Detroiti Magyar Újság, 1974 (64. évfolyam, 1-50. szám)

1974-01-04 / 1. szám

^ Magyar Újság folytatása. »— Beolvadt lapok: Detroiti Hírlap”, “Magyar Napilap”, “Flint és Vidéke . — Megjelenik minden pénteken (nyáron két alkalommal nem) Minden hétfőn és csütörtökön este 5:30 és 7:50 kö-,öH A DETROITI SZERKESZTŐSÉG CÍME: P.O. BOX 418. WYANDOTTE, MI. 48192. Tel.: (313) 935-4666. SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO 44101, USA. RETURN POSTAGE GUARANTEED KÁRPÁT PUBLISHING Co. INC. 1017 Fairfield Avenue Cleveland, Ohio 44113 Telephone: (216) 696-3635 VOLUME 64. ÉVFOLYAM - NO. i. SZÁM. 1971. JANUAR 4. EGYES SZÁM ARA: 20 cent SZELZSENYICIN UJ KÖNYVÉBEN A SZOVJETUNIÓBAN DÚLÓ RENDÖRTERRORRÓL RÁNTJA LE A LEPLET Az elmúlt héten a New ) orh 1 imcs rész leteket közölt Alexander Szolzsenyicin Gu­lag Archipelago 1918 1056 című könyvé­ből. A folytatásokban megjelenő krónika a Szovjetunió rendőr terror járói és kényszer munka-táborairól szól. A müvet az elmúlt hét végén adták ki oroszul Párizsban és elő­reláthatólag a jövőév elején jelenik meg egy amerikai könyvkiadó gondozásában arigo Ilii. Szolzsenyicin könyvének előszavában rá­mutat arra, hogy megtörtént esetekről ír és. hogy a müvében szereplő személyek nevén és helyén sem változtatott. Majd hozzáfűz­te: öt éven át halogatta könyvének kiadá­sát, mivel attól tartott, hogy a szovjet ható­ságok megtorlással élnek a szemtanúkkal szemben, akiket megnevezett. Amikor azon­ban a titkos rendőrség elkobozta kéziratá­nak egyik példányát, nem volt más válasz­tása. mint a könyv azonnali megjelentetése. A Nobel díjas író új könyvéről írott is­mertetés, elnyomásról és hatalmas rendőr terrorról számol be a Szovjetunióban. Szó van tömeges letartóztatásokról, kényszer munkáról, kínzásokról és kivégzésekről. Az író rámutat arra, hogy Sztálin halála után nyuffodtabb légkör alakult ki, hozzá­fűzi azonban, hogy .a rendőrségi ellenőrzés reiulszere érintetlenig maradt, söl ki is böví tették- a szakodárc/^^fínegyógyintézetekbe való zártísávul. Szolzsenyicin szerint a szovjet titkos rendőrség a rezsimnek ma is az éltető ele me, mint ahogy az volt kezdettől fogva. A Nobeldíjas író nem követeli kifeje zetten a szovjet rendszer megdöntését, de annak a véleményének ad kifejezést, hogy alapvető változások nélkül a Szovjetunióban élő népek elnyomása továbbra is folytatód ni fog. KÍNÁNAK FEGYVER KELL - ^fn*er külügyminisz­ter szívélyes kínai ! tgadlatása legutóbb nagy meglepetést eredményezett. tg állítólag kifejezésre juttatta, hogy fegyvereket szer 't vásárolni az Egyesült Államoktól. I ankok, páncélt pkocsik és csapatszállító repülőgépek érdeklik, hogy lojhözkötött haderejét mozgékonyabbá tudja tenni. A . z.eikar nem a legnagyobb örömmel érte­sült az. új üzleti lelletőségről. A lelmerülő aggodalomnak az az oka, hogy KíJa arról ismeretes, maga szeretne gon­doskodni haderejéé1« korszerű felszereléséről. Ennek mód­jaként pedig a kür Jeli fegyverek hazai gyártását óhajtja keresztülvinni. Egyel őre nincs nagyobb veszély, mert jelen leg törvény tiltja, 1 ogy az Egyesült Államok bármelyik kommunista vezetés alatt álló országnak fegyvereket ad­hassanak el. Kína egyvervásárlási szándékának lehetővé léteiéhez tehát dob b a törvény megváltoztatására lenne szükség. A kill ni iniszterhez közel álló körök véleménye szerint Kína rri “in kezdeményezte á fegyvervásárlásra vonatkozó tárgya., ■ megindítását, de azzal kétségtelenül számolni kell. H n| n sorikerül rá, külügyi kormányza­tunk többszörös dik rnma ein kerül, amelynek megoldása mindenképpen veszéllyel jár, nierl legelsősorban nem iizleli, hanem kizárólag cs. -k nemzetbiztonsági szempontok figye­lembevételével dönthető el. Az\l974. év tehát nemcsak a világbékét, bane rszág jövőjéV illetően is könnyen vál­ságos lehet. \ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUG­DU EMELÉSE — Közvetlenül (karácsony előtt n Kongresszus elfogadta azt a tör­­vényjavaslatot, am- Sy i társadalombiztosítási nyugdíj kér­dését összegszerűségiben újra szabályoztál. A I ehér Ház szóvivője szerint az-' elnök rövidesen aláírna és közzéteszi a törvényt. A rendelkezések alapján a társadafomöúztosítási' nyugdíjak emelese igen jelentős. Márciusban 7, júniusban újabb 4% lesz. Az emelés fedezetéül a társadalombiztosí­tási adó alapját is felemelik 10.800 $-róI I3.2(fl0 $-ra. Ugyancsak jelenték.., yen emelik az adó összegét fis. Az adó lelsö határa a/, eddigi 371. 10 $ helyett a jövőben 772.20 $ lesz. amelyet a munkavállaló és a müiüLpadó egyaránt lizet. Az adókulcs továbbra is 3.85% marad.\Ha a javaslat törvényerőre emelkedik, akkor az átlagos tárra­­dalombiztosítási nyugdíj a jelenlegi havi 167 $-ról szenűt­­h énként márciusban 178. júniusban 186 $-ra, házaspá­ronként pedig a mostani 276 $ beívelt márciusban 296a júniusban viszont 510 $-ra emelkedik. A legalacsonyabb összegű nyugdíj személyenként az eddigi 84.50 $-ról már­ciusban 90.50, júniusban 95.80 $-ra növekszik, házaspá­ronként a mostani 126.75 $ márciusban I 55.75, júniusban. 140.70 $ lesz. A társadalombiztosítási nyugdíj emelésének előnyét főként a már nyugdíjban lévők élvezik. Azok, akik még dolgoznak, ellenszolgáltatásként az eddiginél lényegesen több társadalmi adót fizetnek. A társadalombiztosító intézet becslése szerint a munkás 1969-ben átlag 262 $ adót fize­tett, az idén már 402 $ terhelte, 1974-ben pedig további II $-raI többet, átlagosan 115 $-1 fizet. A megélhetési költ­ségek arányos automatikus emelés 1975 júniusával kez­dődik. a középiskolai tanulmányok befejezéséi, ha erre a katonai szolgálat ellátásának sérelme nélkül mód nyílt. A legújabb intézkedések ezt a lehetőséget lényegesen fokozták. A pa­rancsnokok, akik eddig maguk döntöttek, hogy a középis­kolai tanulmányok befejezését engedélyezhetik-e, vagy sem, utasítást kaptak, hogy 1974 júliusától kezdődően 150 órás középiskola tantervét hozzanak összhangba a szokásos ka­tonai kiképzéssel. A terv megvalósítása a következő költ­ségvetési évben körülbelül 25 millió $-ba keiül. Az eddig alkalmazott módszer helyett ugyanis a parancsnokok felha­talmazást kapnak arra, hogy a katonai szolgálatot teljesítő ifjak szakszerű oktatásának biztosítása céljából középisko­lákkal és főiskolai tanulmányokra előkészítő más tanintéze­tekkel szerződést köthessenek. A november hó folyamán kiadott tervek gyakorlati megvalósítása után a haderő (Army) lesz az ország legnagyobb középiskolája. REMBRANDT-FESTMENYEKET LOPTAK — A cincinnati Taft múzeumból elloptak két Rembrandt- Festményt. Először azt hitték, megtévedt műértő bűntettéről ran szó, de hamarosan rájöttek, hogy a lopás mögött a cálságdíj-szcrzés újabb módszere húzódik meg. A tettesek az egyik festményt egy csűrben helyezték el, aztán távbe­szélőn közölték, hogy csekély 200.000 $ ellenében hajlan­­:lók a másik festményt is visszajuttatni. A múzeum közölte r>. zsarolókkal, bogy a 200.000 $-t nem tudja előteremteni, le 100.000 $-t felajánlott. Ezt az összeget a tolvajok kíván­ságának megfelelően el is juttatták a megadott helyre. A Festmény valóban előkerült. A rendőrség azonban széles­körű nyomozást indított. 1 íz gyanúsítottat le is tartóztatott. A 100.000 $-os válságdíjból 99.000 $-t megtaláltak. A tet­tesek is burokra kerültek. A 21 éves Horsley Carl, Mc- Oonough Raymond és a 22 éves Dawn Henry ellen vádat •mellek, a másik hét letartóztatottat sz^h» ,'lábra helyezték. Ft. TAKÁCS GÁBOR MEGHALT Lapzártakor kaptuk a bírt, hogy bt. l akács Gábor ferences atya, a Katolikus Magyarok \ asárnapjának tiszteletbeli fő­szerkesztője hosszas gyöngélkedés után va­sárnapra virradóan elhunyt. 1 emetése csü­törtökön délelőtt 11 órakor lesz Youngs­­townban. Bővebb híradást a jövő szá­munkban hozunk. f A SZABADSÁG HARANG A Szabadság Harangot Amerika szabad állammá való alakulásának 200. évforduló­ján várira tó nagy turista forgalom miatt el ákarják mozdítani helyéről. Akkor már úgy látszott, eldőlt a vita, hová vigyék ezt a történelmi emléket jelenlegi helyéről, az In­dependence Hall földszintjéről. A Harang lecsodálatosabban 1776 július 8-én zengett, mikor hangja mellett kihirdették a 4 nappal előbb jóváhagyott Függetlenségi Nyilatko­zatot. A Szabadság Harang elmozdításához és az új hely jóváhagyásához szükség van a város, az állam és a szövetségi kormány beleegyezésére és akaratuknak összhangba Hozására, mert a harang a városé, a terület, a hol áll, Pennsylvania állam tulajdona, vi­szont a karbantartás a szövetségi kormány­ra tartozik. Londonban öntötték 1751-ben vagy 52- ben. 1752 szeptember I -én érkezett meg jó állapotban, de a kipróbálásnál megrepedt. Újra öntötték és minden font bronz után egy és fél uncia rezet adtak hozzá a jobb hangzás végett. 1755 augusztus 27-én szó­lalt meg először a jelenlegi Independence Hall tornyában. 1776-ban a harang zúgása mellett hir­dették ki Amerika függetlenségét. A harangot 1777-78-ban elmozdították és Aflentown Pennsylvaniában egy templom alá rejtették az angol csapatok elől. De 1 785 április 1.6-nn már újra eredeti helyéről hir­dette a békét és függetlenséget. Azóta hív­ják Szífbudság Harangnak. 1855 júliusá­ban, mikor John Marsi lall főbíró holttestét vitték. ,át a városon, újra megrepedt, de ki­javították. 1846-1 ián, Washintgon születés­napjának ünnepén olyan erővel szólt, hogy újra megrepedt és többé már nem lehetett megjavítani. NEMZETI ADÓSSÁGUNK A MADRIDI MERÉNYLET - Világszerte ó­riási meglepe­tést s egyben megdöbbenést keltett az a politikai merénylet, amelyet Madridban követtek el a spanyol miniszterelnök ellen. A meglepetést az a tény okozta, hogy 34 év óta, ami­óla Franco Francisco hatalomra jutott, ez volt Spanyolor­szágban az első politikai merénylet. A megdöbbenést vi­szont a merénylet elkövetésének módja váltotta ki. Csak az utólagos vizsgálat derítette ki, hogy a merénylet színhelyé­nek közelében bárom héttel korábban két szobrász bérelte ki a Coello-utca 104. számú ház alagsori helyiségét. A két szobrász kalapálása” senkinek sem tűnt fel. Mindenki azt hitte, hogy alkotásukat sürgősen le kell szállítaniuk. A szomszédok azt is természetesnek találták, hogy “művüket” senkinek sem akarták megmutatni. Csak utólag derült ki, hogy a két szobrász nem műalkotáson dolgozott, hanem alagutat vájt a Coello- és a Mai donado-utca kereszteződése alá, ahol aztán villanyáram-gyújtásra beállított bombát he­lyeztek el. A merénylet reggelén Garrero miniszterelnök minden­napi szokásához híven szentmisét hallgatott a San Pran­­;isco de Borja templomban, amely a merénylet színhelyétől mindössze egy háztömbnyi távolságra van. A miniszterel­fök a szentmise után mint minden más napon <—* gép­­ocsijába ült, hogy hivatalába hajtasson. Amikor az ulca­­ereszteződésbez ért, a bomba felrobbant, a miniszterelnök pedig testőrével és gépkocsivezetőjével együtt a levegőbe iepült és szörnyet balt. Temetésén Franco biztonsági okból nem jelent meg. Az Egyesült Államokat Ford Gerald al­­elnök képviselte. A jobboldaliak tömege a liberális gon­dolkozáséi Enrique Vicente Taracon bíboros érsek ellen tüntetett, mert a merényletet a baloldali ellenzéknek tulaj­donítják, amelyhez a katolikus klérus részéről támogatott Ijaszk függetlenségi mozgalmat s odaszámítják. A VARÁZSLÓ VÁROSA - -WaM is tagból álló ex­pedíció érkezett Jamaicába, hogy felkutassa a Blue-hegység tetején lévő Nanny Townt, a mondabeli Nanny varázsló otthonát. Az expedíció tagjait komolyan figyelmeztették, hogy ne menjenek a romokhoz., mert valamelyik maroon merényletet követhet el ellenük. A maroonok vezetői azon­­l’pan biztosították az expedíciót, hogy tagjainak nem lesz ipántóclása. Az expedíció 12 férfi és 5 nő tagja utat vágott <a sűrű dzsungelén át és feljutott a babonás hiedelem által VYÁdett romokhoz, ahol fegyvereket és cserépedényeket ta­láltak. E zeket a maroonok első menekü Iliéi használták több miiht 200 évvel ezelőtt, amikor előbb a spanyol, később a 1 brif rabszolgavadászok elől a dzsungel mélyén lévő Blue­­hegiységbe húzódtak s a hegytetőn tanyáztak, hogy szaba­dok maradhassanak. Nanny a maroonok egyik legrégibb vezetője volt. Varázsló hírében állt. Mondái bős lett. Egy­kori qpttbonát mindeddig babonás félelemmel kerülték. A Nanny I own a benszülöttek számára afféle elátkozott hely jellegével bírt, amelynek megközelítése halálos veszedelem­mel járt. Az expedíció felfedező útja most megtörte a régi babona erejét. TANULJUNK MAGYARUL A clevelandi Cuyahoga ( mnmunity -Col­lege az 1973/74, tanév második felében is lehetőséget nyújt a magyar nyelv és tánc tanulására. A Nyelvtanfolyam haladók ré­szére minden pénteken és vasárnap este 7-től 9-ig lesz a Metro Campuson, ahol magyar népi táncok megtanulására, a ma­gyar zene és tánc különböző típusainak, a magyar- és a cigányzene és tánc különb­ségeinek megismerésére stb. nyílik alkalom. Mindkét tanfolyam díja csupán 15 $. Á beiratkozáshoz nem szükséges középiskolai végzettség. Jelentkezni, vagy érdeklődni te­lefon útján is lelíc! C*G3966, ext, 323, vagy 422). LASER-SUGÁR AZ ŰRBEN -A Goddard űrhajózási központ a mary­landi Creenbeltbóf laser (ejtsd: lézör) su­garakat irányított a föld felett 272 mérföld­­nyíre keringő Skylab re. Az űrhajósok zöld pontok alakjában észletlék a sugarakat, n­­melyeket a központ a kutatófénysugarak módjára lóvéit az űrhajóállomásra. A pon­tok másodpercenként háromszor tűnnek fel könnyen látható fénnyel. A ceruzavastag­ságú sugarak rendeltetése lesz majd a jövő­ben az űrhajók irányítása. Most csak az erre vonatkozó kísérletek folynak. A laser­­sugarak alkalmazását komputer-programok,­­képek és beszéd közvetítésére is ki akarják kísérletezni. A kutatók szerint ezekre a cé­lokra a laser-sugarakat az őrben is fel tud­ják majd használni. UJ ATOM-TELEP -A W estinghouse Electric Corp. 90 millió $-os szerződést kötött új atomerő-hajtúsú erőtelep építésére. A telep 1980-ra lesz ké­szen és összesen 700 millió $-ba kerül. Üzembehelyezése után 550.000 kilowatt áramot tud fejleszteni. A telepnek rendkí­vül nagy szerepe lesz majd az ország erő­­fogyasztásának kielégítése terén. Mintegy 370 vili anyáram-rendszerrel kerül kapcso­latba. Ezek máris több mint 245 millió $-.t irányoztak elő az új atomerő-bajtású erőte­lep fejlesztésére. A telepet Oak Ridgen. Tennesseeben építik, neve pedig Clinch River Breder Reactor Plant lesz. Vasárnapra virradóan állítsuk ELŐRE egy órával az óránkat! Az új év haj­nalán nem árt szembenézni a rideg valósággal, országunk nagyméretű eladósodottságával, amely a rendelkezésre álló adatok sze­rint egyre ijesztőbben növekszik. A második világháború kezdetén a nemzeti adósság még “csak 58 billió $ volt. 1965-re azonban már 520 billióra szaporod ott. Az 1972- es költségvetési év vegén 427 billióra, 1975-ban pedig 459 billió $-ra növekedett, Könnyebben érthető nyelven ez azt jelenti, hogy az Egye tült Államok minden egyes lakójára —< nemre és korra vak tekintet nélkül -— 2100 $ nemzeti adósság jut. A nemzeti adósság kamatai t 975-ban elérték a 24.2 billió $-t s az 1974. évben több mint 4 billió $-raI 29 billió $-ra emelkednek. A bosszúlejáratú kölcsönök után 6.2%-os, a rövidlejáratú kölcsönök után pedig 7.4%-os kamatot fizetünk. A több mint 4 billiós kamatnövekedést a kamat folytonos emelkedése okozza. Egy évvel ezelőtt ugyanis a kamat még csak 5.4 és 5.1% volt. Érdekes, hogy a szakembereket nem aggasztja a folytonosán növekvő eladósodás. Szerintük ez biztosítja az ország gazdasági fej­lődésének szinte korlátlan lehetőségeit. A nem szakember persze kétkedéssel fogadja ezt az érvelést és legalábbis azt a kérdést veti fel: meddig? KATONÁK KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSA — Az önkéntes haderő újoncainak toborzása közben 1972 novemberében a jelentkezők 62%-a olyan fiatalokból került ki, akik abbahagyták középiskolai tanulmányaikat. A költ­ségvetési év végéig, tehát 1974 június 50-ig az ilyen fia­­talol < száma mintegy 80.000 főre gyarapszik. Ez a szám az újoncok 45%-át teszi ki. A hadsereg eddig is lehetővé lette

Next

/
Thumbnails
Contents