Detroiti Ujság, 1963 (53. évfolyam, 1-23. szám)

1963-01-04 / 1. szám

Függetlenség Cs.?. 681 So, Broad Trenton, N.J, Romney kormányzó ünnepélyes beiktatása A “MAGYAR ÚJSÁG” FOLYTATÁSA Consolidated papers: “Detroit Journal”, “Hungarian News”, “Hungarian Daily”, “Flint and Vicinity”. Beolvadt lapok: “Detroiti Hírlap, “Magyar Hírlap”, “Magyar Napilap”, “Flint és Vidéke”. PUBLISHED EVERY FRIDAY LAPUNK MAI SZAMA 8 OLDAL VOL. 53. ÉVFOLYAM. 1963 JANUAR 4. NUMBER 1. SZÁM. EGY UJ ESZTENDŐ KÜSZÖBÉN Irta: Dobay Raymond, református lelkész,. Milwaukée, Wis. Az elmúlt hét eseményei: Michigan államnak uj kor­mányzója van: George Rom­ney. A január elsején lefolyt ün­nepélyes beiktatás minden részletében teljes rendben és nagy közönség részvételével ment végbe. Annak kiemelke­dő eseménye volt az eskütétel mellett a kormányzó beszéde. Fő programpontjai: Helyre kell állítani a nemzet bizalmát Michigan állam ügy­vitele iránt. Meg kell szüntetni a párt alapon való eltéréseket s mind­két pártnak össze kell fogni az állam problémáinak helyes megoldására. A jövő kérdéseinek kell elő­térbe kerülniük a magunk ja­vára és gyermekeink sorsának támogatására. A polgárságnak ehhez támo­gatást kell nyújtania közremű­ködésével, hiszen a szavazat le­adása nem képzpi egyetlen kö­zéleti feladatát. Egyén, család, munkahelyek, közösségek mind-mind meg kell tegyék a maguk feladatát. A nagy hiány nem a tenniva­lókban van, hanem azokban a polgárokban, akik képesek és hajlandók megtenni a rájuk háruló tennivalókat. Nehány nap választ el már j csupán az uj díjszabás életbe-; lépésétől. A javarészt üzleti le­velezést képező “first-class” le­velek — 75% — például 1 centtel drágulnak. Ebből az al­kalomból Baker postamester rámutat arra, hogy 1932 óta az amerikai család megélhetési költségei 118%-al növekedtek, szemben a “first-class” postai küldemények 1 centes — 33 %­­os — növekedésével. Az emelés számítások szerint, alig fog­­többet jelenteni egy-egy csa­ládnak, mint évi 1 dollár 80 centet. Január 7-től kezdődően te­hát ezekre a “first-class” le­velekre az eddigi 4 cent helyett 5 centes bélyeget kell ragasz­tani. Az uj bélyeg kék és George Washington arcképét viseli. R. I. Nixon, detroit-környéki adó-igazgató, figyelmezteti a teherkocsi és autóbusz tulaj­donosokat, hogy a “highway” használata után fizetendő adó legközelebbi részlete december 31-én esedékes. A fizetési fel­hívást kiküldték az érdekeltek­hez. Egy “Form 2290”-t kell kitölteni minden kocsiról, amely adóköteles, a használat­bavételt követő hónap végéig. Mivel ez az adó évente egyszer fizetendő, használt kocsik tu­lajdonosainak meg kell állapí­tani, hogy azt az előző tulajdo­nos nem fizette-e már ki. Az elfogadásra kerülő alkot­mánynak igazolnia kell, hogy Michigan nem a problémák állama, hanem a problémáit megoldó államok közül. Az adózási rendszer megújí­tásra szorul. Eltávolitandók a munkaalkalmak teremtésének akadályai. A közpénz kiadásánál a leg­nagyobb takarékosság tanúsí­tandó. A kormányzó maga szenvedéllyel fog ebben elölj ár­­ni. A 20 ezeret meghaladó — a nagy hidegben is kitartó — közönség nagy tetszéssel fo­gadta a beszédet és megállapít­ható volt, hogy pártkülönbség nélkül megelégedést váltott ki az. A kormányzói fogadás és az esti bál ugyancsak a leg­nagyobb siker jegyében zajlott le. Lapunk készséggel csatlako­zik a szerencsét kívánok sorá­ba, remélve, hogy az uj kor­mányzó által adott program kiváló vezető irányításával. Mi­chigan egész lakosságát támo­gatóul megnyeri és sikeres megvalósuláshoz segíti, való­ban — a jelen idő összeségé­nek és növekvő ifjúságunknak javára. Jó sikert és sok szeren­csét! Baker postamester egyidejű­leg felhivja a figyelmet arra is, hogy a boríték nagyságára január l-ével uj szabály lépett életbe. Ezek: 1. A boríték nem lehet ki­sebb, mint 3 inch széles és 4x/4 inch hosszú. 2. 9 inchnél szélesebb és 12 inchnél hosszabb boríték hasz­nálatát nem ajánlják. 3. Csak négyszögü borítékot postáznak. 4. Olyan hosszúkás boríték használata, amelynél a széles­ség és hosszúság aránya keve­sebb, mint 1-1.414, nem aján­latos. 5. Olyan zárt levelekre, ame­lyek harmad-osztályú bélyeg­gel kerülnek feladásra, ráveze­tendő: “THIRD CLASS”. A jelenlegi figyelmeztetés I szól ezért elsősorban azoknak, akik november folyamán lettek kocsitulajdonosok vagy állítot­tak be uj kocsit. Az adó fizet­hető egy összegben december 31-ig vagy 3 részletben decem­ber 31, március 31 és junius 30-ig. Bővebb felvilágosítás és útmutató beszerezhető az “In­ternal Revenue Office”-nál. KATONA JÓZSEFNEK, az örökbecsű “Bánk bán” tra­gédia írójának müvét 245-ször játszotta a Nemzeti Színház. Egy esztendő újra sírba szállt és vele együtt vajon mennyi vágy, mely nem ment teljesedésbe, mennyi boldog remény, mely valósággá nem vált és mennyi terv, mely füst­be ment, minden igyekeze­tünk, minden erőfeszítésünk és minden legjobb szándékunk ellenére is! De ilyen az élet, ez volt az isteni Gondviselés aka­ratja. A nagy és mindenek felette fontos kérdés, mely egy ilyen fenkölt órában, mikor egy esz­tendő elmerül az idők végtelen­ségében, az ember elé tárul az, hegy milyen lelki diszpozitio­­ban és milyen értelemben né­zünk a távozó esztendő után? Kétségbe esés, lehangoltság vagy reménytelenség vegyen-e erőt rajtunk, vagy pedig Isten­be vetett bizodalom, belenyug­vás az ö szent akaratába és az a hiten nyugvó tudat, hogy “tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, nem javokra van”, amint Szent Pál apostol fejezi ki olyan gyönyö­rűen a rómabeliekhez irt leve­lének 8. fejezetének 28. versé­ben. Amikor egy Uj Esztendő kü­szöbén erre gondolok, eszembe jut mindig egy kis példa, me­lyet néha használtam a Va­­sáfná^i'Iskola növendékei előtt az ilyen alkalommal. Elmon­dottam a "gyerekeknek, hogy gondoljanak egy alagutra, amelybe bemegyünk egy uta­zás alkalmával. Előttünk sö­tétség tárul, amikor utunk megkezdődik. A mögöttünk fekvő táj még világos, minden részlete kivehető tisztán. De amint az alagút közepe felé tartunk, a mögöttünk fekvő látkép lassacskán kisebbedik, elhomályosul, de előttünk va­lami világosság uj képet, uj látványt hoz szemeink elé. És amikor az alagút végére ér­tünk, az amit hátrahagytunk, az már majdnem teljesen el­tűnt és előttünk egy uj táj minden szépségében, fényében, szindus képében. így vagyunk valahogy az Uj Esztendővel is. Ma még min-Az Associated Press újság­író,rádió és televízió tagjai az 1962 évi események sorában első helyre helyezték a kubai krízist és a U.S. eredményes blokádját. A szerkesztők szavazata Co­lonel John H. Glenn, Jr., há­romszoros körülrepülését a földnek, feruár 20-án, 4 óra és 56 perc alatt, a második hely­re juttatta. Harmadik helyet kapta James Meredith, negro tanuló, aki beiratkozott a Mississippi Egyetemre, ami nagy lázadást okozott két halottal és számos sebesüléssel. A thalidomide orvosság, amit várandós asszonyok hasz­náltak, sokezer abnormális csecsemőnek volt az okozója, a 4-ik helyre szavazták meg. A részvények legmélyebb esését 1920-tól fogva, amikor 28-9.3 millió részvényt adtak el, a szerkesztők 5-ik legna­gyobb hírnek szavazták meg. Vörös Kina október 20-án megtámadta Indiát, az a 6-ik helyre került. Az acélgyári unió és az acél­gyárak megegyeztek április 5- én, hogy nem kérnek fizetés­den tiszta előttünk, ^mi az el­múlt év folyamán velünk tör­tént. Mindenre emlékszünk, legyen volt az öröm vagy bá­nat, mosoly vagy könny. De amint majd az Újév folyamán előre haladunk térben s időben ezek az emlékek lassan el fog­nak homályosotíni, elfelejtjük gyorsan azt, ami volt, különös­képen, ami bánatot vagy fáj­dalmat okozott, mert ez a nagy isteni adomány, hogy feledni tudunk és jaj annak az ember­nek, akinek ez a nagy isteni adomány hiányzik! Jó az Isten, hogy felejteni engedi azt, ami nagy bánatot és fáj­dalmat okozott', de megengedi, hogy az örömteljes események és érzelmek tovább éljenek em­lékezetünkben. Most kiértünk már az élet alagutjának, mondjuk egyik alagútjának végére. Előttünk az uj táj, előttünk a világos­ság, az a remény, hogy azon az utón, melyen majd halad­nunk kell az Esztendő folya­mán, ismét és ismét megtalál­juk a HELYES UTAT, elérjük a HELYES CÉLT és felhasz­náljuk a HELYES ESZKÖZÖ­KET annak elérésére. Hozzon ez az Újév a lap min­den olvasójának Isten Urunk bőséges áldását. Legyen az Uj Év telj ve örömmel és boldog­sággal. Li%v ♦ ek üti magyar­­ajkú polgáraink mentesek csa­lódásoktól, betegségtől, vesz­teségektől. Érjük el valameny­­nyien 1963 végét jó szellemben, békében, szeretetben. Legyen drága fogadott hazíánk mentes minden belső és külső feszült­ségtől, nyugtalanságtól, há­borúságtól. Jöjjenek a világ népei közelebb egymáshoz megei lésben, jó szándékban és bölcs türelemben. Versengje­nek egymással csupán abban, hogy melyik tud többet, szeb­bet és jobbat teremteni népé­nek és a világnak egyaránt. Azt hiszem ezek azok a kíván­ságok, melyeket alázatban és hatunk imánkban, fohászban, és könyörgésben. javítást, ha az acélgyárak nem fogják az acél árát emelni. Öt nap múlva az acél árát 6 dol­lárral emelték tonnánként a gyárak. A kormány pereket tett folyamatba, amire az acél­gyárak visszatértek a régi ár­hoz, s igy ítélték ezt a 7-ik legmagasabb hírnek a szer­kesztők. Az off- year választás nem hozott meglepetést. A demok­raták konzervatív része jutott be a Kongresszusba s ezt jut­tatta a szavazás a 8-ik helyre. Máj. Andrian Nikolayev, au­gusztus 11-15 között 64-szer repülte körül a földet, repülő­társa, Lt. Col. Pavel Popovich pedig 48-szor tette meg a vi- 1 ágkörüli útját. Igen értékes felfedezéseket is tettek ezek az orosz űrhajósok, akiknek tel­jesítményét 9-ik helyre szavaz­ták meg az újságírók. Az utolsó s igy a 10-ik hely­re jutott a Pecos, texasi Billie Sol Estes üzleti manipulációi­nak az invesztigálása és tör­vény elé állítása csalásokért és lopásokért, melyekért az es­­küdtbiróság március 20-án el is ítélte 8 évre. Rendszeres szovjet repülőjárat Kubába Oroszország és Kuba kö­zött megkezdődött a rendes személyszállító repülési össze­köttetés. TU-114 turboprop repülőgé- I pékét fognak használni, he­­tenkint egyszer, 60 személy számára. Az utat a gép — megállás nélkül — 15 óra alatt fogja megtenni. Emelkedett a bel-tengeri forgalom A St. Lawrence Seaway De­velopment Corp. közli, hogy az 1962-iki idényben emelkedett a teherszállítmány. A Montreal — Lake Onta­rio viziuton az emelkedés 25,5 millió tonna, a Welland csa­tornán pedig 34,645,000 tonna. Uj bírói rendelet a forgalmi bíróságon John Watts, a detroiti for­galmi bíróság bírája azt a rendeletet bocsátotta ki, hogy csak bírói engedéllyel lehet el­fogatási parancsot kiadni a régi forgalmi ticketek ügyé­­•ben, ~ ' v " • ,•«•. ' , ' ----:------r------—----­U Thant főtitkárra bízta a U.N. Közgyűlés a magyar ügyet A magyar kérdés helyzete megváltozott az Egyesült Nem­­zétekben. Leslie Munro, illetve az őt kiküldő Közgyűlés keze­léséből a magyar ügy átkerült a főtitkár kezébe. Mint ismere­tes a Egyesült Nemzetek idei Közgyűlése is felvette tárgy­­sorazatára a magyar kérdést, de annak megvitatását a Poli­tikai Bizottságra bízta, mely lényegében egy kis Közgyűlés, mivel minden tagállam képvi­selteti magát benne. Ez a bi­zottság tárgyalta a magyar ügyet, melynek során az ame­rikai képviselő volt az első fel­szólaló, aki utalt a magyar forradalom véres levéresére, a Sir Leslie Munro jelentésében lefektetett adatokra. Ezt kö­vette Csatorday Károly, a kom­munista magyar rezsim kép­viselőjének beszéde, aki ismé­telgette az 1957 óta már oly sokszor elmondott szólamokat, hogy a magyar forradalom ügye Magyarország belügye, hogy a magyar nép a szovjet erő segítségével bebizonyította hogy hive a kommunista rend­szernek, stb. Természetesen hasonló szellemben beszélt Mo­rozov, a szovjet küldött is. Még tizen szólaltak fel a vitában, kik közül Franciaország, Dá­nia, Ausztrália, Nemzeti Kina Magyarország mellett, mig az orosz blokkon kívül a jugosz­láv megbízott is Magyarország ellen szavazott. Amerika látva a fennálló helyzetet és félve at­tól, hogy eredeti javaslata nem kapja meg a kívánt többséget, újabb javaslatot terjesztett elő, mely szerint a magyar ügyet utalják a főtitkár hatáskörébe, akinek egyébként már van is meghívása Magyarországra és akinek személyes beavatkozá­sától esetleg kedvezőbb ered­mény várható. MOSZKVAI hírek szerint Kruscsev miniszterelnök a közel jövőben vissza fogja adni látogatását Jugoszlávia elnö­kének, Titonak. * >:< * BKTHLEHEM, Jordan-ból jelentik, hogy több mint 30 ezer zarándok érkezett a Szent Földre, karácsony megünnep­lésére. * * * SAN RAFAEL, Cal. ország­út ján, az 54 éves John Ed­ward O’Connell autóhajtás közben rosszul lett és gépe megállítása után, összeesett. 17 éves fia, szájon keresztül, nyomban mesterséges légzést alkalmazott és apja rövid idő múlva magához tért és léleg­­zeni kezdett. A kórházban teljesen magához jött és fiával együtt ünnepelte meg kará­csonyt. * * * A KUBAI menekültek sze­rint igen nehéz a katolikusok­nak munkához jutni Castro országában. * * *’ JUAN BOSCH, a Dominican köztársaság uj elnökének 16 éves fia, a Notre Dame high school diákja. Szülői most lá­togatták meg. * £ * ÍTÉLETIDŐ pusztított Eu­rópán át. Olaszországot hó ta­karja. Portugáliában szibériai hideg, többen ihegfágytak. Ve­lencében a narancs megfa­gyott a fán. Párisban és Né­metországban a hőmérő zéró alatt 17-20 fokot mutatott. Al­pok alatt a hőmérséklet zéró alatt 31 fokos volt. A halál­esetek száma több mint 400 a legutóbbi adatok szerint. Az anyagi kár felbecsülhetetlen. * % * A NATIONAL Safety Coun­cil híradása szerint a 4 napos karácsony ünnep alatt a köz­lekedési halálos balesetek szá­ma 646 volt. * * WARSÓBAN, Lengyelország, 1,700 személy úgy agyonette magát a két napos karácsonyi ünnepen, hogy első segélyben kellett őket részesíteni. * H* OGDEN, Utah, közkedvelt játszóhelyére ment játszani három 9 éves gyermek, akik a Waterfall Canyonon magasra kapaszkodtak fel, de vesztök­re, mert lecsúsztak egy 500 láb mély hegy szakadékba, ahol a keresésökre indult szomszédok találtak rá összeroncsolt holt­testükre. * * * INDIA és Pakistán között a konferenciák, főleg a Kash­mir disputát illetőleg ered­ménnyel kecsegtetnek. * sj: * AVERILL HARRIMAN, he­lyettes külügyminiszter, Ken­nedy elnök tanácsadója a távolkeléti közügyekben és a volt moszkvai U.S. nagyköve­tünk mondja, hogy Vörös Ki­na és a Szovjetunió között a hasadék mind szélesebbé vá­lik az elsőségért folyó küzdel­mükben. v J‘: 'í' ^ DECEMBER 21-én irta Kruscsev Szabad Németország kancellárjának, Konrad Ade­­nauernek abból az alkalom­ból, hogy az bejelentette az “atom erő”-höz való csatlako­zását: “A szövetségi kormány­nak egyáltalán nincs igaza Nyugatberlinben. ” * * * MONROE, Mich, városi ta­nácsa megszavazta azt a “já­tékterem rend”-et, amely sze­rint 17 éven aluliak a játék­termeket nem látogathatják és azokban tilos mindenféle kártyajáték. E rendelet áthágói 100 dol­lár pénzbüntetéssel és 90 napi elzárással, vagy mindkettőre ítélhetők. A rendelet január 15-én lép életbe. ^ íjí H; FIDEL CASTRO kérdezi: “Kinek van szüksége az oro­szokra? ...” LOGAN Johnson, az Arma­­co Steel Corp. elnöke jelenti, hogy 1963-ban az acélelőálli­­tás keveset emelkedni fog, da­cára a kedvezőtlen export-im­port aránynak. * % * A NEW YORK Central Sys­tem uj detroiti ügyvezetője a Jackson, Mich.-i születésű, 42 éves Charles T. Pompa. Az Északi Kerület főirodája Det­­roitban van. * 5jC * KENNEDY elnök és nejének 5 éves leánya, a Palm Beach, Fla.-ban felállított karácsony­fájuk mellett, Karácsony reg­gelén egy beszélő babát ka­pott, a 2 éves öcsikéje, János pedig helikoptert, olyant, ami­lyenen atyja szokott repülni. * jfc * GENERAL Ivan Gosujak, Jugoszlávia hadügyminisztere jelenti, hogy az 1963 évi költ­ségvetésben a védelmi költsé­geket 48,333,333 dollárral emelték, egyéb kiadásokat pe­­dip 2,030,000,000 dollárról le­vágták 949,416,666 dollárra. * * * A LEGUTÓBBI havanai je­lentések szerint száz és száz fiatal orosz férfi, nő és gyer­mek siet a közeli kikötőbe, hogy az ottani orosz személy­szállító hajóval, a régi német “Berlin” nevű, 15 ezer tonnás­sal, hazájukba hajózhassanak. Az oroszok vagy 20 ezer úgy­nevezett technikust küldöttek teljes katonai felszereléssel Kubába, de pontosan ezek szá­máról nincs statisztika. Állító­lag mind rendes katonák vol­tak. Hí Hí KENNEDY elnök teljes bo­csánatot adott John (Jake the Barber) Factornak, akinek összeköttetése volt a chicagói alvilággal. Postai csalásért el­ítélték 10 évre, melyből 6 évet tényleg le is ült. Chicagóból Palm Springs, Cal.-ba utazott, ahol ingatlanforgalmi irodát nyitott és ott nagy Vagyont szerzett magának. Emberbará­ti cselekedeteivel tiszteletet is szerzett. 250 ezer dollárt aján­dékozott egy klinika javára és jó és nemes célokra több mint 2 millió dollárt osztott szét. Factor 70 éves. HETI BIZTONSÁGI ÜZENET: Csúszós ut — figyelmetlenség baleset — halál Patrolman FRANK KRZESOWIK Safety Officer, Fourth Prect. AZ UJ POSTAI DÍJSZABÁS Esedékes a teherkocsik és autóbuszok után fizetendő adó hitben Isten Urunk elé bocsát-DETROIT HUNGARIAN NEWS AN AMERICAN PAPER — PRINTED IN THE MAGYAR LANGUAGE Detroit, Michigan — 7907-11 West Jefferson Avenue — Telefon: VInawood 2-0414 >51 A kubai krízis a legnagyobb eseménye az 1962-ik évnek

Next

/
Thumbnails
Contents