé­nyezte, ám ahogyan Wolf Gyula püspöki tit­kár (első képünkön) elmond­ta, eredmény a mai napig nem született. Lapunkban részlete­sen beszámoltunk arról az éles szóváltástól sem mentes megyei közgyűlési vitáról, ahol a Papnövelde utcai épü­let is szóba került kiállítási tér­ként (DN. 1998. VIII. 14.), de ma már tudjuk, hogy még az ottani felújításra sincsenek meg a szükséges százmilliók. A helyzet egyelőre megoldat­lan. Miilei Ilona (második képünkön) igazgatóhelyettes­től megtudtuk, a Janus Panno­nius Múzeum tulajdonában lé­vő művek számára az első emeletet most is a múzeum használja, de az udvari mű­helyt már kiköltöztették és át­adták 1999 augusztusában. Ko­rábbi tervek szerint október­ben megnyílt volna a tárlat, amelyet utoljára Budapesten az Emst Múzeumban láthatott a közönség, így Martyn Ferenc születésének századik évfordu­lóját valójá­ban a fővá­rosban ünne­pelték. A ba­ranyaiak sze- rencséje, hogy a nyá­ron egy rövid időre itthon is kinyitott a kiállítás, ám a hazatért anyag most újra téli álmot alszik. El­vileg nincs akadálya, hogy a Martyn Múzeum látogatható legyen, de ehhez festeni kelle­ne, és a világítótestek cseréje is szükséges. (Csak érdekesség­ként említjük meg, hogy a „csa­vargó tengerész vásznairól” el­ragadtatással írt a budapesti bemutatkozásról készült szak­mai kritika, Martyn Ferencet olyan alkotóként jellemezve, akinek következetes és egyenle­tes életműve, higgadt virtuozi­tása követendő etikát sugall.) Arra a kérdésre, hogy a Martyn-gyűjteménynek biztos helye van-e a Káptalan utcá­ban, Wolf Gyula kifejtette: amíg megfelelő helyet nem ta­lálnak a képeknek, az anyag maradhat, de az egyházmegye igényt tart a felső szintre is, mert a 80 százalékban máris összeállt szakrális kiállítását csupán az alsó szinten nem tudja majd elhelyezni. Egyes hírekkel ellentétben lakást nem alakítanak ki a házban, de a tetőszerkezet felújításánál egy lakás majdani kialakítása szóba került. Ezenkívül az ud­varban kap majd helyet a Szent Mór Cserkészcsapat és a Szent Egyed Közösség is. Az egyházmegye idén több, mint 6 milliót fordított az épületre, ez a jelenlegi megállapodás szerint a múzeumot terhelné. A gyűjtemény egységét és az örökhagyó végakaratát is tiszteletben kell tartani a me­gyei közgyűlés alelnöke, Bokor Béla szerint, aki azt is elkép­zelhetőnek tartaná, hogy a centenáriumra való tekintettel akár most, az ünnepek körül is kinyithatna a tárlat. Úgy lát­ja, az egyházmegye, a megyei önkormányzat és a múzeum közötti hármas együttműkö­dés az összefogás kitűnő pél­dája, s a Csontváry-gyűjte- ménnyel kapcsolatos meg­egyezésre utalva ezt erősítet­ték meg a katolikus egyház ré­széről is. Hodnik I. Gy. Futnak A Képek A szűzzé vált királynő Hogyan lehet ma a mozivász­non ábrázolni egy olyan uralko­dót, akinek életét számtalan­szor feldolgozták már könyv­ben, színműben, filmen, és aki­ről egy egész korszak van elne­vezve: az Erzsébet-kor? Úgy, ahogy Michael Hirst író és Shekhar Kapur rendező teszi ezt az Elizabeth című filmben. Azért tudnak újat mondani, mert nem az említett kort ábrá­zolják (azt, amelyet Francis Ba­con, John Donne és Shakes­peare tisztelt meg azzal, hogy beleszületett, aligha lehetne egy történelmi film témájává avat­ni), inkább e kor születéséről beszélnek, arról az időszakról, amikor a fent említett urak ép­pen csak világra jövőben voltak. Nem a National Portrét Gallery híres képén látható aranyozott ruhájú, lárvaarcú szűz királynőt mutatják be nekünk, hanem (bármilyen furcsán hangzik) a szűzzé váló fiatal nőt. Amikor a film elkezdődik, még Erzsébet féltestvére, Tu­dor Mária uralkodik, s midőn ennek halála után az akkor huszonötéves Erzsébet trónra lép, néhány kudarc után rájön, hogy politikai okokból támo­gatnia kell a protestánsokat, alá kell rendelnie az egyházat az államnak, és nem szabad férjhez mennie, hogy megőriz­hesse cselekvési szabadságát. Vagyis hogy nem kismértékben önmaga ellenében kell csele­kednie. Igaz, minden efféle történel­met, históriai személyiséget megidéző ábrázolás többé-ke- vésbé elfogult, hiszen a megal­kotás, adott esetben a filmkészí­tés jelenének nézőpontjait vetí­ti vissza a múltba, s ezzel a - pazar gazdagsággal, színpom­pás díszletekkel és kosztümök­kel létrehozott - objektivitás látszatát keltve valójában értel­mezi a múltat, magyarán: eltor­zítja, de nem is tehet mást. En­nek a kényszernek tudható be, hogy Shekhar Kapur filmjében a katolikusok szinte valameny- nyien ellenszenves pápisták, a Szentszék pedig elavult, közép­kori intézményként jelenik meg. Ez nyilvánvalóan egyolda­lú beállítása a dolgoknak, ami óhatatlanul csökkenti Erzsébet lelki tusájának erejét, és politi­kai síkon a jó és a rossz roman­tikus küzdelmévé alakítja a cse­lekményt. Erzsébet benső drámája így a trónnal, a hatalommal való vias- kodássá formálódik, s ezt a film, illetve a rendkívül tehetséges Cate Blanchett kiválóan meg is jeleníti előttünk. Ez az érzé­keny, élnivágyó nő valójában ar­ra jön rá, hogy a korona mint in­tézmény teljes önfeláldozást kí­ván tőle: az álmait, a vágyait, a szívét kéri. Ezt sugallja a film végén az a jelenet, amikor így szól udvarhölgyeihez, miután tövig levágatta szép haját: íme, szűz lettem. Majd az ezt követő udvari ceremónia folyamán azt mondja a Richard Attenbo­rough által játszott Sir Cecil­nek, aki korábban mindig azt hajtogatta neki, hogy diplomá­NAGY IMRE FILMJEGYZETE Még a szűzzé válás előtt: Cate Blanchett ciai okokból házasságot kell kötnie: Látja, Mylord, nőül mentem Angliához. Arca ekkor már olyan, mint egy halotté. Csak a tekintete él: benne megnyugvás és méltóság. És talán félelem. Önmagát ugyan elvesztette, de nem akarja elveszteni a lelkét, bár a fenyege­tés rendkívüli. 4z épület a városképben is meghatározó fotó: tőth l. Gárdonyi I Tamás

Next

/
Thumbnails
Contents