Délmagyarország, 1994. október (84. évfolyam, 230-255. szám)

1994-10-01 / 230. szám

SZOMBAT, 1994. OKT. 1. • Módosították az alkotmányt és az önkormányzati választási törvényt Kivonult az ellenzék BELÜGYEINK 3 A választójogot érintő mó­dosítások kapcsán egyebek mellett hangoztatta, hogy az ötpárti egyeztetés fiaskója ellenére - ami egyébként nagy meglepetésként érte az egyez­tetésre törekvő koalíciót - nem adja fel abbéli reményét, hogy a jövőben mégis csak sikerül egyeztetett álláspontot kialakí­tani számos kérdésben a kor­mánykoalíció és az ellenzék között. Kuncze Gábor szerint az ellenzék számára a most le­zajlott procedúra azzal a tanul­sággal jár, hogy az egyeztetés folyamatát nagyon komolyan kell vennie a jövőben. Ami az önkormányzati törvény mó­A Parlament tegnap a délutáni órákban megkezdte a határozathozatalt az önkormányzati törvénycsomagról. Ezt megelőzően Kuncze Gábor belügyminiszter foglalta össze az előterjesztés vitájában elhangzottakat. dosítását illeti, a belügyminisz­ter megítélése szerint ezzel kapcsolatban szakmai vita folyt az ötpárti egyeztetésen. A beterjesztett módosító indítvá­nyoknak mintegy 80 százalékát az ellenzék kezdeményezte. Az elfogadásra javasolt módosítá­sokat tekintve pedig 60 száza­lékkal részesedik az ellenzék, 40 százalékkal pedig a koalí­ció. A határozathozatal megkez­désekor az ellenzékhez tartozó pártok, a Magyar Demokrata Fórum, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Független Kisgaz­dapárt és a Fiatal Demokraták Szövetségének képviselőcso­portja demonstratíve elhagyta az üléstermet, bár ebbéli lépé­süket nem indokolták a Ház előtt. Az Országgyűlés ezután 261 támogató és egy ellenszava­zattal, tartózkodás nélkül mó­dosította az alkotmányt, össz­hangban az önkormányzati és az önkormányzati választási törvény módosításával. A T. Ház ezt követően 224 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett módo­sította az önkormányzati vá­lasztási törvényt. A törvény­módosítás értelmében egyfor­dulóssá válik az önkormány­zati választás, megszűnik az érvényességi és az eredmé­nyességi küszöb. Mostantól a polgármestereket, beleértve Budapest főpolgármesterét is, közvetlenül választják. Meg­változik az ajánlások rendszere is: a képviselő-jelölteknek és a polgármester-jelölteknek az eddiginél több támogatót kell gyűjteni. Újdonság, hogy a vá­lasztópolgár egyidejűleg több jelöltet is támogathat, egy jelöltet azonban ezután is csak egyszer ajánlhat. • Ünnep volt tegnap Csanád­palotán. Kelemen Lászlóra, az első magyar színház meg­alapítójára emlékeztek. A ma­gyar nyelvű színjátszás megte­remtője a csanádpalotai teme­tőben alussza örök álmát. Alakját és máig ható példáját idézte Gyulay Endre, szeged­csanádi megyés püspök a délelőtti szentmisén, szemé­lyiségének és színháztörténeti jelentőségének fontosságát méltatta Czenner Mihály színháztörténész felolvasott dolgozata. Az ünnepnapon Spák Imre polgármester beszé­dét követően Gyulay püspök szentelte meg a település címerét és zászlaját, délután a Kelemen László Művelődési Házban Varga Mátyás Kos­suth-díjas díszlettervező kiállí­tását nyitotta meg Tandi Lajos. Fotó: Hárs László Ünnepelt Csanádpalota ** Él a zsombói manifesztum tt Torgyán-ellenes kisgazdák A Független Kisgaz­dapárt Torgyán-ellenes frakciója a minap nagy­gyűlést tartott a moz­galom fellegvárában, a Csongrád megyei Zsom­bó községben, ahol a Csongrád megyeieken kívül küldöttséggel kép­viseltették magukat a Szolnok megyeiek, de eljött néhány országosan ismert politikai szemé­lyiség is, többek között dr. Endrey Antal, a Ke­resztény Nemzeti Moz­galom soros elnöke Hód­mezővásárhelyről. Kállmán Zoltán, az FKGP zsombói szervezete titkárának megnyitója után az FKGP-n kívüli kisgazda, dr. Utasi Béla tartott rövid előadást a kisgaz­da eszmeiségről, az összefogás szükségességéről, majd ele­mezte a legutóbbi választások eredményeit. Utána dr. Endrey Antal beszélt a Keresztény Nemzeti Mozgalom, valamint az FKGP közötti anomáliákról, hogyan és miben egyezett meg a Független Kisgazdapárt or­szágos vezetésével, neveze­tesen Torgyán József elnökkel a választások előtt, s hogyan rúgta fel Torgyán József egy hét után az egyezséget. - Új pártban kell gondolkodnunk! ­mondta dr. Endrey -, mert Tor­gyán doktor szinte porig rom­bolta a Független Kisgazdapárt tekintélyét. Javaslatát a megye városainak és falvainak kisgaz­da vezetői nem fogadták el, s a Szolnok megyei Torgyán-elle­nes kisgazdák is hűségükről és ragaszkodásukról biztosították a Független Kisgazdapártot ­Torgyán nélkül. Szigethy Ferenc, a Torgyán által felfüggesztett, de a me­gyei tagság által 1994. június 12-én újraválasztott Csongrád megyei elnök a hogyan tovább módozatait elemezte, úgyszin­tén id. Zádori Iván, az FKGP Csongrád megyei szervezeté­nek tiszteletbeli elnöke, aki 1933 óta tagja a Független Kis­gazdapártnak. Gács Sándor, az FKGP sán­dorfalvi szervezetének titkára szólt még konkrét, időszerű feladatokról, a Torgyán-ellenes erők összefogásáról, mozgal­muk kiszélesítéséről, majd Molnár György, az FKGP sze­gedi országgyűlési képvi­selőjelöltje, a frakció szóvivője zárta az ülést, összegezve a jelenlevők véleményét, hogy a gyűlés résztvevői a párton belül óhajtanak működni, ed­dig is betartották és ezután is betartják a pártalkotmányt, így semmiféle pártból való kizárást nem vesznek tudomásul. Mert - mint fogalmaztak - a felülről való kizárást a pártalkotmány nem teszi lehetővé. A frakció tehát nem akar más pártban gondolkodni, ra­gaszkodik a Független Kis­gazdapárthoz, de megalkuvás nélküli harcot hirdet a dilet­táns, hiteltelen vezetés, neve­zetesen Torgyán József szemé­lye ellen. Az FKGP csak Tor­gyán József távozása után nyerheti vissza régi becsületét és tekintélyét, s foglalhatja el az őt megillető helyet politikai közéletünkben. • Alapfokú iskolarend Tíz, majd 12 éves lesz Az eddigi nyolcosztályos alapfokú iskolarendszert, amint arra mód és lehetőség nyílik, a tízosztályosnak kell felválta­nia. Hosszabb távon pedig a 12 osztályos, mindenkinek alap­műveltséget nyújtó iskola­rendszemek van alternatívája ­jelentette ki Jánosi György, a Művelődési és Közoktatási Mi­nisztérium politikai állam­titkára pénteken Oroszlányban, a közoktatási regionális fóru­mon. A képzés időtartamának megnyújtását - folytatta - több ok is indokolja. Egyebek mel­lett az, hogy még a felső tago­zatos tanulók egy része sem tud kellő színvonalon írni, ol­vasni, számolni. Ugyanakkor és mindezek ellenére túlterhel­tek az alsó tagozatos gyerme­kek és pedagógusok. A jelenlegi oktatási rend­szerben a szakképzés van a legnagyobb bajban - vélte az államtitkár. A megújuló gazda­ságnak az eddigitől más típusú tudással felvértezett munká­sokra van szüksége, de hogy pontosan milyenre, azt ma még nehéz meghatározni. Az vi­szont biztos, hogy az eddigi specifikus és túlzott számban elkülönülő képzés helyett az úgynevezett szakmacsoportos alapképzés kerül előtérbe, ami szükség esetén könnyebb váltást, s új mesterségek elsa­játítását teszi lehetővé. [jfjalán beteljesül a magyarok „reménytelen szerelme" i_T Franciaország iránt - mondotta nagyon találóan Göncz Árpád köztársasági elnök párizsi látogatása első napján. A kijelentés itthoni értelmezéséhez nem politikai, inkább művelődéstörténeti felkészültség kell; ami a poli­tikát illeti, az több mint egy évszázada - nagyon sze­rencsétlenül - ellenkező fázisban mozgott a kulturális kapcsolatokkal. A fekete kolostor története, a második világháborús szakadás, a háború utáni írókapcsolatok zilálódása mind a „kibontakozó szerelem" csalódásainak története, s valamennyit a politika okozta. Ilyen alapokra már régen fel lehetett volna építeni egy stabil frankofil orientáltságú magyar külpolitikai ágat, ha nem szól kőibe minduntalan a történelem. Így alakult ki az a furcsa helyzet, hogy a német kultúra felé való viszonyulással ellentétben a frankofil szemlélet itthon nem vert gyökeret a tömegekben. A politikai konfliktusok sokkal ismertebbek voltak annál, hogy a francia kultúra igazi szerepet játszhasson a magyar tömegkultúrában. Persze: Trianon. Vissza-visszatérően Trianon. Miköz­ben Franciaországban a történészek régen elismerik a Kö­zép-Európára erőltetett nagyhatalmi megoldás igazságta­lanságát, itthon vissza-vissza tér a Párizs környéki palota neve. Valami makacs és elképesztően ostoba rögzülés mi­att a magyar közvélemény nagyobbik része Franciaország­ról nem Appollinaire-re vagy Renoir-ra, nem a századok kulturáját megtermékenyítő francia szellemre asszociál, hanem Trianonra. A I politikán van tehát a sor, hogy a múlt baklövéseit (jLJ helyrehozza és megváltoztassa a Franciaországban élő egyoldalúan németorientált Magyarország-képet. Az elmúlt négy év ehhez még kevés volt, s lehet, hogy a kö­vetkező négy sem lesz elég hozzá, hogy az elnök által emlí­tett reménytelen szerelem beteljesüljön. A kulturális kap­csolatok a legnagyobb sokkhatások után is helyreálltak, a politika dolga lesz most, hogy stabil, intézményes keretek közt zöld utat adjon mindennek. -^JX/ócC^ ftoTS SZEGED, Fonógyári út 24 Tel.: 421-875 Tel./fax: V 482 563 z - Sze-Ma Kft. falazóanyagai telephelyről gyári áron értékesítve! - 12 raklap felett Szeged területén ingyenes házhos szállítás. - Alumínium kéménybéléscsövek, Idomok, itt a legolcsóbban - Hagyományos tetöcserepek, fenyófürészáru - Allványanyag J • A cukorrépa-feldolgozási kampány pénteken kezdődött a petőházi cukorgyárban. A há­rom éve részvénytársaságként működő cég 11 ezer 600 hek­tárról várja a terményt az idényben. Ennél 400 hektárral nagyobb területre kötöttek szerződést a gazdaságokkal, a gazdálkodókkal, a tavaszi­nyári aszályos időjárás miatt azonban hozzávetőleg ekkora területen pusztult ki a vetés. A feldolgozók az idén mind a mennyiséget, mind a minő­séget illetően közepes termésre számítanak. Ez azt jelenti, hogy egy-egy hektárról legfel­jebb 36-38 tonnát takarítanak be a gazdálkodók, és a cukor­tartalom 16-17 százalékosnak ígérkezik. A répa átvételi árát a cukortartalomtól és a cukor eladási árától teszik függővé, így a termelők is érdekeltek abban, hogy a társaság jobb áron tudja a cukrot értékesí­Indulnak a cukorgyárak teni. Az előrejelzések szerint mintegy 54-55 ezer tonna cuk­rot gyártanak az őszi szezon­ban. Tavaly a cukorgyártás Pe­tőházán meghaladta a 74 ezer tonnát, ennek hátterében azon­ban az állt, hogy import elő­gyártmányból is dolgoztak a répán kívül. Fábián Károly elnök-igazgató, a Cukor Ter­méktanács elnöke cáfolta azokat a baljós híreszteléseket, miszerint az országnak import cukorra lesz szüksége. A szak­ember úgy vélekedett, 420-430 ezer tonna cukor fedezi a hazai szükségletet, sőt várhatóan ennél is kisebb lesz a kereslet. Eszerint a hazai cukorgyárak képesek lesznek kielégíteni a felmerülő igényeket. • Október elsején, a zenei vi­lágnapon nyújtják át az Év zenésze díjat a szegedi szim­fonikus zenekarban. E két esemény kapcsán kérdeztük Acél Ervint, a szimfonikusok vezető karnagyát. • Milyen érdemek alap­ján ítélik oda, és ki kapja az Év Zenésze-díjat? - Már tradíció nálunk, hogy a Zene Világnapján egy-egy művészünk meg­kapja a Év Zenésze-díjat. A hagyomány szerint mindig az évadzáró ülésen szavazzák meg a zenekar tagjai, hogy ki kapja az elismerést. Idén Lass Zoltán, első fuvolásunk kapja a díjat, melyet Ványai Éva al­polgámesternő nyújt át ma délelőtt 10 órakor. • Nagy útra készülnek a szegedi szimfonikusok, hi­© KÉRDÉS A szimfonikusok vezetőjéhez szen a hírek szerint a kö­zeli jövőben a távol-keleti Tajvan koncerteznek. Egészen pontosan mikor és merre játszanak? - November 23-án indu­lunk Tajvanba, ahol négy koncertet fogunk adni. Ezek közül kettőn önállóan ját­szunk, itt Liszt, Schubert és Csajkovszkij művek szerepel­nek a programban. Két kon­certet a Tajvani Szimfonikus Zenekarra közösen adunk, az egyik helyszíne ráadásul a fővárosban, Tajpejben lesz. Itt a program egyik felében a már Szegeden is ismert Dávid Chen vezényel, a másik rész­ben pedig én állok az egye­sített, mintegy 150 fős zene­kar élén. • Mit jelent Önnek a Zene Világnapja? - Nekem személy szerint a békét jelenti. Azt a közös Acél Ervin nyelvet, mely szól az egész emberiséghez, s összeköti az embereket. Japánban, Ameri­kában, Tajvanban és Magyar­országon ugyanúgy Orömóda az Örömóda. T. V.

Next

/
Thumbnails
Contents