Délmagyarország, 1998. december (88. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-01 / 281. szám

LC: az idö szorításában (11. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAQYARORSZAQ KEDD, 1998. Dec. 1„ 88/281. • Kiárusítás a rúzsai baromfitelepen Éhezik a csirkecsapat... Ezrével pusztulnak éhen a csirkék egy rú­zsai baromfitelepen. A csőd szélére került jános­halmai tulajdonosnak nincs pénze takarmány­ra, a csirkéket pedig se­hol sem veszik át. Egy hete tart a csirkék kiáru­sítása. A rúzsai telepet tegnap megrohamozták az érdeklődők. Amikor Szekeres János gondozó fölhajtja az egyik csirkeház fekete fóliával bo­rított szellőzőablakát, éme­lyítő bűz csap meg bennün­ket. A szag az ól közepén vé­gigfutó fűtőcsövek környé­kéről jön: több száz csirkete­tem rothad odabenn. Egy ba­romfiházban úgy 17-18 ezer baromfi várja az éhhalált. A még életben lévők tanácstala­nul szaladgálnak az üres ön­tetetők között. Vizük még van... A gondozók állítják, hogy a kiéhezett szárnyasok elhullott társaik teteméből táplálkoznak. Az aprójószágok múlt va­sárnap óta csak egyszer kap­tak enni. A hét végén hoztak ugyan 8 mázsa takarmányt a telepen tartott 170 ezer csir­kének, ám ez fél csőrükre sem volt elég: ennyi baromfi egyetlen napon 20 mázsa ta­karmányt is fölcsipeget. A te­lep bérlője a jánoshalmai Ta­kever Kft. A cégnek egy fil­lére sem maradt takarmányra, a csirkéket pedig sehol sem tudják eladni. Pásztor Lajos ügyvezető telefonon elmond­ja, hogy a takarmánykeverés­sel, -gyártással és csirketar­tással foglalkozó üzemben ÁRA: 42 FT (ELŐFIZETVE: 37 FT) A háziorvos operál Szegedi doktorok jártak San Franciscóban. (4. oldal) IINIVERSITAS (7-9. oldal) Százhúsz forintért kapós a szárnyas. (Fotó: Miskolczi Róbert) leállt a munka, a dolgozókat kényszerszabadságra küldték. A társaság, s vele az alkalma­zottak jövője is bizonytalan. Az viszont bizonyos, hogy a nyakukon maradt csirkéktől meg akarnak szabadulni: az olcsón megszerezhető szár­nyasoknak hamar híre kelt (a tévéhíradó is foglalkozott az üggyel). A jánoshalmai tele­peken 340 ezer szárnyast tar­tottak: ezeket már el is kap­kodták a vevők. A Rúzsán bérelt baromfitelepre a te­metőtől vezet az út. Legalább kétszáz autó vár hosszú sor­ban az egykori téesz kerítésé­nél. Utánfutós személyautók, furgonok, pótkocsis teherau­tók - ki-ki szükséglete sze­rint. Egy hajlott hátú néni bi­ciklijét tolja: a csomagtartón két sovány csirke gunnyaszt egy gyümölcsösládában. A kapunál Kukucska Ist­vánná éppen lezáija a kocsi­jukra kapcsolt utánfutó pony­váját. Már hazafelé ké­szülődik: a Kiskőröshöz kö­zeli Kaskantyúra tart. Három család számára hatvan-het­ven csirkét akart venni, mert a hírekben két-három kilós szárnyasokat emlegettek. Az egy-másfél kilós aprójószá­gok láttán azonban úgy dön­tött, elég lesz harminc csirke is. „Szépek, de kicsik!" - ér­tékeli a kínálatot a kaskan­tyúi Kukucskáné. Egy hete tart a rúzsai csir­ke-kiárusftás. A telep tíz ba­romfióljában 170 ezer szár­nyas reménykedhet abban, hogy lassú éhhalál helyett a gyorsan ölő kés végez majd vele. Eddig legalább hat­hétezer csirke pusztult éhen. A napok múltával egyre olcsóbban kínálják az éh­ségtói kopogó szemű szár­nyasokat. Darabonként mé­rik a baromfit: a múlt héten 250, majd 200, tegnap pedig mar 120 forintért adták da­rabját. Az egyik csirkeház mellett sorára váró házaspár szerint a piacon 200 forint a csirke kilója, úgyhogy jó boltot csinál, aki most vásá­rol. Egy melegítőruhás gondo­zónő, aki még pirkadat előtt kezdte a műszakot, búcsúzó­ul ezt mondja: „Öt éve ba­romfipestis pusztította a jó­szágot. Az is szörnyű volt, de hogy éhen vesszenek... Úgy fáj értük a szívem, mintha a gyerekeim lennének..." Nyilas Péter Szellők szárnyán Huszka-operettet mutattak be a nagyszínházban. (5. oldal) Lyukasztás helyett harapott A hivatalos nyelvezet sze­rint közfeladatot ellátó sze­mély elleni erőszak történt az elmúlt hét végén a 60-as bu­szon. A Temesvári körúton egy Volán-ellenőr kérte fel­mutatni a jegyeket és a bérle­teket, egy 46 éves hölgy azonban nem érvényesített, azaz ki nem lyukasztott jeggyel próbálkozott. Az el­lenőr felszólította a hölgyet, hogy igazolja magát, illetve fizessen büntetést. A vétkező nő egyikre sem volt hajlandó, az ellenőr pedig megnyomta a vészcsengőt, s a busz meg­állt. Ekkor mentesítő járatot és rendőrt kértek a helyszín­re. Amikor a pótbusz megér­kezett, a hölgy menekülőre fogta a dolgot, de az ellenőr utolérte, s megállította. A fel­dühödött utas ekkor az el­lenőr kezét megharapta, nya­kát megkarmolta, s a nála lévő, sörösüvegekkel teli sza­tyorral fejbe akarta vágni. Utóbbi támadást ki tudta vé­deni az ellenőr, az előbbieket nem. Végül a hölgyet sikerült igazoltatni, s feljelentés is készült ellene. A. L. Tömeghisztéria • Lvov (MTI) Az ukrán Cservonograd bányászvárosban egy mozi szúk előcsarnokában 4 gye­rek meghalt hétfőn, amikor egymásnak zúdult a nézőtér­ről kiözönlő, s a következő előadásra berontó kamaszok tömege. Az áldozatokon kí­vül további 16 gyerek meg­sérült, közülük 6 olyan sú­lyosan, hogy intenzív kórhá­zi osztályon kell ellátni őket. A szerencsétlenség az Arma­geddon című film két elő­adása között történt. Az „örült péntek forró pontjai ## • Budapest (MTI) Magyarországon is jellemzővé vált az a je­lenség, amelynek során a fiatalok a szabadság és a felnőttektől való függetlenség jegyé­ben péntek esténként a városok közterein gyü­lekeznek és lézenge­nek - mutatott rá a Mi­niszterelnöki Hivatal politikai államtitkára a Városi fiatalok az utcán elnevezésű fővárosi szakmai fórumon, hétfőn. Wootsch Péter elmondta: az „őrült péntek" effektus Európa más országaiban már a kilencvenes évek ele­jén érzékelhetővé vált. Az ifjak a városok szabad terü­letein, szórakoztató- és ven­déglátóipari egységek kör­nyékén, ügynevezett „for­ró pontokon" gyülekeznek és gyakran drogozással, bűnözéssel töltik szabadide­jüket. Éppen ezért az utcai fia­talokkal foglalkozó munká­ra intézményesített formá­ban kell az erre jelent­kezőket kiképezni. Ameri­kai mintára már Magyaror­szágon is elkezdődött az említett „forró pontok" fel­kutatása és azok megfigye­lése. Nemrég egy New York­ban működő közösségi ház hat munkatársa egy héten keresztül ismertette a váro­sukban működő megelőzési program működését és ta­pasztalatait magyar szakem­bereknek - tájékoztatott az államtitkár. Diósi Pál szociológus el­mondta: vezetésével a fővá­rosban, Csepel és Pesterzsé­bet tíz-tíz körzetében felmé­rést végeztek a fiatalok gyü­lekezési szokásairól. A ku­tatás kérdőívek kitöltésével és személyes tapasztalatok feljegyzésével történt. Ezek elemzését követően a jövő év elején ismertetik majd az eredményeket. • Fogadás a szegedi főkonzulátuson Románia ünnepel • Munkatársunktól Románia nemzeti ünnepe alkalmából Románia főkon­zulátusa fogadást adott teg­nap késő délután. A népes vendégsereget a főkonzul és munkatársai köszöntötték. Magyarország hat megyéje tartozik Románia Főkonzulá­tusához, melynek Szeged ad otthont. A diplomáciai képvi­selet létrehozása óta a tegna­pi fogadás az első, jelentős rendezvény, melyre Románia barátai voltak hivatalosak ­fogalmazott lapunk kérdésére válaszolva Andrei Oancea főkonzul. A népes vendégse­reg hat megyéből érkezett. A koktélpartira neves személyi­ségek kaptak meghívót. A vendégek között láttuk - töb­bek között - Szeged alpol­gármesterét, Csonka Gábort; továbbá több városi és román kisebbségi önkormányzati képviselőt; egyházi vezető­ket; egyetemi oktatókat és önkormányzati intézményve­zetőket; jogászokat és orvo­sokat. A ferences testvéreket köszönti Andrei Oancea főkonzul. (Fotó: Miskolczi Róbert) • Csempészáruk: A rézcsengötöl a gázolajig • Munkatársunktól A Vám- és Pénzügyőrség Csongrád és Békés Megyei Parancsnokságának munka­társai az elmúlt héten 91 szabálysértést derítettek fel, összesen 615 ezer forint ér­tékben. Statisztikanövelő hetet zártak a vámosok, mi­vel majdnem száz esetben kellett eljárniuk. A szabálysértések értéke azonban alacsony volt, ese­tenként nem több, mint 6500 forint. A legkülönbö­zőbb áruféleségeket próbál­ták meg áthozni a többségé­ben külföldi autósok a déli határokon. A vámosok többek között 199 karton cigarettát, 75 li­ter tiszta szeszt, 263 darab rézcsengőt és 687 liter gáz­olajat foglaltak le a csempé­szektől. A békéscsabai és a hód­mezővásárhelyi piacellen­őrzések során pedig össze­sen negyedmillió forint ér­tékű szabálysértéseket fülel­tek le a fináncok.

Next

/
Thumbnails
Contents