Új Dunántúli Napló, 1998. november (9. évfolyam, 299-328. szám)

1998-11-27 / 325. szám

4 Dtinántúli Napló Baranyai Tükör 1998. november 27., péntek Hírcsatorna Elköltözött a polgári védelem. A volt megyehá­záról a József utca 19. szám alá költözött a Polgári Véde­lem Baranya Megyei Pa­rancsnoksága. Tegnap dél­után az új épületben talál­koztak a parancsnoksággal együttműködő szervezetek és intézmények képviselői. Mint Kovács Lajos alezre­des, megyei parancsnok el­mondta, a PV az új helyen az eddiginél is kedvezőbb körülmények között tudja majd ellátni feladatait, (sn) Horvát-magyar párbe­széd a határőrségen. Tegnap a Pécsi Határőr Igazgatóságon tartotta ülé­sét a területi, hármas számú horvát-magyar vegyes bi­zottság. Vlado Dulisics és Lovász József, a két partner- szervezet vezetője az elmúlt időszak határ menti esemé­nyeit tárgyalta meg, és meg­erősítette a korábban meg­kötött együttműködési szer­ződést. (sn) Kerékpárút három me­gyén át. Baranyát, Somo- gyot és Tolnát hálózná be az a kerékpárút, amelyről teg­nap tartottak tanácskozást a pécsi Vállalkozói Központ­ban. A részletes kidolgo­zásra váró tervek szerint bringával lehetne leutazni Balatontól a Dráva mentén egészen Eszékig. (gz) Szendrő-díjas szí­nésznő. Minden évben tit­kos szavazással dönti el a Pécsi Nemzeti Színház tár­sulata, kit tart érdemesnek a Szendrő József-díjra. Idén az elismerést Unger Pálma kapta. Az oklevelet és a pla­kettet az Othello ma esti bemutatója előtt veheti át. (ly) Körzeti TY-műsor. - „Sé­tatér” MTV 1. Ma 15-től 16 óráig. Történt-e törvény- sértés a JPTE-n? A FEEFI szerezte . meg elsőként az ISO 9001 minősítést. Ma­gyar adományok sorsa Kár­pátalján. Kaphatnak-e lakást a fiatalok? Szekszárdi, pécsi és kaposvári helyzetkép. Oscar-díjas szakács a mo­hácsi Halászcsárdában. Szerkesztő: Hárságyi Mar­git. Műsorvezető: Petz Margó, Kárász Róbert. Az adás telefonszáma: 06- 80/210-224. Vízállások és hőfokok a Dunán és a Dráván. Mohács 501 cm, apadó, 4,5 őrtilos 4 cm, apadó, 3,0, Barcs 83 cm, áradó, 3,8, D.szabolcs 165 cm, áradó, 4,6 fok. Mindenki azt látja, amit szeretne Kitört a nézőszám-háború Javában tart a televíziók közötti számháború, a különböző hirdetések szerint szinte az összes csatorna a toplista élén áll. A nézettséget egyedüliként mérő AGB Hungary Kft. szerint va­lamennyi adat valós, igaz, más és más szempont szerint adják közre azokat a társaságok. A helyi kábelcégek többsége - így a pécsi Kábelkom is - csupán a népszerűséget vizsgálja. BUDAPEST - PÉCS Hazánkban kizárólag egy cég méri a televíziós műsorok né­zettségét. Az AGB Hungary Kft. teljes egészében külföldi tulajdonban van, de sajátos pia­ci módon megrendelőiből - a tévékből és az ott hirdető cé­gekből - él. Olyannyira, hogy nemrég szigorú ukázt kaptak, a sajtónak semmilyen adatot nem lehet az engedélyük nélkül ki­adni. A tévék viszont úgy hasz­nálják az információkat, ahogy az nekik kedvez. így fordulha­tott elő, hogy míg a kereske­delmi tv2-n a húsz legnézettebb műsor között egyetlenegy sem akad, amely valamelyik konku­rens csatornáé volna, addig az RTL Klub egyik hirdetése saját magát tüntette föl a toplista él­lovasaként. Az AGB országosan 800 háztartásba „költözött be”, rep­rezentatív minta alapján. Itt he­lyezték el azokat a nem túl kife­jező névvel illetett „nézőmérő” szerkezeteket, amelyek alapján a beszédes számok ké­szülnek. A készülék gya­korlatilag egy speciális táv­irányítóból és egy még spe­ciálisabb adatrögzítő egységből áll. A cég központ­jában azokat az információkat regisztrálják, hogy ki, mikor és melyik gombot nyomta meg. Bár a minta nem tűnik túl nagynak, Telek József, az AGB marketing igazgatója szerint az igen költséges módszernél je­lenleg nincs biztosabb. Bár biztonsági okokból tit­kos az az adat, hogy a 800 ház­tartás hogyan oszlik meg a me­gyék között, Telek József any- nyit azért elárult, hogy a szám arányaiban megfelel a teljes la­kosság területi eloszlásának. Azt, hogy az egyes régiókban hogyan alakul a nézettség, el lehetne készíteni ugyan, de mi­után megrendelőiket csak az érdekli, hogy hányán nézik az adásokat, ezt a szempontot még soha nem vizsgálták. A cég költségeit a tévék or­szágos lefedettségük arányában finanszírozzák. A marketing igazgató szerint azonban mind a mérésben részt vevők, mind a mérést feldolgozók korrumpál- hatósága kizárt. A csatornák hirdetéseiben felbukkanó rövi­dítések sokat elárulhatnak arról, hogy mennyire lehet komolyan venni azokat. A nézettség (AMR), a teljes nézettség (TVR) és a közönségarány (SHR) a legfontosabb fogal­mak, de érdekes lehet az életkor vagy végzettség szerinti bontás is, igaz, utóbbiak esetében nem kapunk teljes képet. Ugyan Telek József megerő­sítette, hogy jelenleg a tv2 ve­zeti a piacot, ennek ellentmond azonban egy más, megbízható forrásból származó információ, mely szerint az RTL mára be­hozta konkurensét. A legnagyobb megyei kábel­cég, a Kábelkom marketingese, Csóka László (képünkön) el­mondta, ők a tévék népszerűsé­gét vizsgálják, részint a Gallup országos közvélemény-kutatá­sai, részint saját, pécsi és kom­lói felméréseik alapján. Az ada­tok egy része természetesen itt is titkosan kezelt, az azonban figyelemreméltó, hogy a két ke­reskedelmi tévét tartalmazó programcsomagot egyre többen választják. Hogy ezen belül mit néznek, azt teljes homály fedi. L. D. Mecsek-oldal: két tűz között Szerencsétlen esetben leéghet a hegyoldal nagy része, mert a terület beépítése során több alapvető tűzvédelmi szabályt fi­gyelmen kívül hagytak. Hiányzó tűzcsapokról és víztározókról, a megengedettnél keskenyebb, tűzoltókocsikkal megközelíthe­tetlen utcácskákról szól a tűzoltóhatósági leltár. PÉCS Egyre több „kastélyt” húznak fel a város fölött a hegyoldal­ban, miközben a legelemibb tűzvédelmi szabályokat sem elégíti ki a terület vízellátási rendszere - tudtuk meg Nyíri Csabától (első képünkön), a Megyei Tűzoltó-parancsnokság századosától. Az új tűzvédelmi törvény az önkormányzatok feladataként jelöli meg az oltóvíz bizto­sítását a lakó­házak kör­nyezetében. Ez a vízveze­ték-hálózaton 100-200 mé­teres távolsá­gokban tűz­csapok elhelyezésével, vagy az 50 négyzetméternél nagyobb alapterületű épületek közelében megközelítőleg 500 köbméte­res víztározók kialakításával oldható meg. A Mecsek-oldalban azonban kevesebb tűzcsap található a szükségesnél, amellett a szűk hegyijáratokon a törvény sze­rint mindenütt 6 méter széles útszakaszt, vagy öblöket kel­lene kiképezni, hogy a leálló tűzoltóautó mellett zavartalan legyen a közlekedés. Nemcsak az a baj, hogy a feltételeket nem elégíti ki a hegyoldalban kiépített vízhálózat, az is gond, hogy több utcácska csak ese­tenként járható nagyméretű gépjárművekkel. A szűk és me­redek utakon a lakott porták rossz megközelíthetőségének, a vízvételi problémáknak az a következménye, hogy évente két-három tűzeset akad, amikor a kár sokkal nagyobb, mint a város más területein hasonló házak kigyulladásakor. Szerencsére a legrosszabb eset még nem következett be, amikor a tűz több épületre is át­terjedt volna. A tűzoltó-pa­rancsnokság már több fórumon is kifejtette, ezekre a területekre nem lehet építési engedélyt ki­adni, amíg a tűzvédelmi rend­szabályokat nem teljesítik. Büntetőjogkörük viszont nincs, legfeljebb szabálysértési eljárá­sokat kezdeményezhetnek. Még egy aggasztó vetülete van az ügy­nek. A Me­csek-oldal vízrendszerét tűzvédelmi szempontból sokkal na­gyobb átmé­rőjű vezeték­kel kell kiépí­teni, mint amennyit a jelenlegi fogyasztás indokol, a túlmére­tezett csövekben viszont megáll a víz, ami komoly minőségrom­lást okoz, gyakran a felhasznál­hatóságot is veszélyeztetve. Tehát az új építkezések a tűz terjedésében, az oltóvízellátás­ban negatív tényezők, de a fo­gyasztott víz minőségének ol­daláról kívánatosak. 1999 elejére elkészül a hegyoldal beépítésének sza­bályzata, melyben kitérnek az oltóvízellátás megoldására is. 500 méterenként hatalmas víz­tározókkal terveznek, de kér­dés, hogy sikerűbe megsze­rezni a szükséges telekrészeket. A tűzoltóság már jelezte, csak akkor hagy jóvá a térségben bármilyen közműfejlesztési te­vékenységet, ha a tűzvédelmi előírásokat mindenhol mara­déktalanul betartjuk, össze­gezte a pillanatnyi helyzetet Gömöry János (második ké­pünkön), az önkormányzat fő­építésze. Mészáros B. E. Visszalépett dékánjelölt PÉCS, JPTE A bölcsészkar dékáni poszt­jának egyik jelöltje vissza­vonta pályázatát. A másik két résztvevő azonban ma­rad a „ringben”. A kar korábbi dékánja, dr. Horányi Özséb visszalép a je­löléstől.-Eredetileg sem akartam indulni, ám a kar vezető okta­tóinak nagyobb része írásban vagy szóban kért erre - mondta az egyetemi tanár. - Úgy véltem, személyem ré­vén olyan nyugvó, de fel nem oldott feszültségek jelentkez­hetnek újra, amelyek nem szerencsések. Az összoktatói értekezlet résztvevői prezen­tálták megosztottságukat. Ugyanakkor örülök annak, hogy jelöltségem után már nem lehet azt mondani, nem ismerjük a helyzetet. Remé­lem, az új dékánnak sikerül a karon belüli különbségeket összerendezni. A másik két jelölt, dr. Font Márta és dr. Kunszt Márta fenntartja a pályázatát. Dr. Kunszt - ha úgy alakul - a dé- kánhelyettességet is vállalná. A dékán posztjáról szerdán dönt a kari tanács. Ny. Sz. Elégett egy idős férfi SIKLÓS-DIÓSVISZLÓ Vélhetően az ágyban dohány­zott az az idős férfi, aki szinte teljesen szénné égett tegnapra virradóra Diósviszlón, mondta el Török István őr­nagy, a siklósi rendőrkapi­tányság helyszínelő alosztá­lyának vezetője. Mint megtudtuk, a szeren­csétlenül járt emberre a fia ta­lált rá hajnalban, aki egy kő­művessel érkezett, hogy foly­tassák az előző nap elkezdett munkát. Egy szomszéd látta a házból kiáramló füstöt és érezte az erős szagot, azonban azt gondolta, hogy a bácsi ko­rán begyújtott, s tollat éget. Miután a porig égett ágy kö­rül nem volt gyulladó anyag, a tűz nem terjedt tovább. Arra, hogy a szerencsétle­nül járt férfi a keletkezett tűz­ben, avagy már azt megelő­zően vesztette életét, igazság­ügyi orvosszakértői vizsgálat adja majd meg a választ. K. J. PORTRÉ külföldön egyre népszerűbb a régiónk” Egyetem után kapcsolatépítéssel és kereskedelemfejlesztéssel foglalkozik a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Ipari Kamará­ban, majd ugyanitt az idegenforgalmi alosztály referense. In­nen kerül át 1997-ben az akkor létrehozott Dél-Dunántúli Ide­genforgalmi Kht. ügyvezetői székébe.- A mi megalakulásunkkor még nem voltak regionális szintű turisztikai szervek, az or­szágban mi voltunk a második, egyben az utolsó ilyen kht. Az­óta ugyanis létrejöttek a minisz­tériumi irányítás alá tartozó re­gionális idegenforgalmi bizott­ságok.- Hogyan lehetett belevágni egy ilyen úttörő' munkába ?- Elsőként elméletileg ala­poztunk rá: kialakítottuk a re­gionális turisztikai marketing- koncepciót, illetve az idegen­utazási irodák között végeztek felmérést, ahol a dél-dunántúli régió lett a harmadik legnép­szerűbb Budapest és a Balaton után. A többiek csak jó tíz-ti­zenöt százalékkal következtek utánunk . . .- Lehet tartani ezt a lépés­előnyt? Hegyi Zsuzsanna 1966-ban született Pécsett. Szekszárdion, a Garay János Gimnáziumban érettségizett, majd a JPTE Bölcsészettudományi Karán végzett 1989-ben, magyar-kommunikáció szakon. Részképzésen a moszkvai és a grazi egyetemen vett részt. Férje jogi pályán dolgozik, gyermekük nincs. forgalmi fejlesztési tervet és programot, amelyek egyedülál­lók az országban. Ezt követték a promóciós kiadványok, a szakmai fó­rumokon, vá­sárokon való népszerűsí­tés.- Látszik ebből már va­lami eredmény is?-Idén tavasszal a Magyar- országra beutaztató külföldi- Reméljük. A sors fintora, hogy a bevételek - amelyek ta­lán részben a mi munkánknak is köszönhetők - nem nálunk jelentkeznek. Reméljük, hogy itt az alapítóink tudnak segí­teni a közeljövőben.- Nagyon nehéz volt önt el­érni, állandóan utazik...-A férjem munkája miatt gyakran vagyok Budapesten, és hát három megye tartozik hozzánk. Sőt, egyre többen ke­resnek meg ben­nünket Zalából. És persze ehhez még hozzájön­nek a külföldi utak. Tényleg sok.- Tud úgy utazni, hogy köz­ben nem „szakmázik”?- Nem igazán. Óhatatlanul beugrik a szakmai szemüveg, azon keresztül figyelgetem, hol mit találtak ki éppen.- És ha nem utazna ennyit?- Csak az álmaimról beszél­hetek. Nagyon szeretek lova­golni. Szívesen mennék el többször Székelyszabarba, és ott az Erika nevű ló hátán pi­henném ki a munkanapo­kat. Győrffy Zoltán Javítani kellene a vár tetejét PÉCSVÁRAD- A pécsváradi vár elodázhatat­lan beruházás előtt áll - mondta el Zsáli János, a város polgár- mestere. Megtudtuk: a vár tető- szerkezetének bádogozása el­oxidálódott, így még a télen el­kerülhetetlen a csere és a szige­telés. Az önkormányzat ezzel együtt a olajfűtési rendszert gázfűtésre kívánja cserélni, mert mint azt a polgármester elmondta, az együttes befekte­tésre mintegy húszmillió fo­rintnyi összeg kellene, de ez - különösen a jelenlegi energia­árak mellett - hamar megté­rülne. Az önkormányzat a saját források mellett pályázati és központi támogatási pénzek megszerzésében is bízik. T. G.

Next

/
Thumbnails
Contents