Délmagyarország, 2010. február (100. évfolyam, 26-49. szám)

2010-02-01 / 26. szám

YTv fw * xA Kivégzik ! az értelmi szerzőt? Bajzáth László, a mezőkövesdi Vasemberként ismert tűzoltó integet a város Kavicsos-tavában, miután minden különösebb védőfelszerelés és búvárruha nélkül a tó jege alatt átúszott két, a part mentén egymástól 24 mé­terre fúrt lék között. A Neptun Speciális Mentőbúvárcsapat felügyelete mellett végrehajtott, kockázatos, jég alatti úszásrekordot több hónapos felkészülés előzte meg. A férfi két éve 10, tavaly 22 méteres távot telje­sített a jég alatt az 1 Celsius-fokos vízben. FOTÓ: MTI. VAIDA JÁNOS WASHINGTON. Az Egyesült Álla­mok elleni, 2001. szeptember 11-i terrormerényletek értelmi szerzőjét, Halid Sejk Mohamme­det bíróság elé állítják, és való­színűleg kivégzik - közölte va­sárnap a CNN egyik műsorában Róbert Gibbs fehér házi szóvi­vő. A szóvivő azonban nem erő­sítette meg azokat a beszámoló­kat, amelyek szerint mégsem New Yorkban rendeznék meg a pert. Az eredeti tervek szerint a bírósági tárgyalást a terroristák által romba döntött Világkeres­kedelmi Központ egykori iker­tornyainak tőszomszédságá­ban tartanák meg. Ezt az elkép­zelést azonban Michael Bloom­berg New York-i polgármester és az amerikai nagyváros szá­mos vezetője ellenzi, (mti) HAITI - 50 EZER CSECSEMŐ NEM JUT ANYATEJHEZ, MERT ÉDESANYJA MEGHALT Csak nőknek adják az élelmiszert BELFÖLD-KÜLFÖLD ITTHON MDF-SZDSZ együttműködés Az MDF országos választmánya elfogadta a párt választási prog­ramját és jóváhagyta az SZDSZ-szel való együttműködést is - mondta Makay Zsott, az or­szágos választmány elnöke sajtó­tájékoztatón. A választmányi ta­gok 43 igen, 12 nem és 14 tartóz­kodás mellett hagyták jóvá a bu­dapesti választmány január 20-i döntését, mety szerint az MDF fő­városi választmánya kész együtt­működni az SZDSZ fővárosi vá­lasztmányával Az MDF országos választmánya lehetőséget biztosít a megyékben a hasonló indulásra, a döntés a megyei választmányok kezében vsn. Elfogadta az MDF-fel való választási együttmű­ködést az SZDSZ országos taná­csa (ot) is. Az SZDSZ Budapesten 18 választókerületben indít képvi­selőjelöltet. s az MDF átüt fővárosi és országos listát. Kilépett tagok, megszűnt szervezetek Több korábban jelentős posztot betöltő MDF-tag kilépett, két helyi MDF-szervezet pedig megszűnt a hétvégén Hajdú-Bihar megyében. A párttagságát megszüntetők kö­zött van a párt országos etikai bi­zottságának volt elnöke, az egykori debreceni és hajdú-bihari alelnök is. Kiléptek a tagok a monostorpá­tyi és a sárándi szervezetekből ez­zel a két településen megszűnt az MDF-csoport. A kilépők mostani indoklása szerint „az MDF az SZDSZ-szel való választási szövet­séggel olyan határkövet lépett át ami számukra elfogadhatatlan". Bokros vitázna Orbánnal Nyüvános vitára hívta ki Orbán Viktort az MDF minisztere!nök-je­löttje, Bokros Lajos. Bokros a vita kezdeményezését azzal indokolta: „az elmúlt hetek szakpolitikai káoszát látva" az a meggyőződé­se alakult ki, hogy „a Fidesz egy kormányzásképtelen erő". Bokros azt kérte a Fidesz elnökétől hogy „szánjon rá másfél órát", hogy mellébeszélés nélkül vitatkozza­nak olyan lényeges dolgokról, mint az adó- és a nyugdíjrendszer átalakítása, a költségvetési hiány és az államadósság kezelése. Gyurcsányt és Verest is meghallgatnák A Fidesz meghallgatná Gyur­csány Ferenc volt kormányfőt és Veres János volt pénzügy­minisztert is a költségvetési bizottság keddre összehívott ülésén, mert „kiderült", mind­ketten „szándékosan hazud­tak" az ország gazdasági álla­potáról - közölte Cser-Palko­vics András, a Fidesz helyet­tes szóvivője vasárnap. Gyur­csány Ferenc politikai felelős­sége mellett felvetődik bünte­tőjogi felelőssége is - mondta sajtótájékoztatóján, (mti) Szeged. Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347 Nyitva: mindennap 8-21 óráig. VÉTEL ELADÁS EUR 268,50 274.90 nm 192,50 197,99 JCHF 182,50 188,00| 63.20 68,70 Érvényes: I 2009.01.31. Közületeket is kiszolgálunk. Napközbeni árkorrekció lehetséges. A Világélelmezési Program (WFP) az étetmiszecsegétyek szétosztá­sának nagyobb hatékonysága ér­dekében módosított eddigi gya­korlatai a földrengés sújtotta Haitiban: Port-au-Prince-ben 16 ál­landó elosztóponton kizárólag nőknek fogják adni az élelmiszert. PORT-AU-PRINCE/BUDAPEST (MTI/AFP) „Eddig sietős és tökéletlen volt a segélyosztás, de most a haté­konyabb elosztási rendszer le­hetővé teszi majd, hogy a se­gélyt többekhez és gyorsabban juttassuk el" - mondta Marcus Prior WFP-szóvivő. A Haititói északra fekvő Turks- és Caicos-szigetek parti őrsége elfogott egy hajót 126 haiti menekülővel a fedélzetén. A rögtönzött vízi jármű utasai között nyolc év alatti gyermekek Antal Attila, a BKV korábbi vezér­igazgatója és Balogh Zsott korábbi megbízott vezérigazgató nemcsak Hagyó Miklósra, hanem Tóthfalusi Györgyre, a BKV igazgatótanácsá­nak szabad demokrata elnökére is terhelő vallomást tett - közötte vasárnap az atizhu rendőrséghez közeli forrásokra hivatkozva. BUDAPEST MTI A portál szombaton - ugyan­csak rendőrséghez közeli for­rásokra hivatkozva azt közölte - a volt vezérigazgató és a volt megbízott vezérigazgató Ha­gyó Miklós (MSZP) volt főpol­gármester-helyettesre terhelő vallomást tett. Az atv.hu közlése szerint Tóthfalusi 2009 szeptemberében úgy nyilatkozott, hogy nem volt is voltak. A föld engés óta ez az első eset, hogy ismét a tengeren keresztül menekülő haiti embe­rekre bukkantak a hatóságok. Lehurrogták René Préval haiti államfőt szombaton egy több száz fős spontán tüntetés részt­vevői a port-au-prince-i elnöki palota előtt, amikor - a január 12-i földrengés óta először ­megtekintette az épület romjait. információja a BKV-s végkielégí­tések mértékéről a fővárosi tö­megközlekedési cég igazgatóta­nácsának. A portál hozzátette: az MR1 - Kossuth rádió értesülé­se szerint azonban Tóthfalusi ír­ta alá azt a végkielégítési szerző­dést, amelynek nyomán Futó Sándor igazgatósági elnöki főta­nácsadó 30 millió forinttal távo­zott a közlekedési társaságtól. Emlékeztettek: szombaton ar­ról számoltak be, hogy Antal At­tilát milliós végkielégítésekkel és a fiktív tanácsadói szerződések­kel is kapcsolatba hozták, ám az ügyészség a BKV tulajdonosi jo­gait gyakorló fővárosi vezetők - a mentelmi joggal rendelkező Ha­gyó Miklós - felelősségét is vizs­gálja. Az atv.hu úgy tudja, hogy ' hétfőtől már az ügyészség folytat­ja a történtek felgöngyölítését, amit az indokol, hogy az ügynek komoly politikai szála van. „Préval semmit sem tett értünk a rengés óta" - kiabálták a palota­kert rácsainál álló fiatalok. A Magyar Református Szere­tetszolgálat orvoscsoportja első munkanapja után úgy látta, hogy Port-au-Prince teljesen le­fedett orvosilag, ezért szomba­ton Carrefoure-ba mentek to­vább, ahol a rengés epicentru­ma volt. Eddig 13 repülőgépnyi A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) el­ső alelnöke szerint Magyarorszá­got be kell perelni a nemzetközi bíróságon, mert a nyelvalap lét­rehozásával törvénysértésre biz­tatja a szlovákiai magyarokat. POZSONY MTI „A Szlovák Köztársaság kultu­rális minisztériuma úgy látja, hogy ez beavatkozás belügye­inkbe, de én szerintem ez még sokkal rosszabb dolog. Egy ál­egészségügyi felszerelést, élel­met, ivóvizet, szennyvízkezelés­hez szükséges berendezést szál­lított Haitiba az ENSZ Gyermek­alapja, az UNICEF, ami negyed­millió gyermek ellátását teszi le­hetővé. A főváros iskoláinak 90 százaléka súlyosan megrongá­lódott vagy megsemmisült. Az UNICEF becslései szerint az or­szágban 50 ezer olyan csecsemő van, aki nem jut anyatejhez, mert édesanyja meghalt vagy nem tudja őt szoptatni. Közülük egyelőre csak 1200-at ér el a szervezet. Az UNICEF haiti segélyprog­ramját magyar adományozók is támogatják - közölte Kecskeméti Edit, az UNICEF Magyar Bizottsá­gának igazgatója. A három mobil­szolgáltató által biztosított segély­vonalra, az 1749-re január 19. óta 320 ezer hívás érkezett, ami 64 millió forint támogatást jelent. lam egy másik állam polgárait arra biztatja, ne tartsák be an­nak az államnak a törvényeit, amelyben élnek" - húzta alá Anna Belousovová a szlovák közszolgálati televízió vasár­napi vitaműsorában. Meggyő­ződése: a nyelvalap létrehozá­sára „kemény nemzetközi vá­laszt" kell adni. Felszólította a szlovák parlamentet: határo­zatban kötelezze a kormányt arra, hogy perelje be Magyar­országot a nemzetközi bírósá­gon. 2010. FEBRUÁR 1., HÉTFŐ KÜLFÖLD Kína megorrolt a fegyvereladások miatt PEKING, WASHINGTON. Kína szombaton közölte, hogy felfüg­geszti a katonai cserekapcsolato­kat az Egyesült Államokkal azért, mert a washingtoni kormány jó­váhagyta a Tajvannak szánt amerikai fegyverek eladását. A kínai védelmi minisztérium nyi­latkozatában, amelyet a Hszin­hua (Xinhua) állami hírügynök­ség ismertetett, élesen elítélte az ügyletet. A tárca a dokumen­tumban hangoztatta: figyelembe véve az amerikai fegyvereladás tényét, a kínai fél úgy döntött, hogy felfüggeszti a katonai érint­kezéseket, küldöttségek kölcsö­nös látogatásait. A Pentagon saj­nálkozását fejezte ki a kínai dön­tés miatt. Az ügylet annak a 11 milliárd dolláros fegyverszállítási csomagnak a része, amelyre még George W. Bush elnök tett ígéretet Tajvannak 2001-ben. Tajvan többek között 114 Patri­ot-rakétát és 60 darab UH-60M Black Hawk típusú helikoptert vásárol az Egyesült Államoktól. Lopott adatokkal adócsalók ellen BERLIN. Egy ismeretlen infor­mátor 2,5 millió euróért német adócsalókat leplezne le - erősí­tette meg vasárnap a berlini pénzügyminisztérium. Sajtóje­lentések szerint a szóban forgó személy ennyit kér a pénzügy­minisztériumtól, illetve német adóhatóságoktól azért a DVD-ért, amely mintegy 1500 olyan személy adatait tartal­mazza, akik svájci bankszámlái­kon a törvényes adózás megke­rülésével milliókat helyeztek el. Az ajánlat óriási dilemmát és egyidejűleg nagy vitát keltett a német fővárosban. Az informá­tor ugyanis lopott adatokkal ke­reskedik, az állítólagos adócsa­lók leleplezésével viszont becs­lések szerint legkevesebb 100 millió euró folyhatna be az ál­lamkasszába. ötszázan váltak hajléktalanná BRÜSSZEL. Mintegy ötszázan váltak hajléktalanná a szerda haj­nali liége-i házrobbanás következ­tében - összegezte az adatokat vasárnap a belga média. Legke­vesebb 12-en életüket vesztették, húszan pedig megsebesültek, amikor - pontosan még mindig nem tisztázott okból de valószí­nűleg gázszivárgás következtében - hatalmas robbanás történt egy mintegy százéves, ötemeletes épületben a város központjában. A ház összeomlott és a közvetle­nül mellette álló épületek is sú­lyosan megrongálódtak, némelyi­kük statikailag megroggyant. A hajléktalanok javára adományokat gyűjtenek. Megújulva nyit a Rákóczi-múzeum BUDAPEST/ISZTAMBUL. Ma újra megnyitja kapuit a törökor­szági Rodostóban (Tekirdag) II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) emlékmúzeuma, amely új állan­dó kiállítással várja a látogató­kat. A rodostói Rákóczi-házat 2007-ben renoválták és 2009 elején kezdte meg a Magyar Nemzeti Múzeum a fejedelem egykori, úgynevezett „ebédlőpa­lotájában" működő emlékmúze­um kiállítási anyagának megújí­tását. (mti) Jogtipró-díj Ficónak. Róbert Hco es a szlovák nyelvtörvény kapta az idei jogtipró-dOat, a Szabadság-díjat pedig egyhangúlag - posztumusz - Újvá­rossy Ernőnek ítétte oda a Szabadság kör szombaton a fővárosban. Újvárossy Emő az életét adta a szabadságért. A temesvári presbiteri a Securitate meg­próbálta rávenni, hogy szabálytalanul végezzen el egy templomfetújítást, s így a közvélemény előtt be lehessen feketíteni Tőkés László püspököl Ő nem volt hajlandó eme s mindent szabályosan végzett. A Securitate ezért egy Temesvár melletti erdőben megölte 1989 szeptemberében. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a január 30-i kenószámok • 2, 3,7,8,10,11,17, 21, 25, 28, 36, 39,43, 47, 49, 59, 64,68, 73, 80. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a január 31-i kenószámok: v 4, 6,9,18.19, 23, 24, 28, 29, 30, 34, 57, 58, 59, 63.64,71,72, 77, 80. Afrika befogadná a haiti földönfutókat. Az Afrikai Unió (AU) Ad­disz-Abebában folyó csúcsértekezletének résztvevői vasárnap meg­egyeztek: fontolóra veszik, hogy telepítsék át Afrikába a haiti földren­gésben hajlék nélkül maradtakat, és esetleg egy külön államot is te­remtsenek nekik. Az ötletet először Abdoulaye Wade szenegáli államfő vetette föl, rámutatva: a haitiakat mint afrikai rabszolgák leszármazot­tait a történelem feljogosítja arra, hogy a fekete földrészen kezdhesse­nek új életet. Ugyanakkor az amerikai hadsereg pénzügyi okokból fel­függesztette a haiti földrengés súlyos sérültjeinek elszállítását egyesült államokbeli kórházakba, ami sok sérült életébe kerülhet, és a helyzetre még mindig nem találtak megoldást amerikai tisztségviselők. Terhelő vallomások Perelne a nyelvalap miatt Főszerkesztó: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: SULYOK ERZSÉBET • Vezető szerkesztő: V. FEKETE SÁNDOR • Kiadványszerkesztő: ŐRFI FERENC • Mellékletszerkesztő: LÉVAY GIZELLA • Szerkesztők: GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ. KOVÁCS ANDRÁS. TOMBÁCZ RÓBERT • Képszerkesztő: )AC0B GÁBOR • Rovatvezetők: SCHMIDT ANDREA (fotó), SÜLI RÓBERT (sport) • Délvilág részlegvezető: SZABÓ C. SZILÁRD (Csongrád. Makó. Szentes), SZÖGI ANDREA (Hódmezővásárhely) Kiadó és szerkesztőség: 6729 Szeged, Szabadkai út 20 Levélcím: 6740 Szeged. Pf.. 153. Telefon: 62/567-888. Titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881. Sportrovat: 62/567-808 Interneteim: www.delmagyar.hu • E-mail: szerkesztoseg@delmagyar.hu. 6800 Hódmezővásárhely. Kinizsi u. 27. Tel./fax: 62/241-905. Hirdetési teiyfax: 62/242-419. 6900 Makó. Szegedi u 9-13. Tel.: 62/213 391. hirdetésfelvétel és előfizetés: Tel./fax: 62/213-198. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. Tel.: 63/401-024. Tel./fax: 63/314-838. KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgatő: KÓTI ZOLTÁN Kiadói titkárság: 62/567-870. • Hirdetésfelvétel: 6720 Szeged, Gutenberg u. 5. Tel.: 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: BATA RÓBERT Nyomás: 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Telefon: 62/567-867. • Terjesztési vezető: OLÁH ÉVA. Terjesztés: 62/567-864. Előfizetés: 80/821-821 (ingyen hívható). Példányszámunkat a Matesz hitelesíti. Előfizetési díj egy hónapra 2095 Ft (Délmagyarország), 1995 Ft (Délvilág) • Árus terjesztés: Lapker Zrt. és Délmagyarország Kiadó • ISSN 0133-025X (Délmagyarország). ISSN 1416-0099 (Délvilág) • A Détmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

Next

/
Thumbnails
Contents