Detroiti Ujság, 1958 (48. évfolyam, 4-46. szám)

1958-01-24 / 4. szám

Függetlenseg 681 So. Broad Trenton, N.J. Cs.P, PUBLISHED EVERY FRIDAY 1 a CENTS 1UC a mPY TRENT OH N J LAPUNK MAI SZAMA 8 OLDAL 10c EGJ PÉLDÁNY VOL. 48. ÉVFOLYAM. _ “A MAGYAR ÚJSÁG FOLYTATÁSA - yfffgg? 1958 JANUAR 24. lapok “ű.troltl Hírlap’' — “Magyal Hírlap' ‘‘Magyar Napilap’’ — “Fim* 4a Vidék." NUMBER 4. SZÁM. Emlékezzünk ! Január 20-án múlt egy éve, hogy Eisenhower elnök beiktatási beszédében Magyarországgal s a Szovjettel kapcsolatban a következőket mondotta: PRESIDENT EISENHOWER SAID IN HIS INAUGURAL SPEECH: “Yet the world of international Communism has itself been shaken by a fierce and mighty force; the readiness of men who love free­dom to pledge their lives to that love. Through the night of their bond­age, the unconquerable will of heroes has struck with the swift, sharp thrust of lightning. Budapest is no longer merely the name of a city; henceforth it is a new and shining symbol of man’s yearning to be free. Thus across all the globe there harshly blow the winds of change. And we — though fortunate be our lot — know that we can never turn our back on them.” ‘‘Ennek az ellenségnek ma már tisztán látjuk a célját s hatalmi módszereit s ezt a ke­gyetlen és hatalmas katonai erővel rendelkző nemzetközi kommunizmust alapjaiban ren­dítette meg egy elszánt s még hatalmasabb morális erő; a magyarok kiállása a szabadsá­guk szeretetéért, melyért kész­séggel áldozzák fel életüket. A rabságuk északájából, a hősök legyőzhetetlen akaratá­ból, gyors és villámcsapásként törtek rá a zsarnoki hatalom­ra. Az ő harcul bevilágított mint a reménység fénye a ra­bok éjszakáját» most már nem csupán egy vá­ros neve, hanem mostantól kezdve a szabadságra vágyó­dásnak uj és fénylő jelképe. S az egész földön keresztül a változásnak zordon szele fuj. És mi — bár, ha a mi helyze­tünk szerencsés legyen is, — mi nem fordíthatunk hátat annak. Mi látjuk a föld rázkó­dását, és mi kejelentjük a mi erős és határozott célunkat — az igazságos békét megteremte­ni, olyan békét, ahol az erköl­­kölcsi törvények uralkodnak.” Elmúlt egy év s az alatt az év alatt Budapest s egész Ma­gyarország a siralmak, a re­ménytelenségek, a legvéresebb és legkegyetlenebb vörös terror városa lett, a gyönyörű szava­kat,. amik akkor szerte a vilá­gon elhangzottak, nem követ­ték tettek s egy szabadságsze­rető nemzetet lassan teljesen magára hagytak, mert az azóta elhangzó tiltakozások sem a nemzet szabadságát nem adták vissza, sem a szovjet bábkor­mány által folyó hóhér munkát nem állították meg. Azoknak vére, akiket kivégez­tek az égre kiált, azoknak szen­vedése, akik rabsorsban, börtö­nökben, Szibériában kárhozat­ba vannak döntve . . . nem­csak a szovjetet, nemcsak a szovjet vörös bábkormányát, fogd-megjeit vádolják, hanem azt a nyugatot, mely tehetetlen megriadtsággal nem emel gá­tat a szabad világ megmenté­sére és az eltiprottak felszaba­dítására a mindent elsöpréssel fenyegető vörös vértengernek. HUNGARICUS TARTOZÁSA magyar népünk, magyar hazánk iránt Irta: Nagy Pál János lelkipásztor Uj helyiségbe költözött a Michigan Employment Security Commission James H. Dudley, a Michigan Employment Security bizottság igazgatója a Fort Junction osz­tálynál bejelentette, hogy az iroda elköltözött 4501 Michigan Avenuere, mely a 29th Street sarkán, van. Az uj helyiség 14,400 négyzetláb nagyságú, teljesen modern épület s ezen a nagy , helyen úgy a munkaadók­nak, mint a munkakeresőknek, valamint a munkanélküli se­gélyre jogosultaknak megfelelő szolgálatot tudnak adni. Az uj helyiség légszabályozó felszere­léssel van ellátva, van bőven parkoló helye is s minden ér­dekeltnek jobb szolgálatot tud nyújtani. A munkanélküli segélyt a torlódás és sorbanállás elkerü­lése végett hétfőtől kezdve már két hetenként adják ki úgy, hogy egy csekk helyett két csekket — tehát kétheti segélyt kapnak a munkanélküli segély­re jogosultak. Az uj kéthetes rendszer az egész detroiti kör­zetben, valamint Flint, Jack­­son, Grand Rapids, Lansing, Saginaw és Bay City városok­ban lett egyelőre bevezetve. Kö­rülbelül a segélyre jogosuljak 80 százalékát érinti az uj rend­szer. A Detroiti Menekültek Bizottságának fontos közleménye nemzetünket egyetemesen ez a Szövetség vfn hivatva kép­viselni az Eoresült Államok­ban és ezt a !L.;pviseletét min­denkor becsül«,el el is látta. Nem lehet köpmbös egy ma­gyar számára sem, hogy nem­zeti képviseleté milyen erővel, gazdasági eszközökkel rendel­kezik. Jókai M világhírű regény­írónk mondott j Adófizetésre kényszeríthet alakit a hata­lom, a közvetett adózásra a szükség és ság, de kultu­rális célol önmegadoz­tatásra csí evaló és gya­rapodó nép képes. Ugyan­csak Jókaitól ved az a mon­dás is: I T a legkisebb sebb, amel vérzik, sokkal na­gyobb ékesszólással bit, mint a legnagyo száj, mely dicsek­szik. E nagy igazságot nekünk is meg Kell ér teni és nemcsak megérteni, haifiem ennek meg­felelően cselekedni is. Meg kell érteni, mert mi nem vagyunk elég ex'ősek arra, hogy hangos szavakkal dobálózhassunk és ugyanakkor a mindennapi élet apró áldozathozatalairól meg­feledkezzünk. Ez az áldozatho­zatal mindannyinak kötelessé­ge, ez az a tartozás, melyet le kell rónunk goknak, akik ne­vet, a becsületet örökségül ad­ták. A Magyar Népnek semmi szüksége sincs olyan magyarok­ra, akik hangos szájaskodással azért könyökölnek, hogy ve­zető szerephez jussanak és ezen keresztül saját érdekeiket ered­ményesen szolgálni tudják, Áldozatkész, munkás serény vezetőkre van szükség. Egy szegény, erejében megtört, ezer gonddal küzdő nép vezéreinek nem Ígérhet sem hatalmat, sem kitüntetést, sem előlépte­tést, csak egyet adhat: vérző szivet. Szive pe< ig csak azoké lehet, aki sebei mellett nem tudnak h közönnyel, ér­zéketlen gőggel elhaladni. Nézz körül rar Testvérem! Mennyi s z ü k s é g, szenvedés és nyomorúság van itt körü­lötted is és ha ezt meglátod, ha meg tudod látni, úgy indulj el a szeretet Ln a jóság, a j ó t é t e m n y e k szolgálatá­ra. Tedd áldott ezt a megkez­dett uj esztendőt; a szeretet és a jócselek gyakorlásával. Légy Te is t jává, hűséges, épitő és szervező tagjává az Amerikai Magyar Szövetség­nek. Nem az a fontos, hogy sokat, vagy keveset teszünk-e, hanem az a köntös, hogy azt tegyük, amit éppen tenni tu­dunk. Bármilyen kis szolgála­tot teszünk, támogatást adunk, ezen keresztül, a mi szolgála­tunk által is, ez a Szövetség segíteni, vigasztalni, gyógyí­tani, , lelkeket megtartani és megújítani tud egy szép, bol­dog magyar jövendő számára. Az Amerikai Magyar Szövet­ségen keresztül módunk nyílik tartozásunkat törleszteni, há­lánkat leróni Népünkkel, Nem­zetünkkel szemben. Fajtádnak és “Hazádnak ren­dületlenül légy hive oh ma­gyar!” Bélyegkiállitás Detroitban Február 8 és 9-én, szomba­ton és vasárnap tartja a Mi­chigan State Stamp Club a 44-ik évi bélyegkiállitását a Tuller Hotelben, Detroit bel­városában. Előző este pénteken Joe Ras­­dale este 7:30 órai kezdettel Bélyeg Árverést tart ugyan­csak a Tuller Hotelben. Ez is nyitva lesz a nagyközönség ré­szére. A szálloda előcsarnoká­ban ki lesz függesztve, hogy melyik szobában tartják az ár­verést. A kiállításra belépti dijat nem számítanak. Sok száz ritka bélyeg is a kiállításra kerül az értékes bé­lyegek közt úgy, hogy bélyeg­gyűjtőknek alkalmuk lesz gyűj­teményük részére azok közül bélyegeket beszerezni. Minden érdeklődőt szívesen látnak, akár akar bélyeget venni, akár­csak a kiállított bélyegeket megtekinteni kivánja.------------------------------------------. A TEHETSÉGTELEN, nagy­hangú, sz< Viyi érdekeikért törtető pon i'entátokat el kell söpörni. A magyar nemzeti front nem ismeri az önzés egyé­ni érdekét, de vállalja egymás testvéri támogatását a legtelje­sebb mértékben. ,--------­AZ FBT* JÉSEHÉI RINT 1957 az Egyesült Államokban minden percben öt nagyobb bűntényt követ­tek el. —!——««<5 £ *>>------­JOHN JESSUP 17 éves fiú Brooklynban, N. Y. agyonlőtte édesanyját, mert az kifogásol­ta, hogy állandóan tulsokáig beszél a telefonon. Az anyapyii­­kos fiút letartóztatták. Fontos azoknak, akik Magyarországra szeretetcsomagokat küldenek 1957. április 5-én lapunkban leközöltük a magyar kormány által 1957. március 2-ikán kibo­csátott rendeletet a szeretetcso­­magokra vonaltkozólag, mely­értelmében használt ajándék­­tárgyak után általában nem számítanak vámot s csak a kö­vetkezők után és pedig gyapjú és pamut fonál; bőráru (kézi­táska, aktatáska, pénztárca, stb.); müanyagáru; — öngyúj­tó, önborotvakészülék, szem­üveg, zsebkés, olló, kefe, fésű s más kisebb használati tárgy, ha magyarországi darabonkin­ti értékük kétszáz forintnál több, ugyanúgy a kisebb ház­tartási tárgyak, valamint a rajzeszközök, festékek, töltőtoll, mindenfajta Írószer, stb. Kérjük ezt tudomásul venni s a szeptember 20-án megjelent jegyzéket, mely tévesen került lapunkba figyelmen kivül hagyni. Tehát ismételjük, hogy hasz­nált ajándéktárgyak közül csak a fentebb felsoroltak után szá­mítanak Magyarországon bevi­teli vámot. FIUKNAK ÉS LÁNYOKNAK TEDD-MEG-MAGAD TUDOMÁNY Azok a menekültek, akik Dr. Fiiján George M. úrral hétfőn kívánnak beszélni, kérjük Írják be nevüket a kitűzött időre, az erre a célra kikészített Ívre, mely a Független Magyar Re­formátus Egyház, 8020 Thad­dens Streeten, Detroit 17, Mi­­chiganben lévő helyiségében a Napi jelentés Táblán (Bulletin Board) van, s angol felírása az ívnek: appointment sheet. Fon­tos azután, hogy a hivatalos, előre kitűzött időt tartsák be s igy a késedelmet mellőzzék. Azok a menekültek pedig, akik kedden, szerdán, csütörtö­kön vagy pénteken kivannak megbeszélést tartani Dr. Pilján úrral délelőtt 9 óra és délután 5:30 óra között, szíveskedjenek a megbeszéiési időt telefonon előre biztosítani, mert előző be­iratkozás, illetve bejelentés nél­kül nem tudjuk a feleinket ki­szolgálni. Munkanélküli fele­inknek az autóbusz költséget megtérítjük. Ismételjük még, hogy a kedd, szerda, csütörtök cs pénteki hi­vatalos órák délelőtt 9 órától délután 5:30 óráig tarttatnak meg az International Institute­­ban, 111 East Kirby Avenuen, a John R sarkán. A Woodward autóbusz a Kirby Avenue sar­kán áll meg. Az International Institute telefonszáma: TR 1-8600. George M. Piljan, Caseworker AHHOZ, hogy egy fanner évente 2,500 dollár jövedelmet érjen el Amerikában 14,000-től 89,000 dollárig kell befekteté­seket eszközölnie. Fiuk és lányok tanulnak a tudományról azzal, hogy nézik az uj televíziós sorozatot, me­lyet a 4-H Club Departmentje a Michigan State University Extension Service nyújt. A közönség szolgálatát célzó programot, a “4-H TV Club” ál­tal előadva szombatonkint reg­gel 9 órakor, a Channel Two-n lehet látni. A program úgy van összeál­lítva, hogy úgy a városi, vala­­c t a vidéki 10-től 12 éves lévők kövessék^ a “4-H ér­dekes módon tanuljak meg a tudományt szórakoztató mó­don. Tudományos tények mel­lett, a nézők megtanulják, hogy kell kézi villanylámpákat, mo­torokat és más különböző vil­lany által hajtott játékokat készíteni. Jim Culver, egy hivatásos TV egyén és az egyetem tanulója, a stúdió 4-H vezetője, aki inté-Benjamin C. Stanczyk bírót ünnepelték A Hamtramck Fraternal Or­der of Eagles lengyel egyesület 1958. január 17-én Benjamin C. Stanczyk-ot, a Common Pleas Court of City of Detroit bíróját egy szép lemez dom­borművel tüntette ki a “Sons of Poland” testület nevében, azért az emberszertő munkás­ságáért, amit 1957-ben végzett. A FÖLDMIVELÉSÜGYI MI­NISZTÉRIUM, szerint vetésre való burgonya 34,378,000 tonna termett 1957-ben az Egyesült Államokban. : Frank Kolesky az egyesület nevében szép beszédben muta­tott rá Stanczyk biró nemes munkásságára s ugyancsak szép szavakban méltatta birói és emberbaráti működését Jo­seph Lewandowski, a Ham­tramck Municipal Court bíró­ja, aki hangsúlyozta, hogy mint segédügyész, különösen méltányosan bírálta el “nyo-BELGA CONGÓBAN halálra Ítéltek egy Masela nevű kanni­bált, aki egy bányászt meg­evett s ezenfelül a bányász öz­vegyének kártérítés fejében 15 dollár készpénzt és 20 kecskét kell adnia. Masela nem a halá­los Ítéletet kifogásolta, hanem azt, hogy az általa megevett bányászért kártérítést kelljen fizetnie az özvegyasszonynak. A HABSBURG-PÁRT tért h ó di t Ausztriában. A most megejtett véleménykutató sza­vazás szerint 48 százalék elle­ne, 17 százalék mellette és 35 százalék semlegesen szavazott. Ez utóbbiak a mostani még mindig zavaros viszonyok közt nem akartak véleményt nyil­­vánitnai. morultakat” s barátjuknak mutatkozott a szegény elesett bűnösöknek, akiket jóságával igyekezett ismét hasznos pol­gárokká tenni. Kiemelte, hogy Stanczyk biró valóban megér­demli azt a kitüntetést, amit a Fraternal Order of Eagles egyesülettől kapott. zi egy tipikus club utján az összejöveteleket. A nézőket fel­kéri, hogy csatlakozanak. A csatlakozók kapnak egy hivata­los 4-H pin-t (jelvénytüt) és tudományos iratokat és jogo­sak lesznek résztvenni a ren­des 4-H Clubokban a szomszéd­ságukban Már több 4-H Club alakult a vidéken, melyek be­kapcsolódnak a városi életbe. A sorozat 13 hétig tart és szá­mos különleges bemutatást tar* tanak az előadások során. A né­zők megtanulják, hogyan mü- Üjdik a TV leadó, látnak vilá­gosságot villanykörte Haszná­lata nélkül, látnak banánát, mely olyan kemény, hogy kala­pácsnak használható, stb. A megjelenő vendégek közt lesz Dr. James S. Fürig, az egye­tem fizika tanára. A program legfőbb foka lesz az “Achievement Day” az ered­mény napja, amikor a nézőket meghívjak, hogy mutassák be azokat a tárgyakat, amiket ké­szítettek a program utján nyert tudásuk alapján. Fiuk és leányok csatlakoz­hatnak és kaphatnak kéziköny­veket a club részére, ha bekül­dik nevüket, életkorukat, címü­ket, megyéjük megnevezését egy postakártyán a következő címre: 4-H TV, Box 431, East Lansing, Michigan. (Detroit Edison Co.) Anyák felvonulása a polio ellen Mothers March Wednesday, Jan. 29 JOIN THE MOTHERS’ MARCH ON POLIO Amikor tehát január 29-én, szerdán este 7 és 8 óra között adományért bekopogtat Ön­höz, fogadja szívesen s adjon tehetsége szerint, hogy az idei polio gyüj tőkampány sikerrel végződjék. AN AMERICAN PAPER — PRIN'|A9Í IN THE MAGYAR LANGUAGE Detroit, Michigan — 7907-11 West JeffcKÍm Avenue — Telefon: VJuewood 2-0414 Az elmúlt héten, januar Id­án igazgatósági gyűlést tar­tott az Amerikai Magyar Szö­vetség a pennsylvaniai, Pitts­burgh városban. A Szövetség­nek igazgatósági tagja vagyok és igy ebbeli minőségemben a gyűlésen én is résztvettem. Az egész napos gyűlés ta­pasztalatban gazdag volt, de nemcsak kellemes, hanem kel­lemetlen tapasztalatokban is volt részünk. Az én tapasztala­tom, megfigyelésem k ö z ül egyről szeretnék most beszá­molni és pedig arról az egy do­logról, amelyről az embei’ek nem szeretnek beszélni és kell­­lemetlenül érzik magukat, ha valaki említést tesz róla. Ez az egy dolog: a tartozás. íme ez az egy szó, amely felénk hang­zik már a történelem távlatá­ból, az 1956-os szabadságharc után különös erőt képvisel ép­pen az Amerikában élő ma­gyarok részére, mert mi is, ti is “tartoztok”. Úgy érzem, hogy minden fáradságos munkánk, leghű­ségesebb szolgálatunk, egy szó­val egész életünk kevés a há­la lerovására, amellyel tarto­zunk hazánknak, nemzetünk­nek, hős atyáinknak, anyáink­­n a k, akik megalapították, fenntartó- k i-wvéí? ebeiét­­hazánkat íemzetünlcet, szent hagyományainkat, kultúrán­kat és mindazokat az intéz­ményeket, amelyek az utódok­ból embert faragtak. Ha vala­mikor, úgy a mai időkben — elsősorban a szabadvilágban élő vezetőknek — kell átérezni e szó komoly kötelezetségét: tartozunk! Tartozunk egy so­kat szenvedett népnek, egy hő­si tettekben gazdag országnak, az otthon élő és megújulás, fel­szabadulás után epedő nemzet­nek azzal, hogy itt az idegenbe szakadt és gondjainkra, veze­tésünkre bízott lelkeket nevel­jük és úgy vezessük, hogy munkájukkal, áldozatkészsé­gükkel készek legyenek segíte­ni azokon, akik a mi lelkűnk­ből való lelkek, akiknek ereiben a mi vérünk, a magyar vér ke­ring, akik velünk egy sorskö­­zösség kenyerét eszik s akiknek lelke a mi hitünk ereje által köteleztetett el közös eszmé­nyek szolgálatára. Úgy kell élnünk és úgy kell nevelnünk, hogy a magunk és nevelésünk­re bízott emberek élete legyen példamutató és hozzon tiszte­letet, megbecsülést magyar faj­tánkra, nemzetünkre itt a be­fogadó hazánk polgárai között is. Megindult szívvel teszek bi­zonyságot arról, hogy amióta én az Amerikai Magyar Szö­vetséget ismerem minden idő­ben, igy ma is hűséges dajkáló­­ja, megsegitője volt a hozzá forduló telkeknek. A Szövetség titkárai és többi vezetői a leg­nemesebb eszmények szolgála­tára buzdították, irányították a Szövetség tagjait és a kívül­állókat egyaránt. Az Egyesült Államokban élő magyarság egy nagyon súlyos, de erkölcsi szempontból mégis fenséges kötelezettség előtt áll. Magunknak kell hűséges áldo­zattal gondoskodnunk arról, hogy Szövetségünk gondnélkül, anyagi nehésségektől mentesít­ve végezhesse nemzetmentő munkáját. Nem szabad meg­feledkeznünk egy pillanatra sem arról, hogy népünket, TURN ON YOUR PORCHLIGHT Egész Amerikában, így De­­;roitban és Wayne megyében s, szerdán, január 29-én este 7 és 8 órák közt a lakások út­jára néző ablaka ki lesz vilá­gítva, annak jeléül, hogy a po­­ió elleni gyüj tőkampányban i szomszédságból felvonuló ínyák bekopogtathatnak a rázba, mert ott adományt kap­lak a polio gyüjtokampany cél­ára. Ennek a veszedelmes be­­egségnek kiirtására már any­­íyit sikerült elérni, orvosi ku­­atások és tudományos kísérle­tek által, hogy a betegség si­kerrel kezelhető, sok beteget a laláltól mentettek meg, de nég több azoknak száma, akik­­íél a betegség kitörését meg- Jőzhtték oltás által. A March of Dimes felvonulás­­ián résztvevő anyák egy gyüj­­őperselyt viszznek magukkal, nelyben egy boríték van a gyűj­tő nevének és címének feltünte­­;ésével. Mivel sok férfi is részt­­resz a felvonulásban, azoknak talapján egy szalag van, ezzel i felírással: “ Tonight I am a Vint/hpr” DETROIT HUNGARIAN NEWS

Next

/
Thumbnails
Contents