Délmagyarország, 1996. november (86. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-01 / 255. szám

Zsidókárpótlás Töltött libanyak, meg havi hatezer forint. (3. oldal) Az Úristen „csinálta'7 A balettkoreográfust szegedi népi eredetmondák inspirálták. (7. oldal) Hernu román kém volt • Párizs (MTI) A román titkosszolgálat egyik volt tisztje a France-2 nevű francia televíziós csa­tornán szerdán elhangzott nyilatkozatában azt állította, hogy Charles Hernu volt francia védelmi miniszter az ötvenes évek végétói egészen 1969-ig a román titkosszol­gálatok ügynöke volt. A volt tiszt, Matei Haiducu, aki 1982-ig dolgozott a román titkosszolgálatnál, közölte, hogy Hernu a francia politi­kai életről készített elemzése­ket, és adatokkal szolgált több politikai barátja titkai­ról, valamint az általa ismert személyiségek életrajzáról. Dorozsmai gázolás • Munkatársunktól Tegnap este fél 8-kor ha­lálos kimenetelű baleset tör­tént. A Dorozsmai út 170. sz. előtt egy gyalogost elgázolt egy személygépkocsi, s a szerencsétlenül járt gyalogos a helyszínen életét vesztette. őszi szőnyegvásér a ézőnyegccíitruinbaíil Válassza a minőséget kedvező áronl ézeged, Moszkvai krt 4. Telefon: 30-531-699. Nem az ETA rabolta el; kedvesénél volt*** • MTI-Panoráma Egy ismert spanyol új­ságíró, Jósé Luis Martín Prieto házassági hűtlen­ségéről az egész ország értesült. Az újságírót ugyanis nemrég megfe­nyegette a baszk szaka­dár szervezet, az ETA, és amikor a férfi éjszaka nem ment haza, a fele­sége felhívta a rendőrsé­get, és bejelentette az el­tűnését, aminek a hírét azonnal a levegőbe re­pítette az egyik magán­rádió. Az eltűnt később megke­rült, és kiderült, hogy egy másik nővel töltötte az éj­szakát egy szállodában ­számolt be az esetről az El Mundo szerdai száma, „poli­tikai, rendőrségi, igazság­ügyi és információs baklö­vésnek" minősítve az ügyet. Kedden délelőtt az újság­író elrablása volt a legfőbb hír az Onda Cero riportokból és hírkommentárokból álló programjában, amely arról is beszámolt, hogy az újságíró lakásán a családon kívül ott tarózkodik Jaime Mayor Oreja belügyminiszter, Ri­cardo Matín Fluxá biztonsá­gi államtitkár, három vizsgá­lóbíró a terrorista ügyeket tárgyaló Országos Bíróság­ról, valamint az El Mundo főszerkesztő-igazgatója. Az állítólagos terrorakcióról ér­tesítették Jósé Marta Aznar kormányfőt és Jüan Maria Atutxa baszkföldi belügymi­nisztert is, Manuel Garcla­Castellón vizsgálóbíró pedig hivatalosan is elrendelte az ügyben a nyomozást. Az El Mundo cikke arról is beszámolt, hogy Martin Prieto mindezenközben be­telefonált az újság szerkesz­tőségébe, hogy egy telefon­szám iránt érdeklődjék. Amikor közölték vele, hogy az egész ország az ő elrablásának a hírével foglal­kozik, a férfi elnémult, majd azt a magyarázatot adta, hogy az irodájában töltötte az éjszakát munkával, majd elaludt, mert náthás volt és kimerült. Megígérte, hogy értesíti a feleségét, hogy nin­csen semmi baja (ezt azon­ban csak órák elteltével tette meg). Szlovákia nem lesz kísérleti nyúl - véli Meciar • Pozsony (MTI) Az emberi jogok tiszte­letben tartására vonatkozó kételyek tulajdonképpen csak szóban megfogalma­zott nézetek, amelyek nél­külöznek minden alapot ­fejtette ki a szlovák kor­mányfő szerdán este egy te­levíziós vitában, amelyben részt vett a neves cseh új­ságíró, Petr Uhl és a Nép­szabadság tudósítója. A CTK cseh hírügynökség ál­tal ismertetett vitában Vla­dimír Meciar hangsúlyozta, hogy az emberi jogokat Szlovákiában törvények és intézmények védik. Meciar visszautasította a magyar nemzetiségiek veze­tőinek - szerinte - egyre erőteljesebb követeléseit. - Szlovákia nem akar Eu­rópa kísérleti nyula lenni ­mondta Meciar, s hozzátet­te, hogy látni szeretne más európai országokban élő ki­sebbségek státusáról szóló esettanulmányt. Csongrád megye Icórházaiféllebbeznek. (5. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN DELMAQYARORSZAÜ • „Kiugrott" a Renault: két súlyos sérültI Négyes karambol az Öthalmi útnál ÁRA TELE-7-TEL: 36 FT A rendőrség hosszú órákra elzárta az utat. (Fotó: Kamok Csaba) • „NATO-oríentációs" gyakorlat Kishomok: kemény dié Ezek a térképek már NATO-kompatibilisek. (Fotó: Tésik Attila) • Munkatársunktól Végh Ferenc vezérkari főnök, a Magyar Honvédség parancsnoka, Jirzsi Nekvasil altábornagy, cseh vezérkari főnök, a magyar parlament hovédelmi bizottságának tagjai és a dél-alföldi régió polgármesterei és vezetői tekintették meg tegnap a Kishomokon ma befejeződő Kemény dió '96 NATO-ori­entációs gyakorlatot. A látogatók tanulmá­nyozták a magyar parancs­nokság alatt álló nemzetközi békehadosztály irányításá­nak, szefvezésének munka­folyamatát, majd elismerően nyilatkoztak a látottakról. Jirzsi Nekvasil altábornagy hasonlónak minősítette a magyar és a cseh hadsereg helyzetét és fejlesztési lehe­tőségeit. • Munkatársunktól Ismét súlyos baleset tör­tént tegnap késő délután az M5-ös főútvonalon. Az Öt­halmi úti volt szovjet lakta­nyától körülbelül százötven méterre Balástya irányába több gépkocsi is egymásnak szaladt. Délután háromne­gyed négykor a Budapest fe­lől szabályosan haladó ko­csisorból „kiugrott" egy Renault típusú személyautó, s szabálytalanul előzni kez­dett. A szemből éppen oda­érő pótkocsis teherautó ve­zetője hiába igyekezett lehú­zódni az árokba, már nem sikerült elkerülnie az ütkö­zést. A „láncreakció" bein­dult: a szabályosan haladó kocsisorból újabb két sze­mélyautó is szenvedő része­se lett a karambolnak. Több órán át elterelték a főútvonal forgalmát. A sérült gépko­csiktól emelődaru segítségé­vel sikerült megtisztítani az utat. Új segélyhívó telefonszámok • DM-információ Évtizedek alatt belénk rögződtek a segélykérő tele­fonszámok, hiszen sohasem tudhatjuk előre, hogy mikor lesz szükségünk a 3 legfonto­sabb szám valamelyikére, esetleg mindháromra - egy­szerre. Mától új számokon érhető el a segítség, ugyanis november l-jétől megváltoz­nak a segélyhívó telefonszá­mok. Mentők: 104; tűzoltók: 105; rendőrség: 107. MMMMMM ©aSK*: - • _ MRMMRNRRNRRMHMRNHI •HM** NYITÁS SZOMBATON. 15 ORAKOR! Club ****** Szeged, Mikszáth K. u. 20.****** * Öt szinten* SÖRÖZŐ * JÁTÉKTEREM * SZIMULÁTOROK * BILIÁRD * LÉZERJÁTÉK *

Next

/
Thumbnails
Contents