Dunántúli Napló, 1989. február (46. évfolyam, 32-59. szám)

1989-02-20 / 51. szám

fi kincstárnok (3. oldal) A vőlegénynek nem a ruha a fontos (5. oldal) Öt atléta átigazöl(?) (7. oldal) Bagolyszemű Carmen 41 és a többiek (5. oldal) Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napló XLVI. évfolyam, 51. szám 1989. február 20., hétfő Ara: 4,30 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja A párt szóvivőhelyettese az MSZMP KB mai üléséről A hétfőn kezdődő központi bizottsági ülés napirendje is jelzi: a tavasz ismét egyfajta, az elmúlt évet is jellemző szellemi pezsgést, megújulást hozhat a pártban, tovább vi­heti azt a folyamatot, amely­nek révén a kommunisták iga­zi részeseivé válhatnak a sa­ját és az ország sorsát is meghatározóan befolyásoló döntések — megalkotásában hangsúlyozta Kimmel Emil, a KB szóvivőhelyettese az MTI munkatársának nyilatkozva. Mint ismeretes, a testület előtt három napirendi pont szerepel. Fejti György KB-tit- kár előterjesztésében megvi­tatja az új alkotmány koncep­ciójáról szóló tervezetet. A Központi Bizottság meg­vitatja az agrárpolitika meg­újítására vonatkozó előterjesz­tést is, amelynek előadója /vány/ Pál KB-titkár lesz. A szóvivőhelyettes hangsú­lyozta: sok program kimunká­lásán dolgozik intenzíven a testület, közülük az egyik leg­nagyobb horderejű az agrár- politikai elgondolás megújí­tása. Az országos pártértekezlet óta eltelt kilenc hónap alatt jelentős változáson ment ke­resztül a pártmozgalom. Ez (Folytatás a 2. oldalon) Vastaps a Csontváry-matinén: újra hódit a Spirituálé Kvartett (5. oldal). Legfelsőbb katonai tanács alakul Afganisztánban Nodzsibullah elnök ve­zetésével néhány nap múlva Legfelsőbb Katonai Tanács kezdi meg műkö­dését Afganisztánban — jelentette ki Abdul Vakil afgán külügyminiszter Ka­bulban a BBC-nek nyilat­kozva. A külügyminiszter elmondta, hogy a tanács koordinálja majd a kato­nai, a gazdasági és a politikai intézkedéseket az ellenzék elleni tevé­kenységben. Vakil kijelen­tette, hogy a katonai ta­nács létrehozása után is ellátja feladatait af­gán minisztertanács. ,,A haza védelmének Legfel­sőbb Katonai Tanácsá­ban" párttagok és. pár- tonkívüliek is helyet kap­nak. Az afgán külügymi­niszter szerint a ‘ rendkí­vüli állapot bevezetése megelőző jellegű intézke­dés, amellyel az ellenzék szabotázsakcióit szeretnék megakadályozni. • Sevardnadze Ammanban Ammanba érkezett va­sárnap Eduard Sevard­nadze, akinek személyé­ben először látogatott szovjet külügyminiszter Jordániába. Előzőleg Da- maszkuszban, ahol többek között Asszad elnökkel tárgyalt, kijelentette: a biztonsági tanács 5 állan­dó tagja vezető szerepet játszhatna az arab-izraeli béketárgyalások elfogad­ható formulájának kimun­kálásában. Elutazás előtt kifejtette, hogy a közel- keleti nemzetközi béke- konferencia' előkészítésé­nek nem kellene kilenc • hónapnál tovább tartania. Közölte azt is, hogy öt országot érintő közép- és közel-keleti kőrútjának eredményeiről tájékoztatni fogja James Baker ameri­kai külügyminisztert már­cius 6-án Bécsben. Kézilabda NB I. Hang (labdával kezében a levegőben) bizonyult a pécsiek leg­eredményesebb játékosának Az egyiknek sikerült, a másiknak nem Rába ETO-PMSC 17-14 (8-6) NB I. férfi mérkőzés. Pécs, Városi Sportcsarnok, 1700 né­ző. V.: Ambrus, Szendrei. PMSC: Tóth — Kovács I. 2, Horváth 1, Kovácsevics 1, Ko­vács T. 1, Hang 5, Kunos 4. Csere: Fekete (kapus), Faze­kas, Gelb, Becskei T. Edző: Harmat Tamás, Kádár kezdte meg a gól­gyártást, amit Kovácsevics bá­tor betörésével a 3. percben kiegyenlítettek a pécsiek, azt követően azonban csak az idegességből adódó nihil ült ki a két csapat játékosaira, mert kapkodó, támadásaikat gyorsan befejezésre kényszerí­tő harcmodorukkal csak <x két kapust tették naggyá. Hang átlövésével a 10. percben vet­te át a vezetést a Pécs, örö­mük azonban nem tarthatott soká, mert a vendégek bünte­tőből egyenlítettek. Hang vál­lalkozó kedve — jóllehet oz átlövése rossz irányban szállt — mivel a kipattanó labdára (Folytatás a 8. oldalon) A nagypolitikának lépnie kell Esélyegyenlőséget a termelőszövetkezeteknek Elszegényednek a tsz-ek, veszendőben a mezőgazdasági munka becsülete és rangja, sürgősen intézkedni kell - ál­lapították meg egyebek mel­lett a Baranya Megyei Mező­gazdasági Termelőszövetkeze­tek Szövetsége múlt hét szom­bati kibővített elnökségi ülé­sén, melyet az e hét végére összehívott országos termelő­szövetkezeti konferenciára való felkészülés jegyében tartottak. A budapesti tanácskozáson megyénkből 25 küldött vesz részt, közülük hárman készül­nek felszólalni. Hogy a szom­bati elnökségi ülés szenve­délyes vitájában milyen .közös álláspontra jutottak, arról Papp Zoltántól, a TESZÖV el­nökétől kaptunk összegezést. — Az országos konferencián elsősorban megyénk gondjai­val, szövetkezeteink helyzeté­vel kívánunk foglalkozni, de (Folytatás az 5. oldalon.) Robbanás a metróban Női karóra volt az, időzítő Tanúkat keres a rendőrség Újabb tényeket, adatokat hozott nyilvánosságra o rend­őrség a budapesti metró ke­let—nyugati vonalán, pénte­ken történt robbanásról. Mi­ként La'sz György, a Belügy­minisztérium sajtóosztályának illetékese az MTI munkatársá­nak elmondta: A robbantás időzítéséhez egy Cornavil típusú, téglalap alakú, kék számlapú női kar­órát használt az elkövető. A rendőrség kéri azoknak a je­lentkezését, akik ilyen órát el­vesztettek, vagy tőlük eltulaj­donították, avagy az óra ere­detére, tulajdonosára vonat­kozó bármilyen információval rendelkeznek. Keresik azt az órásmestert, aki ilyen típusú órát — a belevésett időpont­ban — 1986. február 10-én javított. A Budapesti Rendőr-főkapi­tányság nagy erőkkel folytatja a nyomozást. Kéri mindazo­kat, akik oi robbanáskor a metrószerelvényen utaztak, s azokat, akik az eseménnyel kapcsolatban bármilyen infor­mációval rendelkeznek, jelent­kezzenek a 07-es telefonszá­mon vagy bármely rendőri szervnél. Várják a lakosság segítségét a bemutatott tár­gyakkal kapcsolatban Is. Ugyancsak várják, hogy je­lentkezzék az az 50 év körüli, 170 centiméter magas, zöld kabátot viselő férfi, aki a robbanáskor a szerelvényen utazott, és a metró vezetőjé­nek megmutatta a robbanás helyét. Várják annak az 55— 60 év körüli férfinak a jelent­(Folytatás a 2. oldalon) „Ecce sacerdos.. Az első püspöki mise Mayer Mihály, az egy­házmegye új segédpüs­pöke, akit II. János Pál pápa nemrég emelt pá­pai bullájában a püspö­ki méltóságra, tegnap délelőtt tartotta meg el­ső püspöki miséjét o pé­csi Székesegyházban. (Tudósításunk az 5. ol­dalon.) Fotó: Kóródi Gábor

Next

/
Thumbnails
Contents