Új Dunántúli Napló, 1994. október (5. évfolyam, 270-300. szám)

1994-10-02 / 271. szám

Milyen lesz a tüzelőanyag-ellátás? / _•• / A DELTUZEP importtal pótolja a közkedvelt mecseki feketeszenet (3. oldal) Diák sportközpont Üj vasárnapi Dunántúli napló V. évfolyam, 271. szám 1994. október 2., vasárnap Ára: 19,50 Ft KÖZÉLETI LAP Idősek világnapja Dél-Dunántúl számos helységében köszöntötték szombaton a nyugdíjasokat, idős embereket. Szekszárdon országos nyugdíjasfórumot is rendeztek, és ma is több helyszínen, érdekes és hasznos rendezvényeken várják az idősek világ­napjának vendégeit. Képünk a pécsi ünnepségen készült. (Tudósításaink a 2. oldalon) Fotó: Löffler G. Állatok világnapja Nagy sikere volt a tigriskölyöknek Löffler Gábor felvétele Kutyák a reptéren Ma majdnem alacsonyan re- dotta, sajnos az ejtőernyőzéshez pülő kutyát láthatott volna az, értő kutya megsérült, helyettese aki kimegy a pogányi reptérre, pedig nincs. Ugyanis ha erre A kutya-ejtőernyőzés azonban nem trenírozott ebet ejtőemyő- elmarad. Mint azt a Pécsi Pepsi vei a repülőből kidobnak, az Kupa, kétnapos rendezvény fő ijedtségtől elpusztul, szervezője, Pallér Géza elmon- (Folytatás a 2. oldalon) MÚOSZ küldöttgyűlés: éjszakába nyúló vita Pécsett a Verseny utcai volt bőrgyári sportpályát múlt év­ben megvásárolta a városi önkormányzat. A pályák fel­újítása után az öltözők, vi­zesblokkok és a klubhelyiség következett. Az ünnepélyes átadásra tegnap került sor. Az általános,- és középiskolá­sok sportolását segítő cent­rum új neve: Várkői Ferenc diák sportközpont. N. Szabó Sándor Szendrő-díjas A Pécsi Nemzeti Színház tár­sulata az idén N. Szabó Sándor­nak ítélte oda a kiemelkedő pé­csi rendezőről elnevezett díjat. Ezt az kitüntetést immár negye­dik alkalommal kapja meg a színház egy-egy művésze. N. Szabó Sándor elsősorban karak­terszerepekben nyújtott emlé­kezetes alakításaiért vehette át Gordon Zsuzsa művésznőtől az emlékérmet Szuhovo-Kobilin „Tarelkin halála” című komé­diájának szombati premierjén. Göncz Árpád találkozni kíván a parlamenti frakciók képviselőivel Göncz Árpád köztársasági el­nök találkozni kíván hétfőn a hat parlamenti párt frakciójának képviselőjével. A köztársasági elnök a találkozót azért kezde­ményezte, hogy az elfogadott önkormányzati törvénycso­maggal kapcsolatban részlete­sen megismerje a frakciók ál­láspontját. Minderről Faragó András, a köztársasági elnök szóvivője tájékoztatta szomba­ton az MTI-t. Elmondta, hogy Göncz Árpád mindenképpen közvetlenül akar informálódni, mielőtt meghozza döntését a parlament által pénteken módo­sított önkormányzati törvény- csomaggal kapcsolatban. Amerikai megtorló intézkedések Japán ellen Az Egyesült Államok szom­baton kereskedelmi megtorló intézkedéseket léptetett életbe Japán ellen. Ezt Mickey Kantor amerikai kereskedelmi megbí­zott jelentette be Washington­ban. A lépés válasz arra, hogy az amerikai-japán tárgyaláso­kon nem sikerült megállapodást elérni a legfontosabb területen, az autóalkatrészek japán piacá­nak megnyitásában. Fennállásának 100. évfordu­lóját ünnepelte a Siklósi Városi Kórház. Ä jubileumi ünnep­ségre tegnap délelőtt került sor, amely a kórházalapító dr. Kregczy Ottó kórházalapító sír­jának megkoszorúzásával kez­dődött. Ezután a siklósi zeneis­kola nagytermében megtartott ünnepi ülésen dr. Faludi Zsig- mond, a kórház orvosigazgatója köszöntötte a megjelent vendé­(Munkatársunk telefonjelentése) Késő éjszakába nyúló vitá­val és a tisztújítás szavazási procedúrájával folytatódott tegnap Siófokon a Magyar Újságírók Országos Szövetsé­gének küldöttgyűlése. Már az alapszabály módosí­tás és az új etikai kódex elfoga­dása sem ment simán: a legna­gyobb vitát az okozta, hogy a küldöttek egy része pályázat út­ján kinevezett un. „mana- ger”-főtitkárt, míg a másik fele választott főtitkárt szeretett volna a szervezet második em­berének. Végül - a szavazást követően - utóbbiaknak lett igazuk. Az elnöki pozícióért Kereszty geket, köztük dr. Kovács Pál népjóléti minisztert. Dr. Faludi Zsigmond beszédében röviden ismertette a kórház történetét az alapítástól napjainkig. Ezt követően dr. Máté János, Siklós polgármestere mondta el, hogy e jubileumon nemcsak azokat kell ünnepelni, akik an­nak idején a kórházat létrehoz­ták, hanem mindazokat, akik az eltelt 100 év'alatt napjainkig a András, Komlós Attila, Bernáth László és Vészi János indult. Többen visszaléptek a felkérés­től. A szavazás során Kereszty András, a Népszava főszerkesz­tője kapta a legtöbb voksot, és lett a MÚOSZ elnöke. A 7000 magyarországi toll- forgatót, tévés és rádiós újság­írót tömörítő MÚOSZ küldött- gyűlése ma, vasárnap délelőtt a meghívott vendégek, politiku­sok hozzászólásaival fejeződik be. Siófokra várják Für Lajost, Orbán Viktort, Pető Ivánt, Tor- gyán Józsefet és Surján Lászlót is - Horn Gyula viszont (csak­úgy mint előzőleg Göncz Ár­pád) az utolsó pillanatban visz- szamondta a meghívást. kórházat működtették, s akik­nek köszönhető, hogy ma a kórház meghatározó jelentő­ségű a régió betegellátásában. Ezt követően dr. Kovács Pál népjóléti miniszter köszönte meg a jubileumra való meghí­vást, s miután elismerését fe­jezte ki a siklósi kórházban fo­lyó munka színvonaláért, rövid ismertetőt adott a kormány egészségügyi programjáról. 100 éves a Siklósi Városi Kórház 0 Kiújultak Boszniában a szerb-horvát harcok Több hetes szünet után ismét harcok törtek ki a szerbek és a horvátok között az észak-bosz­niai Bosanski Brod környékén - jelentette a Beta belgrádi hí­rügynökség. A szerb katonai forrásokra hivatkozó jelentés szerint a horvát hadsereg egy­ségei a horvát-boszniai határ közelében lévő szerb állásokat lőtték. Esetleges áldozatokról nem érkezett jelentés. Az SRNA boszniai szerb hí­rügynökség azt jelentette, hogy a muzulmán egységek bosz­nia-hercegovina több frontján is támadták a szerb állásokat. A leghevesebb harcok Konjic környékén dúltak, ahol a mu­zulmánok gyalogsággal és tü­zérséggel igyekeztek áttörni a szerb védelmet. Az SRNA sze­rint a támadást a szerbek „ener­gikusan visszaverték”. Szerb katonai jelentések sze­rint a többi harctéren is össze­csaptak a szerb és a muzulmán erők, azonban a harcok nem voltak olyan hevesek, mint az elmúlt napok során. Végzett közgazdászok Diplomaátadó ünnepség a pécsi JPTE-n Nem lesz kolhozosítás! Szó sincs róla, hogy új kolhozosítást akarnánk, be­fejezzük a kárpótlást és szeretnénk megteremteni a tulajdonosok biztonságát - jelentette ki szombaton Orosházán a Petőfi Műve­lődési Házban a Paraszt­szövetség nagygyűlésén La­kos László földművelésügyi miniszter. Elmondotta: olyan mező- gazdaságot akar az új kor­mányzat, amely biztonságos körülmények közt és megfi­zethető áron termel, verseny- képes, kivitelre alkalmas mi­nőségű árukat állít elő, tisztes jövedelmet biztosít, s amely segít megoldani a vidék gond­jait. A kárpótlást és a szövetke­zeti átalakítást mielőbb be szeretné a kormány fejezni. A miniszter az orosházi kisgaz­dáknak elmondotta, hogy ki­számítható piacot akarnak te­remteni. Magyarország mező- gazdasági behozatalát a terme­lők érdekében korlátozni akar­ják, a kivitelt ösztönözve a ke­leti piac újraépítését igyekez­nek majd segíteni.- Remélem, egyéni karrier­jük építése közben a magyar gazdaság fejlődésén is munkál­kodni fognak, és az Önök tevé­kenysége is segíteni fog abban, hogy Magyarország hamarosan a világ fejlett országai közé ke­rüljön - köszöntötte dr. Rekettye Gábor egyetemi docens tegnap Pécsett a Janus Pannonius Tu­dományegyetem Közgazdaság- tudományi Karának végzős hallgatóit, akik fogadalomtéte­lükre az egyetem aulájában fel­sorakoztak. Az elmúlt öt évben a kar nagy változáson ment keresztül. Majdnem megduplázódott a nappali hallgatók száma, a négy évest három plusz két éves kép­„Szociáldemokrácia 2000” néven pártoktól független társa­dalmi szervezet alakult szomba­ton Budapesten - jelentette be az egyesület első közgyűlése után tartott sajtótájékoztatón Podkoniczky István vezető ügy­vivő. zés váltotta fel. A tantárgyak rendszere is úgy alakult, hogy az a piacgazdaság követelmé­nyeinek megfeleljen. Az elő­adások mellé kiscsoportos fog­lalkozások kerültek. Dr. Re­kettye Gábor beszédében el­mondta, a változások a karon nem jártak feszültségek nélkül, ezt a hallgatók biztosan érzékel­ték. A pénzügyi ellátás szintje sem követte a megnövekedett oktatási feladatokat. így is sza­porodott a számítógéppark, és hat korszerű tanteremmel gaz­dagodtak. Az egyetem szenátusa az ok­levelek átnyújtásával a végzet­teket a gazdasági értelmiség kö­zösségébe fogadta. U. G. „Az MSZDP és a szociálde­mokrácia már rég nem jelenti ugyanazt,, - indokolta az egye­sület létrehozását Podkoniczky. Mint elmondta, nem kívánnak ellen-szociáldemokrata párttá válni, s örömmel látják a szer­vezetben az MSZDP tagjait is. „Szociáldemokrácia 2000” A labdarúgó NB I-ben Pécsett tegnap 4-3-ra győzött a PMSC-Fordan csapata a Sopron ellen. Tudósításunk a 12. oldalon Löffler Gábor felvétele

Next

/
Thumbnails
Contents