Délmagyarország, 1994. november (84. évfolyam, 256-281. szám)

1994-11-01 / 256. szám

T-v KEDD, 1994. NOV. 1. • Bemutatkozott a közös MDF-KDNP-ndesz-jelölt BELÜGYEINK 3 Nyugodt, kiegyensúlyozott közéletet! W W Dr. Ladányi Gabriella (KDNP), dr. Szőke László (Fidesz) és Balogh László (MDF) pártja nevében indokol­ta meg az összefogás létrejöt­tét, amelynek lényege, hogy az ellenzéknek az önkormányzati választásokon mindenképpen nagyobb teret kell nyernie, mert különben a mostani kor­mánykoalíció hosszú ideig fennmarad és a jelenlegi ellen­zék végleg kiszorul a végre­hajtó hatalomból. Ugyanakkor szükséges e koalíció azért is, mert Európában példátlan mó­don változtatta meg a Parla­ment az önkormányzati tör­vényt - két hónappal a válasz­tások előtt. Ezt, nézetük sze­rint, voltaképpen a szocialisták szorgalmazták és valósították Közös polgármesterjelöltjét mutatta be tegnap délelőtt a Magyar Demokrata Fórum, a Kereszténydemokrata Néppárt és a Fiatal Demokraták Szövetsége. A választási koalíció közös, jelöltje, amint azt már lapunkban hírül adtuk: dr. Ványai Éva (MDF) alpolgármesternő. meg, azért, hogy mielőtt a pol­gárok kiábrándulnának belő­lük, olyan jogi állapotot te­remtsenek, ami az ő érdekük­nek felel meg. Miután egyeztettek, meg­állapodtak a polgármesterjelölt személyében, abban is egyet­értettek, hogy a 26 szegedi választókörzetből az MDF 11, a Fidesz 8, a KDNP pedig 7­ben indít képviselőjelöltet. Dr. Ványai Éva kifejtette, hogy a választás során a nem­zeti elkötelezettségű polgári középerőkre számit, továbbá a civil szervezetekre, azokra, akikkel az elmúlt négy év so­rán munkakapcsolata volt, s természetesen a választókerü­letének polgáraira. Nyugodt, kiegyensúlyozott közéletet sze­retne, eddigi munkája pedig garancia a folyamatosságra. Polgármesteri programja au­gusztusban elkészült, most egyeztetésre vár a koalíciós partnerekkel. Négyévi mun­káját alpolgármesterként a humán szférában eredményes­nek ítéli, közigazgatási tovább­képzésen vett részt nem csak Magyarországon, hanem német és angol nyelvterületen is, eb­ből adódóan: a közigazgatás­ban szakembernek érzi magát. Lapunk kérdésére, hogy megválasztása esetén melyek azok a feladatok, amelyekkel azonnal foglalkoznia kell, dr. Ványai Éva azt válaszolta, hogy: tiszta várost, jobb köz­biztonságot szeretne, s ez meg­győződése szerint a legtöbb szegedi polgár óhaját is tükrözi egyben. Az alpolgármester asszony a média képviselőivel való talál­kozáson köszönetet mondott a sajtónak a négy év során foly­tatott sikeres és eredményes együttműködésért és reményét fejezte ki, hogy ez a közös bi­zalmon alapuló munka töretlen marad az elkövetkező idő­szakban is. K. F. • Nincs, aki megmondaná, je­lenleg hány szegedi ember feje fölül hiányzik a tető. A hajlék­talanok nyomora nem is olyan szembetűnő addig, amíg isten szabad - és langyos — ege alatt tölthetik az éjszakákat: a hold­fény elől a bokrok aljába hú­zódnak, lepedőnyi újságlapok­kal „megágyaznak" maguknak valamelyik a parkbéli padon, a permetező eső elől pedig elbúj­nak egy-egy lépcsőház szögle­tébe. Itt van azonban novem­ber, s „a tél szele hóval, faggyal jő "... Általában akkor kezdő­dik az otthontalanok harca a város meleg zugaiért. Ezen a télen, éjszakánként, 26 szeren­csésnek biztos megadatik, hogy zuhanyozás után, fűtött szobában, ágyban, tiszta pár­nák között hajtsa álomra a fejét. A nagyállomással szemben, az Indóház tér sarkán áll az az épület, amely a MÁV hajdani munkásszállójából vedlett át néhány éve a Máltai Szeretet­szolgálat raktárává. Erről a házról mondott le a máltaisok szegedi csoportja, hogy ezzel járuljon hozzá a város égető gondjának enyhítéséhez: éjjeli menedékhelyhez juttassa a hajléktalanok egyre népesebb táborát. A képviselő testület 5 milliót szavazott meg erre a célra, a népjóléti iroda nyert másfél milliót a Népjóléti Mi­Éjjeli menedékhely Szegeden A hajléktalanok otthonra lelnek... A megnyitó után dr. Ványai Éva alpolgármester és a „máltaisok". (Fotó: Schmidt Andrea) nisztérium pályázatán, s mind­ezt kiegészítette a maga száz­ezer forintjával a Copy Gene­ral. A januárban elkezdődött átalakító munka, melynek kivi­telezője a Bertók és Társa Építő Kereskedelmi Szolgálta­tó BT, 3 és félmillióba került, a többi pénzt a berendezésekre fordították. Az éjjeli menedékhely tisz­tálkodási lehetőséggel, a város egyetlen fertőtlenítő helyiségé­vel, mosógéppel, tiszta ruhá­val, televízióval és emeletes, megvetett ágyakkal fogadja éj­szakára a hajléktalanokat. Kö­zülük - a házirend szerint ­azokat a 18. életévüket betöl­tött férfiakat, akik magyar ál­lampolgárok, személyazonos­ságukat igazolják, nem ittasak, és betartják a menedékhely szabályait. Este 6-tól reggel 8 óráig tartózkodhatnak az éjsza­kai szálláson, s eközben öt tagú személyzet, valamint fe­rences barátok gondoskodnak róluk. Ez a hajlék nem hivatott étkeztetésre, a városi önkor­mányzat területi gondozási in­tézményének másik. Vöröske­reszttel üzemeltetett egysége, a 150 adagos népkonyha ingyen ebéddel várja őket is. Az éjjeli menedékhely teg­napi átadásán dr. Ványai Éva alpolgármester a hajléktalanok ellátásáért tett újabb, jelentős lépésként értékelte az intéz­mény megnyitását. Az épület adottságai lehetővé teszik a további bővítést és fejlesztést: a Máltai Szeretetszolgálat sze­gedi csoportja, terveik szerint, ingyenes orvosi ügyeletet működtet majd itt, és gondos­kodik a hajléktalanok folya­matos ruhaellátásáról is. A teg­napi megnyitón jelen volt a svájci Hans Lütty, a Pro Con­cordatia Populorum magyaror­szági nagymestere is, aki ruha­neműket, férfiöltönyöket aján­dékozott a menedékhelynek. Az éjszakai szállás ajtaja első ízben ma délután 6 órakor nyílik meg a hajléktalanok előtt, akik érkezési sorrendben nyernek bebocsátást. Ch. Á. Tagok leszünk és szabadok Hatpárti delegáció, a Parla­ment Honvédelmi Bizottsá­gának küldöttsége járt az el­múlt héten a NATO brüsszeli főhadiszállásán, a német Gel­senkirchenben és az olasz­országi Avianoban. E küldött­ség tagja volt Póda Jenő Sze­gedi országgyűlési képviselő is, aki tegnap sajtótájékoztatón számolt be útjáról. Póda Jenő elmondta, hogy a parlamenti választási kam­pány során a szocialisták részéről több olyan kijelentés hangzott el, amely ugyan alapvetően és egyértelműen nem kérdőjelezi meg a NATO­hoz való viszonyunkat, azon­ban bizonyos aggodalmakra adott okot, mind belföldön, mind külföldön. Ezt sem a NATO-ban, sem az USA nagy­követségén nem mondták ki nyíltan, de Póda véleménye szerint ennek is szerepe volt abban, hogy az új parlamenti képviselőket meg akarták ismemi és a helyszínen akarták tájékoztatni őket a NATO-val kapcsolatos tényekről. Örömmel számolt be arról, hogy nincs semmi változás: érvényes az Atlanti Szövetség álláspontja, miszerint nem az a kérdés, hogy a középkelet­európai országok a NATO tagjai lesznek-e, hanem az, hogy mikor és hogyan? Egy­értelművé tette viszont azt, hogy a NATO-hoz való csat­lakozás poltikai kérdés, s az is, hogy ez a csatlakozás az euró­pai integráció szerves része. K.F. • A köztársasági elnök fel­mentette az ország nyolc régió­jában mintegy három éven át működő köztársasági megbí­zottakat. A távozó címzetes államtitkárok részére hathavi felmondási időre átlagfizetés jár, s emellett kéthavi végkielé­gítést is kapnak. A ki nem vett Felmentett megbízottak szabadságok idejére átlagfize­tést, az idei évre teljes, jövő év áprilisáig pedig az időarányos 13. havi illetményt is megkapják. ryi it szólnak ahhoz, hogy Amerikában már az egyházi HJA élet területére is betört a számítógépesítés? Es nem is olyan helyekre, amelyekre először, kapásból gondol­nánk: hívők nyilvántartása, gazdálkodási rendszerek stb. Nem. Akik bekapcsolódnak a rendszerbe, azok közösen misézhetnek, vagy megbeszélhetik a lelket érintő magán­problémákat. De ez még mindig majdnem semmi; habár nekünk valami. Am itt van a számítógépesítés csúcsa: a számítógépes gyónás. Mivel a rövid, képes hírben nem mentek részletek­be, ezért járhat az eszünk, hogy hogyan is működik ez? A legegyszerűbben úgy képzelhetjük el, hogy a gyóntató számítógépén fogadja az gyónó bűneit, majd a feloldo­záshoz méltó penzumot kiszabja. Az igazi humanisták erős aggodalommal mondhatják, hogy ember és ember közé gép állt, megszűnt az a józan és szép kontaktus, amitől a bűn bűn, a megbocsátás megbocsátás, holott ugyanazok a szavak jelennek meg a képernyőn, amelyek szóban elhan­gozhatnának, de belép egy harmadik „személy", és oda a gyónási titokhangulat. Viszont létezhet egy másik megoldás is, amelyben a gyó­nó beszélget a számítógéppel; természetesen a kellő körül­tekintéssel és megalapozottsággal elkészített gyónóprog­ram segítségével. Az illető beüti vétkeit, amely megtalálja válaszát a szép, terebélyes algoritmusban, megoldja az élethelyzetet és feloldoz Nekem erősen furcsa ez A lélek egy logikai rendszerben talál útmutatást? Oda a finom sutto­gás, a kimondásban való megtisztulás. Beszélni kelL Mint ahogy könnyebben vallunk írásban szerelmet, mint szem­től szembe, mert beszélni, az az élő megjelenés, a beszélés ideje, az írás időtlen és személytelen egy fokig. De ha már itt tartunk: gyónni egyedül is lehet, ahogyan vétkezni is. TU^cuU fa KF Kft. SZEGED, Fonógyári út 24. Tel.: 421-875 Tel./fax: y482 563 J - Sxe-Ma Kft. falazáanyagai telephelyről gyári áron értékesítve! - 12 raklap felett Szeged területén ingyenes házhoz szállítás. - Alumínium kéménybéléscsövek, idomok, itt a legolcsóbban - Fuvarvállalás önrakodós és konténerszálHá gk.-val - Alhrányonyog-kőlcsőnzés ^ • Megkezdődött az „olajezredesek " pere Dósa és Vasas A Fővárosi Bíróság Hilden­brand Róbert vezette katonai tanácsa megkezdte harcké­szültség veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmé­nyek miatt Dósa Árpád első­rendű vádlott és 35 társa bűn­ügyének tárgyalását. A vádirat Dósa Árpád nyugalmazott ez­redest, a Magyar Honvédség Üzemanyag Ellátó Központ volt parancsnokát 102 rendbeli harckészültség veszélyeztetés, állami szerv önálló intézkedés­re jogosult tagja által köteles­ségszegéssel elkövetett veszte­getés, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, adócsalás és sikkasztás bűntet­tével vádolja. A katonai ügyész­ség vádirata szerint a honvéd­ségnél fölöslegessé vált hajtó­és kenőanyagok értékesítése céljából a szolgálatfőnökség által 1990-ben létrehozott Pet­romobil Kft. indokolatlan elő­nyöket élvezett az alapító ré­széről. A vádhatóság megálla­pította, hogy a főnökség hiva­tásos katonáiból, illetve hon­védségi alkalmazottakból álló kft. előtérbe helyezése gazda­sági szempontból hátrányos volt a Szolgálatfőnökségnek és több millió forintos bevételkie­sést eredményezett a Magyar Honvédségnek. Egyes hajtó- és kenőanyagokból, illetve tech­nikai eszközökből az előírt központi tartalékkészletben időszakos hiány alakult ki. Dósa Árpád elsőrendű és Va­sas Mihály másodrendű vádlot­tat, a Szolgálatfőnökség volt megbízott vezetőjét annak ide­jén egyaránt tájékoztatták a kialakult hiányokról, de egyi­kőjük sem tette meg a szük­séges intézkedéseket a tartalék­készletek pótlására. SZEGED, STEFANIA 10., SAJTÓHÁZ ITT FELADHATJA HIRDETÉSÉT, REGGEL 7-TÖL ESTE 7-IG! DélmaqyarorszAq • A Szegedi Szimfonikus Zenekar Fricsay-bérletének harmadik estjén (ma este 19.30-kor a Szegedi Nem­zeti Színházban) ismét ven­dégkarmester dirigálja a szimfonikus zenekart. Rá­adásul a tajvani karmester­hez hasonlóan ő is messzi­ről jött ember: Adrián Sun­shine (neve magyarul nap­fényt jelent) Londonban él, de hazája az Amerikai Egye­sült Államok. Adrián Sun­shine a tengeren túl Bern­steinnél és Paul Kletzkinél tanult. Több évtizede már Európában él. Sokáig veze­tő dirigense volt a lissza­boni szimfonikusoknak és Athénban az ottani filhar­monikusoknak. Jelenleg a Londoni Kamarazenekar élén működik. A vendég­művész vasárnap találko­zott először a szegedi zene­0 KÉRDÉS Az amerikai karmesterhez karral, kérdéseinket az első próba előtt tettük fel. • Elnézést, Sunshine úr, a kérdésért, a neve - napfény - művésznév? -Óh. ez csak Szeged szá­mára művésznév - mosolyodik el. - Elhiheti, ideérkezésem előtt nem tudtam arról, hogy Szegedet a „Napfény városa­ként" szokták emlegetni. • A Szegedi Szimfonikus Zenekar romantikus mű­vekkel aratta eddigi legjobb sikereit. Vajon milyen ha­tással lehet egy jóval koráb­bi, angol preklasszikus Boyce-darab megszólaltatá­sára az hogy a zenekar ro­mantikus megszólaláshoz szokott? - Ezt még csak ezután fo­gom meglátni, hiszen most fogunk először próbálni, de a zenekarnak olyan jó híre van, hogy azt hiszem, nem fog gon­dot okozni a stílusváltás. • Mit gondol, van-e egyik vagy másik műfajra, stí­lusra „szakosodott" zene­kar? - Hollandiában és Angliá­ban nagyok sok az olyan zene­kar, melyek kimondottan bizo­nyos stílusokra vannak beállVa. Gyakran az is megtörténik a régebbi stílusokra specializáló­dott zenekaroknál, hogy régi Adrián Sunshine hangszereken játszanak, vibrato nélkül. A korhűség miatt sokszor használnak csembalót, illetve régi típusú fúvóshangszereket. Nincs abban semmi meg­lepő, ha egy zenekar job­ban elmélyül egyik vagy másik stílusban. T. ¥.

Next

/
Thumbnails
Contents