Délmagyarország, 1994. december (84. évfolyam, 282-307. szám)

1994-12-01 / 282. szám

• Helmut Kohlnak köszönhető: ROdjgfe m Mhm ffloni [EasoiiöQtD Helmut Kohl német kancellár meghívta a közép- és kelet-európai társult államok vezetőit december kilencedikére Essenbe, ahol az Európai Unió csúcsértekezletét követően tájékoztatást kíván adni a tanácskozás eredményéről. Maga Hel­mut Kohl jelentette ezt he szerdán Bonnban. - A mintegy másfél órásra tervezett találkozó után a kelet-európai ve­zetők hivatalosak a tagál­lamok vezetőinek részvé­telével tartandó vacsorára is, amelyen folytatni lehet az eszmecserét - közölte Kohl. Az EU soros elnökségét betöltő Németország veze­tői korábban olyan utalá­sokat tettek, hogy a kelet­európai társult államokat meghívják a csúcstalál­kozóra, ám több tagállam - de különösen Franciaor­szág - ezt erőteljesen elle­nezte. Kártyahirank a 4. és 6. oldalon található! Szegeden a lap! ÜÉLMAGYARORSZÁG 7000000 Szegeden a lap! LMAGYARORSZÁG CSÜTÖRTÖK, 1994. DEC. 184/282. ALAPÍTVA: 1910-BEN ÁRA: 19,50 FT Minisztériumi végkielégítések Az idei pótköltségvetésben tervezett 500 millió forint helyett előreláthatólag 1,6 milliárd forintra lesz szükség a központi költségvetési szer­veknél történő létszámcsök­kentések egyszeri többletkia­dásainak fedezésére. Ez derült ki a költségvetési törvényja­vaslat vitájában az Ország­gyűlés Költségvetési és Pénz­ügyi Bizottságának ülésén. Mint azt a Pénzügyminiszté­rium képviselője elmondta: mintegy háromezer fő leépíté­sével számolnak idén a köz­ponti költségvetési szerveknél. A Földművelésügyi Miniszté­riumhoz tartozó intézmények­nél 1100 fő, a Belügyminiszté­riumnál 370 fő, a Honvédelmi Minisztériumnál 150 fő, a Népjóléti Minisztériumnál 240 fő, az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumnál pedig 160 fő menesztésével számolnak. Miniszteri „tájolás" Csongrádban Lakos László földművelés­• Útkereső katolikus diákok A kollégium r: kolostor Felajánlották az új Hungáriát Az ÁVÜ Igazgatótanácsa szerdán úgy döntött: december 15-ig folytatódhatnak a tár­gyalások a HungarHotels Rt. megvásárlására pályázókkal. Halmi Gábor, a vagyon­ügynökség ügyvezető igaz­gatóhelyettese elmondta: a HungarHotels jó cég, ezért nem tartaná bajnak azt sem, ha most nem adnák el a társa­ságot. Arról az elképzelésről, hogy a tb részesedést kapjon a HungarsHotelsben, nem tár­gyalt az IT. Az igazgatótanács határozata szerint az ÁVÜ megvizsgálja azokat a priva­tizációkat, amelyekhez az Ag­robank nyújtott E-hitelt. A vagyonügynökség ezzel is öszefüggésben levelet juttat el a jegybank elnökéhez, azzal a kérdéssel: vállalja-e az MNB a már lezárult, illetve későbbi, agrobanki E-hitelből történő privatizációk további refinan­szírozását. Az ÁVÜ 5 milliárd forint névértékben kínálja fel 22 cég - döntően kisebbségi ­részesedését a tb-nek. A cégek között van például az Ergonett, az Eravis és a SZÜV. Ezen túl 800 millió forint értékben 7 ingatlant is fel­ajánlanak a tb-nek: öt volt HungarHotels Szállodát - a székesfehérvári Alba Regiát, a szombathelyi Claudiust és Savariát, a szegedi Új Hun­gáriát, és a pécsi Nádort -, va­lamint a szolnoki és egri Ag­rober székházakat. A tb ezen­kívül 1,8 milliárd forint értékű részesedést szerezhet a Váltó 2. nevű holdingban. Minderről a tb-önkorrpányzatok decem­berben összeülő közgyűlései dönthetnek. Ma: AIDS-ellenes világnap Horea Popescu premierje Magyarországon. (Fotó: Schmidt Andrea) Államtitkár rendezte a Bulgakov-darabot Horea Popescu személyében európai hírű rendező viszi szín­padra pénteken este Mihail Bul­gakov: Moliére, őfelsége komé­diása című darabját a Szegedi Nemzeti Színházban. A hatvan­öt éves direktor 22 évig - 1968 és 1990 között - a legnagyobb hagyományú román teátrum, a Bukaresti Nemzeti Színház mű­vészeti igazgatója volt, és ma is a Művészeti Bizottság elnöke. A Színművészeti Főiskola (Folytatás a 2. oldalon.) 9 millió mti SOTOADATHAt* • Pszichiáterek, pedagógusok, szociológu­sok, kriminológiai szakemberek a meg­mondhatói: soha ennyi társtalan, gyökérte­len, egyedül, fogódzó nélkül tévelygő gye­rek nem lődörgött a világban, mint mosta­nában. Serdülőkoron innen és túl lévő ifjak tapogatózva keresik a maguk helyét az életben, nem egyszer hiába. A bármily nagycsaládot is összefogó, otthon serény­kedő anya, a falunyi közösséget eggyé ko­vácsolni képes plébános, a szeretni is tudó pedagógus alakja a múlté, miként a hit ne­hézségeken átsegítő ereje is jócskán meg­kopott az utóbbi csaknem öt évtizedben. Egy, ma már őszülő hajú generáció adja át úgy a stafétabotot szülővé vált gyermekei­nek, hogy még az unokákon is kiütköznek a megvont lelki táplálék, az elszakadt kötő­dések okozta hiánytünetek. Az úttörőmoz­galomnak és a KISZ-nek nevezett pót­szerekről az idő bebizonyította, hatásuk, hasznuk korántsem szólt az örökkévaló­ságnak: hirdetett értékeik csupán e világi, múlandó célok és hatalmasságok számára jelentett ajánlólevelet, leginkább az érvé­nyesüléshez. Pedig léteznek történelem próbálta, maradandó életreceptek is, ame­lyeket a lét értelmét kutató, a jóravaló kö­zösségből erőt menteni akaró fiatalok kö­zül egyre többen újra fölfedeznek. Miként teszi, mert teheti, ezt néhány éve a szegedi katolikus diákok népesedő, aktív csoportja. (Folytatás a 7. oldalon) - - ­Európában még „csak" minden ezredik, tedik ember fertőzött a HIV-vírussal. (Jegy­Fekete-Afrikában már minden harminche- zetünk az 5. oldalon.) ügyi miniszter tegnap délután és este monstre program kere­tében ismerkedett térségünk mezőgazdasága és agrárkuta­tása sajátos vonásaival. Szege­den a megyei közgyűlés épü­letében élelmiszergazdasági szakemberekkel és az agrárka­mara képviselőjével folytatott szűkkörű szakmai konzul­tációt, majd a Dél-Gabona Rt.­nél tett látogatást. Ezt követően a Bay Zoltán Alkalmazott Ku­tatási Alapítvány székházában Hódmezővásárhely és térségé­nek agrár szakembereivel talál­kozott. (Folytatás a 3. oldalon.) Fritz Péter, Géczi József, Nemcsák János országgyűlési képviselő és Lakos László miniszter. (Fotó: Schmidt Andrea) aoooooo 2000000 ÍOOOOOO I millió 425 (Forrós: ENSZ. 1994.05.) IOOO 500 O Hétvégeken benépesül fiatalokkal a domaszéki. Zöldfásnak nevezett központ. (Fotó: Gyenes Kálmán) Kondé Lajos a diákok között a Szent Imre Kollégiumban. (Fotó: Schmidt Andrea) a bocsült HIV-fortőzöttok száma 25 azor 210 2 millió

Next

/
Thumbnails
Contents