Új Dunántúli Napló, 1991. február (2. évfolyam, 31-58. szám)

1991-02-23 / 53. szám

6 aj Dunántúli napló 1991. február 23., szombat Lopják a hőtávvezeték alumíniumburkolatát Szögesdróttal a melegért? Ugyancsak rohangálhatná­nak a Pécsi Távfűtő Vállalat (PÉTÁV) rendészei - a táv­vezetékek felügyeletével meg­bízottak ha maradéktala­nul meg akarnának felelni feladatuknak: közel ötven ki­lométer hosszúságú, ráadásul különböző nyomvonalon futó, a melegvizet szállító csövet kellene ellenö^ítjiük. Termé­szetesen éjszaka is. Nincs az az anabolitikus szer, amely -erre - adott létszám mellett - képessé tenné őket. Lopják az említett csövek­ről az alumíniumburkoiatot. A színesfémeknek ma kiváló­an szervezett feketepiaca van - és az alumínium is annak számít. A PÉTAV igazgatója, Feny­vesi József, meghökkentő számsorokkal ismertet meg. A lopások 1989. októberében kezdődtek, a következő év­ben a tolvajok majdnem rendszeresen dolgoztak, s nyolc alkalommal összesen 520 méter hosszan fejtették le az egy milliméter vastag­ságú lemezt a vezetékről. Természetesen a cég több alkalommal tett feljelentést, egy ízben - amikor rendé­szei elkqpták a tolvajokat — ismert tettesek ellen. Mit sem használt, a sorozat idén is folytatódik, eddig négy­szer serénykedtek az elköve­tők a csöveken. Az ellopott burkolatot nyil­ván pótolni kell, nem első­sorban a hőveszteség kizárá­sa, mint inkább amiatt, {nert a vezetéket ölelő szigetelő- réteg károsodhat, korrodáló­dik maga a vascső is. A múlt év végéig csaknem 800 métert kopasztottak meg a tolvajok, összesen 1680 négy­zetméter maradt védelem nélkül. Miután a pótlást kül­ső cég végzi, a költségek magasak: több, mint kétmil­lió forintot költött erre a PÉ­TAV. Ebből az anyagköltség mintegy 740 000 forint volt. Az utóbbi szám azért ér­dekes, mert vésztjósló ten­denciára következtethetünk belőle, ha összehasonlítjuk az 1991-ben eddig ellopott aluminiumlemez értékével: alig több, mint bő' egy hó­nap alatt 240 000 forint ér­tékű lemez vándorolt a „tág befogadóképességű” átvevők­höz. Külön érdekessége ennek a lopássorozatnak, hogy ilyen lemezeket csak a PÉTÁV hasz­nál. Pereme kissé vissza van hajtva, ráadásul a lemezeket egy fekete csíkkal megjelö­lik. Mégis átvevőre találnak. Mégpedig kispénzért: az alu­míniumért a PÉTÁV négyzet­méterenként 440 forintot fi­zet. A feketepiacon szerzett értesüléseink szerint a tolvajok 30-40 forintot kapnak. Nem mintha sajnálnánk őket — valószínűsíthető nézőpontjuk szerint: az egy üveg sör ára! —, de rendesen átpasz- szírozzá'k ezeket a szervezet­ten dolgozó bandákat a pa­lánkon . . . Mit tehet a PÉTAV? Meg­erősítette a rendészeti fel­ügyeletet. Elgondolkodott egy ajánlaton: vagyonőrzésre specializálódott kft. ajánlotta fel: havi 60 000 forintért vál­lalja a vezeték őrzését, mégpedig este 9-től reggel 5-ig. Csakhogy - véli az igazgató - ennyit neki is megérne. A baj: a tolvajok természetesen gépkocsival dolgoznak, használják a cső­vezeték mögötti szervizutat, amit lezárni - mert a Hő­erőműnek is szüksége van rá - ritkán lehet, s ha azt látják, hogy az ellenőrző autó elhajtott, elkezdenek dolgozni a sötétben. Mire is­mét arra jár a felügyelő, mór a sört isszák egy kocs­mában. Azon is törték a fejüket a PÉTÁV-nál, hogy mind az öt­ven kilométerről lefejtik az alumíniumlemezt, s PVC-vel pótolják. De ez is drága, ráadásul - tömören ronda. Azt megtenni pedig, hogy a fémburkolatot leszedhetetlenül erősítsék a csövekre, nem le­het: a szigetelést néha cse­rélni, a csövet pedig javí­tani kell. Tatabányán különös meg­oldást eszeltek ki: szöges­dróttal szépen körbefonták a hötávvezetéket. Az eredmény: egy szerszámmal - jó vágó- ollóval — többet visznek ma­gukkal a tolvajok . . . Mészáros Attila Uralkodó szélirány Évi csapadék, hőmérsék­let, uralkodó szélirány ... Még erre is kiváncsi volt az a francia üzletember, aki pár órával előttem tárgyalt Pécsvárad polgármesterével, Kakas Sándorral. Sajnos, öt már nem tudtam elcsípni, hogy megkérdezzem, miért éppen e baranyai községet ' szemelte 'ki, de ami késik, nem múlik. Mindenesetre megtudtam, hogy magán­panziók szervezője, vállal­kozó, több „üdülőváros” tu­lajdonosa Európában, s négy-öt magyar településen érdeklődött már. S ha dönt, s Pécsváradra voksol, lesz még idő terveiről kifaggatni.- Talán a vidék szépsége fogta meg - töoreng Kakas Sándor. — A várkörnyék, a jó borok a közeli szőlőhegyben, Pécs közelsége, miegymás . . . De várjuk ki a végét, és ne álmodozzunk. Magam is egyetértek ez utóbbival: engem is inkább ennek a 4100 lelkes nagyköz­ségnek a jelene érdekel, s az, vaion hogyan gondolkozik a gazda — az önkormányzat—, mire futja szűkös lehetősé­geikből ? Az 1952-es születésű, Fiatal polgármester, aki egy ciklus­ban Pécsvárad tanácselnöke is volt, nem most ismerkedik a községgel, a lehetőségekkel. Korábban több, szerencsés „vállalkozást” is megejtettek, úgyhogy a község némi előny­nyel startol az idén. A vár megszépült, az örökös nyári vízhiány talár, a múlté, hiszen a Duna vize megérkezett, s itt van már a vezetékes gáz is, mely az idén talán már minden olyan házhoz elér, ahol akarják, s bírják saját erőből 35 ezer forintért beköt­ni. Jó a közlekedés, az utak, s akad építési lehetőség is: az újtelepen kialakított telkek néhány évig még fogadják a fészekrakókat. Megjegyzem:- Pécsvárad mindig is centrumközség volt, ha akar­ták, ha nem.- Ezt a szerepet ma is őrizzük. Bár társközségeink nincsenek, hiszen mind a ko­rábbi hatban polgármestere­ket választottak, s próbálják a maguk útját járni, azért a körjegyzőség Pécsváradon ma­radt . . .- Mit Jelent ez?- Semmi esetre sem azt, hogy Martonfa, Nagypall, Lo- vászhetény, Erdősmecske, Zen- gővárkony és Apátvarasd ma­gára maradna. Nekünk mind ellátásban, mind a munkaerő­fronton segíteni kell őket, számolni velük. Csak néhány területet mondanék: oktatás, egészségügy, kultúra . . . Soha sem elég, de 1991-re i 40 millió forinttal gazdálkod­hatnak. Ebből kell az intézmé­nyi fenntartásra költeni, s eb­ből jut a hat korábbi társ­községnek is - utóbbiaknak kétszer-háromszor annyi, mint korábban.- S Pécsvárad mennyivel gazdálkodhat szabadon? — Egyelőre úgy néz ki, hogy 12-14 millió forinttal. Ebből indítjuk az egészségügyi centrum építését, próbáljuk a szennyvíztelep bővítését meg­oldani, kiszakítani belőle tele­fonra, útra. Az egészségügyi centrum terve kész, kivitelező akad, s két év alatt tető óla kell hoz­ni. A szennyvíztelep már ke­ményebb dió: a hetvenes években épült a régi, de ka­pacitása úgy is kimerült, hogy mindössze a község lakóhá- zainak-intézményeinek 55 szá­zaléka van rákötve. Hamarjá­ban megpályázták az orszá­gos céltámogatást, s bíznak abban, hogy élve a lehető­séggel, két esztendő múltán ez a gond is a múlté.- A telelőn? .. . — Kardinális kérdés. Nem­csak akkor, ho a francia vál­lalkozóra gondolok, bár az se mindegy. Szeretnénk az ere­deti ütemterv helyett - ami 1994-et célozza meg - elő­rébb hozni a digitális központ indítását. Beszélgetve az ön- kormányzat képviselőivel, arra jutottunk, hogy összefogunk a pécsváradi üzemekkel, vállal­kozókkal - polgárokkal, ha lehet -, s valamiféle pénz­magot gyűjtünk. Azt gondolom, nem érde­mes magyarázni, hogy miért fontos a telefon. Kakas Sán­dor szerint a jövő csak a ma­gánszféra előretörésével, a vál­lalkozói szemüveggel közelít­hető. Az önkormányzat egy­értelműen vállalkozásbarát, támogat minden ötletet és el­képzelést. Nem nagyüzemben álmodoznak. Butaság arra gondolni — mondta a polgár- mester —, hogy gondol egyet valamelyik nyugati vagy hazai patinás cég, rábök a térkép­re és azt mondja: Pécsvára­don fogunk beruházni.- Lapozgattam egy régi ba­ranyai helységnévtárat - köz­li Kakas Sándor -, s abban feketén-fehéren ott áll, hány kisüzeme, mesterembere, vál­lalkozója volt a múltban a' községünknek. S ha akkor megéltek belőle, ma is meqél- nek. Mór van több vendég­lőnk, akad maqánpanzió, s maqánkereskedés. Magam is vállalkozó vagyok, s tudom megannyi perspektíva van. Csak mozdulna a privati­záció. A polgármesterről azért any- nyit el kell mondani, hogy a Tolna megyei Döbröközön szü­letett, s édesapja magángaz­da volt még 1958-ban is. Lo­vakkal is foglalkozott, s saját tenyésztésű kancája első díjas volt az országos mezőgazda­sági kiállításon. A szülőfalut a téeszesités miatt hagyták el, s költöztek Pécsre. Mindezt azért szükséges tudni Kakas Sándorról, mert édesapjával lovardát építettek, egy gyönyö­rű területet vettek meg a köz­ség határában, ahol teniszpá­lya is lesz. Egy régi álom lassan valóra válik.- Ha megkérdezné - fordul felém -, hogy ragaszkodom-e a polgármesteri székhez, nem­mel válaszolnék. Ki tudjo, meddig csinálhatom? De egy dolgot tanultam apámtól, a munkabírást ... És hozzá a tisztességet. Mondja, hogy nagyszerű csapat jött össze. A képviselő- testület minden tagja a köz­ségben gondolkodó, tenni- akaró ember. Ismerik a múl­tat és vannak elképzeléseik a jövőt illetően. Számba vették lehetőségeiket. Nem kívülről várták a megváltó forintokat, tudják, nem más fog helyettük csodát tenni. Legnagyobb erő ima mögöttük a helyi, 240 fős kisipari testület.- Nézze, naponta közel 700 ember ingázik Pécsre, s mi a környező kisközségekből fo­gadjuk a munkaerőt. Számolni kell avval, hoqy a pécsi leépí­tések, elbocsátások az ingá­zókat érintik elsőként... S ha azok hazajönnek, nyilván itt szeretnének dolgozni, s kiszo­rítják a kisközségekből bejá­rókat. Mi következik ebből? A magánvállalkozások helyi ösz­tönzésével kell újabb és újabb munkahelyeket teremteni. Hangosan gondolkodik: Pécsváradon mire futja? Itt a gesztenyés, magánkézben, ma­gánfeldolgozót lehetne tető aló hozni. Egy gyümölcsfeldol­gozó más terméket is fogadna ugye? Helyi saitüzem? Helyi borpalackozó? Egy időben az utak találkozásánál született Pécsvárad malomipari központ volt. A jóféle karsztvizet miért ne lehetne palackozni? Az er­dő a fafeldolgozás felé mu­tat. . . Akinek föld kell, kap­jon . . . Akinek pénze van, tár­sul ion. Van iel az idegenfor­galom fejleszthetőségére is. Mondom:- Ha a himesházi hévizes lürdő- és szabadidőközpont megvalósulna, abból önök is profitálhatnának. Harkány-Sik- lós mellett lenne egy Himes- háza-Pécsvárad kapocs.- Erre gondoltunk. S, látja, nem kell elkeseredni, sopán­kodni. Föl kell vállalni a kény­szer adta kihívásokat, elébuk menve. Mindig is meg lehetett élni ezen a vidéken, miért lenne most másként? Kozma Ferenc Pécsvárad egyik idegenforgalmi vonzereje a megszépült vár Fotó: Proksza László Profilban Segít a rendőrség Dr. Somody László, az MDF pécsi szervezetének elnöke és az Európa Ház, Pécs Egyesület elnöke. 1939-ben született Dunake­szin, egy MÁV-lakótelepen. Az újpesti Könyves Kálmán Gim­náziumban érettségizett. Kiváló tanárainak, az iskola nyílt lég­körének köszönhetően széle­sebb látókörre tett szert, a történelem és földrajz vonzot­ta, de egyedül az orvosi pá­lyát tudta elképzelni és úgy érzi, sikerült orvossá válnia. 1957-ben került a Pécsi Or­vostudományi Egyetemre, azóta él Pécsett. Az I. Sebészeti Klinikán kezdte a munkát, általános sebészetből szakvizs­gázott, de hobbija az anaes- thesiológia és az intenzív the- rápia volt, így a néhai dr. Török Endre docenssel és a jelenle­gi professzorral. Tekeres Mik­lóssal 1970-ben létrehozták az önálló ahaesthesiológiai és intenzív therápiás osztályt, eb­ből is szakvizsgát tett. Előbb az Idegsebészeti Klinikán, majd a Fül-Orr-Gége Klinikán ugyanebben a munkakörben dolgozik adjunktusként. Közben 1971-ben Nigériá­ban a biafrai polgárháború után egy évet, 1975-től Tuné­ziában három évet (családos­tól) és 1980-ban Kambodzsá­ban a Pol Pót rendszer bu­kása után két hónapot töltött hivatalos minőségben, nemzet­közi teamekben, utóbbit a svájci Vöröskereszt alkalmazá­sában. Három felnőtt gyermeke van: egy jogász-politológus, il­letve egy szemorvos-gyakornok fia és francia-angol szakos bölcsészhallgató lánya. Pártnak tagja soha nem volt, de családon belül és környezetében mindig politi­záltak, nyitott szemmel éltek. Az utóbbi évek változásai az MDF-be vezették, ahol néhány hete a városi szervezet elnö­kének választották meg. Úgy véli, hogy az utóbbi idők egyre erősödő nemzetkö­zi kapcsolataiban és főleg az egyes emberekkel való kap­csolatokban személy szerint nekünk is ki kell vennünk a részünket, ezért csatlakozott örömmel az Európa Ház moz­galomhoz. Wolf Gyula püspöki titkár. A 29 éves fiatalember a Tolna megyei Tolnán született. Az általános iskola elvégzése után a szekszárdi Csapó Dá­niel Mezőgazdasági Szakkö­zépiskola gépész szakán érett­ségizett. Ezt követően jelent­kezett teológusnak a pécsi egyházmegyénél. Innen az ak­kori megyéspüspök, Cserháti József küldte Győrbe, a Teoló­giai Főiskolára, ahová másfél évi katonáskodás után, 1983- ban vonult be. öt évvel ké­sőbb, 1988-ban Cserháti püspök szentelte pappá. Hiva­tásának első állomáshelye Má- riagyűd volt, ahol 13 hónapig szolgált kópiánként. A harká­nyi rövid lelkészi megbízatá­sa után Szekszárdon lett se- gédlélkész, Mayer Mihály me­gyéspüspök ebből a szolgá­latból szólította el titkárának. A sokoldalú, mozgékony fia­talember a titkári, szervezői, képviselői teendők ellenére ma is elsősorban pap maradt. Bár a lelkipásztort munkára kevés ideje jut, a Minden­szentek templomában rendsze­resen misézik a karmelita nő­véreknek, szívesen helyettesit beteg papokat, és egy gimna­zista hittancsoportot is vezet. Angolul és németül tanul. So­kat olvas, kedvenc témája a filozófia, társadalmi jelensé­gek, problémák megfigyelése, értékelése. Dr. Kerner Ödön, a Fellbach Rt. elnök-igazgotója. 1946-ban Véménden szüle­tett, inasként itt kerülj először kapcsolatba a kereskedelem­mel is. Végig dolgozva, esti, illetve levelező tanulmányok során végezte el Pécsett a Közgazdasági Technikumot, majd szerzett diplomát a JPTE Közgazdaságtudományi Karán. Hasonló módon nyert szak- közgazdász! oklevelet, 1990- ben diplomamunkájából dok­torált. Felszabadulása után a Pé­csi ÁFÉSZ-hez szerződött bolt­vezetőnek, később a Konzum Áruházban dolgozott egyre magasabb beosztásokban. 1989-ben innen ment át az alakuló Fellbach Részvénytár­sasághoz, ahol még ebben az évben három évre megválasz­tották a társaság elnök-igaz­gatójának. Azóta munkálkodik a nagy vállalkozás, a pécsi autós bevásárlóközpont létre­hozásán. Nős, két lánya van. Egész embert igénylő munkája mel­lett kevés szabad idejében lel­kes sportbarát, amatőr teni­szező. Gáldonyi Magdolna- Kaszás Endre Valamennyiünk előtt ismert a szo­morú tény, miszerint hazánkban, s így szükebb régiónkban is a bűnö­zés nagyméretű növekedése tapasz­talható már hosszabb ideje. A meg­szaporodott bűncselekményekkel szemben a rendőrség — elégtelen létszáma és felszereltsége következ­tében — csak rendkívüli erőfeszí­tések révén tudja biztosítani a fel­derítés viszonylagos eredményessé­gét. Mind elterjedtebb az a nézet, hogy a bűnüldöző szervek csak a lakossági kapcsolatok erősítése, a bűnmegelőzés társadalmasitása út­ján lesznek a jövőben képesek a bűnözés növekedésének megállapítá­sára, visszaszorítására. Ezért is fo­gadtuk örömmel, hogy az elmúlt hónapokban megyénk több helysé­gében lakossági kezdeményezésre bűnmegelőzési célzattal kisebb-na- gyobb létszámú csoportok alakul­tak, amelyek rendszeres járőrözés­sel, a védendő objektumok őrzésé­nek megszervezésével próbálnak la­kóhelyük bűnügyi helyzetén javítani. A Baranya Megyei Rendőr-főka­pitányság megelőzési alosztálya, felismerve ezen állampolgári kez­deményezések jelentőségét, ez úton is fel kívánja ajánlani segítségét, támogatását a közös cél érdeké­ben. Felhívjuk minden már meg­alakult, illetve szervezés alatt álló bűnmegelőzési társadalmi egyesület vagy csoport figyelmét arra, hogy ha tevékenységük során bármiféle jogi vagy szakmai segítségre lenne szükségük, forduljanak bizalommal alosztályunkhoz, illetve a területi­leg illetékes rendőrkapitányság megelőzési előadójához. Ezt meg­tehetik közvetlenül, vagy bármelyik rendőri szerven, körzeti megbízot­ton keresztül is. A rendőrkapitány­ságokon az alább felsorolt mun­katársaink várják jelentkezésüket: Pécsi Rendőrkapitányság: Bogárdi János rendőr százados. Telefon: 11-666. Komlói Rendőrkapitányság: Wölfinger László rendőr főhad- nagy. Telefon: 81-013. Mohácsi Rendőrkapitányság: Süllős István rendőr alhadnagy. Telefon: 28-00. Szarka László -rendőr főhadnagy. Telefon: 28-00. Siklósi Rendőrkapi­tányság: Szalai Oezső rendőr al­hadnagy. Telefon: 21-311 Szigetvári Rendőrkapitányság: Káró László rendőr százados. Telefon: 12-311. Keressenek fel minket, hogy se­gíthessünk! A bűnmegelőzésben egymásért vagyunk! Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, megelőzési alosztály, 7622 Pécs, Kilián Gy. u. 1. Telefon: 11-666

Next

/
Thumbnails
Contents