Délmagyarország, 1994. november (84. évfolyam, 256-281. szám)

1994-11-01 / 256. szám

2 KÜLFÖLD DÉLMAGYARORSZÁG KEDD, 1994. Nov. 1. TÖRTÉNELMI KRÓNIKA November I. u Szarajevó Muzulmán előretörés, szerb ágyúzás este újabb tüzérségi támadás érte Szarajevó egyik muzul­mán negyedét, Hrasnicát. A kéksisasok szerint a támadást a szerbek hajtották végre, s a több órán keresztül tartó akció­ban egy ember életét vesztette, többen pedig megsebesültek. A negyedet két nappal előtt is tűz alá vették, azonban az ENSZ lövedékröppálya-követő radar­jai nem voltak bekapcsolva, így nem lehet pontosan tudni, me­lyik fél hajtotta végre az akciót. A támadások a Szarajevó környéki nehézfegyvermentes övezet létrehozásáról szóló ENSZ-határozatok megsértését jelentik, azonban a világszer­vezet egyelőre csak fenyegető­zik a NATO-légicsapásokkal. Az ENSZ szemmel láthatóan igyekszik minél kevesebbszer kérni a NATO harci gépeinek támogatását, mivel a helyi pa­rancsnokok attól tartanak, hogy az észak-atlanti szövetség beavatkozása csak tovább ron­taná a helyzetet. Az ENSZ­erők eddig négyszer kértek NATO-légicsapást, s a gépek valamennyi alkalommal szerb harckocsikat támadtak. Oroszország Lengyelellenes kampány A lengyel lapok szerint a Viktor Csernomirgyin orosz miniszterelnök lengyelországi látogatása előtti napokban valóságos kampány bontakozott ki Oroszországban a lengyelek ellen. 1397. Zsigmond király rendeletben mondja ki, hogy a szegedi kamarában 100 só 225 nagyobb dénárt érjen. 1503. A Borgia-pápa, VI. Sándor halála után Giuliano della Roverét választják meg pápának, aki a II. Gyula ne­vet veszi fel. 1601. Rákóczi Lajos, Bas­ta generális kapitánya, haj­dúival szétveri Székely Mó­zes hadát Nagydemeternél (Beszterce szék). 1700. Meghal II. Károly, a Habsburg-házból való utolsó spanyol király. Örök­ségéért megindul az ún. spa­nyol örökösödési háború. 1751. Mária Terézia új katonai szabályzatot (Rcgu­lamentum militare) ad ki a hadsereg elhelyezéséről és a katonaság részére járó ter­mészetbeni szolgáltatások­ról. Eltörli a jobbágyok eddi­gi ingyenes katonai fuvarkö­telezettségét. 1795. Magyarország és az osztrák örökös tartományok között új vámtarifa lép élet­be. 1889. Szegeden megala­kul a Kerékpár Egyesület. 1894. III. Sándor, az 1881. óta uralkodó orosz, cár meghal. Utódja legidősebb fia, II. Miklós lesz. 1922. VI. Mohamed szul­tánnak a török nemzetgyűlés által kikénysz.erített lemon­dásával megszűnt a Török Birodalom. 1930. Mozgalom indul a 200 ezer lakosú Nagyszeged létrehozása érdekében. A környező községek csat­lakoztatására gondolnak, Klebelsberg Kunó a tervet támogatja. 1936. Benito Mussolini olasz miniszterelnök hasz­nálja először a „Berlin Ró­ma-tengely" kifejezést. Jelzi ezzel az Olaszország és Né­metország szoros együttmű­ködését a spanyol polgáhá­borúban. 1952. A csendes-óceáni Eniwetok-atollon az. ameri1 kaiak felrobbantják az első hidrogénbombát. 1956. Az előkészítő bi­zottság tagjainak kinevezé­sével (többek között Kádár János. Kopácsi Sándor, Nagy Imre) részvételével megalakul a Magyar Szo­cialista Munkáspárt. E napon jelenti be Nagy Imre minisz­terelnök Magyarország sem­legességét és kilépését a Varsói Szerződésből. • A Boszniában állomásozó ENSZ-erők megfigyelői sze­rint a kormányhadsereg egysé­gei Szarajevó körzetében is megindították offenzívájukat, s folytatják a boszniai főváros környékén lévő szerb állások elleni tüzérségi támadást. A kéksisakosok egyik, neve mel­lőzését kérő tisztje közölte: a muzulmánoknak valószínűleg sikerült elfoglalniuk a Bjelas­nica-hegységtől délre lévő Ja­vorakot, a szerbek egyik fontos erődítményét. Az ENSZ-erők szóvivői megerősítették, hogy vasárnap • Szombaton berendelték az. orosz, külügyminisztériumba Varsó moszkvai nagykövetét, s tiltakoztak egy csütörtöki incidens miatt, azzal vádolták a lengyel rendőrséget, hogy egy orosz turistacsoport elleni bru­tális fellépésével súlyosan megsértette a nemzetközi jo­got. Az ügy háttere, hogy a Varsó központjában lévő főpá­lyaudvaron a Moszkva-Brüsz­szel járaton utazó orosz, turistá­kat kifosztotta egy szintén ororszokból álló banda. A mintegy 20 turista követelte, hogy jöjjön a helyszínre a var­sói orosz konzul, aki azonban erre nem volt hajlandó, mire a kárvallottak a vészfékek állandó húzogatásával.megaka­dályozták a nemzetközi exp­ressz továbbindulását. A len­gyel rendőrök, miután a rábe­szélés nem használt, fizikai erő alkalmazásával távolították el az oroszokat a vonatról. A moszkvai lapok a hét vé­gén valóságos kampánnyal rea­gáltak az esetre. A Pravda megvádolta a lengyel hatósá­gokat: szemet hunynak afölött, hogy Varsóban mindennapossá vált az oroszok összeverése és kifosztása. A Szevodnya egy­aránt felháborodott azon, hogy a lengyel rendőrök erőszakot alkalmaztak, és azon, hogy a lengyel állampolgárok nem szálltak szembe a banditákkal. A lap azt sugallta, hogy mind­ez annak a lengyel propagan­dakampánynak a következmé­nye, amely mindig a hírek élé­re teszi az olyan információkat, amelyek szerint a volt Szov­jetunió területén üldözik a len­gyeleket. A lengyel kommentátorokat legjobban a Komszomolszkaja Pravda cikke háborította fel, amely szerint ideje volna le­venni a napirendről a lengye­lek szenvedéseinek ügyét a sztálini-brezsnyevi táborokban és börtönökben, s inkább a len­gyel rendőrök viselkedésével foglalkozni. A Zycie Warsza­wy szerint e két, sem nagyság­rendjében, sem súlyában nem összekapcsolható dolog közé egyenlőségjelet téve túl messzire ment el a lap. A len­gyel újság tudni vélte, mi in­dította el az orosz kampányt: Varsó tiltakozni mert a napok­ban az ellen, ahogy az ukrán bűnüldöző szervek a lengye­lekkel szemben eljárnak. • A fő cél, hogy megelőzzék az újabb horvátországi háború kitörését. Zágráb már régóta fenyegetőzik, hogy ha a nem­zetközi közöség nem tudja rendezni a krajinák ügyét és helyreállítani a horvát fenn­hatóságot a kérdéses területek fölött, akkor háborús eszkö­zökhöz nyúl céljai elérése érdekében. A nemzetközi ter­vezet két véglet: a szerbek elszakadása, illetve a teljes horvát központosítás között egyensúlyozik. Jellegét tekint­ve komoly tárgyalási alapnak szánják, s nem lesz ultimá­tumszerű, mint a boszniai béketerv. Az. akadályok nem becsül­hetőek le. Zágrábban azt hangoztatják, hogy soha nem fogadják el a föderalizációt. A szó gyűlöletesen hangzik a volt Jugoszláviában, már csak azért is, mert magába foglalja az. elszakadáshoz való jogot is. A szerbeknek le kellene mondaniuk saját hadsere­gükről. külpolitikájukról, a rendőrségről és határaik elle­• Horvátország Szerb autonómia? Egy formálódóban lévő nemzetközi terv értelmében nagyfokú autonómiát kapnának a horvátországi szer­bek, akik jelenleg fegyverrel védelmezett saját köz­igazgatás alatt élnek. Zágrábi diplomáciai források és a sajtó találgatásai szerint az autonóm szerb részek­nek sajál nemzetgyűlése, zászlaja és pénze lenne. A tervezeten az ENSZ, az Európai Unió, Oroszország és az Egyesüli Államok zágrábi diplomáciai képviselői dolgoznak. nőrzéséről. Az autonómia a knini körzetre lenne érvényes, ahol a szerbek 1991. előtt is többségben voltak. Nem alkalmaznák viszont Kelet­Szlavóniára, ahol a horvátok éltek többségben, de ahonnan Vukovar elfoglalása óta elűz­ték őket és helyüket nem horvátországi szerbekkel töl­tötték fel. Elemzők véleménye szerint a rendezési terv legké­nyesebb pontja e terület PALYAZAT Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal vagyonkezelő és vállalkozási irodája (6745 Szeged, Széchenyi tér 11.) 5 éves, határozott idejű bérletre meghirdeti a Szeged, Kossuth Lajos sgt. 69-71. faliszámú önkormányzati tulajdonú, 472 nm alapterületű élelmiszer ABC-kisáruházat. Az üzlethelyiség csak élelemiszer ABC-kisáruház üzemeltetési célra bérelhető. A pályázati ajánlatot Szeged M. J. Város Polgármesteri Hivatal vagyonkezelő és vállalkozási irodáján lehet benyújtani. A pályázat nyertese a pályázati tárgyaláson legmagasabb összegű bérleti dfjat ajánló résztvevő lesz. A pályázat benyújtásának határideje: 1994. november 4-én, 12 óra. Pályázati tárgyalás ideje: 1994. november 9-én, 9 óra. Pályázati tárgyalás helye: Szeged, Széchenyi tér 11. 11/220. Induló bérleti díj: 3 (KM) (XX) Ft/év+áfa. Bánatpénz: 6<X) (XX) Ft. A helyiség megtekinthető: 1994. november 2-án, 9 órától 10 óráig. Tájékoztatás, pályázati anyag átvétele, pályázatok benyújtása: Szeged M. J. Város Polgármesteri Hivatal vagyonkezelő és vállalkozási iroda. Szeged. Széchenyi tér 11. II. emelet 221. vagy 219. szoba. Tel.: 475-575/251, 219. visszakerülése a központi hor­vát kormányzat alá. Az elképzelések szerint a knini krajina sok mindent kapna cserébe, így saját par­lamentet is, saját adóztatási politikával és költségvetéssel. Szó van saját zászlóról, különleges útlevélről és saját pénzről, amelyet azonban a horvát központi bank bocsáj­tana ki, a horvát kunával egyenlő értékben. Horvát részről ez utóbbiak ellen heve­sen tiltakoznak, mondván, hogy a külön zászló és pénz „államot teremtene az állam­ban". Az autonómia tervek előké­szítésekor a diplomaták az Európában már gyakorlatban létező, bevált autonómiákból indultak ki: a finnországi Aaland-szigetekre és a né­metek lakta Dél-Tirolra gon­doltak. Alapelvként tűzték ki, hogy csak arra a területre vo­natkozzék, ahol a szerbek 1991. előtt voltak többségben, azaz nem ismerik el a lakos­ság összetételének erőszakos megváltoztatását. Diplomáciai értesülés sze­rint a krajinai szerbekre Belg­rád most először nyomást gya­korol a komoly tárgyalások érdekében, mert az ENSZ­szankciók végleges feloldását ettől is várja. A legutóbbi tár­gyalási forduló - hét hónapos szünet után - a múlt héten volt, de egyelőre csak a gaz­dasági kérdésekkel foglalkoz­tak a felek. ö UNIV-TEAM KFT. KFT. !• RjfiNLfrrfi Vesta 4T Vesta 4A Vesta 2T Vesta 2A Vesta 3T Vesta 3A Kombi Indesit Continentál Milleneum 22 500 Ft 25 000 Ft 14 500 Ft 15 000 Ft 20 500 Ft 21 000 Ft 35 000 Ft 41 250 Ft 41 125 Ft C12 39 375 Ft C18 47 500 Ft C24 55 800 Ft SC 24 59 375 Ft C30 63 000 Ft C40 67 500 Ft 2V4 34 175 Ft V4 25 313 Ft Vaillant kazánok, Sup pipe csövek Padlófűtéscsövek 38-92 Ft-ig Fittingáruk, szerelvények Mofém és olasz csaptelepek Konvektorok 18 000-23 750 Ft-ig, a készlet erejéig Szeged, Imre u. 2/C. Tel.: 315-580 Rövidesen találkozunk a Sándor utcai áruházunkban. • Csernomirgyin: Személyi változások várhatók a héten Viktor Csernomirgyin sze­rint nem ajánlatos leváltani a kormányt, bármennyire is ne­héz az ország helyzete. Az orosz miniszterelnök az NTV független tévétársaságnak nyi­latkozva nem zárt ki esetleges személyi változásokat, és je­lezte, hogy az erre vonatkozó döntések már a héten várhatók. A politikus a múlt heti bi­zalmatlansági indítvány kap­csán ugyanakkor arról beszélt. hogy nem látja indokoltnak a dumában támadott kulcsmi­niszterek, így Viktor Jerin bel­ügy-, Andrej Kozirjev külügy-, illetve Pavel Gracsov védelmi miniszter, valamint a privatizá­ciós miniszter, Anatolij Csu­bajsz lemondását. Védelmébe vette a kormány szigorú költ­ségvetés-tervezetét, s azt han­goztatta, hogy a büdzsét illető­en a kabinet egységes. Napfény, tenger, egzotikum... A VARAZSLATOS TÁVOL-KELET ÖNRE VÁR! 1995. február végéig minden csütörtökön indítjuk ázsiai charterjáratunkat, gazdag programokkal: Hong-Kong, Japán, Szingapúr, Ausztrália, Bali, Fülöp-szigetek. KEDVEZMÉNYES ÁZSIAI ÚTJAINK: 1994. november 10., 17., és dec. 8., 15-i indulással: 1. A Távol-Kelet kapuja (1 hét Bankok) 2. Tengerparti üdülés fi hét Pattaya) 3. Ismerkedés Thaifölddel (Bankok-Pattaya) 78 900-88 900 Ft/fő 77 900-82 900 Ft/fő 79 900-84 900 Ft KÖSZÖNTSE AZ UJ EVET A TAN TURAVAL! Szilveszter Dél-Afrikában 1994. dec. 26.-1995. január 9. Durban-Sun City-Johannesburg (fak: 2 éj Cape Town: 35 000 Ft/fő) 213 500 Ft/fő (szafariprogram a Kwa Maritane nemzeti parkban) További szilveszteri ajánlataink: Dél-Amerika, Izrael, Egyiptom, Thaiföld, Bali, Szingapúr... L NEZZEN BE HOZZÁNK! Tan-Túra Utazási Iroda 6722 Szeged, Kálvária sgt. 16. Tel.: 62/323-287, 325-488 J

Next

/
Thumbnails
Contents