Délmagyarország, 1994. december (84. évfolyam, 282-307. szám)

1994-12-01 / 282. szám

2 INFORMÁCIÓ DÉLMAGYARORSZÁG CSÜTÖRTÖK, 1994. DEC. 1. TÖRTÉNELMI KRÓNIKA December I. Berlusconi menekül 1167. Számos észak­itáliai város megalakítja a lombard városok szövetsé­gét. mely 1. (Barbarossa) Frigyes német-római csá­szár itáliai politikája ellen irányul. 1630. A segesvári ország­gyűlés Rákóczi Györgyöt választja fejedelemmé. 1640. Portugália a spa­nyol Habsburgok trónfosz­tásával János bragan/.ai her­ceg személyében nemzeti királyt választ. 1865. Szegeden meg­nyílik a városi zeneiskola. 1917. A vilniusi tartomá­nyi tanács német beleegye­zéssel kikiáltja a független litván államot. 1918. Az erdélyi romá­nok nemzeti gyűlése Gyula­fehérváron kimondja a Ro­mániával való egyesülést. 1920. Teleki Pál gróf kormánya benyújtja lemon­dását. 1924. Az Országos De­mokratikus Szövetség kép­viselői kivonulnak a nem­zetgyűlésből. 1925. május 26-ig nem jelennek meg az üléseken. 1925. Felavatják a buda­pesti rádió-stúdiót, megin­dul a műsorszóró rádiózás. Pozsonyban betörtek az Együttélés Politikai Mozgalom központi irodájába. Mint azt Dolník Erzsébet, az Együttélés titkára elmondta, az ismeretlen lettesek elvitték az. irodában ta­lálható számítógépeket, egy fénymásolót, néhány apróbb 1944. Megalakul a Nem­zeti Parasztpárt szegedi szervezete, átmenetileg a párt országos központja. 1945. Párizsban megala­kul a Nemzetközi Demokra­tikus Nőszövetség. 1966. Ludwig Erhard visszavonulása után Kurt Kiesingert (CDU) választják meg a CDU-CSU és az SPD részvételével alakult nagykoalíciós kormány szö­vetségi kancellárjává. 1973. Dávid Ben Gurion izraeli politikus. 1953-ig az 1948-ban általa proklamált Izrael Állam első miniszter­elnöke és honvédelmi mi­nisztere. majd 1955-től 1963-ig ismét miniszterel­nök és honvédelmi minisz­ter meghal 87 éves korában Tel-Avív-Jaffában. 1991. Ukrajnában a la­kosság 90 százaléka a füg­getlenség mellett voksol. Az elnök Leonyid Kravcsuk lesz. 1992. Kolozsvár Vatra­hfvő polgármestere, a hír­hedt Gheorghe Funar felirat­változtatással és zászlóerdő­vel provokál. Igyekszik „ro­mánná tenni" Mátyás király szobrát, polgári elégedetlen­ségre késztetve a magyar la­kosságot. műszaki berendezést, valamint párezer korona készpénzt. Az Együttélés a kárt 220 ezer ko­ronára becsüli. Egyelőre nincs jele annak, hogy a mozgalom dokumentációból bármi is el­tűnt volna. A rendőrség az ügy­ben megkezdte a nyomozást. • Újabb botrány készül az Olaszországot megrengető ke­nőpénzbotrány immár harma­dik éve tartó történetében: az olasz felebbviteli bíróság ked­den váratlanul kivette a milá­nói ügyészség hatásköréből a korrupcióval vádolt pénzügy­őrök ügyét, s ez feltehetőleg kihatással lesz a Silvio Berlus­coni kormányfő ellen indított vizsgálatra is. A felebbviteli bíróság helyt adott Giuseppe • (Folytatás az l• oldalról.) tanáraként és a Buftea-i film­stúdió rendezőjeként is dolgo­zott: Európa számos országá­ban több mint hetven színházi előadás, öt nagyjátékfilm és sok tévéfilm fűződik a nevéhez. Alig egy hónapja a román kultuszminisztérium miniszteri rangú államtitkárának nevezték ki; alighanem ő az első állam­titkár, aki a szegedi színházban rendez. ' • Popescu úr, direktor úr­nak, vagy miniszter úrnak szólíthatom? - Nem miniszter, hanem színidirektor vagyok. • Pedig nemrég miniszteri rangú kormányfunkciót ka­pott... - Nem tudom még, hogy ténylegesen kormányfunkció-e ez. Marin Sorescu kultuszmi­niszter kért fel egy eléggé tág kulturális terület felügyeletére. Hozzám tartoznak majd a profi kulturális intézmények: színhá­zak, operák, bábszínházak, szimfonikusok, illetve a mű­emlékvédelem is. Képzelheti, mennyi munka vár rám otthon. • A szegedi előadást mégis megrendezte. - A szegedi színházzal már augusztusban megvolt a szer­ződésem, így hát meg kellett kérnem a miniszter urat, en­Carciello tábornok, a pénzügy­őrség soraiban kezdett vizsgá­lat eddigi fővádlottja panaszá­nak, s a megvesztegetett pénz­ügyőrök ügyét a milánói he­lyett a bresciai ügyészségre bízta. Az egész olasz ellenzék egyöntetűen botrányt kiáltott, míg a kormánypárti erők nem győzik hangsúlyozni, hogy gedje meg, hogy tiszteletben tartsam ezt a számomra meg­tisztelő szerződést. Egyetértett velem, de rögtön a premier után haza kell utaznom. • Bizonyára nagy vonalak­ban ismeri a magyar szín­házak anyagi gondjait. Ugyanezzel találja magát szemben Romániában is? - Csak a szegedi tapasztala­tok alapján ítélhetek, hiszen első alkalommal dolgozom Magyarországon. Amit látok: egy gyönyörű színház, sok pró­bahellyel. Önöknél három ta­gozat is van, természetes, hogy egy komplex intézménynek több anyagi gondja van. Romá­niában mi sokat sírunk az anyagi helyzet miatt, mégsem hiszem, hogy a helyzet annyira drámai volna. Világos, hogy a művészetet pénzből kell csinál­ni. Ha több pénz van. lehet jobb dolgokat csinálni. Baj akkor történik, ha ez sok pénz­ből sem sikerül. csupán- „technikai intézkedés" történt. • A tárgyalóasztalhoz ült Sil­vio Berlusconi olasz miniszter­elnök a három legnagyobb szakszervezet képviselőivel, hogy megpróbálja elejét venni a péntekre meghirdetett általá­nos sztrájknak. A szakszerve­• Ha jól tudom, rendezett már Bulgakovot. Sőt, a fel­kérést megköszönő levelé­ben azt írta: a világ bárme­lyik nemzeti színháza büsz­ke lehet Bulgakov darabjá­val a repertoárján. - Igen, legutóbb Zágrábban, a Mester és Margarita általam írt dramaturgiai változatát ren­deztem. Bulgakov egyik jó is­merője írta odahaza, hogy a Moliére, őfelsége komédiása a század egyik legsikerültebb színpadi műve. Ugyanakkor maga a darab szövege is na­gyon vonzó a megvalósítás szempontjából. Huszonkét éve már sikerrel turnéztunk Szege­den a Bukaresti Nemzeti Szín­házzal, úgyhogy a meghívást örömmel vettem. Nemcsak az önök színháza, hanem a Bulga­kov-darab miatt is. A Moliére­színművet mintegy dramatur­giai összegzésének tartom, an­nak, amit Bulgakov addig írt. zet ezzel azt akarja kikénysze­ríteni. hogy a kormány vegye ki a költségvetési törvény ter­vezetéből a nyugdíjak csökke­nését okozó reformot. Berlus­coni jövőre mintegy 30 milli­árd dollárral csökkenteni akar­ja a deficitet. Ebből ötmilliárd lenne a nyugdíjasok vesztesége a reform miatt. • Talál-e különbséget a magyarországi és a romá­niai színházcsinálási mód között? - A legnagyobb különbséget az egy előadásba befektetett munkaidőben érzem. Szegeden sokkal sűrűbb, sokkal szorítot­tabb a tempó. Ez bizonyos te­kintetben jó, de bizonyos te­kintetben rossz is. Jó, mert több előadást csinálhatnak, ami vonzza a közönséget. Másrész­ről viszont egy művészi elő­adás rendezési folyamatának nem tesz jót, ha nagyon szigo­rú határidőkorlátok közé kény­szerül. Ez a színészek és a ren­dező számára is megterhelő. • Rendezőként meg kellett kissé változnia, vagy sike­rült alkalmazkodni? - Lényegében azért nem kel­lett változtatnom. Mégiscsak ugyanazt a típusú munkát vé­geztem. a darab egészéről ugyanazt az elképzelést alakít­hattam ki, mint másutt. Annyi különbséggel, hogy otthon Ro­mániában - ezért nem tartom alacsonynak a román színhá­zak állami támogatását - meg­engedhetjük, hogy olykor sok­kal több mint három hónapot dolgozhassunk egy-egy darab színre vitelén. Panek József Az Együttélés ára Államtitkár rendezte a Bulgakov-darabot az Ifjúsági Házba HABAR ÉS BARÁTAI Igényes, szép babák, gyors és szuperautók a kicsiknek, igazi, komoly logikai játékok a nagyoknak! \raink igazodnak mindenki pénztárcájához. Nyugdíjasoknak 5% kedvezmény! ?1. gyerekjáték babakocsi 990 Ft-tól dinós kocka 759 Ft-tól öltöztetós baba 3100 Ft hintaló 6800 Ft Szeged Ifjúsági Ház, Ny.: 9-18 óráig. Hölgyeim és uraim! Karácsonyig minden hét végén BUNDA VÁSÁR! Pénteken 14-17 óráig Szombaton 8-12 óráig Vasárnap 8-12 óráig Egyes irha- és pannofixbundák 20-30% -os árengedménnyel amíg a készlet tart! 40%-os árengedménnyel nappásított irhabundák! REKLÁMÁRON: nyírott nyúl-, kínai gida-, nutria-, koreai farkas-, rókabundák. Minden kedves vásárlót szeretettel várunk! PANNÓNIA RT. Kunszentmárton, Tiszakürti u. 2. jr3Í Tel.: 56/461-232 EGY KIS MATEMATIKA: T~y'r DM Tinímagazin Télapó + rénszarvasok helyett Irigy Hónaljmirigy + (kareokeverseny - jelentkezni: 381-251! szkandershow) + tombola (tombolsz^ia megnyered a fődíjat, a két személyes külföldi síútat, oda, ahol hó is terem) nonstop dizsi (Papp Zsolti) + nosztalgiazene élőben ' 1 (Top Joy) + és ha mindezt összeadtad, akkor rakj egy nagy egyenlőség jelet! Igy ni a buli főtámogatója MÁSODIK JEGTÖRES, december 3-án jegtores A PAPAGAJ MARKÉT, •— szabadkai út szombaton a mórahalmi Bounly-ban. ^ Szuper ügyi vagy ! TOVÁBBI a« . Szeged. Takaréktár u. 5. Tel.: 313-948, TÁMOGATÓK: W/ V-ll/lP V^l Szeged, Petőfi S. sgt. 40/A. Tel.: 326-227. BERKO Autóvillamosság Szeged, Vasas Sít Péter u. VIDEÓ TORONTO Vedres u.13. • Összecsapások során hét maoista gerillát ölt meg szer­dán Ándhra Prades államban az indiai rendőrség, egy nappal azután hogy a rendfenntartók hét embere életét vesztette, amikor autójuk a gerillák által elhelyezett aknára futott. A ge­rillák egy látogatáson lévő ál­lamminiszter ellen akartak me­rényletet elkövetni. A keddi merényletre vála­szul India választási bizottsá­Mao hét hívét megölték gának vezetője bejelentette: fontolóra veszi, hogy a maoista központokban elhalasztják a nemsokára tervezett rendkívüli fontosságú parlamenti válastá­sokat. robogó faszán agancsos degeszre tömött puttony - és pénzdíjas amatőr • 1 Napfény, tenger, egzotikum... SZILVESZTEREZZEN A TAN-TÚRÁVAL! Thaiföld-Szingapúr USA Best West Miami Dél-amerikai körutazás Rio de Janeiro Dél-Afrika Izrael, szentföldi körutazás Szentföld, Netanya Kotlje /Szlovénia/ Golte-Mozirje (Szlovénia) dec. 24./12 n/9 éj dec. 27./9 n/7 éj dec. 28./9 n/7 éj dec. 28./17 n/14 éj dec. 27./17 n/14.éj 179 900 Ft 139 900 Ft 122 200 Ft 249 900 Ft 199 900 Ft dec. 29./14 n/11 éj 209 500 Ft dec. 29-/8 n/7 éj dec. 29./S n/7 éj dec. 27./7 n/6 éj 76 900 Ft 49 900 Ft 29 900 Ft dec. 27./7 n/6 éj 13 900 Ft/főtől TAN-TÚRA Klubkártyával 5% kedvezmény TAN-TÚRA Utazási Iroda, Szeged. Kálvária .sgt. 16. n Tel.: 325-488. 323-287 n L J

Next

/
Thumbnails
Contents