Detroiti Ujság, 1962 (52. évfolyam, 1-50. szám)

1962-01-05 / 1. szám

A “MAGYAR ÚJSÁG” FOLYTATÁSA Consolidated papers: “Detroit Journal”, “Hungarian News”, “Hungarian Daily”, “Flint and Vicinity”. Beolvadt lapok: “Detroiti Hírlap, “Magyar Hirlap”, “Magyar Napilap”, “Flint és Vidéke”. PUBLISHED EVERY FRIDAY LAPUNK MAI SZAMA 8 OLDAL “NEWSMAKER OF 1961” Az Associated Press köteléké­be tartozó újságok szerkesztői és rádió állomásai John Fitz­gerald Kennedyt, az Egyesült Államok elnökét “Newsmaker of 1961”-nek választották meg, most már egymás után másod­szor — nagy többséggel a szov­jet miniszterelnökkel, Krus­­csevvel szemben. A hirszolgálati iroda összege­zi Kennedy elnök 1961-es tény­kedéseit: 1. Beiktatták, mint az Egye­sült Államok legfiatalabb elnö­két, mint az első római katoli­kus elnököt és az első demokra­tát a Fehér Házban 8 év után. 2. Nem hivatalos tárgyaláso­kat folytatott Kruscsev szov­jet miniszterelnökkel. 3. Magáévá teszi a világ leg­nehezebb problémáit, megtold­va a polgári jogok, művelődés, egészség, biztonság és a világ­­politika kérdéseivel. Kruscseven kívül még az alábbiakat sorolja fel az Asso­ciated Press, mint az 1961-es esztendőt formáló személyeket: Vallás: Dr. Eugene Carson Blake; ipar és kereskedelem: George Romney; tudomány: Yuri Gagarin; munka: James Hoffa; irodalom: a nemrég el­hunyt Ernest Hemingway; szórakoztatás: Newton Minow; sport: Roger Maris; és az év asszonya: Jackie Kennedy. IRAK SZEME KUWAITON A Közel Keleten a napokban megtört a látszólagos nyuga­lom. Anglia repülőgép-anyahaj ót, és tengerészgyalogságot rendelt a Perzsa öbölbe, hogy elejét ve­gye Irák Kuwait ellen bejelen­tett támadásának. Kuwait kicsi ország, kisebb mint New Jersey, a Perzsa öböl nyugati részén fekszik. Ez a kicsi ország földje alatt van azonban a világ olajtartaléká­nak mintegy 50 százaléka. 60 billió hordó. Kuwait látja el olajjal Ang­liát és fedezi Nyugat-Európa olajszükségletének oroszlán ré­szét. Az ország az elmúlt év júni­usáig angol fennhatóság alatt állt, az angolok ekkor függet­lenséget adtak Kuwaitnek. A szomszédos arab állam Irák nyomban kijelentette, hogy bekebelezi Kuwaitot, mert az a régi Ottoman birodalom idején iraki tartomány volt. Anglia azonnal Sheik As- Salim As-Sabah segítségére si­etett. Irak erre felhagyott ter­veivel. Az Arab Liga tiltakozott az ellen, hogy az angolok Kuwait­ban tartózkodjanak és kijelen­tette, hogy Kuwaitot megvédi minden ellenséges támadástól. Az angolok erre kivonultak. Úgy látszik azonban, hogy India önkényes támadása Goa ellen vérszemet adott Kassem iraki miniszterelnöknek, aki is­mét fenyegetéseket kezdett harsogni Kuwait ellen. Mióta az angol haderő a Perzsa öböl­be érkezett ismét enyhébb lett a feszültség. Esett az élelem ára A Federal Bureau of Labor jelenti, hegy Detroitban az éle­lem, ruha és a házbér az el­múlt október hónapban vala­mivel kevesebbe került, ezzel szemben a közúti közlekedés és az orvosi költség lényegesen emelkedett. Tanulmányúton Rt. Rev. Richard Emrich, a Michigan Episcopal egyházme­gye püspöke 12 hónapos sab­batical útra kel, tanulmányo­zással, prédikálással és pihe­néssel összekötve Nyugateuró­­pába. 250,000 dollárt örökölt a U.S.A. Egy takarékos farmer végrendeletében igy fejezte ki köszönetét Egy takarékos búzatermelő és állattenyésztő farmer, aki Ogola, nebraskai birtokán Hi­tetlen és testetlen házában la­kott, mintegy 250-300 ezer dol­lárra becsült összvagyonát vég­rendeletében az Egyesült Álla­moknak hagyományozta. A 64 éves Esley H. Sproat, 18 évvel ezelőtt készítette azt a végrendeletét, melyben köszö­netét fejezi ki hazájának a sza­badság áldásaiért, amiket élve­zett és azért, hogy birtokot ve­hetett és azt mint sajátját megtarthatta. / Sproat múlt év december 24- én halt meg birtokán, melyen egész életét töltötte. Legköze­lebbi rokonai unokatestvérei voltak. George Hastings ügyvéd, aki a végrendelet végrehajtója me­séli, hogy Sproat szülei elhuny­ta után minden kapcsolatot megszakított rokonságával. Sproat hagyatéka 130,500 dollár értékű kormány bond­­ból és 6 quarter sections jó bú­zatermő földből áll. A kis farmházban nem volt fűtés, eltekintve egyetlen kony­hai szeneskályhától. A házba nem volt a villany sem beve­zetve, Sproatnak volt egy 1930- as rádiója és egy 53-as autója. Bezárják az orosz templomokat ? A National Council of Churches bizottsága hozta nyil­vánosságra, hogy az elmúlt év­ben Oroszországban 1,500 tem­plomot zártak be. A FORD MOTOR CO. a de­troiti Metropolitan Airporton egymillió 500 ezer dollár költ­séggel hangárt fog építtetni. HETI BIZTONSÁGI ÜZENET: Ön nem szabályozhatja az időjárást, — de kocsijának veztését igen Patrolman ROBERT L. LOEFFLER Safety Officer, Fourth Prect. Köszöntjük Detroit új Polgármesterét! Detroit hivatalos családjá­ban uj arcok is megjelentek kedden délután 4:30 órakor a City County Building Auditó­riumában a nagyszabású ün­nepély alkalmából. Három uj ^városatya került a 12 tagú városi tanácsba: James H. Brickley, Anthony J. Wierzbicki és Mel Ravitz és a 33 éves uj polgármestert, Je­rome P. Cavanagh ügyvédet állította a szavazó polgárság többsége a városi kormányke­rék mellé. A szemek az uj polgármes­terre szegeződtek és mindenki komoly megfontolással hall­gatta beszédét. A választás alkalmával ugyanis az a gondolat fogam­­zott meg és erősödött is meg, hogy városunk uj problémái­val fiatal erő eredményesebben lesz képes megbirkózni. Elvá­lik !... Patrick 7 és David 6, ott voltak az eskütételi ceremóniánál is. Cavanaghéknak van még 3 fi­atalabb gyermekük, akik ott­hon ünnepeltek. Szülői Mr. and Mrs. Sylves­ter J. Cavanagh, anyósa, Mrs. Ruth Martin, 3 nővére és 2 fivére is ott volt az ünneplők között. Megjelent a kormányzó Vagy 7000 ünneplő között a Cobo Hallbani ünnepélyes fo­gadtatáson ott láttuk Swain­­son kormányzót, kormányának tagjaival; a Legalsóbb bíróság bíróit; Windsor polgármesterét és sok-sok hivatali vezetőt és társadalmi előkelőséget. Este 8-tól 9-ig a polgármes­ter és a megválasztott tisztvi­selők fogadták az üdvözleteket, 10:30-kor pedig résztvettek a nagy felvonulásban is. 12 kerek asztalnál helyez­kedtek el a megválasztottak a családtagjaikkal és barátaik­kal. Egy 90 láb hosszú buffet­­asztal meg volt rakva sand­­wichekkel, kávéval, teával, tej­jel és gyümölcs-punch-al — mindenki számára. A1 No varró és 25 tagú ban­dája szolgáltatta a zenét. A fogadtatás és a bál chair­­manje R. C. Selley, a Dearborn Machinery Movers, Inc. elnöke volt. A beléptidijak befolyt ösz­­szegéből fogják kifizetni a pol­gármester ur választási adós­ságát. AZ ESTI ISKOLA TÉLI TAGOZATA Tanács a Ford Auditóriumban A beiktatási ünnepélynek City Clerk Thomas D. Lead­­better volt az elnöke. A beik­tatást Rev. Clement Kern tartotta. Utána az elnök indít­ványozta, hogy a tanács vonul­jon a Ford Auditóriumba, ahol elegendő a hely a hivatalos és társadalmi meghívottak elhe­lyezkedésére. 5:30-kor az ünnepi ülést már a Ford Auditóriumban nyitották meg. Előszói'' T eon Fr&m, ,a ple izrael rabbija imádkozott. Azután Williams pénztárnok tette le, most ötödször, a hiva­tali esküt, utána pedig az uj és régi tanácsosok. A városi tanács megválasz­tott elnöke, Ed. Carey először rövid beszédet tartott, azután pedig a városi tanácsosok kö­zül a legfiatalabb és a legidő­sebb tanácsosokat kérte fel, hogy vezessék be eskütételre Cavanagh megválasztott pol­gármestert. Az eskütétel után megtar­totta a polgármester “State­­of-the City” üzenetét. Az uj polgármester székfog­lalójában különösen 3 fő-kér­déssel foglalkozott. Ezek egyike az a rendkívül nehéz helyzet, amelyben a város jelenleg van és amelyből minden körülmé­nyek között kiutat kell keres­ni. Tekintettel arra, hogy Det­roit dolgozó rétegének helyze­tét nagyban befolyásolja az autó-ipar helyzete, amelyet pe­dig szakértők igen sokatigé­­rőnek látnak a folyó esztendő­re, az uj polgármester talán megkönnyebbülő helyzettel ta­­látja magát szemben. A má­sodik fő-pröbléma a városi köz­lekedés kérdése, ahol is polgár­­mesterünk a környéki városok közös közlekedési szervezeté­ben látja a nagyközönség jobb kiszolgálásának lehetősé­gét. Végül a Cobo-Hall kérdé­sével foglalkozott. A város lakossága nagy vá­rakozással tekint az uj polgár­­mester működése elé; lapunk részéről tolmácsoljuk olvasó­­közönségünknek meleg jókí­vánságait és szívből köszönt­jük őt hivatalba lépésének al­kalmából. A polgármester családja Cavanagh polgármester5 750, széket kapott barátai és rokon­sága részére a Cobo Hall-bani ünnepélyes fogadtatás alkal­mára. Felesége, Mary Helen és 3 idősebb gyermekük, Mark 8, A “Southwestern” esti isko­la január hó 8-án es;e 7 órakor kezdi meg téli félévét. Ekkor kezdődnek a beiratkozások és január 11-éig tartanak. Az is­kola előadásokat tart hétfőn és szerdán este 7 és 9:30 óra között; ezek az előadások a ja­nuár 8-al nyíló héten kezdőd­nek. A dij igen mérsékelt. Ajánlatos a mielőbbi beirat­kozás, hegy a késedelem ne járjon az órák elvesztésével. A tanfolyam magábazárj a mindazokat a,lágyakat, ame­lyek az Hemrta'gözat 8 osztá­lya végbizonyítványának el­nyeréséhez szükségesek. Az ol­vasás, nyelvtan, irás, történe­lem és számtan tanítása ter­mészetesen része a tananyag­nak mindezekben az osztályok­ban. A középiskolai tagozat vi­szont hozza mindazokat a tan­tárgyakat, amelyek az érettsé­gi bizonyítvány megszerzésé­hez előírtak. Ezenkívül is min­den olyan tárgyat előadnak, amelyre megfelelő számú hall­gató jelentkezik. Jelenleg a kö­vetkező tanfolyamok nyílnak: mondat-szerkesztéstan, irctla­­lom, algebra, mértan, történe­lem, alkotmánytan, gazdaság­tan, gépírás, gyorsírás, könyv­vitel, varrás, stb. A tanfolyamok tehát a janu­ár 8-al nyíló héten kezdődnek és 12 héten át tartanak. Bővebb felvilágosítást szíve­sen ad maga az iskola: West Fort, a Waterman Ave.-nél, vagy telefonon Baker igazgató: VI 3-3396. Idegenek jelentkezése január hónapban A bevándorlási hivatal e heti 'híradásában 'is 1 hangsú­lyozza, hogy az idegenek lakó­helyének bejelentését törvény írja elő és ezért annak elmu­lasztása szigorú büntetést von­hat maga után. A bejelentés­hez használandó űrlap kapha­tó minden postahivatalnál és az kitöltve ugyanott adandó le. Természetesen ezeknél a hi­vataloknál nincs begyakorlott személyzet, aki bevándorlók ügyeiben részletes tájékozta­tást adhatna, ezért akinek ilyen ügye vár elintézésre, for­duljon kérdéseivel közvetlenül az “Immigration and Naturali­zation Service”-hez. Nem állampolgárként itt tartózkodók feltétlenül jelent­sék lakhelyüket január hó fo­lyamán. City Nemzetközi Vivóbajnokságok Cleveland, Ohioban január 27-én és 28-án zajlanak le a City Nemzetközi Meghívásos Vivóbajnokságok az Eastbrook Recreation Center korszerű ví­vótermében. A bajnokságokért nagy ké­szülődés folyik. A vívó világ lázas készülődé­sét az is fokozza, hogy a dijak nemcsak az ötvösművészet re­mekei, de adományozóik a “Teacher of the Month” Dr. Biró Béla művészettörté­nész, aki 1956-ban érkezett Amerikába és jelenleg a los angelesi Leng Beach State Col­lege tanára, kapta a “teacher of the month” megtisztelő ki­tüntetést. Dr. Biró professzor odahaza a Szépművészeti Mu­zeum alkalmazásában állott és állásából még a forradalom ki­törése előtt elbocsátották az­zal hogy nem képes beleillesz­kedni a kommunista irányvo­nalba. sport-világ és társadalmi előke­lőségek soraiból kerülnek ki. A legjobb tőrvivó Nagy Já­nos commissioner diját viszi haza,, az epée bajnoka Gombos Zoltánnnak, a Szabadság szer­kesztőjének diját kapja, mig a kard győztese D. S. Thompson­­nak, a Federal Reserve Bank elnökének dijával gazdagszik. Lesz még külön dij a női tőr győztesének is, A vivők edzése Kádár Meny­hértnek, az amerikaszerte elis­mert magyar vivómesternek vi­vő intézetében folyik. Ajándék az elnöknek A kenyai kormány hálájának kifejezéséül, mivel az éhező la­kosságának élelmiszer segítsé­get küldött Amerika, — olyan hagyományos védőpajzsot és dárdát ajándékozott Kennedy elnöknek, amilyet a kenyai harcosok ma is használnak tör­zsi háború esetén. Mrs. Kennedy egy Masai nyakláncot kapott ugyanakkor ajándékba. Több munkaalkalom 2 nagy városban — A nemzeti munkanélküliség kevés változást mutat — Washingtonból jelenti a La­bor Department, hogy 2 nagy városban, Detroitban és New Britain, Conn.-ban növekedett a munkaalkalmak száma s en­nek következtében a munka­­nélküliek száma 9 százalékkal csökkent. Ez a két nagy város most a 6—9 százalékos munkanélküli­vel rendelkező kategóriába ke­rült, a korábbi 9—12 százalék­kal szemben. Detroitban a fokozott autó­gyártás okozza a munkanélkü­liség csökkenését, mig New Britain-ben a szerszámgépek iránt megnövekedett kereslet juttat több dolgozó kezet mun­kához. Ennek ellenére még számos nagy ipari kerületben lényeges munkanélküliség van, 6 vagy még magasabb százalékos, akárcsak november havában volt. A munkanélküliség múlt év március és április havában volt a legsúlyosabb. Stevenson dicséri a UN 61-es eredményeit A napokban tett jelentést Kennedy elnöknek Palm Beach, floridai nyaralójában Adlai E. Stevenson az Egyesült Államok UN fődelegátusa. 4 fontos eseményt sorol fel jelen­tésében, melyeket sikerült úgy megoldani, hogy elkerültek sú­lyos világeseményeket. Egyebekben Stevenson meg­jegyezte, hogy a szovjet vétója miatt az Egyesült Nemzetek te­hetetlenné vált az India-Goa ügyben, melynek még súlyos következményei lehetnek a vi­lág békéjét illetően. A négy sikeresen megoldott világproblémát a jelentés a kö­vetkezőkben jelöli meg: ^ uj főtitkár választása az elhunyt Dag Hammarskjöld helyébe; ^ a világszervezet katasztro­fális pénzügyi helyzete a con­­gói sikertelenség miatt; ** állandó nyugtalanság a felszabadult Kongóban Katan­ga tartomány különválása kö­vetkeztében; végül ** Nemzeti Kina győzelme Vörös Kínával szemben. A jelentés álszentnek nevezi a szovjet azon álláspontját, mely ellenzi az atomfegyverek használatát, de nem hajlandó nemzetközi ellenőrzést engedni, a kísérletezést folytatja és ál­landóan azzal fenyegeti a népé­ket, hogy háború esetén hasz­nálni fogja azokat. Stevenson szerint mind több és több U.N. tag csatlakozik a mellé a javaslat mellé, hogy az atomfegyvereket nemzetközi el­lenőrzés alá kell helyezni. Az amerikai főmegbizott an­nak a reményének adott kife­jezést, hogy az Egyesült Nem­zetek által kibocsájtandó 200 millió dollár értékű kötvénye­ket a tagállamok meg fogják venni és ezzel ismét szilárd pénzügyi helyzetbe kerül a UN. A “Nemzetőr” kiadóját megölték Nagy megdöbbenéssel olvas­tuk a németországi lapok jelen­téséből, hogy Gyümölcsfáival Imre, menekült magyar poli­tikust, a Szabadságharcos Szö­vetség müncheni főtitkárát, a “Nemzetőr” cimü magyar új­ság kiadóját, Tollas Tibor szer kész tő legközvetlenebb munkatársát, Münchenben a Szabad Európa Rádió épülete előtt, az úgynevezett Angol Kertben átlőtt fejjel holtan ta­lálták. Saját pisztolya mellette feküdt a pádon. A müncheni rendőrség öngyilkosságot sejt, de az ottani magyar emigrán­sok jelentése szerint Gyümölcs­fáival rendezett anyagi körül­mények között élt, soha nem volt anyagi zavarban. Előző estéjét egy moziban töltötte. A 30 éves fiatal magyar politikus Sopronból származott és a kommunista bíróságok 10 évi börtönbüntetéséből szabadítot­ta ki az 56-os forradalom. A HOSSZÚ ÉLET TITKA: “ÉSZAKMICHIGAN ÉGHAJLATA” Munising, Michigan és vidé­ke a 100 évesek földi paradi­csoma . . . Nem szokatlan ott látni Sam Counsellert, amint tisztítja a havat a “rest home”-ja előtt szorgalmasan, kitartással. Sam Counseller ezen a héten lesz 105 éves. Munisinghez mintegy 24 mérföldre Chatham községben lakik Mrs. Louise Kampainen, aki az elmúlt héten volt 101 éves. Mrs. Kampainen leányá­val és annak férjével, Mr. és Mrs. John Leppanennel lakik együtt. Limestoneban van az ottho­na a baseball liga volt kiváló játékosának, a hires Tom Ma­­loneynak, aki január 20-án ér­kezik el életének 100-ik eszten­dejéhez. A Cincinnati Red Legs­­nek volt neves játékosa 1880- ban és ma is szakértelemmel fi­gyeli a sportteljesítményeket. Tom Maloney régi barátnő­je, Mrs. Charlotte Trenary 101 éves és a közeli Traunk város­kában lakik sógornőjével, Mrs. George Nickel-lel. Minden dicséret megilleti Észak Michigan (Upper Penin­sula) éghajlatát, az egészséges, hosszú életekért. Terjeszkedik HZ Edison Co. A Detroiti Edison Co. beje­lentette, hogy 1962-ben 38.500- 000 dollárt szándékszik befek­tetni abban az építkezésbe, mellyel délkelet Michigant kí­vánja elektromos energiával el­látni. KENNEDY ELNÖK elrendel­te, hogy a federal hivatalok­ban egyformán kell bánni a nőkkel akár felvételkor, akár előléptetésnél. Mindig az ér­dem legyen a döntő — szól az elnöki rendelet. Rendelje meg ajándékba a Detroiti Újságot s igy a cimzettet a lap egész éven át, minden héten emlékeztetni fogja arra, hogy milyen kedves ajándékot kapott. Hasznos és élvezetes ajándékot képez a “DETROITI U J S Á G”, mert a heti események ismertetése mellett tanulságos tudnivalókat tartalmaz. 7807 W. Jefferson Ave., Detroit 17, Mich. Tel.: VI 2-0414. AN AMERICAN PAPER — PRINTED IN THE MAGYAR LANGUAGE Detroit, Michigan — 7907-11 West Jefferson Avenue — Telefon: VInewood 2-0414 NUMBER 1. SZÁM. 1962 JANUAR 5. VOL. 52. ÉVFOLYAM. amit rokonának, barátjának és jóismerősének adhat a Legértékesebb ajándék

Next

/
Thumbnails
Contents