Detroiti Magyar Újság, 1974 (64. évfolyam, 1-50. szám)

1974-01-04 / 1. szám

2. OLDAU. DETROITI MAGYAR ÚJSÁG 1074. JANUÁR 4. DETROITI MAGYAR ÚJSÁG DETROIT HUNGARIAN NEWS Megjelenik minden pénteken Weekly except two weeks during the summer (last week in July and first week in August) Főszerkesztő — Editor in Chief KÓTAÍ ZOLTÁN Kiadó — Publisher KÁRPÁT PUBLISHING Co. INC. 1017 Fairfield Avenue, Cleveland, Ohio 44113 P.O. Box 5348, Cleveland, Ohio 44101 Telephone: (216) 696-5653 A detroiti szerkesztőség és kiadóhivatal hívható (Hétfőn és csütörtökön este 5:30 és 7:50 óra között) Telephone: (313) 953-4666 ELŐFIZETÉSI AEAK SUBSCRIPTION RATES Egy évre .......... $12.00 For one year .. $12.00 Fél évre .............. 7.00 For 6 months . . 7.00 Egyes szám ___ 0.20 Each copy ........... 0.20 Second Cass postage paid at Cleveland, Ohio Móra Ferenc: KIHIRDETÉSEK KISHIRDETÉSEKET LEGKÉSŐBB HÉTFŐN ESTE 8 ÓRÁIG VESZÜNK FEL KUCKÓ KIRÁLY FORDÍTÁS HIVATALOS OKMÁ­NYOK szakszerű fordítását vállalom. lel.: 883-3596. (4-től) KIADÓ LAKÁS EMELETI LAKÁS rendes I nőnek kiadó. Közel minden­­! hoz. 8572 South St., Tel.: 841-2288. (42-től) MEGÉRKEZETT A JÉZUSKA OlÜ íi ÉvCÜpI 6 Sokszor hallottam édesapámtól ezt a történetet, amit most el akarok beszélni. Aratás idején, szép hqldvilágos íjszakákon kint a szérűn egyéb se járta, csak a Kuckó ki­rály története. Hosszú téli estéken, mikor bömbö ve szag­gatta a szél a házunk nádtetejét, nem kellett nek' m egyéb mese, csak a Kuckó király. Meg is tanultam, s nőst éigy idom, ahogy vettem. Se hozzá nem teszek, se el mm veszek aelőle. Bizony a szabadságharc idején még olyan kis legényke roham én, hogy a Mitetszik boltos mindig a zsebébe akart ringni, mikor átszaladtam hozzá árpacukorérl. Hat cm azért akármilyen kicsi voltam, mégiscsak voltam ám é i a Kos­suth Lajos katonája, úgy nézzetek rám! Nem is afféle aányt-vetett közember, hanem igazi aranycsiílag os gene­rális. Édesapám szűcsmester volt, ő szabta az arany csilla­got piros irhából. Aki csak épkézláb ember volt a falumban, az mind el­uent honvédnek. Csak mink maradtunk otthon. ; pro gye­rekek. Minket nem vittek el, akárhogy rimnnkodt imk. Azt mondták, nem gyerekjáték a háború, s nem mec v< cukrot osztogatnak a csatatéren. Hanem azért tudtunk mink magunkon segíteni. Ösz­­szeálltam két-három jó pajtásommal, s nyakunk! a vettük 3 falut. Bezörgetlünk minden ház kapuján, ahol magunk formájú gyerek lakott. j <— Talpra, legény! Kossuth Lajos azt izente.lelfogyolt i regimentje! Ki a gyepre, aki igaz magyar! I Mire a falu végére értünk, akkorára úgy megAaporod­­runk, hogy kitelt volna belőlünk egy század. Én nregtettem magamat generálisnak, s hadi rendbe állítottam < sereget. 3röm volt nézni a so!; le kés katonát, csak az a ár, hogy llenséget sehol se találtunk. Éppen ezen búslako« 'am, mi­­;or egyszer csak elejbem ugrik az egyik kapitányé n: — Generális úrnak alássan jelentem, Kssz a Palkó nég hiányzik a seregből. Nosza mindjárt rápaiíantcin a nádparjftámn i, s har­­nn'Tmagammaí elvágtattarn Kasza Palkói k o n Alacsony vis 1 'r.cr.a volt az Övéké, még se ütő trail a fe éroet az .. , !. 1 ,11, I , l\ C" ( . ..a--' a » •: - ' r. ifUli I í O ■ í - AZCgcllV gVOp­ír as>- any v év a S'ntkó édesanyja, most'is ott srorgoskv'-'Uoit a küszöbön. Ijedten leér/ le a gye pjúnyíró ollót aliogv becsörtettünk nngykényeseű. ,—- '■ ét akartok, gyerekeim j / b.j'o,n'!;ak való < • .' i kévésünk, nr-nén .asszo: ,y. L'v a: S',.' ' :'U-■'OZeSÖ h’y i ívas-va P-dkó o't bever' a la :• a mögött a I mkéba:: ügy rossz subán. Egy nagy, écs^a könyvije volt be'Iei no -í cezve, megrettenve ütötte föl belőle buksi főj- t, abc gy meg­ütött bennünket. / r—< Gyere, Pali;.', kotor'árnak! Km' taron .;k E screg a Íí-T.t vég”', csak éppen te biifiryzol még. ( »— Nj^i szerelem pn a/z ilyen játékot <— mgndG Palkó Iccdvetlenül. ] ~ De nem jó Cl; az, békás. Pokolra kergetjük a né­metet. I Egy éb se kellett Palkónak. Befordult a falnak, behúzta fejét a subaba, úgyJ dörmögött ki belőle: >—< Jaj, clehogJy megyek én oda! Gyönge vagyok én ka­tonának. JobbarjíAzeretem én itt a kuckóban olvasgatni a Toldi Miklós történetét. Nagyon i/n ehetnék je volt már a paripámnak, csak úgy futtában kiáltottam oda Palkónak: — Szó* á’mokat. Kuckó királyi Jobb is. ha itthon maradsz a Muciiéban, legalább nem csúfítod el a seregemet. Világ .»leié ben mindig vézna gyerek volt ez a Kasza Palkó. Esz ü-Ielke mindig a könyvön járt. semmi pajkossá­­gunkban soha részt nem vett. Hane tn most ugyan nem sokat búsultunk utána. 1 Lici­tünk mink hadakozni őnála nélkül is. Fakardjainkkal úgy helybenhagytuk a fűzfabokrokat, hogy némelyik tán még azóta se h ajtott ki. A homokos partban pedig úgy meg­riasztottuk az ürgéket, hogy még tán ma is szaladnak. Nincs az a ném< t, amelyik olyan sebesen el tudná hordani az irháját. Abban az esztendőben nem esett jól semmi más játék, csak a la ümásdi, hanem abba bele nem untunk sose. Egy­szer, ahogy fáradtan ballagtunk hazafelé a nagy csata után, szemben találtuk a Kuckó királyt. Egy zsák korpát cipelt hazEifelé a száraz-malomból, egész belegörnyedt a vézna teste. Megriad az istenadta, ahogy meglátott ben­nünket, de már nem menekülhetett előlünk sehova. Ráve­tettük mag unkát, mint a vércsék a galambfiókra. Örültünk neki, hogy valabára igazi ellenségre találtunk. —- M sgállj, Kuckó király! 1 anuld meg, mi az a hon­­védvitézség! Szegény fiú ledobta a válláról a zsákot, és szomorúan meresztette ránk a nagy kék szemét. Sohase arattunk ennél könnyebb (diadalt. Meg se mozdult a jámbor,'(míg csak hóiba nemi pu!cgtattuk valamennyien. Mikor kiadtok a mérgünket, akkor megtörülgette könnyes szeméi a doh mánykája ujjával, vállára kapta a zsákol, s csak a kapu­­jokból meri visszaszólni: <—< Várjatok csak, majd megfizetek én még ezért nek­tek! Hanem b:zony szegény Kuckó kirá!y nagyon sokáig az utcára se riert kilépni. Mikor megint közénk vegyült régen vége volt már akkor a honvéd-dicsőségnek. Német lett az úr az orszá 'ban, bujdosott előle a szegény honvéd, ki r;u rr: ; ott. A km fiik.inki.iu is vetődött egy bujdosó Iionvédtiszl. Ide ugyan, jó be'yre jött. Erről a nádrengeleg közé bújt kis j ,h a ' I;.'--'. Niiníbn csak rkenelíef volna miközénk jött lakni. Eprien ezért választotta ezt n belvet a mi liszt urunk Halálra kereste az ellenség, de nálunk keresni ugyan kinek iu'ott /volna eszébe? Különösen, hogy a fényes tiszti r- hájá felcserélte szegény emberes gúnyával* s beállt halászlegény nck Oaletnbos Imvfi halászmester uramhoz. Nem is tudta e 5 áló't ná-a jobban megfen eni senki a balászlegénvek köz^ Del mesét se hallottunk m< g soha olyan szénét, m:nt ami Iyerjeket ő mondott, ha esténként körülvettük a Galambo: porcán. Hol sírtunk, hol ragyogott a szemünk, ahogy a hon védjek csatáiról beszélt, de senkinek a szeme nem ragyogót úgvj, mint a Kuckó királyé. Egy csúnya téli napon nagyon kemény munkájuk volt a halászoknak. Léket vágták a íisza jegén, hogy halászni lehessen a szabad vízben. Alig győztük hazavárni a tiszt urat a Galambosék házához. Ott ácsorgóit köztünk a Kuckó király is, majd megvette az isten hidege, de azért váltig a kapuban leselkedett: jön-e már a mi mesemondónk? Jött is, de most nem volt neki mesélhetnékje. — Jaj, 1 iáim, baj van — bukott be a kapun —, ellen­ség jár a faluban, megláttak az utcán, a nyomomban van­nak. Alig volt ideje beosonni a kamraajten, már akkor ott volt az ellenség. Három tollas csákójú, zord tekintetű német katona. Ügy sz,étugrottunk mink, mint mezőn a varjak, ha követ hajítanak közéjük. Futott, aki bírt, néhányon a sö­vény tövébe, csak a Kuckó király maradt ott az udvar köze­pén. Moccanni se bírt szegény ijedtében. — Hé, kisfiú — kérdezték tőle a kaiénál; nincs ebben a ti falutokban valami bujdosó bonvét Itiszt? — De ... de van — nyögte a Kuckó király. — Hol van, merre van? kaptak a szón a katonák. Háromszor is kérdezték, míg a Kuckó király meg bírt szólalni: ■ , ,.u ; — Fúl . . . túl a Tiszán, a bátkai majorban. Az egyik katona egy arany pénzt szedett elő a tarso­lyából. azt a markába nyomta a gyereknek. — Nézd, ez a tied, amért igazat mondtál. Ha oda ve­zetsz bennünket, akkor másikat is kapsz. Megveheted rajta a bíró házát. 1 ''%! i i A Kuckó király szégyenlősen lehajtotta a fejét: — Várjanak,, míg besötétedik. Akkor álmában lephe­tik meg, akit keresnek. ,—- Egész okosan beszél ez a gyerek — mondta a kato­na a társainak. Aztán egyikük kiállt a kapu elé, őrködni, ketten pedig beszállásolták magukat a Galambosék tiszta szobájába. Vitték magukkal a Kuckó királyt is, hogy meg ne ugorjon valahogy. Esze ágában se volt az a szegény fiúnak. Csak azért leselkedett ki az ablakon, hogy az öreg balászrnes­­tert megszólíthassa: < Imre bácsi, hol vágtak ma léket a Tiszán? Mi közöd hozzá? — morgo't mérgesen az öreg ha­lász. — A makkost töltés irányéba"», ha bele akarsz fulladná Kuckó kőáíy nern szóli ;"kkc? JfihorgaswottB n felék lefogta ; szemét, úgy tett, mintha aludna. Alig bírták föl­rázni a ka'onák. — Hé, liú, * • d ! össze magad. Indulhatunk már, akár harapni lehelne a sötétséget. A bárom katona közrefog In a gyereket, úgy vontak neki >■/. éjszakának. ! lullott a hó sűrű, nagy pillékben, majd kiverte a szeroevilágát az embernek. Mikor a íisza partja n értek, megszólalt a Kuckó király: Mos' már egymás háta mögé álljunk, ió távolast egymástól. Síkos a jég, ha elcsúszik is valómé V’künk, le ne üsse lábáról a másikat. Majd én megyek legelöl. A Tiszán éppen szembe fogta a szél a kis csnnafot. Olyan gorombán visszalökte őket. álig bírtak tőle haladni. Néha 'kiszalajtotlak epv-egy*s;-!4tír a katonák a szájukon, egyszer aztán hátrafordult a Kuckó király: ,—■ Most már bátrabban haladhatunk, mindjárt kint vagyunk a parton. Rögtön ott leszünk, ahova igyekszünk. Azzal szép csendesen beleeresztette magát abba a nagy lékbe, amit aznap vágtak a halászok a fiszán. A ieges víz még csak nem is loccsant, a hu meg csak el se si­­koltotta magát. A bárom katona vakon lépett utána a vak éjszakában. Odaveszett mind a bárom. Észre se Vették, hová jutot­tak, m:re összecsapott fejük fölött a víz. Az. aranypénzt ott találták a halászok másnap reggel a lék szélén, a jégre dobva. Az ellenség pénzét még a ha­lálba se akarta magával vinni Kuckó király. i második a 10 és 20 év kö­­ittieket, a harmadik a 20 és ■0 év közöttieket és így tö­bb. A 9-ik oszlop a 80 '"sné! idősebbeket foglalja arában. A DETROITI MAGYAR ÚJSÁG UJ PÓSTAI CÍME: p. 0. BOX 413 WYANDOTTE, Ml 48152. MB3fZÄM!.ÄlTATT/.f-ÉS Ml MEGIJEDTÜNK 33 éve szolgáljuk Trenton környékét. A “DETROITI ÚJSÁG útján küldjük magyar barátainknak köszönetünket pártfogásukért. RIDGE FUNERAL HOME 2272 Jefferson Ave., Trenlon, Mich. Telefon: 676-4545 II OL KAPHATÓ A DETROIT! MAGYAR ÚJSÁG ! AL’S GROCERY, 835 West End Ave. i DELRAY PARTY STORE FRED'S PATENT SHOP j 7900 W. Jefferson Ave. 8901 Dearborn, 842-5130 ! ,~w Hoi van a Berci? < Börtönben. _ Miért? r~> Túl korán végezte a bevásárlást. Ezért csak nem csukták be? < De igen, még nem volt nyitva az üzlet... __1 N'' 10474 W. JEFFERSON « 17B9 SCHAEFER I ________BANK TELEPHONE: V13-88SQ _________j TfUmUfVctf FEDERAL RESERVE SYSTEM - Wewtóí ftf FE0£!*AL DEPOSIT INSURANCE CORK SPÓROLJON, HOGV JÖVŐJE BIZTOSÍTVA LEGYEN • CSEKKSZÁMLA 8 TAKARÉKBETÉTEK ® CHRISTMAS CLUB * INGATLAN KÖLCSÖN * AUTOMOBIL KÖLCSÖN iktrarozási 0.3 ház modernizálási kölcsönök 8 Személyi kölcsön stb, h;/k míézetür.Kben kél Drive-in-Window; és nagy paiking lot ;yir. htwm ' áll lendeikezésre . ■ MICHIGAN BANKARD hitelkártya előnyeit szívesen “elmagyarázzuk BOLDOG ÚJÉVÉT KIVAN FANCY PASTRY SHOP á Cseresznyésdiós torták — Továbbá — Dobos — Rumos, diós és piskóta torták — Diós és mákos beigü Püspök-kenyér — Diós, mákos, almás és túrós rétesek Diós, barackos, cseresznyés és almás linzer tészták 8148 W. JEFFERSON - DETROIT, MICH. 841-5537 ’•1 •*/.[.. t Az ufanti K' ■ ’On n> -i \ \ ■ . : ;o >:y :ir •-VP-, ■ ■ « ■ . , ■ . , ; , ■ T , -■ •arcán-, banem < 1 or un ■. . uroz az. Lzcccm r e!cj cs: gyűli dór,'amivel a maid mól. ó;.u - 8 ,,.a Wayne State Egyetemen az egyik szobát, melyet kultú­­( , rajuk, eredetük, népművészetük szerint fognak berendezni, j(- Toly örök emléke legyen annak, hogy itt magyarok élték, t.j:ós élnek. 1974 elé boldogan néznek a Hungarian Heritage ;GRr jóm Bizottság tagjai, mert az eddigi tapasztalataik alap­kőjén -tudják, hogy nem csalódnak az itt élő magyarokban és 'T tudják, hogy akár milyen nagy feladat előtt állnak is, sike­rül azt megoldaniok. iAí iii (y A jövőben lesz egy pályázat a szoba megtervezésére, melynek alaprajzát és adatait, méreteit szintén közölni fogjuk. j ■ Ismét kérjük magyar testvéreinket, hogy támogassák továbbra is tervünket, és töltsék ki csekkjeiket a Wayne State Fund, Hungarian Heritage Room-nevére és küldjék ,. azt Halászi László címére, 27751 Buckingham, Livonia, , MI. 48154, vagy a Committee tagok egyikének a címére. L 1-. .. . ' f j, d .r •öjí(/q ro?; :on >■ • íiiiilc agy a 10 éven rdú iák szó-­­)a kereken egy millió és 530 a=er, a 10 és 30 év közöttiek! ' ina pedig 1 millió és 730! -:>t. Eszerint a legfiatáláfcb port 580 ezerre I. i ebb. ; '•’Hl a nála átlagban 10 é. idősebb ! 0 évestő5 on yrig terjedő korcsoport. Ki­-o a keresőn rl. mivé! eny­­>y*Vo! kevesebben születtek. 1 r- •• .szerint az é'.'i születések száma átlagban kereken 401 ezernyi számban csökkent. Ezzel ellentétben a 49-ik oldalon olvasható, bogy a, népesség tényleges szaporo­dása az 1960 és 70 közötti időszakban kereken 555 ezer, fő. Az előbbiekből látható volt, bogy a születések száma ezen idő alatt 380 ezerrel csökkent, minekfolytán a sza­porodás csak úgy állhatott elő. hogy az élő korosztályok élettartama meghosszabbo­dott vagvis az elhalálozás ál­tal beálló létszámcsökkenés kitolódott időben. Ennek a hatása azonban csak rövid ideig lesz érezhető, mert az emberi életkort csak bizonyos határok közt lehet meghosz­­szabbítani. A bevándorlás is növelheti a népességet. Fia most a 10 éven aluliak létszámát kivetítjük az elkö­vetkezendő 70 esztendő táv­latába a 2G40-es esztendőig, akkor úgy látszik, bogy a Magyar Népköztársaság la­kosainak a száma 7 millió lesz, ba a születések száma a következő években nem csök­ken, de csupán 5 millió lesz. Íja a születésele száma az utpfső tíz .év átlagos arányá- ! baVv ktsebbedik. Érthetetlennek látszik,! hogy amikor a világ népessé­ge egy-egy emberöltő alatt megkétszereződik, hogy ami­kor az államkapitalista 11S­­CR népessége óriási léptekkel növekszik, hogv amikor a K?­. TT , r r Td i nai Köztársaság a második világháború után megkétsze­rezte a lakosainak a számát, , akkor a Magyar Népköztár- j saság csökkenő születési ten­denciát mutat. DELRAYBEN (8301 Ru deno St., 1 blockra a W. Jeffersontól) 3 szobás ház egész pince, gáz-furnace $2,300.— készpénzért eladó le!efon: 565-5437 (48-tők ÉRTESÍTÉS Az alábbi! ábra finnek az adatait foglalja össze 9 cso­­nor ban amelynek mindegyi­ke egy-egy ! 0 év adatait maga ban foglaló korcsoport- J nak a létszámát mutatja. Az első csoport jelképezi a 10 éven alóli gyermekek számát,! ó Az 1972-es Magyar Sta­tisztikai Zsebkötnyv a 47-ik :oíclalon b második rész “Te­rület és Népesség” fejezeté­ben egy ábrán mutatja be a 10 millió és 515 ezer lakosság számát nemek és életkor sze­rint. __. __ , „ .

Next

/
Thumbnails
Contents