Délmagyarország, 1994. november (84. évfolyam, 256-281. szám)

1994-11-01 / 256. szám

§ A titkosszolgálatnak a Fehér Ház tetején megbú­vó mesterlövészei le tudták volna lőni Francisco Mar­tin üurant, ám féltek attól, hogy a turistákkal zsúfolt járdán más valakit is elta­lálhatnak, ezért nem nyi­tottak tüzet - Leon Panet­ta fehér házi stábfőnök. Elmondása szerint a mesterlövészek célkereső­ikkel be tudták fogni a Pennsylvania sugárút fe­lőli vaskerítésnél álló fegy­verest, de félő volt, hogy lövedékeik másokat is megsértenek. - így is kész csoda, hogy a golyózápor­ban senki sem sérült meg ­mondta Leon Panetta. (A tettes húsz-harminc löve­dést adott le a Fehér Ház irányában.) A stábfőnök megerősí­tette, hogy a szeptemberi repülőgépes incidens nyo­mán folyik a Fehér Ház védelmi-biztonsági rend­szerének a felülvizsgálata, és a januárra elkészülő je­lentésben a mostani esetre is ki fognak térni. Szerencsejáték Rt. - sorsot húznak? Kemény Nándor, a Szeren­csejáték Rt. vezérigazgatója mától, azaz november l-jétől közös megegyezéssel megválik az rt. vezérigazgatói tisztségé­től, és lemond az igazgatóság­ban betöltött elnöki posztjáról is. A pénzügyminiszter Ke­mény Nándor igazgatósági tag­ságát megerősítette annak érdekében, hogy a társaság a jövőben is hasznosíthassa ta­pasztalatait. Mindezt a Pénz­ügyminisztérium közlemény­ben hozta a nagy nyilvánosság tudomására. Amerika • erodi SÍM nstráció Több mint száz amerikai harci repülőgép hadgyakorlatot tart kedden a kuvaiti sivatag fölött és a dél-iraki légi tilalmi övezetben - közölte az Egye­sült Államok kuvaitvárosi nagykövetsége. A többnyire Nagy Sándornak nem osztottunk lapot - mondja az elnök B-52-es és B-l típusú bom­bázók egyenesen az Egyesült Államokból érkeznek, és le­szállás nélkül repülnek a gya­korlatok helyszínére. A nagykövetség közlemé­nye azt is tartalmazza, hogy a gyakorlat célja bemutatni azt a hatalmas kapacitást, amellyel az Egyesült Államok - igen rö­vid időn belül - reagálni tud bármilyen ellenséges támadásra. Egyhetes körutat tett me­gyénkben Vadász János, a Közgyűjteményi és Közműve­lődési Dolgozók országos el­nöke. Találkozott a kulturális intézmények és az önkor­mányzatok vezetőivel, akikkel sokakat érintő problémákat vi­tattak meg. Vadász Jánost láto­gatásának céljáról kérdeztük. (Interjúnk a 7. oldalon.) Az OTP Bank Rt. kedd­től, azaz november l-jétől 1,5 százalékkal emeli a pénzintézet által kibo­csátott OTP-letéti jegyek kamatait. így ezen megta­karítások kamata éves szinten 24 százalékra nő. A bank célja a kamatemelés­sel az, hogy az értékpapír­jait vásárló ügyfelek szá­mára a jelenleginél von­zóbb kínálatot teremtsen. A kamatemelés a már ko­rábban megvásárolt letéti jegyekre is érvényes. S\ # taÉ SiÉg Mától, november l-jétől a kamatjövedelem utáni forrásadó mértéke 10 száza­lékról 0 százalékra csökken, vagyis nem kell a kamat után adózni. A Pénzügymi­nisztérium tájékoztatása szerint ezt a törvényi ren­delkezést, amely a pótkölt­ségvetéssel egyidejűleg lép hatályba, a következőkép­pen kell értelmezni: a no­vember 1. előtt keletkezett kamatjövedelem után - be­leértve a kamatprémiumot is - továbbra is kell adót fi­zetni. Mint ismeretes, 1994. január 1. előtt a kamatjöve­delmeket 20 százalékos for­rásadó terhelte. Január 1­jétől november 1-jéig az adó mértéke 10 százalék volt, s azt követően lesz 0 százalék, így a kamatot attól függően terheli az adó, hogy az mi­kor keletkezett. Csak a november 1. után keletkező kamatjövedelem adómentes. Szeged, nov. 1. Microsoft körút 19 94 „Microsoft körút 1994" Szeged, megyeháza, Rákóczi tér, november 1., kedd, 10-16.30-ig További információ: Controllsoft-Szeged Kft., telefon: 62/321-689. Szegeden alap! KEDD, 1994. NOV. 184/256. ALAPÍTVA: 1910-BEN ÁRA: 19,50 F • Tegnap, hétfőn űjra számo­kat húztak olvasóink a Dél­magyarország, a Csongrád Megyei Hírlap, valamint a HDS & Délmadár közös bin­gójátéka, a Horoszpók sorso­lásán. A tét ezúttal - mivel a Fotó: Schmidt Andrea múlt héten nem akadt nyertes - 50 ezer forint. Aki kíváncsi a népszerű játék nyerőszá­maira, vagyis arra, hogy nyert-e, vegye meg csütörtö­kön a HDS & Délmadár e heti számát! Csokieső" a születésnapi gálán Kártyahírünk a II. oldalon található! Szegeden a lap! tíÉLMAGYARORSZÁG ELŐFIZETŐI KLUBKÁRTYA Nevében az f Interjú a Pick Szeged Rt vezérigazgatójával A párizsi élelmiszeripari vi­lágkiállításra 500 frank a belé­pő. Tízezer forint, egyszeri be­lépésre. Aki még nem járt ott, nem is értheti, miért ilyen hor­ribilis az ár. Az ok egyszerű: aki számít, kiállítóként már bent van. Akire szánfítanak, azt hivatalosan meghívják. Aki meg be akar kerülni a körbe, az előbb nyúljon a zsebébe, aki pedig ámuldozni akar, nos, az ő számára pontosan kifejezi a belépő ára a látnivaló színvo­nalát. Négy futballpályányi desz­szert, ugyanennyi sajt, temér­dek tengeri herkentyű, miegy­más. A fantasztikus nívó szer­ves része a Pick, a magyar stand éke a szegedi nagyvál­lalat. Lapunk főszerkesztője itt készített leltárt Bihari Vilmos­sal, a Pick vezérigazgatójával. (5. oldal.) Ötvenezer a tét! Húsz évvel ezelőtt egy októberi napon látta meg a napvilágot. Azóta, bár többször forgott veszélyben a léte, él és virul. A tíz­től tizennégy éves korú, kincset kereső gyermekek kedvence. De szeretik a kiseb­bek is. Az ország egyetlen gyermekiro­dalmi folyóirata, a Kincskereső, „Nevetni arany" címmel tegnap tartotta a Százszor­szép Gyermekházban születésnapi gálamű­sorát. A nagyterem zsúfolásig megtelt ál­talános iskolás diákokkal. Ványai Éva kö­szöntőjében elmondta, hogy a lap helyzete azután szilárdult meg, miután azt 1992-ben a Délmagyarország Kft. átvette. Az alpol­gármester elismerése jeléül ajándékban ré­szesítette Simái Mihály főszerkesztőt és Baka István költőt. Ezek után kezdetét vet­te a zenés-jálékos-humoros „össznépi" ün­neplés, melyben a főszerepet a „Kölyök­idő" című népszerű televíziós műsor stábja, azon belül is Acél Réka és Kovács Róbert játszotta. A Kölyökidő verses blokkja után a Király-König Péter Zeneis­kola színjátszói adtak elő egy részletet a „A piros esernyő" című zenés darabból. Az est hátralévő részében minden volt mi szemnek, szájnak és fülnek kedvence ­csinos tinilányok, finom születésnapi torta és „csokieső", valamint szép versek és prózák. A Kölyökidő fiú sztárjai például nyilvánosan vallottak szerelmet az egyik szegedi kislánynak. Simái Mihályt pedig a lányok faggatták arról, hogy mikor volt először szerelmes, és az milyen érzés volt. A születésnapi gálaműsor, melyet a Nestle és a Virág Cukrászda támogatott, jó han­gulatban ért véget. (Fotó: Schmidt Andrea) Sz. C. Sz.

Next

/
Thumbnails
Contents