Délmagyarország, 1998. május (88. évfolyam, 102-126. szám)

1998-05-02 / 102. szám

Igen a NATO-bővítésre Az amerikai szenátus meggyózó többséggel szavazott csatlakozásunkra. (2. oldal) BOURBONT NIOHT 1=2 SPICEE GIRLS A Démász osztaléka Jó év után részvényenként 600 forint fölött fizet az áramszolgáltató. (3. oldal) • Orosz bérgyilkos ^^ Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve Ezredvégi kihívások Szeged előtt? (9. oldal) 0 ALAPÍTVA: 19Í(*BÍ-N j DELMAQYARORSZAQ Össznépi öszöm-iszom O Munkatársunktól Az ideológiai töltés szép lassan kifogyott a május el­sejéből, így mára megma­radt igazi, felhőtlen majális­nak ez a nap. Bár most pén­teken a közelgő választások­Fizet az OTP • Budapest (MTI) Az OTP Bank Rt. a tavalyi évinél 2 százalékkal maga­sabb, 14 százalékos osztalékot fizet az osztalékelsőbbségi és törzsrészvények tulajdonosai­nak - erről döntött csütörtö­kön Budapesten a társaság éves rendes közgyűlése. A bank mérlegfőösszege 1997 végén 1441 milliárd forint volt, ami 15 százalékkal több mint 1996-ban, és a teljes bankrendszer mérlegfőössze­gének 25 százalékát teszi ki. Az OTP nemzetközi auditált adatai alapján a bank tavaly 24,5 milliárd forint adózás előtti és 20,5 milliárd adózás utáni nyereséget ért el. így a bruttó eredmény 75,8 száza­lékkal, a nettó pedig 91,5 szá­zalékkal haladta meg az 1996 azonos időszakának adatait. Havel gyógyul O Bécs (MTI) Václav Havel cseh államfő gyógyulási folyamata rendkí­vül jól halad. Az orvosok sze­rint a cseh elnök szerdán hagyhatja el az innsbrucki klinikát. Korábban többször elhangzott, hogy ha minden rendben lesz, akkor a hét vé­gén át lehet szállítani őt repü­lőgépen Prágába. Magyarországon is „dolgozott"? • Moszkva (MTI) Profi bérgyilkos akadt az orosz rendőrség hor­gára: a szerdán őrizetbe vett Jurjev nevű férfi (ke­resztnevéről nem tettek említést!) alaposan gya­núsítható azzal, hogy so­rozatban követett el gyil­kosságokat Oroszország­ban és Magyarországon, egyes források szerint még más közép-európai országokban is. Jurjev a jekatyerinburgi maffiával állt szoros kapcsolatban. A gyilkost az orosz vasúti rendőrség fogta el Vlagyimir­ban, amikor fel akart szállni a Moszkva-Krasznojarszk vo­natra, hogy Jekatyerinburgba (a volt Szverdlovszkba) utaz­zon. Oroszországban a vasúti jegyek megváltásánál igazol­ványt kell bemutatni, és a rendőrség így bukkant a számí­tógépes nyilvántartás segítsé­gével a saját papíijait bemutató - országos körözés alatt álló ­Jurjev nyomára. Jurjev nem Moszkvában szállt fel a vonat­ra, habár itt is lesben álltak a nyomozók, hanem csak Vla­gyimirben, de az orosz rend­őrök ott voltak a szemelvényen, és lefülelték a bérgyilkost egy bűntársával együtt. Orosz források szerint Jur­jev számos súlyos - a jeka­tyerinburgi maffia tevékeny­ségével összefüggő - bűncse­lekmény elkövetésével gya­núsítható. Alapos a gyanú ar­ra, hogy Jurjev lelkiismeretét terheli a Budapesten, a Szen­tendrei úti felüljárónál (a Bú­za utcánál) 1994 szeptembe­rében elkövetett gyilkosság is. Akkor egy ukrán rendszá­mú Opel Asconából nyitottak gépfegyverrel tüzet egy Chrysler mikrobuszra, s egy embert megöltek, egyet pedig megsebesítettek. A kisbusz­ban a budapesti szexpiac nagyrészét ellenőrző jekatye­rinburgi maffia orosz-ukrán tagjai utaztak. A jekatyeribur­gi maffia magyarországi te­vékenysége kapcsán számos gyilkosság elkövetőjét még mindig nem sikerült felderíte­ni, de az orosz és a magyar rendőrség már évek óta erő­södő együttműködést alakí­tott ki e bűncselekmények felgöngyölítésére. • Budapest (MTI) Az ORFK sajtóosztályának vezetője, Sági Zoltán csütörtö­kön délután megerősítette: a magyar hatóságok már felvet­ték a kapcsolatot orosz kollé­gáikkal a Vlagyimirban szer­dán őrizetbe vett férfi, Jurjev ügyében. A sajtóosztály veze­tője az orosz hatóságok hivata­los állásfoglalásáig nem kívánt további információkkal szol­gálni. • Agrobank-per Kunos és Kovács mégis bűnös • Budapest (MTI) Az időközben megszűnt Agrobank Rt. vezetőit, Ku­nos Péter elsőrendű vádlottat két év börtönbüntetéssel, a közügyektől négy évi eltil­tással és 1,5 millió forint pénzmellékbüntetéssel, míg Kovács Mihály másodrendű vádlottat egy év hat hónap, három év próbaidőre felfüg­gesztett börtönbüntetéssel és 2 millió forint pénzmellék­büntetéssel sújtotta a Legfel­sőbb Bíróság csütörtökön ki­hirdetett jogerős ítéletében. A másodfokon eljáró bíróság ezzel megváltoztatta a Fővá­rosi Bíróság tavaly júniusban hozott felmentő ítéletét. Ku­nos Péter ellen a vád tizen­egyrendbeli, gazdálkodó szer­vezet önálló intézkedésre jo­gosult dolgozója által bűnszö­vetségben üzletszerűen, ebből két esetben kötelességszegés­sel elkövetett vesztegetés volt; e cselekményeket Ko­vács Mihály másodrendű vád­lott bűnsegédként követte el. SZOMBAT, 1998. MÁJ. 2., 88/102. ÁRA: 38 FT ra való tekintettel megerősí­tett szolgálattal ügyeltek a pártok az újszegedi Liget­ben, úgy tűnt, hogy a sétá­nyon hömpölygő tömeg le­mondott a politikáról. A vá­lasztópolgárok ezúttal a kel­lemes tavaszi melegben sé­táltak, söröztek és szórakoz­tak. Egyszerre három vidám­park is csábította a kicsiket, s főhetett a szülők feje a számtalan, különlegesebbnél különlegesebb lufi miatt. Nagy sikert aratott a csalá­dok és a családapák körében a három napra újra megnyi­tott Vigadó is, a hatalmas kerthelyiségben délután már nehezen lehetett asztalt talál­ni. A vigasság azonban nem ért véget május elsejével, a szórakozás és a mulatság a hét végén is folytatódik a Li­getben és a Vigadóban. (Tudósításunk az 5. oldalon.) • Erdélyből jött ajándék Székely kaput avattak Deszken Az esó ellenére szép számmal gyűltek össze a deszkiek az öreg isko­la mellett csütörtök dél­előtt, Hogy felavassák az új székely kaput. A testvérfalutól, az erdélyi Oroszhegytói kapott ka­put Gyulay Endre Csa­nád megyei megyés püspök szentelte fel. A helyiek nemcsak szó­ban, hanem zenés-tán­cos műsorral is megkö­szönték az erdélyiek ajándékát. Az erős szélben lobogó magyar és román zászló alatt felcsendült a magyar és a székely himnusz, s ezzel kezdetét vette az új székely kapu avatási ünnepsége Deszken. Az ember életében a legfontosabb dolog, a ba­rátság, s ezt szimbolizálja az ajándékba adott székely ka­pu is - mondta Bálint Ele­mér, Oroszhegy polgármes­tere. Egykoron határvédelmi feladatokat láttak el a széke­lyek, s többek között ezért is fontos helyet foglal el a kapu e nép életében. A szélesre tárt ajtószárnyak szinte hívo­gatják a vendégeket, de azonnal kulcsra zárják, ha Ahogy a nóta mondja: „Nyitva van az aranykapu..." (Fotó: Schmidt Andrea) ellenség közelit. A két tele­pülés, Deszk és az erdélyi Oroszhegy jó kapcsolata nem új keletű, hiszen már évek óta „testvérré fogad­ták" egymást. A deszki pol­gármester, Simicz József a helybeliek nevében is meg­köszönte e nemes ajándékot és hozzáfűzte, hogy ez a gesztus még jobban elmélyí­ti majd a két község barátsá­gát. A polgármesteri beszé­dek után Gyulay Endre me­gyés püspök felszentelte a kaput, majd dr. Szabó Zoltán államtitkár átvágta a nemze­tiszínű szalagot. Az anyaor­szági magyarság csak úgy tud kapcsolatot tartani a kör­nyező országokban élő ma­gyarokkal, ha nem zárkózik be — mondta az államtitkár. A beszédeket követően a deszki magyar népdalkör székely nótákat énekelt, a helybeli óvodások és iskolá­sok pedig táncukkal és éne­kükkei örvendeztették meg a vendégeket. Az avatás a kó­rus előadásában elhangzó Szózattal ért véget. K. T.

Next

/
Thumbnails
Contents