Detroiti Ujság, 1964 (54. évfolyam, 27-50. szám)

1964-07-03 / 27. szám

Dopt »at St-to- Int. Drondcnst Ing Dív. IIunj3r.rir.r1 Unit 4 fl. 224 W. 57 8f. ' ' How York 17, ü,Y. A "MAGYAR ÚJSÁG” FOLYTATÁSA Consolidated papers: “Detroit Journal”, “Hungarian News”, “Hungarian Daily”, “Flint and Vicinity”. Beolvadt lapok: “Detroiti Hírlap, “Magyar Hírlap”, “Magyar Napilap”, “Flint és Vidéke”. PUBLISHED EVERY FRIDAY LAPUNK MAI SZAMA 8 OLDAL NUMBER 27. SZÁM. JOHNSON ELNÖK ÉS FELESÉGE DETROITBAN VOLTAK Mrs. Johnson már két nap­pal korábban érkezett és a közbeeső idő egy részét Macki­nac szigeten töltötte, ahonnan elnök-férjével való találkozás végett junius 26-án délután 6 órakor tért vissza a detroiti Sheraton-Cadillac szállodába. Az elnök érkezése és töme­gek által üdvözölt bevonulása után, előbb rendkívüli fogadást tartott a szálloda egyik termé­ben, majd hatalmas kíséreté­vel a Ccbo Hallba vonult egy igen hosszú kocsi-karaván élén, ahol már egy 2,000 főre rugó vacsorázó tömeg várta, a 100 dolláros teritékü vacsora résztvevői. Ennek a demokrata párt választási kasszáját fel­segítő vacsorának egyik nagy érdekessége volt, hogy azon a michigani nagy vállalatok ve­zetői — pártállásukra tekintet nélkül — résztvettek. Az elnök fogadása úgy min­den útvonalon, mint a Cobo Hallban is rendkívül meleg és emberi együttérzésből jövő volt, amit az elnök — a bizton­sági szervek; nagy riadalmára — többszöri tömegbevegyülés­­sel és kézfogások osztogatásá­val viszonzott. A “dinner’s toastmaster”-e Hart szenátor volt, aki most fog választás alá kerülni a második 6 éves ülésszakra. A felszólalók — volt és jelen de­mokrata előkelőségei — hosz­­szu sorozata után Johnson el­nök — miután tapsorkánt aratva tréfás hangon köszön­tötte Fordot és Gordont, a két nagy autóvállalat jelenlévő el­nökét, — Ígéretet tett, hogy el­nöksége alatt nem lesz gazda­sági krízis, hiszen, mint mond­ta: “Negyvenedik hónapjába lépünk egy visszaesés nélküli gazdasági fellendülésnek és soha többé nem fogjuk megen­­engedni, hogy ez az ország a gazdasági hanyatlás útjára jusson”. Többször nevezte ma­gát “president of all the people” és ilyen vonatkozásban szót intézet ug ya munkásság­hoz, mint a vállalatok irányí­tóihoz, mondván: “az állami költségvetés hatalmas súlyát úgy fogjuk igazgatni, hogy az a növekedést sarkallja és elhá­rítsa az inflációt: fokozni fog­juk az anyagi és emberi for­rásokat magán befektetések és munka-átképzés által; felfo­kozzuk a modernizálást kuta­tás és adópolitikai ösztönzés által. Mindebben az legyen a célunk, hogy munkásaink az élvezői és ne az áldozatai legye­nek a bevezetett változások­nak.” A díszvacsora 250,000 dollá­ros anyagi eredménye egyma­gában mutatja az elnök iránt megmutatkozó szeretetet és együttérzést. Detroiti tartózko­dása, amely másnap, julius 27-ike délutánjáig tartott, minden baj és zavar nélkül folyt le, úgyhogy elismerése je­léül az elnök kilátásba helyez­te a legközelebbi “labor-day”-i megjelenését is, amely Roose­velt elnök kezdeményezése óta gyakorlattá lett az ország elnö­keinek Detroitban való meg­jelenése által. Hat milliós U. S. kölcsön a belvárosi Villagenek Walter C. Shame, a Det­roit’s International Village el­nöke hozta nyilvánosságra, hogy a U.S. Redevelopment Administration (ARA) 6 mil­lió kölcsönt nyújt a vállalatá­nak. Michigan szenátorai, Patrick V. McNamara és Philip A. Hart voltak ajánlói a kölcsön megszavazásának. A kapavágás 90 napon belül fog ünnepélyesen megtör­­történni. Rómából jelentik, hogy Aldo Moro miniszterelnök és a bal­közép kpaücicjs kahinetje le­mondott. Az ok: nem állami, főleg katolikus középiskolák segélyezése szerepelt az állami költségvetésben. Mr. Moro kereszténydemok­ratái szavaztak a javaslatra, mig a szocialisták, a szociál­demokraták, és a republikánu­sok tartózkodtak a szavazástól. A kommunista Palmiro Tog­­liotti kijelentette, hogy a kor­mány kisebbséggel akart kor­mányozni, azért vált szüksé­gessé a miniszterelnök lemon­dása. M’oro augusztusban Ameri­kába jön látogatóba, szeptem­berben pedig Jugoszláviát lá­togatja meg. OLAJKINCSEK SZIBÉRIÁBAN — Ezekre fájhat a foga Vörös Kínának. — Ma már köztudomású, hogy az oroszok hatalmas méretű olaj kincseket találtak Szibéri­ában. A szibériai szovjet olaj mezők gazdagságára jellemző, hogy némelyik kút naponta 500 ton­na olajat ad. Az Ural és a Je­nyiszej között több ezer négy­zetkilométeres területen pedig hatalmas olajipari építkezés kezdődött. Szibéria olajterme­lése már a közeli években több tízmillió tonnás szintre emel­kedik. A kommunista statisztikai adatok szerint a Szovjetunió kőolajtermelése már 1959-ben 129.6 millió tonna volt, Vörös Kínáé pedig csak 3.7 millió ugyanabban az évben. Vörös Kina tudhatja a szov­jet olajkutak óriási növekedé­sét, láthatja a hatalmas olaj­ipari építkezéseket is és bizo­nyára felszakad a régi seb, hogy Szibériát az oroszok vet­ték el tőlük. A két ország közötti szünte­lenül növekedő, elmérgesedő bonyodalmak hátterében bizo­nyára ott tüzel a vágy, hogy a volt kínai Szibériát jó volna visszaszerezni Vörös Kínának. A ravasz Kruscsev azonban megszimatolhatta kommunis­ta vetélytársának ezen titkos vágyát, azért hirdette ki 1964- ben, hogy a meglévő határokon nem szabad változtatni. U Thant látogatásai A U.N. főtitkára, U Thant julius 14-től 2 heti időtartam­ra meglátogatja Genovát, Pá­­rist, Londont, Cairot, Kongót és Moszkvát. Olvasóközönségünk és Hirdetőink szives figyelmébe! Tisztelettel értesítjük kedves Olvasóinkat és Hirdető­inket, hogy nyomdai szakembereink nyári szabadsága miatt lapunk megjelenését két hétre (julius hó 17-én és 24-én) szüneteltetjük. Szakmunkásaink szabadságidejük alatt való pótlása, a helyi körülmények miatt, teljesen lehetetlen. Reméljük, hogy kedves Olvasóink és Hirdetőink meg­értéssel veszik tudomásul ezt a kényszerszabta intézke­dést, amely más, hasonló helyzetben működő kiadóhiva­taloknál, már hosszú idő óta rendszeresítve van. A KIADÓHIVATAL Az elmúlt hét eseményei: VI. PÁL PÁPA személyesen irányítja a magyar kommunis­ta rezsimmel folyó egyházi tár­gyalásokat — a vatikáni hírek szerint. * * * UJ VILÁGKIÁLLÍTÁST fog rendezni Amerika 1975-ben vagy 1976-ban, az ország két évszázados függetlenségének megünneplése alkalmából. * * * KANADA felvette a diplomá­ciai kapcsolatot Magyarország­gal. Eddig a kanadai érdekeket a budapesti angol követ képvi­selte, a magyar érdekeket pe­dig az ottawai lengyel követ. * * * MICHEL ANGELO halálának 400-ik évfordulója alkalmából a Vatikán emlékbélyegsoroza­­tot bocsátott ki. * % * VÖRÖS KÍNA ellenzi a Szov­jetunió részvételét az afrikai és ázsiai országoknak a jövő év­re tervezett afrikai konferenci­áján. * * * PRINCE NORODOM SIHA­NOUK, Cambodia “Chief of State” — Párisban meghívta Charles de Gaulle elnököt Cambodia hivatalos látogatá­sára. * * * MOSZKVÁBAN ünnepélye­sen megnyitották a Szovjet­unió legyorsabb vasúti szolgá­lati útját Leningrád és a fővá­ros között. A vonat 100 kilomé­teres sebességgel halad a ce­mentalapokra helyezett acél­síneken. * * OROSZORSZÁG, Norvégia, Japán és Hollandia megegyez­tek abban, hogy az 1964-65 év­­ben 8000 kék bálna lesz a kvó­tájuk, 2000-el kevesebb, mint volt az elmúlt évben. * * * A 20 ÉVES MARGARET Ann (Flaggy) Gofldwater, szenátor Barry Goldwater leánya, Ari­zona, és Richard Arien Holt, olaj vállalati igazgató, Phoenix, az elmúlt szombaton tartották esküvőjüket. * Sfc * A MICHIGAN State High­way Department elrendelte, hogy az országutakon — a 3 napos ünnepi hétvégen — min­den útkarbantartó munka szü­neteljen. , * * BELGIUMBAN az orvosok és az állam, 10 hónapi alkudozás és 3 heti sztrájk után egyez­séget kötöttek egy “National Medical Insurance System” életbeléptetésével. A JOHN F. KENNEDY Lib­rary gyűjtési összege ma több mint 5 millió dollár. Több mint 150 ezer egyén adománya van ebben az összegben. A cél: 10 millió. * * * A LONDONI rendőrség hat éves, Babs nevű, Alsatian ku­tyájának müfogakat csinálta­tott. A tréner szerint Babs örül az uj fogaknak. ❖ * HENRY CABOT LODGE, aki lemondott South Viet Nam-i nagyköveti tisztségéről, bucsu­­záskor mondotta a sajtó kép­viselőinek, hogy csak azért tér haza, mert segíteni akarja Wil­liam M. Scranton, Pa.-i kor­mányzót, szenátor Goldwater ellen a republikánus elnökjelö­lési kampányban. TARAS SHEVEHENKO, Uk­rajna hírneves költőjének 24 láb magas bronz-szobrát Wash­ingtonban, Gen Eisenhower, volt elnökünk leplezte le. Det­roit és környékéről több mint ezren vettek részt az ünnepé­lyes felvonulásban. * * * HARRY TRUMAN, volt el­nökünk a Republic of Korea legmagasabb rendjét kapta meg a koreai háború 14-ik év­fordulója alkalmából. * * * STOCKHOLMBÓL száll a a hir, hogy Svédországban 170 amerikai vállalatnak van fiók­üzlete, több mint 6000 ügynök­kel. * * * A CHRYSLER CORP. gépek és mczdonygyári felszerelése­ket vett meg a South Bend, Ind.-i Automotive divisiójától — a vételár publikálása nél­kül. Egy millió 18 éves amerikai az elmúlt keddtől kezdve ka­tonai sorozásra jelentkezni kö­teles. Nem kell várni, a 21-22 éves korig, hogy alkalmasak-e vagy nem, katonai szolgálatra, — ha befejezték iskolájukat. A 18 éves, iskolát végzett amerikaiak, amikor regisztál­­nak, nyomban testi és szellemi vizsgálat alá esnek és megtud­ják, hogy alkalmasak vagy nem katonai szolgálatra. Ezután az újoncokat a 21 és 22 évesek közül sorozzák be. Akiket a sorozó bizottság re-Politikai világkonferencia Stockholmból közük, hogy a svéd kormány augusztus 1-én és 2-án nemzetközi konferen­ciát hirdet Harpundba, magas politikai vezérek részvételével. A konferencián résztvesznek: Anglia, Szabad Németország, Dánia, az Egyesült Államokból Hubert Humphrey szenátor és Walter Reuther, a UAW feje. Izrael miniszter­­elnöke Párisban Levi Eshkol, Izrael minisz­terelnöke 12 napos személyi ügyek elintézésére, Párisba ér­kezett. Vele ment felesége és a helyettes had ügyminiszter, Shimon Peres. Mr. Eshkol meglátogatja Charles de Gaulle elnököt, az­után pedig felkeresi a védelmi, nevelési és a földmivelésügyi minisztereket. G. I. MANDA, India belügy­minisztere minden reggel meg­hallgatja a közgazdasági hiva­talnokok elleni panaszokat. Ulbricht ellenzi a külön államközi szerződést Berlini hírek szerint Walter Ulbricht, Kelet Németország diktátora mondotta, hogy ő el­lenzi a külön nemzetközi ál­lamszerződést a Szovjetunió­val. Ulbricht beszélte a szabad Németországból érkezett turis­táknak, hogy az ő országát oly erőssé fogja tenni, miszerint keresztül fogja hajtani a két ország között a békeszerződést. A FTC rendelete A Federal Trade Commis­sion kiadta rendeletét, mely­nek értelmében, a jövő évben, minden cigarettán és hirdetés­ben meg kell jelölni, hogy a ci­garetta szívása veszélyes az egészségre és esetleg rákbeteg­séget és halált okozhat vagy más betegségeket. A rendelet szerint a cigaret­ta paklin a fenti figyelmezte­tésnek meg kell jelenni 1965 januárl-én, a hirdetésekben pedig 1965 julius 1-én. gisztrálásakon alkalmasnak ta­lálnak, bejelenthetik szolgálati készégüket nyomban, a sorozó bizottságnak pedig kész lista fog állni rendelkezésére a behí­vások alkalmával. Akiket regisztráláskor szol­gálatra alkalmatlannak talál a sorozó bizottság, megtehetik az intézkedéseket testi és szel­lemi hibáik korrigálására és eldönthetik az utat, amelyen haladni kívánnak. Hivatalosan közük, hogy a fentiek csak az iskolájukat végzett 18 évesekre vonatkoz­nak, akik 1-A klasszisba es­nek. Az egytemeken tovább ta­nulók, a fiatal férjek és apák, a nélkülözhetetlen civil mun­kások kizárva vannak. A nemzet 18 éveseinek szá­mát 1.8 millióra becsülik. Eb­ből y3-ot kizárnak a korai vizsgák programjaiból, Ms-ot pedig elutasítanak az alkal­matlanság miatt. HETI BIZTONSÁGI ÜZENET: A JÓ VEZETŐ GONDOL ARRA, hogy a parkoló kocsik közül kiszaladó gyermek a sajátja is lehet. Patrolman FRANK KRZESOWIK Safety Officer. Fourth Prect. A 18-ik életévüket betöltött amerikai ifjak regisztrálni kötelesek FOURTH OF JULY 1776 — 1964 “Oh say, can you see, by the dawn’s early light, What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming? Whose broad stripes and bright stars thro’ the perilous fight O’er the ramparts we watched, were so gallanty streaming? And the rocket’s red glare and bombs bursting in air Gave proof through the night that our flag was still there.. Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave O’er the land of the free and the home of the brave?” “O’ER THE LAND OF THE FREE—* Julius 4-ike a legnagyobb ünnepe az Egyesült Államok népének: A születése napja! 1776-ban, 188 évvel ezelőtt, julius 4-iki napon, elfogadta a Continental Congress a Füg­getlenségi nyilatkozatot, Dec­laration of Independence-t és ezzel az eredeti 13 állam nem tartozott többé Anglia fennha­tósága alá. Mai szemmel nézve, a leg­természetesebbnek tűnik fel, hogy az amerikai nemzet megteremtői, megszervezői ki­nyilatkoztatták a 13 állam függetlenségét és közös szövet­ségbe való tömörülését. De ha a 188 évvel ezelőtt uralkodó ál­lapotokat vesszük tekintetbe, meg kell állapítanunk, hogy elrendithetetlen bátorság, ha­­lálraszánt, hősi merészség kel­lett ahhoz, hogy a 13 állam képviselői kihirdessék a Füg­getlenségi Nyilatkozatot és hogy az abban foglalt elvekért életüket is készek áldozni. Mert abban a Nyilatkozat­ban drága és fennséges esz­mék nyertek formát, melyek nemcsak Amerika, hanem az egész világ fejlődésére mély­séges és egyetemes befolyást gyakoroltak. Az egész világ gondolkodó embereinek hitvallásává Vált a Függetlenségi Nyilatkozat ezen része: “Önmaguktól érthető igaz­ságnak tartjuk hogy minden ember egyenlőnek született, hogy a Teremtő bizonyos el­idegeníthetetlen j o ,g o k­­k al ruházott fel bennünket: Hogy ezek közé tartozik az Élet, a Szabadság és a Bol­dogság keresésének jogai Hogy ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek kormányokat létesítettek, melyek igazságos hatalmu­kat a kormányzottak bele­egyezésével nyerik.” Ezek a mondatok magukban foglalják a valódi amerikaniz­must! ... Vissza tükrözik azt a szellemet, mely Amerikát a vi­lág leghatalmasabb országává tette. Üljük meg tehát kegyelettel ezt a születési évfordulót és egyben járuljunk hozzá ahhoz is, hogy nemcsak politikailag, hanem emberileg is igazán egyenlően legyen szabad ez a hatalmas ország és az emberi érvényesülés, az életboldogság terén is példát mutathasson az egész világnak. Julius 4-ikén hittel valljuk, hogy ma színre, fajra, vallásra való tekintet nélkül, igazán mindnyájunk édes hazája ez az ország. A U.N. katonaság elhagyta Kongót A U.N. katonaság hátvédje, miután elhagyta Kongót, ott nyomban lázadások törtek ki politikai kavarodások, vad, pri­mitiv brutalitások szintere lett ismét Kongó. Gránát támadás robban­tott szét egy esküvői partit Leopoldvilleben, amelyen szá­mos magasállásu kongói hiva­talos személy is részt vett. Egy másik támadást a national constitutional referendum sza­vazói ellen intéztek. AZ ELECTRICAL UNION ÉLÉN Daniel J. Diamondot, a Det­roit építő munkások uniójá­nak fejét, az International Brotherhood of Electrical Workers Local 58-nak ügyve­zető managerévé választották meg 2 évi időtartamra. A kommunistáktól segélye­zett keleti tartományokban há­ború tört ki és ahogy a kato­naság jelenti, a valóságos ször­nyűségében a kannibálizmus uralkodik a törzsek között. 1960-ban, 7 nappal Kongó függetlenségének elnyerése után, a katonai lázadás elfoj­tására, a U.N. General As­sembly U.N. csapatokat kül­dött Kongóba, melynek lét­száma 20 ezerre emelkedett 12 nemzet katonáiból. Ennek a U.N. katonaságnak junius 30-ig el kellett hagynia Kongót, mert a U.N. nem sza­vazott meg további pénzalapot fenntartásukra. A legutolsó jelentés szerint az esküvőn résztvevők közül 40-en megsebesültek, 8-an sú­lyosan. A konstitucióra szava­zók elleni bombázás áldozatai­ról eddig nem érkezett jelen­tés. A kórházbiztositást elhalasztották A U.S. Ház adó- és pénzügyi bizottsága — bizonytalan időre — elhalasztotta a kórházbizto­­sitási törvényjavaslatot. A Ház bizottsága egyben úgy döntött, hogy javaslatot fog a Ház elé terjeszteni, melynek ételmében felemelhet­nék a nyugdíj illetéket és a Social Security illetményeket. AN AMERICAN PAPER — PRINTED IN THE MAGYAR LANGUAGE Detroit, Miclúgan — 7907-11 West Jefferson Avenue — Telefon: VInewood 2-0414 DETROIT HUNGARIAN NEWS VOL. 54. ÉVFOLYAM. >51 1964 JULIUS 3. Lemondott az olasz kabinet

Next

/
Thumbnails
Contents