Dunántúli Napló, 1980. január (37. évfolyam, 1-30. szám)

1980-01-09 / 8. szám

Fogathajtóink az élen Felvételünk a magyar lovassport egyik központjában, Szilvás­váradon készült, a hagyományos lovasnapokon Kell-e nekünk ló? Lovasnemzet vagyunk — hall­hatjuk gyakran, ha valamilyen lóval összefüggő dologról esik szó. Kinyilatkoztatva, megfel­lebbezhetetlenül. De hát ezen nincs is mit csodálkozni, ez így ivódott be a köztudatba. Kaca- gányos őseink lovagolnak el szemünk előtt, amint a Vereckei- szoroson keresztül éppen meg­érkeznek hont foglalni, vagy arany rojtos, gyolcs gatyás be­tyárok vágtatnak ügyetlen per- zekútoroktól üldöztetve a vég­telen, széljárta pusztán. Magyaros technika Valamikor valóban volt az a bizonyos magyaros technika, va­lamikor talán lovasnemzet vol­tunk. Ma már a lótenyésztésben jártas szakembernek aligha lehet bosszantóbbat mondani ennél a lovosnemzet dolognál. És ezt igazolhatják azok is, akik láttak már nemzetközi ugróver­senyt, vagy rendszeresen kijár­nak a galoppra, az ügetőre. A lovak számát tekintve sem vagyunk a hasonló gazdasági fejlettségű vagy a technikailag (a ló munkás szerepét mind jobban nélkülözni tudó) fejlet­tebb országok között oz élvo­nalban. Alig valamivel több mint százezer lovat tartanak nyilván országunkban. Igaz, a II. világháború óriási pusztítást végzett lóállományunkban, de nem segített o gyakran változó koncepció sem. Kell-e nekünk ló? Nem úri dolog-e, a feledni való múlt átkos öröksége? És közben évek teltek el, hol fej­lesztették, hol" visszafejlesztették a lóállományt, a lótenyésztést. Pedig jelenleg a ló „export-ter­mék". Sajnos többnyire csak mint vágóállat. A minőséget tekintve sem túl derűs o kép. A Lovassport, Ló- tenyésztés című szaklap 1979/5- ös számában írta Nagy Ferenc: „Évtizedeken keresztül a lóte­nyésztés mutatott példát az egyéb állatok tenyésztői számá­ra. A 20 éve meghirdetett sport­ló tenyésztés ideje alatt ugrás­szerű fejlődést értünk el a ba­romfi és o szarvasmarho te­nyésztés terén, sajnos azonban ez nem mondható el a lóte­nyésztésről, ahol egyre jobban lemaradunk az élenjáró euró­pai országok mögött.” Ezt a megállapítást a cikk szerzője o magyar ugrólovakra tette, de sajnos ügető és ga­lopplovaink sem utazhatnak győzelmi eséllyel komoly nem­zetközi versenyekre. Csupán fogathajtó sportunk áll a világ élén. A Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) az 1969. decemberi kongresszusán hatá­rozta el, hogy hivatalos világ- és Európa-bajnokságokat ren­dez. 1971-ben éppen Budapes­ten volt az első EB, amelyen Abonyi Imre és a magyar csa­pat nyert. Azóta o négy világ­ba jnoksáqon hat, a négy Euró- pa-bajnokságon ugyancsak hat aranyérmet szereztek o magya­rok, vaqyis a megszerezhető ti­zennyolcból tizennégyet. Az el­múlt hat évben csak a magyar himnuszt játszották ezeken a vetélkedőkön. Abonyi Imre és Bárdos György egyaránt három­három, Fülöp Sándor egy egyé­ni első hellyel büszkélkedhet. Ritka szép eredménysorozot. Idehaza a mostanihoz hason­ló formában 1963-ban rendez­tek először bajnokságot. A kez­deti években nem volt tíznél több induló. Most már évente huszonöt-huszonhat fogat áll rajthoz. Költséges a fogatsport? Egy fogotló évi átlagos takar­mányfogyasztása úgy húszezer forint körül van. Ehhez jön még két garnitúra szerszám és két kocsi (a legtöbb helyen csak egy van), valamint a hajtó és a két segédhajtó „bemutató-öltö­zéke”, amelyik például az ille­tő tájegység népviseletét kíván­ja bemutatni. A szerszám, a ko­csi és a ruha azonban több esz­tendőt is kiszolgál. A legna­gyobb gondnak a kocsi beszer­zése bizonyult, hiszen idehaza ilyen célra nem gyártottak ko­csikat és csak a füzesgyarma­tiak áldozatkészségén, segíteni akarásán múlott, hogy ez a gond is megoldódott. Vagyis a fogatsport teljes egészében megoldható hazai termékekből. Sőt, valutát is hoz. Fogataink el­söprő sikerei a lovassport re­neszánszát élő Európában ke­lendőkké tették fogatlovainkat. Évente átlogosan öt teljes fo­gatot tudunk a nyugati orszá­gokba eladni. A legjobbakat kocsival, lóvol közel egymillió forintért vásárolják meg. A leg­jobb természetesen úgy érten­dő, hogy az eladók közül a leg­jobb, mert élversenyzőink jelen­leg használt lovai nem eladók. Nemzetközi sikereinket annak ellenére értük el, hogy ered­ményeinknél jóval szerényebb mértékben veszünk részt a fo­gatsport nemzetközi életében. A nemzetközi szövetségben nincs is fogattisztségviselőnk és Jávor György személyében mindössze egy oktív fogatbí- rán'k van. A magyar fogatsike­rek kovácsát és fáradhatatlan vezetőjét, dr. Várady Jenőt ugyan mindenütt nagy megbe­csüléssel fogadják, de hivata­losan ő sem tisztségviselő. Vonzza a nézőket Menedzselési, sportdiplomá­ciai hiányosságok? Valami olyasmi. Különösen azért szük­séges ezt a hiányosságot pótol­ni, mert a külföldiek már na­gyon szeretnék a mieink egyed­uralmát megtörni. Ráadásul a bemutatás és a díjhojtás érté­kelése meglehetősen szubjek­tív. Fogatosaink nem tartoznak a nagy utazók közé. Jóval ered­ménytelenebb sportágak képvi­selői talán‘el sem hinnék, hogy oz évi világ- vagy Európa-baj- nokságon kívül legfeljebb egy külföldi versenyen állnak rojt­hoz. És idehaza sincsenek nem­zetközi fogatversenyek, annak ellenére, hogy Apajpusztán vagy Hortobágyon negyven-öt­venezer nézője is szokott lenni a fogatok versengésének. Kocsi Tibor Baranya legjobb atlétái 1979-ben Bauer Attila, Péley Bernadett Hagyományainkhoz híven is­mét rangsoroljuk Baranya me­gye legjobb férfi és női atlétá­it A pontértéktáblázat segítsé. gével a 15 legmagasabbra ér­tékelt férfi, illetve női ered­ményt vettük figyelembe. A férfiaknál három év után őrség­váltás történt: az év nagy ré­szében sérült Kispál a 9. hely­re szorult és Bauer három év alatt a 9., majd a tavalyi 3. helyről megérdemelten került az élre, Nikolausz mérsékelt fejlődéssel is feljött a máso­dik helyre az előző évi ötödik­ről. Nem túl vigasztaló, hogy a következő hét helyezést az elő­ző évinél kisebb pontszámmal lehet birtokolni. Az 1978-as év legjobbjai közül öten leszorul­tak a listáról — köztük az üs­tökösként feltűnt magasugró, Kiss József és a válogatott kö­zéptávfutó, Konkoly Gyula. Mindketten sokáig sérültek vol­tak. Hosszú idő után hiányzik Homoki Vince is a legjobbak közül. Az újoncok közül Szik­szói Zsolt mindjárt a negye­dik helyre küzdötte magát, s ugyancsak újonc az ötödik Strigenss Csaba is. A 15 versenyző tíz verseny­számot képvisel; új szám a gátfutás és az akadályfutás, hiányzik a rúdugrás, maratoni futás és 800 méter, s továbbra is gyenge a vágtázó-utánpót- lás. A ranglistán a pontszám és a versenyzők neve után záró­jelben előző évi helyezésüket és pontszámot tüntetjük fel. Baranya legjobb férfi atlétáinak 1979. évi rangsora 1015 p. Bauer Attila (3.—985) KBSK, 10 km 29:59,6. 1007 p. Nikolausz Csaba (5.—953) PMSC, kalapács, 65,70 m, 943 p. Fehér Lajos (7.—939) PMSC, súlylökés. 17,70 m, 942 p. Szik­szói Zsolt (—) PMSC, magas­ugrás, 210 cm, 941 p„ Stri­genss Csaba (—) PMSC, 3000 akadály, 8:57,7 940 p. Hervay Mihály (6.-945) KBSK, kala­pács, 60,30 m, 932 p. Riba Lajos (15.—891) PMSC, 10 km 30:10,5, 930 p. Szabó Tamás (12.—898) PMSC, 3000 m, 8:17,4 mp, 923 p. Kispál Lász­ló (1.—1037) KBSK, 1500 m, 3:48,1 mp. 915 p., Király László (—) PMSC, 110 gát, 14,4 mp, 914 p. Lépőid Endre (9.—932) PMSC, 100 m, 10,57 mp, 909 p. Cserép László (—) PMSC, 1500, m, 3:49,6 mp, 904 p. Krasznai Antal (—) PMSC, 110 gát, 14,5 mp, 900 p. Lantos Zoltán (11.—900) PVSK, magasugrás, 205 cm, 894 p. Jakab László (14.—895) PVSK, diszkosz, 51,24 m. A női ranglista élén Péley javuló eredménnyel őrizte meg vezető helyét, és Torma nagy javulással került a második helyre. Mindketten teljesítették az I. o. szintet. A többiek kö­zül Mezei, Kovács és Mayer eredményei érdemelnek emlí­tést. Az öt újonc közül Tamás Andrea helyezése figyelemre méltó. A magasugrónők to­vábbra is „gyengélkednek”; o legjobbak visszaestek, mások évek óta stagnálnak. Az egy­helyben topogásra mi sem Játékvezetők táborozása A la'bdorúgó-játékvezetők is készülnek az új idényre. Janu­ár 13. és 19. között Vonyarc­vashegyen, a Csepel Autógyár üdülőszállójában gyűlnek ősz- sze a szokásos téli edzőtábo­rozásra. Az országos keret tagjain kívül meghívtuk a köz­vetlen utánpótlást képező me­gyei játékvezetőket is, így ki- lencvenen vesznek részt a fi­zikai és az elméleti felkészí­tésben. Az előadók között van Szepesi György, az MLSZ el­nöke, dr. Lakat Károly szövet­ségi kapitány, dr. Árky Nándor és Berzi Sándor, az MLSZ el­nökségének tagjai, továbbá a JB vezetői. jellemzőbb, mint Lábadi Mária példája: azonos eredmény­nyel (168 cm) három év alatt a 9. helyről a 7-re, majd az idén a 6-ra lépett elő. A 13 ver­senyszám közül öt szerepel a ranglistán, s nyolc szám kép­viselőjét hiába keressük a leg­jobbak között. Baranya legjobb női atlétáinak 1979. évi rangsora 1029 p. Péley Bernadett (1.— 1010) PMSC, 800 m, 2:03,3 mp, 1023 p. Torma Ibolya (5.—924) PMSC, gerely, 58.10 m, 993 p. Gubán Gabriella (3.—-993) PMSC, magasugrás, 176 cm, 983 p. Ilovay Zsuzsa (2.—1002) PMSC, magasugrás, 175 cm, 923 p. Mezei Mária (11.—884) PMSC, 1500 m, 4:27,3 mp, 915 p. Lábadi Mária (7.—915) PVSK, magasugrás, 168 cm, 902 p. Tamás Andrea (—) PMSC, távolugrás, 598 cm, 897 p. Kovács Júlia (13.—842) PVSK, gerely, 48,84 m, 885 p. Mayer Györgyi (12.—844) PMSC, magasugrás, 165 cm, 885 p. László Zita (—) PMSC, magasugrás, 165 cm, 885 p. Pagonyi Zsuzsa (10.—885) PMSC, magasugrás, 165 cm, 875 p. Kesztyűs Ágnes (8.—885) PMSC, magasugrás, 164 cm, 865 p. Tóth Annamária (—) PVSI, magasugrás, 163 cm, 844 p. Kolep Zsuzsa (-) U. PEAC, magasugrás, 161 cm, 844 p. Bászler Mária (—) U. PEAC, magasugrás, 161 cm. Villányi Nándor Tavaszi rajt február 17-én Jugoszláviába készül a Mohács- Véménd, Harkányba a Komló A labdarúgó NB ll-ben a ter­vezettnél korábban, február 17. én, vasárnap kezdődnek a ta­vaszi idény mérkőzései. A 18 forduló valamennyi mérkőzése vasárnapokon lesz, és június 15-én fejeződnek be a küzdel­mek. Az edzőbizottság javaslatá­ra döntöttek úgy az illetékesek, hogy korábban kezdenek. így el tudják kerülni a szerdai for­dulókat. Az MLSZ-ben most készítik elő a tavaszi idény sorsolását. Számos kívánságot igyekeznek tekintetbe venni. Például azt, hogy az egy városban lévők lehetőleg ellentétes sorsolást kapjanak. Még arra is ügyel­nek, hogy a közeli helységek programját is figyelembe ve­gyék. Az NB II. menetrendje egyéb­ként a hónap közepe táján kerül nyilvánosságra. Június 15. után rövidd« elkezdődnek az osztályozok i amelyeken a 19 megyei ba nők, a BLSZ-bajnok, tovább azok az NB ll-esek indulnál amelyeket helyezésük alapjá ide utasítanak. Tavasszal egyébként azért lesz csak 18 forduló, mert de­cemberben már lejátszották a tavaszi idény egy mérkőzését a csapatok. Február 17-én te­hát már a 21. fordulóra kerül sor. Az NB II. tavaszi rajtja előtt a Komlói Bányász és a Mo- hccs-Véméndi TE labdarúgói részt vesznek a labdarúgó HDNK mérkőzésein. A felkészü, lési időszakban, január végén a Mohács-Véméndi TE 10 na­pot Jugoszláviában tölt, a Komlói Bányász labdarúgói ja­nuár utolsó hetében Harkány­ban alapoznak. • MOSZKVA: A szovjet lab­darúgó olimpiai keret Konsz- tantyin Beszkov vezetésével megkezdte a felkészülést a nyári játékok küzdelmeire. „A cél a sikeres szereplés" — mondotta a kitűnő szakember, aki 1979. augusztusától felelős a legjobc szovjet labdarúgók felkészítéséért. • FIRENZE: A labdarúgó Eurápa-bajnokság nyolcas me­zőnyének sorsolását január 16- án készítik el Rómában, és ek­kor jelölik ki a végleges szín­helyeket is. Róma, Nápoly, Torino és Milano a rendezésre kiszemelt város, de legutóbb Firenze is benyújtotta jelent­kezését a szervező bizottság­hoz, egy-két mérkőzést ők is szeretnének kapni a Fiorentina stadionjába, amely minden te­kintetben megfelel o korszerű követelményeknek. A kérést a toscanai város felelős vezető­je, Alberto Amorisi jelentette bé a szervezőknek. • BUENOS AIRES: A For- ma-1-es versenyautók 1980. évi — sorrendben 31. — világbaj­noki versenysorozatának rajtjá­ra vasárnap Buenos Airesben, az argentin Grand Prix kereté­ben kerül sor. Az idénynyitóra tizenöt „csapat” érkezett meg, és a szakértők szerint a né­zők több új kocsit láthatnak majd. Ezek közé tartozik első­sorban a tavalyi világbajnok dél-afrikai Jody Scheckter és márkatársa, a kanadai Gilles Villeneuve Ferrari—312 t-5 tí­pusú autója, míg a másik att­rakciónak az angol „istállótu­lajdonos" Colin Chapman Lo­tus—81-e ígérkezik. A Renault R-20-as modelljétől ugyancsak sokat várnak, hasonlóképpen a Shadow, az Ensign és az Arrows kocsiktól is. Első ízben próbálkoznak az olasz Osella Fa-1 szerepeltetésével — ve­zetőülésében a fiatal, mindösz- sze 21 éves amerikai Eddie Cheeverrel, aiki csak 1978-ban kezdett versenyezni ebben a géposztályban. A komlói járási labdarúgó­bajnokság őszi végeredménye I. osztály 1. Kisvaszar 11 9 — 2 35-15 18 2. Pécsvárad 11 8 1 2 29-12 17 3. Hosszúhetény 11 8 — 3 34-19 16 4. Hetvehely 11 6 2 3 31-24 14 5. Liget 11 6 2 3 23-20 14 6. Lovászhetény 11 5 3 3 31-17 13 7. Nagypall* 11 4 2 5 21-22 9 8. Mágocs II. 11 3 1 7 24-26 7 9. Mekényes 11 3 1 7 21-29 7 10. Gödre 11 3 1 7 11-29 7 11 Magyaregregy 11 3 — 8 20-35 6 12. Egyházaskozár 11 1 1 9 12-44 3 * = egy büntetőpont levonás Tartalék 1. Hetvehely 6 4 1 1 23- 2 9 2. Kisvaszar 6 4 — 2 12- 4 8 3. Lovászhetény 6 3 — 311-7 6 4. Mágocs II. 6 3—3 12-13 6 5. Mekényes 6 2 13 12-21 5 6. Hosszúhetény 6 2 1 3 8-19 5 7. Magyaregregy 6 1 1 4 8-20 3 Tengerentúli túrán a magyar ligaválogatntt Tizenkét ferencvárosi (Ka­kas, Tepszics, Judik, Rab, Vépi, Takács, Ebedli, Jancsika, Pusz­tai, Mészöly, Szokolai, Major). 2—2 dunaújvárosi (Kuti, Tóth) és tatabányai (Schmidt, Udvar- di), továbbá 1—1 salgótarjáni (Bíró) és Csepel (Kovács) já­tékossal kedden tengerentúli túrára indult a magyar liga­válogatott. A tervek szerint 10 mérkő­zést játszik a gárda februá-r 20-ig bezárólag. Kolumbiában kezd, majd Argentína, Peru, továbbá San Salvador vagy Mexikó lesz a színhely. — A 42 napos túra első mérkőzésére már január 10-én sor kerül Bogotában — mon­dotta Friedmanszky Zoltán ed­ző. — Jó időjárási feltételek között a hosszú túra jól szol­gálja a felkészülést a tavaszi idényre. Megszokott csapatunk­ból Zsiborás és Pogány hiány­zik, a más klubokból hozzánk került játékosok kitűnő képes­ségűek, jó gárdával léphetünk pályára a tengerentúliak ellen. Az első mérkőzésre még nem alakult ki a magyar liga- váloqatott kezdő gárdája, de például egy Kakas (Kovács) — Tepszics, Judik. Tóth, (Rab, Udvardi), Vépi (Major) —• Mé­szöly (Takács), Ebedli, Jancsi­ka — Bíró (Pusztai), Szokolai, (Schmidt), Kuti összetételű együttes megfelelő erejűnek látszik a magyar ligavólogatott képviseletére. • WASHINGTON: Speciális síedzéseken vesznek részt ax FBI különleges osztagának tag­jai, akiknek elsőrendű felada­tuk lesz a Lake Placid-i téli olimpiai játékok nyugalmának és rendjének biztosítása. A co­loradói hegyekben edzenek na­ponként és készülnek arra, hogy o legbonyolultabb hely­zetekben is megállják majd a helyüket a vélt vagy tervezett „akciókkal" szemben. Az FBI“ különítményén kívül még ezer New York állambeli rendőr biztosítja majd a rendet a 12 napos eseménysorozaton. Dunántúlt nanio Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin . Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Hadarna Erzsébet Szerkesztőségi ügyelet 8—20 óráig 10-053, 20 óra után 15-726 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, Pf.: 134. Hunyadi út 11. 7601 Telefon: 15-000, 15-762, 15-852, 15-245, 15-264 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Engel János u. 8. 7630 Tel.: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Szendrői György Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető hírlapkézbesítö postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hóra 30,— Ft negyedévre 90,— Ft, egy évre 360,— Ft Indexszám: 25 054

Next

/
Thumbnails
Contents