Új Dunántúli Napló, 1991. február (2. évfolyam, 31-58. szám)

1991-02-23 / 53. szám

1991. február 23., szombat űj Dunántúlt napló 5 SflireSe, információk, rreitiénvek Március 22-én avatják a pécsi német főkonzulátust Dr. Rolf-Rüdiger Zirpel Pécsett ^ Az első és a legfontosabb információ, amit dr. Rof (-Rü­diger Zirpel, a magyarországi német nagykövet a közelmúlt­ban kinevezett állandó he­lyettesének pécsi ^látogatása során megtudtunk, hogy a pé­csi német főkonzulátus ünne­pélyes átadása március 22-én lesz. Az avatáson részt vesz majd Se.iler-Albring asszony, külügyi államminiszter. Dr. Rolf-Rüdiger Zirpfel eddig Bonnban, a külügyminisztéri­umban dolgozott, Európa-poli­tikával, az Európai Gazdasági Közösség kérdéseivel foglal­kozott. — Nagyon örülök, hogy el­jöhettem Magyarországra, és annak is örülök, hogy első vi­déki utam Baranyába, illetve Pécsre vezetett — kezdte la­punknak adott nyilatkozatát Nem lesz szegénységi bizonyítvány Bár Budapesten az ingyen­konyhák kapacitása és a ren­geteg rászoruló kapcsán az egyik önkormányzati képviselő a szegénységi bizonyítvány új­bóli bevezetését javasolta, a Városházáról származó értesü­léseink szerint Pécsett nem gondolkodnak ilyesmin az ille­tékesek. Mint megtudtuk, Pécs­hez hasonlóan a többi bara­nyai városban sem tervezik a szegénységi bizonyítvány be­vezetését. Kákicsi Kiss Gézára emlékeztek Patacson Születésének 100. évforduló­ja alkalmából pénteken este a DOZSO rendezésében a pa- tacsi művelődési házban dr. Tóth István tanár tartott elő­adást a kiváló néprajztudós, kákicsi Kiss Géza életéről, küzdelmeiről, tudományospnun- kásságáról. A zsúfolásig meg­telt művelődési ház lelkes kö­zönsége között megjelent és felszólalt a néprajztudós leá­nya. Achs Károlyné Kiss Gi­zella tanárnő és hét Kákics­ról Pécsre költözött lakos is. Kávészünet Antal Imre egészen belefá­radt a „Kávészünetbe", főleg éjjelente forgottak... Hogy ki­nek az ötlete volt? Egy mene­dzseriroda kérte föl a kávé- reklámra, s ö örömmel vállal­ta. Aztán kissé lelohadt a kedve.- Miért?- Miért, miért.,.? Hol szü­letnek ma új viccek? Egy kis­sé meguntuk magunk, belefá­sultunk az átmenet politikai küzdelmeibe. A humornak nem Igazi termőtalaján állunk most. Brezsnyev találkozik Kádárral... Kit érdekel ez ma? S ugye az se vicces, ha mondjuk Kó­nya azt mondja Torgyónnak. . .- Hogyan válogattak?- Ezer kikötéssel. A vicc har­minc másodpercig tartson, ne sértsen senkit — főleg az etni­kumokat ne -, ne építsünk festi hibára, dadogásra, s a disznó, dolgok határát se sú­rolja a poén . . . Úgy tervez­tük, hogy hatvan ..Kávészünet'’ lesz, de nem jött össze annyi. Nem is tudom, hogy hányat vettünk fel.- lói sikerültek ön szerint?- Tudom is én . . . Nem lát­tam. Olykor dolgozom, amikor •az adásba megy. Azt sem fü­rdőm, mennyi ment le, s azt lsem, meddig tart még. Csak rérzem, rövidesen vége . . . K. F. a nagykövet állandó helyette­se. — Korábbi minisztériumoi, a nyugat-európai integráció­val loglalkozó beosztásával tud-e segíteni Magyarország­nak? — Meggyőződésem, hogy Európa nem korlátozódhat Nyugatra, Európának egysé­gesnek kell lennie sok taggal. Nagyon szívesen segitek, hogy Magyarország Európa irányá­ba haladjon. Az önök orszá­ga helyes úton jár, de lesz még néhány nehéz év. Az Európai Közösség érdeke, hogy Magyarországot elvezes­sék a piacgazdasághoz, a nyugat-európai demokráciák­hoz. Végeredményként biztos siker vár önökre. — Nemrégiben fogadta el a városi közgyűlés, hogy Pécsett egy 12 osztályos német isko­lakomplexumot olokitanak ki, milyen támogatást ad ehhez Németország?- Az iskola építése a ma­gyar állam feladata, de ven­dégtanárod, taneszközök fi­nanszírozásában tudunk segí­teni. Erre igen nagy szükség van, mint ezt a Nagy Lajos Gimnáziumban is láttuk, ahol részt vettünk egy németórán. A diákok még NiDK-s tan­könyvekből tanulnak. Mindent elkövetünk, hogy minél előbb megkapják az osztályok na­gyobb tételekben a német nyelvű könyveket. A Nagy Lajos Gimnázium mellett, többek között a két­napos látogatása során a né­met nagykövet állandó he­lyettese ellátogatott a szajki termelőszövetkezetbe, találko­zott Mayer Mihály püspökkel és Krippt Zoltán polgármes­terrel, valamint a Baranya megyei németek képviselőivel. A Baranyával való ismerke­dés egyik csúcspontja, mint mondta a diplomata, a Le- nau-ház és munkájának a megtekintése volt. Szíjártó J. Húsz diák - akiknek szülei csatlakoztak a CAL alapítványhoz, illetve, akiket az alapítványt támogató valamelyik cég megnevezett - vette át tegnap délután Pécsett, az Eszék ét­teremben az IBM kompatibilis AT típusú számítógépet. A CAL alapítvány decemberi létrejöt­te óta az országban eddig mintegy félezer tanuló jutott kedvezményesen számítógéphez. A képen Bíró Judit, a pécsi Nevelési Központ 2. sz. Általános Iskola ötödikes tanulója az otthoni C 64-es után az AT-vel ismerkedik. Fotó: Szundi György Német nyelvé idegenfonalmi szakemberképzés Pécsett Új szak a Zrínyi Miklós Szakközépiskolában Dél-Magyarországon első­ként Pécsett kezdődik meg a két tannyelvű nappali tagoza­tos idegenforgalmi szakember­képzés szeptembertől, a Zri- ,nyi Miklós Kereskedelmi Szak- középiskolában. A diákok az első évben heti húsz órában tanulják a nyelvet. Második­tól már németül és magyarul folyik az oktatás. Az idegenforgalom ma is a gazdaság egyik legsikere­sebb ágazata. A turizmus fej­lődésével azonban nem tart lépést a vendéglátásban dol­gozók szakmai felkészültsége, kultuiáltsóga, nyelvtudása. A Zrínyi Miklós Szakközépiskola ezért három évvel ezelőtt megkezdte — ugyan levelező tagozaton — az idegenforgal­mi ügyintézők képzését. Prob­lémát okozott, hogy a jelent­kezők nem rendelkeztek alap­fokú nyelvvizsgával. Szeptem­bertől, az eddig szerzett ta­pasztalatok felhasználásával, nappali tagozaton is megszer­vezték az idegenforgalmi szakközépiskoloi osztályt. Az új képzési formában a nulla­dik évben a diákok heti húsz órában németül tanulnak. Má­sodiktól az oktatás két nyel­ven folyik, a szaktárgyakat németül, az egyéb tantárgya­kat magyarul tanulják. Az öt év alatt a tanulók megismer­kednek az utazási és idegen- forgalmi irodáknál folyó mun­kával, ételkészítési-felszolgálá­si, szállodai és idegenvezetési gyakorlaton vesznek részt. Megtanulnak bánni a telex­szel, a telefaxszal, a pénztár­géppel. Az érettségivel és a szakvizsgával együtt középfo­kú vagy felsőfokú nyelvvizsgát, idegenvezetői képesitést is szereznek, amellyel az idegen- forgalom hét területén helyez­kedhetnek el: szállodai por­tások, üzletvezetők, szobafő­nökök, valamint az utazási és idegenforgalmi irodákban üqyintézök vagy idegen nyel­vű levelezők is lehetnek. Az idén először meghirde­tett szakra ötszörös a túlje­lentkezés. Sz. K. Pályázat bűncselekmények megelőzésére Napjainkra hazánkban a bűnözés eddig soha nem lá­tott méreteket öltött, és az előrejelzések szerint az elkö­vetkező években ez a kedve­zőtlen tendencia még tovább fog erősödni. A kriminalitás­sal foglalkozó szakemberek fo­lyamatosan keresik azokat az eszközöket és módszereket, amelyekkel a bűnözés növeke­dése mérsékelhető, megállít­ható lenne. Ilyen lehetősége­ket látunk az állampolgárok, vagyonkezelők bűnmegelőzés­be való aktív bevonásával, a rendőrség és a lakosság kap­csolatának javításában, a bűn- megelőzési publicisztika élén­kítésében. Ezek szellemében hirdetünk nyílt pályáza­tot. A pályázat résztvevője lehet bárki, aki úgy érzi, hogy a személy- és vagyonbiztonság­gal, ifjúságvédelemmel és egyéb bűnmegelőzéssel kap­csolatos gondolatai, tapaszta­latai, javaslatai közreadásá­val elősegítheti ezek megvaló­sulását. Pályázni maximum 5 gépelt oldalnyi, műfajilag sza­badon választott írásművei le­het. Az írásokat kérjük 1991. április 30-ig eljuttatni a Ba­ranya Megyei Rendőr-főkapi­tányság megelőzési alosztálya (7622 Pécs, Kilián Gy. u. 1). A pályázatokat újságírókból és bűnmegelőzési szakembe­rekből álló zsűri fogja elbírál­ni május 31-ig. A pályázót díjai: I. helyezett 15 000 forint: II. helyezett 10 000 forint; III. helyezett 5000 forint. A legszínvonala­sabb Írásokat a sajtóban is közzétesszük. A pályázat ered­ményéről június 10-ig a Ma­gyar Rendőr hasábjain adunk tájékoztatást. Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Egyesület, Pécs, Baranya Megyei Rendőr- főkopitányság megelőzési alosztály Holnap az Új VDN-bon Nem lesz luxus­kupi a volt pártvendégház Villa Babylon - Relax Center - A jómódú külföldieket akarják a Mecsekre csábítani Szurkolunk Böhm bácsinak Jószomszédi viszonyban a Szomszédokkal - a századik adás ürügyén Színes fénykép az új személyiben? Most nem cserélik ki mindenkinek . . . A hosszú kések délutánja a szűri italboltban Varga nem kapott sört, dühében a kocsmárosra támadt Négy futballista vette a kalapját Komlón ... azért elindulnak a bajnokságban Operasztárok partnere a Csontváry-matinén Tartalmas időtöltést, szép és bensőséges hangulatú zenei élményeket Ígér a vasárnap délelőtt azok számára, akik meghallgatják a 10.30 órakor kezdődő Csontváry-matiné műsorát. A múzeum által a múlt év szeptemberében újra­élesztett sorozat olyan elgon­dolás alapján szerveződik hó­napról hónapra: mely szerint a pécsi szólisták, kamara- együttesek. kórusok számára nyílik lehetőség a megmutat­kozásra, baráti hangulatú muzsikálásra. A művészek a szivükhöz közelálló, számukra legkedvesebb produkciókkal, művészbarátokkal állhatnak a közönség elé. s Így a rend­hagyó — az elidegenítő szín­padot nélkülöző — terem és a házigazda személye, a nap­jainkra már-már a feledés homályába vesző házi muzsi­kák szellemét idézheti. A holnapi programiban Kircsi László oboaművész lesz a házigazda, aki szükségét érzi. hogy néhány mondatban bemutassa a hangverseny szólistáit. Elsőként H. Nagy Márta , drámai szoprán-éne­kesnőt, aki eleddig még nem szerepelt a pécsi közönség előtt. 1970-ben végzett a Ze­neakadémián, majd egy évig az Országos Filharmónia szó­listája volt. Ezután az NSZK- 'ba szerződött, ahol közel húsz éven keresztül dolgozott ope­raénekesként, számos előadás­ban együttmuzsikáliva világ­hírű énekes sztárokkal, kar­mesterekkel. Az utóbbi né­hány évben a stuttgarti opera tagja volt, és Fellbachban tanított az éneklés művésze­tére. Tavaly nyáron költözött haza, s jelenleg a JPTE Ta­nárképző Kara ének tanszé­kének tanára. Kedves szere­pei közé tartoznak Puccini nőalakjai, de érdeklődésének sokszínűségét bizonyítja mos­tani műsora, melyben Bach, Wagner és Bartók művei szó­lalnak majd meg. A délelőtt másik szólistája Zsigmond Zoltán zongoramű­vész, akit a pécsi Művészetek Házában már hallhattunk. 1984-ben végzett a Zeneaka­démián, Zempléni Kornél osz­tályában. A szegedi Konzer­vatórium és a pécsi Tanár­képző Kar ének tanszékének tanára, emellett korrepetitor a szegedi operában. Szívesen lép fel önálló esten, kamara- hangversenyeken, s kisér szó­listákat is. A holnapi koncer­ten Kovács Katalin (fuvola) működik közre. Rózsa L. Nagy lapra ébredünk

Next

/
Thumbnails
Contents