Dunántúli Napló, 1980. január (37. évfolyam, 1-30. szám)

1980-01-10 / 9. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXVII. évfolyam, 9. szám 1980. január 10., csütörtök Ára: 1,20 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Szervezettség, hatékonyság, takarékosság Kilenc nagyberuházás fejeződik be az idén Segítség a lakóterületi politikai, mozgalmi élethez Lukács János avatóbeszédét mondja Fotó: Erb János Átadták Pécsett a Mozgalmi Házat Előtérben: a termelést segítő tevékenység A TEXTILIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK ÜLÉSE A textiliparban is váljon erő- teljesebbé o hatékonyságnöve­lő folyamatok kibontakoztatá­sa, mert ettől függ a dolgo­zók anyagi gyarapodása és az ágazat további fejlődése — hangoztatták a Textilipari Dol­gozók Szakszervezete központi vezetőségének szerdán kezdő­dött kibővített ülésén. A szak- szervezetek legfontosabb ér­dekvédelmi feladata éppen ezért - az eddigi eredmé­nyekre alapozva — a tovább­lépéshez szükséges eszközök megteremtése. A tennivalók rangsorában ezután is előtér­ben marad a termelést segítő tevékenység, annál is inkább, mert a textilipar — amint azt Szabó Imre könnyűipari mi­niszterhelyettes is elmondotto tájékoztatójában - különösen nehéz év előtt áll. Az új ter­melői és fogyosztói árak elté­rő módon befolyásolhatják a hazai fogyasztói keresletet, s ennek mértékét még nem lát­hatják előre. Előfordulhat, hogy néhány ruházati cikk iránt hirtelen megnő majd a vá­sárlók érdeklődése, amihez azonnal igazodniuk kell a gyá­raknak, hiszen a hazai igé­nyek színvonalas kielégítése alapvető feladata a textilipar­nak. Az idei feladatok — csakúgy mint a többi iparágban — a belföldi igények kielégítése mellett az export növelését is megkívánják. A tavalyi évhez hasonlóan — mint azt Duschek Lajosné, a SZOT titkára mon­dotta fölszólalásában - to­vább kell növelni a gazdasá­gosan előállítható és minden piacon jól eladható termékek választékát és mennyiségét. A textilipar szakszervezeti vezetőinek ülésén több hozzá­szóló is megemlítette, hoqy a termelőmunka színvonalának emelése ezután sem történhet a biztonságos munkafeltételek, a munkavédelmi előírások ro­vására — még átmenetileg sem. Gyenes András fogadta a PFSZ küldöttségét Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottságának titkára szerdán a KB székházában fo­gadta a Palesztinái Felszaba- ditási Szervezet küldöttségét, amely Faruk Kaddumival, a PFSZ végrehajtó bizottságának tagjával, a politikai osztály ve. zetöjével az élen a Hazafias Népfront meghívására tartózko­dik hazánkban. A szívélyes, baráti légkörű megbeszélésen az időszerű nemzetközi kérdések között megkülönböztetett figyelmet szenteltek a közel-keleti hely­zet, valamint a térséggel össze­függő legutóbbi fejlemények értékelésének. Mindkét részről hangsúlyozták elégedettségüket a magyar—palesztinai kapcso­latok fejlődésével, s szándéku­kat az együttműködés további elmélyítésére. Az idén kilencet befejeznek — a tervek szerint — a folya­matban levő 29 nagyberuhá­zásból. A Bakonyi Bauxitbányái Vállalat deáki bányája, ohon- nan már.tavaly 488 ezer tonna bauxitot hoztak felszínre, az idén - a tervezett év végi ho- táridő helyett — mór május 1-re eléri teljes kapacitását, s oz év folyamán 600 ezer tonna ércet szolgáltat. A vállalatnak ez az első olyan munkahelye, ahol már oz indulástól kezdve 100 százalékban gépesítették a ra- kodust és a szállítást. A jól szer­vezett beruházási munka sike­re az is, hogy nem lépték túl a tervezett 855,3 millió forintos költséget. Recsken a bányászati kuta­tással összefüqqő iqen jelentős beruházások fejeződnek be az idén. A fejlesztés eredményei lehetővé teszik, hogy már 1980- ban mintegy 20 ezer méternyi kutató fúrást véqezzenek a tér­ségben elhelyezkedő ércvagyon minőségének és értékének meg. állopítására. Meggyorsultak a munkálatok a leninvárosi Tiszai Kőolajfino­mítóban is, amely a TVK öle-' finművét látja el az etilén elő­állításához szükséges vegyipari benzinnel, a kőolaj lepárlása so'án visszamaradó pakurával Licenc. és know-how vásáriá. sokkal, hatékonyabb, de takaré­kosabb gazdálkodással, az ipar. vállalatokkal való szorosabb együttműködéssel kívánják mint. egy 3—5 százalékkal növelni ter­melésüket az ipari szövetkeze­tek. Valamelyest emelkedni foq a belkereskedelmi szállítások értéke és az exDort is. Rév Lajos elnök az OKISZ székhá­zában az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsának ülésén arról szólt, hogy változatlanul a leqfőbb feladat a keresett termékek választékának bőví­tése. a szolqáltatások színvona­lának emelése. Elmondta, az ipari szövetke­zetek 1979. évi nyeresége vala­melyest elmarad a tervezettől. Kedvező ugyan, hogy o szö­vetkezetekben is megkezdődött a termelési szerkezet átalakí­tása, ennek üteme azonban még nem elég erőteljes. Több mint 300 iparvállalattal alakí­tottak ki szoros kooperációs kapcsolatot, s a nagyvállala­toknál gazdaságtalanul gyár­tott termékek közül mintegy 600 millió forint értékű cikk terme­lését vették ót. Egyebek között a kemping gázkészülékeket, a nyílászárók egy részét, a komp­resszorok, a műszerek, a he­gesztőberendezések többségét is ipari szövetkezetek készítik ezentúl. A lakásépítő szövet­kezetek elmaradtak az építke­zéssel, s terveik szerint az idén is csak 4600 lakást adnak ót, ami kevesebb a vártnál. pedig a szomszédos hőerőmű kazánjait fűtik. A beruházás lé­tesítményeinek nogy része már kész, az év közepéig még két, egyenként 30 ezer köbméteres tartályt, egy iszapégetőt, továb­bá a propán-bután töltőállo­mást építik meg, és június 30-ra várhatóan befejeződik a beru­házás. A nyergesújfalui Magyar Vis- cosagyárban már korábbon üzembe helyezték a Pon II. üze­met, ahol poliakrilnitrilt állíta­nak elő, a kapcsolódó létesít­mények hátralevő részét azon­ban az idén odják ót. A befe­jező munkákon még körülbelül 200 ember dolgozik, s 100 mil­lió forint értékű feladatot kell megoldoniuk ahhoz, hogy a kétmilliárd forintos nagyberuhá­zás számláját lezárhassák. Re­mény van arra, hogy a kétmil­liárdból körülbelül 50 millió fo­rintot megtakarítanak. Az Adria kőolajvezeték Csur­gótól Százhalombattáig terjedő 210 kilométeres magyar szaka­sza mór a múlt év végén ké­szen állt az olajszállításra. Az idén a vezeték automatikus táv- irányítórendszerének szerelői végzik az utolsó simításokat. A magyar szakasz évente 10 mil­lió tonna kőolaj szállítására al­kalmas. A Jugoszláviából érkező Rév Lajos fölhívta a szövet­kezetek figyelmét a termelési struktúra átalakításának gyor­sítására, a fokozott anyag- és energiatakarékosságra, az ész­szerűbb készletgazdálkodásra. A tanácskozáson részt vett és felszólalt Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára. kőolajat Százholombattától a már korábban megépített Ba­rátság vezetéken továbbítják majd a csehszlovák partnerek­nek. Bélapátfalván oz új cement­gyárban a tervezett két termelő vonal közül az egyik jonuár 1-e óta folyamatosan dolgozik, a másodikat pedig március 30-ig helyezik üzembe. Szeptember 30-ra várhotóan teljesen lezá­rul a beruházás, s az idén az új gyár 600 ezer tonna, később pedig évente 1 millió 250 ezer tonna cementet termel. A Magyar Gördülőcsapágy Művek rekonstrukciója is lénye­gében befejeződött, erre az év­re már csak kisebb munkák ma­radtok. A vállalat a korábbi 400 helyett most már 800-féle csapágyat készít, egyebek kö­zött a járművekhez szükséges kúogörgős csapágyak vala­mennyi típusát, ami a hazai el­látást lényegesen javítjo. A be­ruházás nyomón tavaly 30, oz idén pedig további 20 százalék­kal növelik az exportot, mégpe­dig javuló eladási árak mellett. A rekonstrukció azt is lehetővé teszi, hogy korábban tőkésor­szágokból vásárolt egyes csapágyakat most mór itthon állítsanak elő. Teljes . kapacitással dolgozik már a Hajdúsági Cukorgyár is, amely naponta 6 ezer tonna'ré­pa feldolgozására alkolmas. Az utolsó simításokat, hiány­pótlásokat végzik az építők a budapesti Vigadó épületében, amelyet a tavasszol átadnak a művészetszerető közönségnek. Az európai viszonylatban is ki­emelkedő szépségű múlt szá­zadbeli műemlék megújulva — a Vörösmarty téri kulturális centrummal együtt — kulturális életünk egyik központjo lesz. A Vigadó termei kiállításoknak és hangversenyeknek adnak otthont. Rövid idő olatt, határidőre és a tervezettnek megfelelő költ­ségekkel elkészült, és tegnap átadták Pécsett a Városi Párt­bizottság Mozgalmi Házát. A Tüzér utca és az Athinay út sarkán felépült létesítmény — amelyet a 3. számú lakóterületi pártvezetőségnek és a környék lakosságának Lukács János, a Városi Pártbizottság első titká­ra adott át — a lakóterületi po­litikai. mozgalmi élethez teremt megfelelő körülményeket. A Mozgalmi Ház elkészítésé­hez - tervezője a PTV, kivitele­ző a Szentlőrinci Költségvetési üzem, beruházó az UNIBER volt — a városban működő szin­te valamennyi építő szervezet segítséget nyújtott, összehan­golt, jó munkájuk eredménye­ként rendezett, parkosított kör­nyezetben egy szép és hasznos létesítmény várja vendégeit. Az épület sokszög alakú, kí­vülről a borítása téglából ké­szült. A belső felületeket is ez­zel burkolták, így hangulatos, de hivalkodástól mentes helyi­ségekbe lép az érkező. Az elő­csarnokból nyílik a nagyterem, a tanácskozóhelyiségek, a játékszoba, a könyvtár. Ha a szükséq úgy kívánja, az elő­csarnokot össze lehet kapcsol­ni a nagyteremmel és a tanács­kozókkal, így egy több szár négyzetméter alapterületű he­lyiség is kialakítható. Az előcsarnokban sötétre pácolt fából készített ruhatár­ban lehet elhelyezni a kabáto­kot. A sötét faszín a bútorzatra mindenütt jellemző. Ilyenek a zöld posztóval fedett kártyaasz­talok, a székek, a nagytérén» emelvénye is. Az esztétikus, ké­nyelmes belső berendezést Uherkovics Ágnes belső építési tervezte az ülőbútorok kivételé­vel. A Mozgalmi Ház belső tér­elrendezését annak a követel­ménynek megfelelően határoz- to meg a tervező (Várnagy Pé­ter), hogy oz épületnek külön­böző funkcióknak kell megfe­lelnie. A zavartalan munkát és pihenést szolgálja az irodák el­helyezése is. A vizesblokk a mélyszintre került. A Városi Pártbizottság Moz­galmi Háza átadásával a lakó­területi politikoi, mozgalmi élet feltételei Uránvárosban nagy­mértékben javultak. Az intéz­ményben lehetőség lesz majd a politikai rendezvények mellett, kulturális események megtartá­sára, névadók rendezésére is; s az ajtók nyitva állnak a kör­nyék lakói előtt. A játékterem­ben például két biliárdasztal várja a vendégeket. A tegnap délelőtti átadósorr részt vett dr. Nagy József, a* MSZMP KB tagjo, a Megyei Pártbizottság első titkára is> Köszöntőjében hangsúlyozta o Mozgalmi Ház felépítéséhez, nyújtott társadalmi segítség je­lentőségét, s azt, hogy a lakó­területi mozgalmi, politikai élet fejlődéséhez nyújtott feltételek biztosítása odja az intézmény jelentőségét, erkölcsi, politikai értékét. Az új létesítményben máris megkezdődött a munka: ma a Városi Pártbizottság kibővített ülését a Mozgalmi Ház nagy­termében tartják. (m. o.J Javuló szolgáltatások ■e Az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsának ülése Az eddigi enyhe télben szinte teljes kapacitássol dolgoznak az építők. A képen: a pécsi Do- mus áruház építkezésén a pillérek alapjaihoz mélyítenek aknákat a dunaújvárosi szakembe- | rek.

Next

/
Thumbnails
Contents