Új Dunántúli Napló, 1990. szeptember (1. évfolyam, 149-178. szám)

1990-09-22 / 170. szám

1990. szeptember 22., szombat uj Dunántúli napló 5 Leköszönő tanácsülés Komién Komlói Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Ünnepi hangulatban zajlott le tegnap Komlón, az utolsó vb-ta- nácsülés. iA Himnusz eléneklése és a beszámolók után az ülés legtöbb izgalmat kiváltó pontja következett: megszavaz­zák-e a „Komlói Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány” létrehozását? Holnap az Új VDN-bon GYŰLNEK A MILLIÓK A LEUKÉMIÁS KISGYEREK MEGSEGÍTÉSÉRE ♦ TOLVAJOK, BOROK, EGYEBEK Rádió mellett... Rab Ferenc rovata ♦ GÁZPISZTOLYOK ÉS WINCHESTEREK AZ AUTÓBAN Az Isten sem ismeri ki már magát a magyar vámjogszabályokban A csütörtök éjszakai termés: többek közt öt kiló ezüst és köze egy tucat rádiós-magnó. ♦ MANCHESTERBEN JÁRTAK A PÉCSIEK Visszhang: nézetek és vélemények a kupamérkőzésről A helyhatósági választások közleményei Alapítvány, Szendrő-díj Új művészeti díjak a pécsi színházban Az új évadban a művészek támogatására, a kiemelkedő teljesítmények 'jutalmazására két új díjat tervez a Pécsi Nemzeti Színház vezetősége. Az újjáalakult művészeti ta­nács javaslata alapján a ko­rábban különféle támogatók nívódíjait integrálják a „Pécsi Nemzeti Színházért" alapít­ványba. Az alapítvány létre­hozói: a iKonzum Rt., az Ag- roker Vállalat, a Baromfifel­dolgozó Vállalat, a Tejipari Vállalat, a Centrum Áruház, a Pécsi Állami Gazdaság, a Pécsi Dohánygyár, a Szentlő- rinci Állami Gazdaság és a Pécsi Nemzeti Színház. Az ál­taluk befizetett tőke évi 'ka­mata kerül kiosztásra évente egy alkalommal az erre a cél­ra létrehozandó kuratórium határozata alapján. A kuratórium elnöke a szín­ház igazgatója, tagjai pedig a színház titkárán és az ügy­vezető igazgatón kívül az ala­pító szervek képviselőiből 'ke­rülnek ki. A díj átadására első al­kalommal az 1991-1992-es évadnyitó társulati ülésen ke­rül sor. Az alapítványhoz má­sok is csatlakozhatnak, akik az alapító okiratban szerep­lő kitételekkel egyetértenek. Tervben van egy másik díj létrehozása is, melyet Szendrő Józsefről neveznek el. Ezt a színház régi tagjainak, a 20- 30 évvel ezelőtt itt játszott művészeknek anyagi segítsé­gével szeretnék megvalósítani. A Szendrő-díjat titkos sza­vazással ítélnék oda a legki­emelkedőbb művészi teljesít­ményért. Az első boldog tulaj­donosnak a nagyszínház meg­nyitásakor adná át a díjat a társulat egy régi tagja. Z. M. Jövő szerdán Zenekar Hamburgból Magyarországi körútja során szerdán Pécsre érkezik egy 25 tagú hamburgi zenekar. Az együttes mozgó zenekar, big- band-, pop- és szimfonikus ze­nekar egyszerre. A járókelők között elvegyülve játszanak es­te 5 órától a Széchenyi téren. Másnap ugyancsak este 5 óra­kor Pécsváradon, a Főtéren mu­tatják be produkciójukat, amely katonazene, bigband- dzsessz, európai klasszikus ze­ne, népzene, rock, pop, slaps­tick és filmzene elemeiből épít­kezik. Mágocs és Siklós veszélyes pincéi Mágocs és Siklós pályázott a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztériumban az­zal a céllal, hogy pincegond- ijait állami támogatás segítsé­gével megszüntethesse. Mind­két település pályázatát elfo­gadta a minisztérium, amely 'javasolta a Pénzügyminisztéri­umnak, hogy a jövő évtől nyújtson pénzügyi segítséget az úgynevezett „pinceveszé­lyeztetett" településeknek. Röviden az előzményekről: a Minisztertanács a sikondai út­törőtábort egy esetlegesen lét­rejövő megyei alapítványnak adományozza, ha az meg tud felelni a kikötéseknek. Komló - érthető módon - ragasz­kodik a sikondai táborhoz, és mindent elkövet, hogy vissza­szerezze azt. így született meg az ötlet: hozzanak létre egy alapítványt, hogy ne a megye, hanem továbbra is a város gyámkodjon a tábor fölött, vállalva ennek előnyeit és hát­rányait. Előnyök? A város ifjúsága kényelmesen és olcsón üdül­hetett itt, így a szerényebb keresetű szülők gyermekeit is tárt kapuk fogadták. Az in­tézmény alapvető funkciója A Magyarországon tervezett Michelin szervizhálózat első láncszemeként a pécsi Edison utca 5. szám alatt mától javí­tóműhely működik. Az üzem magánvállalkozásból jött lét­re, 5 milliós beruházási költ­ségből, melynek kétharmad ré­szét Csernik István vállalkozó munkahelyteremtő-újrakezdési és vállalkozási kölcsönből fe­dezte. A francia cég kétmilliós árukészlettel járult a költsé­gekhez, valamint saját költ­ségén kiképezi az alkalmazot­takat a speciális gépek keze­lésére és a nagy értékű jármű­veken végzendő gumicserékre. A tapasztalatok helyi haszno­A magyar társadalmi válto­zások nemcsak az elmúlt több mint negyven év történetének újraértékelését tették lehetővé, hanem a II. világháború utáni nemzetközi összefüggéseket is eddig nem használt szempon­tok szerint elemezteti. A törté­nelemtanítást tehát új alapok­ról kell indítani, melyhez egye­lőre még nem készülték el az új tankönyvék. Az Ikva Kiadó indított egy sorozatot „Korszerű történelem érettségizőknek, felvételizők­nek” címmel, s a Baranya Me­gyei Pedagógiai Intézet kiadá­sában tavaly megjelent dr. Frank Gábor pécsi tanár segéd­anyaga a történelemtanításhoz. A pedagógiai intézetnél most újabb kötet jelent meg „Se­gédanyagok a legújabbkori egyetemes történet tanításá­hoz" címmel, mely dr. Fischer Ferenc (JPTE Tanáriképző Kar, törté nelemtudamányi intézet), dr. Frank Gábor (Leőwey Klá­ra Gimnázium) és dr. Dárdai Agnes (Janus Pannonius Gim­továbbra is ez maradna, s kiegészülne még egyéb lehe­tőségekkel is: turizmus, nem­zeti és nemzetközi találkozók, országos rendezvények színtere lehet a tábor. Essék szó a gondokról is. Az épületek eléggé leromlott állapotban vannak. Rendbe kell őket hozni, beszerelni a központi fűtést, vizesblokkokat telepíteni, személyzetről gon­doskodni stb. A vita abból ke­rekedett, van-e erre pénz? Fi­gyelembe kell venni, hogy ez elenyésző összeg lenne ahhoz képest, mintha újat akarnának építeni. Persze, ne a havi fizetésünkben gondolkodjunk... Végül megszületett a tanács­ülés utolsó döntése: megsza­vazták az alapítvány létreho­sitásáról és az üzem munká­jának minőségéről a franciák majd a helyszínen végeznek ellenőrzéseket. A vállalkozás­hoz tartozó gépparkot egy nyugatnémet cégtől szerezték be, melyek között abroncs- cserére és centírozásra alkal­mas gépek is vannak. A hat alkalmazottat foglalkoztató kis üzemben minden méretű gu­miabroncs kapható lesz, kü­lönleges igényekre - melye­ket egy nyugatnémet partner közvetítésével elégítenek ki - megrendeléseket is felvesznek. A szervizben felújított gumi­abroncsok is kaphatók lesznek jutányos áron, közületeket és viszonteladókat is kiszolgálnak. názium és- Szakközépiskola) munkája. A kötet nem tesz különbséget általános és középiskolai taná­rok között. Egy lehetőséget nyújt, amiből választhatnak az oktatók, kiegészíthetik az egyes részeket, sőt vitatkozhat­nak is vele, hiszen az elemzett időszakok egy része még ko­rántsem zárult le, napjaink ala­kítják. Az elbai kézfogástól egészen a berlini fal leomlá­sáig és az új utakon való el­indulásig követik az eseménye­ket a tanulmányok, a főként német, angol, spanyol monográ­fiák — egy részüket ők fordítot­ták le először magyarra —, és a térképek. A tériképek nem a megszökött, Európa-központú ábrázolások, hanem az egész földgolyót egyben láttató meg­jelenítések. A bevezető tanul­mányok egy-egy történeti sza­kasz főbb összefüggéseiről szól­nak, s a nemzetközi kapcsola­tok történetének nyugat-keleti és észak—déli koordinátarend­szerét képmontázsokon is áb­rázolták. zását, és erre a célra a 2,5 millió forintot. Az alapítvány létrejötte alapvető feltétele an­nak a harcnak, ami ezután vár —, immár az önkormány­zatra -, a Baranya Megyei Alapítvány bírálja el, odaíté­lik-e Komlónak, amit kér. A 'helyzetet súlyosbítja, hogy más pályázó is van. Ezek után Szarka Elemér tanácselnök-helyettes humort sem nélkülöző, meleg hangú visszaemlékezéssel idézte fel az elmúlt ciklus alatt végzett munkát. A város érdekében tett ki­emelkedő munkájuk elismeré­seként „Komló Városért” ki­tüntetéssel jutalmazták Adrián Lajost, Batári Istvánt, Csernus Zoltánnét, dr. Farkas Lászlót, dr. Somogyi Károlyt, Hun ló- zselet, Huszka Gábort, Koszter Fülöpöt és Prileczki Ernőnél. Fokozott közúti ellenőrzés A Belügyminisztérium sajtó­titkársága közli: az ENSZ Eu­rópai Gazdasági Bizottsága Belső Szállítási Bizottsága 52. ülésén úgy határozott, meghir­deti a közlekedésbiztonsági he­tet, amelyet az EGB tagorszá­gai egyidejűleg rendeznek meg 1990. október 1-7. között. Az ellenőrzés az autópályákra, autóutakra, az egy számjegyű fő- utakra és a városok területére koncentrálódik. A rendőri ellen­őrzés főként az ittas vezetők, a megengedett sebességhatáro­kat túllépők, a jelzőlámpás út­kereszteződésekben a tilos jel­zés ellenére közlekedők (gya­logosok is), a biztonsági övét nem használók kiszűrésére irá­nyulnak. A veszélyes anyagot szállító járművek és az előírt tartozékok, felszerelések kont­rollálására is sor kerül. A gyer­mekbalesetek megelőzését szol­gálja az óvodák és iskolák kör­nyékének a reggeli és a kora délutáni órákban történő jár­őrözése. E tevékenységben a generális prevenciót szolgáló segítő és nevelő jellegű rend­őri fellépés dominál. A közlekedésbiztonsági hét rendezvényeihez kapcsolódva, figyelemmel a közúti közleke­désbiztonság huzamos idő óta tartó romlására, 1990. október 1-7. között Magyarország terü­letén a rendőrség fokozott köz­úti forgalom-ellenőrzést rendel el. Pécsen október 11—13. között megrendezik a illl. baranyai pe­dagógiai napokat, melynek té­mája éppen a XX. századi -tör­ténelem kritikus fejezetei és a magyarországi események meg­vitatása. Az új segédanyag szerzői remélik, 'hogy addigra a megyei pedagógiai intézeteken keresztül már eljut a történe­lemtanárokhoz a kötetük, s kö­zösen beszélhetik meg, ki ho­gyan látja annak használható­ságát. Amennyiben szükséges, utánnyomással lehet újabb pél­dányokhoz jutni, de tervezik, hogy a kötetet némi átdolgo­zással esetleg egyetemi jegy­zetként is megjelentetik. - Leg­főbb célunk az volt, hogy a ko­rábban az interpretációkra épü­lő, de az eredeti forrásokat alig közlő, vagy ideológiai szempontoknak alárendelt, ten­denciózusan megírt tankönyvek­kel szemben az eredeti forrá­sokra irányítsuk a figyelmet, - fogalmazták meg a kötet szerzői. B. A. Az önkormányzati választásokon in­duló független jelöltek szeptember 25-én (kedden), 14 órakor a pécsi Kesztyűgyárban (Dr. Majorossy I. u. 36.) megbeszélést tartanak, melyre valamennyi pécsi független jelöltet tisztelettel meghívnak és várnak. Szeptember 22-én 19.30-kor Sziget­váron, a Felszabadulás tér 15-ben választási és mezőgazdasági vita­fórum lesz. Résztvevők: Petőfi Iván (SZDSZ), dr. Wekler Ferenc (SZDSZ—Faluszövetség), Trombitás Zoltán (FIDESZ), valamint a Mező- gazdasági Termelők Országos Szö­vetsége (MOSZ) egyik vezetőségi tagja. Szeptember 24-én, 18 orakor Getto József országgyűlési képviselő szere­tettel várja kötetlen beszélgetésre a választópolgárokat a 39-es dandár Üti Általános Iskolában. Pécs 3-as választókörzetének MSZP — DEMISZ jelöltje, Torma Sándorné választói fórumot tart szeptember 24-én 17 órakor a Gyárvárosi Álta­lános Iskolában, melyre tisztelettel meghívja választóit. A Magyar Demokrata Fórum pé­csi szervezete meghívására dr. Baj- tay András, a Népjóléti Miniszté­rium helyettes államtitkára nyilvá­nos fórumot tart az egészségügy­ről, aktuális kérdésekről szeptem­ber 24-én 18 órai kezdettel a pé­csi Leöwey Klára Gimnázium II. emeleti tanácstermében. Perényi József, a kormánykoalíció (MDF—FKgP—KDNP) jelöltje sze­retettel várja a 18. választókerület (Keszűi út, Móra F. u.. Kertváros u., Bolgár Néphadsereg útja, Nagy- árpádi u., Móricz Zs. tér, Szalai A. u.) polgárait 1990. szeptember 22-én 17 órakor (szombat) a Kert­városi Általános Iskolában (Kert­város u. 2.) kötetlen választási fó­rumra. A Kereszténydemokrata Néppárt vendégeként dr. Birkás János hol­land vendégekkel közös találkozót tart a kormánykoalíció (MDF—FKgP —KDNP) kampányának a keretében a Megyei Kórház szülészetének Dischka Győző utcai tantermében 1990. szeptember 23-án (vasárnap) 19.30 órakor. Stumpf István, a kormánykoalíció (MDF—FKqP-KDNP) jelöltje sze­retettel várja az 1. választókerület (Hird, Vasas és környéke) polgá­rait 1990. szeptember 24-én (hét­fő) 18 órakor a hirdi könyvtárban kötetlen választási fórumra. Dr. Felcser István (kormánykoalí­ció) i a 4. sz. választókerület kép­viselőjelöltje szeptember 24-én (hét­főn) 17.30 órakor az Újhegyi Álta­lános Iskolában (Pécs, Koksz u. 18.) Újhegy és danitzpusztai választóit; szeptember 25-én (kedden) 17 óra­kor a Gyárvárosi Általános Isko­lában (Pécs, Fürst S. u. 40.), régi Gyárváros és üszögpuszta—kiserdei választóit; szeptember 26-án (szer­dán) 17 órakor a Kisgazdapárt vá­rosi irodájában (Pécs, Rákóczi út 50.) a Balokány-környék és a Rá­kóczi úttól délre eső választókat várja kötetlen beszélgetésre. Hangya Antal, a kormánykoalíció (MDF—KgKP—KDNP) jelöltje sze­retettel várja a 12. választókerület (Jurisics M. u., Bálicsi u.. Asz­talos J. u., Jakabhegyi u. és kör­nyéke) polgárait 1990. szeptember 24-én, 26-án, 27-én és 28-án 16—18 óráig a Bornemissza u. 10-ben (Hangya gmk irodája) kötetlen vá­lasztási fórumra. Sashalmi György, a kormánykoa­líció (MDF—FKgP—rKDNP) jelöltje szeretettel várja a 16. választóke­rület (Alpári Gy. u., Páfrány u., 39-es dandár u.. Kovácstelep kör­nyéke) polgárait 1990. szeptember 24-én, hétfőn 17.30 órakor a 39-es dandár úti általános iskolában kö­tetlen választási fórumra. Perényi József, a kormánykoalíció (MDF—FKgP-KDNP) jelöltje sze­retettel várja a 18. választókerület (Keszüi út, Móra F. u., Kertváros u., Bolgár Néphadsereg útja, Nagy­árpádi u., Móricz Zs. tér, Szalai A. u.) polgárait 1990. szeptember 24- én (hétfő) 17 órakor a Jókai Ut­cai Általános Iskolában kötetlen választási fórumra. A Kereszténydemokrata Néppárt választási gyűlést rendez 23-án, va­sárnap Mohácson és Pécsett. A mo­hácsi gyűlés a Szabadság utcai pártok házában lesz 17 órai kez­dettel, a pécsi 19.30 órakor kez­dődik a Megyei Kórház szülészeti osztálya oktatótermében. Mindkét gyűlés szónoka dr. Birkás János, a Kereszténydemokrata Néppárt társelnöke lesz. A gyűléseken hol­land kereszténydemokrata vendégek is részt vesznek. Appelshoffer Józsefné, a 9. ^sz. választókörzet független jelöltje szeptember 24-én 18 órakor szere­tettel várja a körzet választópol­gárait a Köztársaság Téri Álta­lános Iskola 4. sz. tantermében egy kötetlen beszélgetésre. A Pécs-somogyi Kulturális és Kör­nyezetvédelmi Egyesület jelöltje, Bukovics Zoltán (39 éves, közleke­dési mérnök, a Pécsi Szállítási Vál­lalat igazgatója) Hirden, az ügy­félszolgálati irodában szeptember 25- én 17.30 órakor; Vasason, a mozgalmi házban szeptember 24-én 17.30 órakor; Somogyon, a Kos­suth Művelődési Teremben szeptem- ber„ 26*án 18 ófakor; a Kodály Mű­velődési Házban szeptember 27-én 18 orakor mutatkozik be. Dr. Páva Zsolt, FIDESZ—SZDSZ je­lolt, a FIDESZ listavezetője és Trom­bitás Zoltán országgyűlési képviselő ««pt. 23-án, vasárnap 15 órakor a Nyári Színházban (Anna u. 17.) vár­ja beszélgetésre az érdeklődőket. Mohács, pártok háza, Szabadság utca 9. 23., 17 óra: dr. Birkás Jó- n°s, KDNP társelnöke várja a pol­gárokat. Pécs, Megyei Kórház szülészet ok­tatóterem, 9. 23., 19.30: dr. Birkás János és holland kereszténydemok­rata vendég II Szeptember 23-án, 9 órakor dr. Berky Tamás képviselőjelölt találko­zik a választókkal Pécs, Kossuth u. 13. szám alatt (FÉK klubszoba). Dr. Berky Tamás független jelölt (a VOSZ, Ipartestület, KISOSZ tá­mogatásával) tisztelettel meghívja a 7. választókörzet lakóit az Iparosház nagytermébe (Pécs, Rákóczi út 24— 26.) 1990. szeptember 24-én, 18.30 órakor tartandó választási ayűlésére. Forr János független jelölt (Pécs, 1. sz. vk.) Somogy, Hird, Vasas vá­lasztópolgárait várja egy kötetlen beszélgetésre szeptember 24-én, 18 órakor a Kossuth művelődési terem­ben. Téma: a közös proqramok szervezése, táncház, színjátszókor alapítása, sportklub, uszoda, te­niszpálya létesítése, a hirdi falusi élelmiszerbolt visszaállítása, alsó­tagozatos iskola Vasason, tornate­rem Hirden, Somogybán, a három községet összekötő buszjáratok indí­tása. Dr. Ferenczi István (MSZMP, 15. sz. vk.) szeptember 24-én, 17 órakor a Bánki Donát úti iskolában várja az érdeklődőket. Ruzsák László (MSZMP, 11. sz. vk.) szeptember 24-én, 17 órakor az I. sz. gyakorló iskolában tart talál­kozót (Alkotmány utca). Görcs Károlyné (MSZMP, 13. vk.) szept. 24-én, 17 órakor a Mecsek ét­teremben (Ybl M. u. 2.) várja a választókat. Háhn Tamás (MSZMP, 16. vk.) szept. 24-én, 17 órakor a Mecsek étteremben várja a polgárokat. Körömi Attila (5. vk.), FIDESZ— SZDSZ jelölt szept. 24-én, hétfőn 18 órától várja az érdeklődőket a Vadászkürt sörözőben a Rózsa­dombon. Szabó Tamás (2. vk.) " és Bálint Botond (3. vk.) FIDESZ jelöltek és Trombitás Zoltán országgyűlési kép­viselő szept. 24-én, hétfőn 18 órakor várják az érdeklődőket a József At­tila Művelődési Házban. Sz. Lelovics Ilona NlícHelín-szeruíz nyílt Pécsett Korszerű gépeken megkezdődött a szolgáltatás a pécsi Miche lin-autószervizben Fotó: Proksza László Az elbai kézfogástól napjainkig Történelmi segédanyag tanároknak

Next

/
Thumbnails
Contents