Délmagyarország, 1994. október (84. évfolyam, 230-255. szám)

1994-10-01 / 230. szám

4 KRÓNIKA DÉLMAGYARORSZÁG SZOMBAT, 1994. OKT. 1. Római katolikus plébániák Belváros - szombaton 7.30, 10, 11.30, 18 (Ábrahám István nagyprépost) órakor: szent­mise. Vasárnap 7.30 (Ábrahám István nagyprépost), 8.30 (L­aurinyec/ Mihály káplán), 10 (Laurinyecz Mihály káplán), 11.30 (dr. Lotz Antal teológiai tanár), 18 (Kondé Lajos egye­temi lelkész) órakor: szent­mise. Hétköznap: 7, 8, 18 óra­kor: szentmise. Gyulay Endre szeged-csa­nádi megyés püspök heti programjából - október I­jén, szombaton 16 órakor: bér­málás Eleken. Október 2-án 9 órakor: bérmálás Sarkadon. Macskássy Izolda kiállításának megnyitása Sarkadon. Délután 16 órakor: bérmálás Sarkad­keresztúron. Október 8-án, szombaton 16 órakor: bérmálás Tótkomlóson. Október 9-én, vasárnap: a Szegedi Székes­egyház búcsúja. Alsóváros - szombaton, 7.30 és 18 órakor: szentmise. Vecsernye 17.30 órakor. 15.30 órakor óvodások szentmiséje, utána hittanóra. Vasárnap 7, 9, 11 (utána zsolozsma), 18 órakor: szentmise. Vecsernye: 17.30 órakor. Gyálaréten 9 órakor: szentmise. Kecskéste­lepen 10.15 órakor: szentmise. Hétfőn a 18 órás szentmise után rövid színdarabot mutat­nak be, majd ezt követően megemlékeznek Szent Ferenc boldog haláláról (Tranzitus), megáldják a terményeket és SZERTARTÁSOK vendégséget tartanak. Hétköz­nap 6.15 (konventmise és zso­lozsma), 7.30 és 18 órakor: szentmise. Vecsernye 17.30 órakor. A kedd esti szentmise után Szent Antal-ájtatosság van. Felsőváros - Szombaton 17.30 órakor: vecsernye. 18 órakor (piarista atyák): szent­mise. Vasárnapi, 8.30, 11, 18 (piarista atyák) órakor: szent­mise. Hétköznap: 6.30, 7, 18 órakor: szentmise. 17.30 óra­kor: vecsernye. Rókus - Szombaton 6, 7. 8, 18 órakor: szentmise. Vasár­nap 6.30, 9, 11. 18 órakor: szentmise. Hétköznap: 6, 7. 8, 18 órakor: szentmise. Móraváros - Szombaton 7 és 18 órakor: szentmise. Va­sárnap 7. 9. 11.30 és 18 óra­kor: szentmise. 15 órakor a II. kórház kápolnájában: szentmi­se. Hétköznap 7. 18 órakor: szentmise. Újszeged - szombaton, 7.30, és 18 órakor: szentmise. A kápolnában 16 órakor: szentmise. Vasárnap 7, 9, 11.30 és 18 órakor: szentmise. Hétköznap: 7.30 és 18 órakor: szentmise. Tarjánváros - szombaton 18 órakor: szentmise. Vasár­nap 9 (diákmise, dr. Kiss Imre plépános, teológiai tanár), 11 (dr. Balogh József teológiai tanár), 17 (dr. Benyik György teológiai tanár) órakor: szent­mise. Hétköznap 17 órakor: szentmise. Szent József jezsuita temp­lom (Dáni u. 3.) - Vasárnap 6, 8, 9, 11, 17.30. 19.30 (egye­temista ifjúság miséje) órakor: szentmise. Hétközben: 7.30 és 18.30 órakor: szentmise. Petőfitelep - vasárnap 7, 9 órakor: szentmise. Hétköznap: hétfő, kedd, szerda 8; csütör­tök, péntek, szombat 17 óra­kor: szentmise. Kiskundorozsma vasárnap 7, 9, 1 1.30, 18.30 órakor: szentmise. Hétköznap 7 órakor szentmise. Tápé - vasárnap Szent Mi­hály napi búcsú. 7, 8, 10 (ün­nepélyes nagymise, Ábrahám István nagyprépost, énekel a Dóm kórusa): szentmise. Görög katolikus egyház­község (Lechner tér) - szom­baton 17 órakor: vecsernye. 17.30 órakor: Szentliturgia. Vasárnap 9 órakor: Szentlitur­gia, 10.30 órakor: gyermek­mise. Hétköznap 17 órakor: ró­zsafüzér, 18 órakor: Szentliturgia. Református egyházközségek Kálvin tér - Vasárnap 8 órakor: istentisztelet a temp­lomban. Igét hirdet: Horváth Anikó segédlelkész. 9 órakor: gyermek-istentisztelet a gyü­lekezeti kisteremben. Tartja: dr. Bartha Tiborné b. o. lel­kész. 10 órakor istentisztelet a templomban. Igét hirdet: dr. Bartha Tiborné b. o. lelkész. Október 6-ától 8-ig este 18 órakor evangélizációs alkal­mak a Kálvin téri gyüleke­zetben; Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Te­ológiai Akadémia professzora tartja az evangélizációs biblia­órákat. Honvéd tér - Vasárnap 8 órakor: istentisztelet. Igét hir­det: Czirokné Botár Éva segéd­lelkész. 1 1 órakor: isten­tisztelet. Igét hirdet Papp László lelkipásztor. 11 órakor: gyermek-istentisztelet. Tartja: Czirokné Botár Éva segédlel­kész. 18 órakor: istentisztelet, íjét hirdet: Czirokné Botár Éva segédlelkész. Petőfi tele­pen 9 órakor: istentisztelet. Igét hirdet Papp László lelki­pásztor. Újszeged - szombaton 18 órakor: imaóra. Tartja: Sipos Ete Zoltán lelkipásztor. Vasár­nap 9 órakor: istentisztelet. Igét hirdet: Sipos Ete Zoltán lelkipásztor. 9 órakor: gyer­mek-istentisztelet. Tartja: Sipos Ete Zoltánná. Sándorfal­ván 10.30* Deszken 15. Kübek­házán 16 órakor: istentisztelet. Igét hirdet Sipos Ete Zoltán lelkipásztor. Evangélikus egyházközség Tisza Lajos krt. 16. - Va­sárnap 10 órakor: istentiszte­let. Igét hirdet: Tóth Attila lelkész. I HÍR -1 KOMMENTÁR Ikarus - moszkvai gázért Pál László ipari és keres­kedelmi miniszter moszkvai tárgyalásain megállapodást kötött arról, hogy az orosz fővárosba szállított magyar termékekért Moszkva föld­gázzal fizet. A moszkvaiak egész éves fogyasztásának fe­dezésére szolgáló gázmennyi­ségből mintegy 150-180 millió dollár értékű magyar áru ellenértékét kapjuk föld­gázban. A megállapodás előtt Pál László abban egyezett meg Moszkva, illetve a Gaz­prom képviselőivel, hogy az orosz fővárosba még az év végéig 400 Ikarus autóbuszt, valamint röntgenberendezé­seket és élelmiszert szállí­tunk. Kérdés, hogy mekkora az a moszkvai gázkészlet, és időn­ként elzárják-e a lakások gáz­csapjait, ha fizetni akarnak a magyar áruért. Mert ha igen, akkor télvíz idején előfordul­hat, hogy a jéghideg lakás közepén, lehajtott fülű usanká­ban didergő moszkvai polgár­nak nem marad más válasz­tása, mint leszaladni a busz­megállóba, s fölugrani egy jól fűtött magyar Ikarusra - ott majd átmelegszik egy kicsit. Ny. P. A Moszad ölte meg Maxwellt? Az izraeli hírszerző szolgá­lat. a Moszad ölte meg Róbert Maxwell brit sajtómágnást ­állítja a szervezet volt ügynö­ke, Victor Ostrovsky hamaro­san megjelenő könyvében, melyből pénteken közölt rész­leteket a Jediót Ahronót című független izraeli lap. Maxwell 1991 november 5­én titokzatos körülmények kö­zött lelte halálát a Kanári-szi­getek vizein hajózó luxus­jachtján. AZ IFJÚSÁGIHAZBAN ma: 9-19 óráig Továbbra is egyre jobban - agykontroll továbbképző tanfolyam. Klőadó: Elizabeth Jahsan IDoniján Erzsébet) ausztrál agykontroll oktató: hétfőn: 17-19 óráig Ötórai tea - viselkedés különféle élethelyzetekben; ma és hétfőn: Sinkovics Ede festőművész kiállítása (DM PROGRAMAJÁNLAT MA MÚZEUMI MATINÉ - délelőtt 10 órától Az ősember hiedelem­világa ctmmel Kómár Irén tart tör­ténelmi foglalkozást, a Móra Ferenc Múzeumban. A BENCÉS DIÁKSZÖVET­SÉG Délkelet-Magyarországi Szervezete 1994. őszi találkozójá­nak keretében ifj. Lele József nép­rajztudós diavetítéssel illusztrált előadást tart Bálint Sándor életéről. 10.30 órakor, a Szeged-Csanád Egy­házmegyei Főiskolán (Dóm tér 6.). HARMADIK SZEM MEDITÁ­CIÓS KLUB 14.30-tól a BBMK Belvárosi Klubjában. Vezeti Pósa Ferenc. A VÁROSI ROCK KLUB BAN, a Juhász Gyula Művelődési Központban. 19 órától Real Crcw és Primátor-koncert lesz. A DALLAS BÁRBAN (Tisza Lajos krt. 77.) 19 órától Szaniszló János szórakoztatja a vendégeket. A JATE KLUBBAN Mi-csoda buli, 21-3 óráig. Házigazda. Mát­rai Róbert VASARNAP A JATE KLUBBAN 17 órától boogie-woogie táncklub vezeti: Kalapos József): 17 és 19 órakor videómozi: 21 órától a Distract Vibes együttes (Hollandia) psy­cho-core koncertje. HÉTFŐN SZOCIÁLIS TANÁCSADÓ­INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT működik a BBMK Belvárosi Klub­jában (Madcáh-Bocskai utca sarok), reggel 8-tól 10 óráig. A SZÁZSZORSZÉP GYER MEKHÁZBAN 14.30-16 óráig kézműves foglalkozás tartanak, ahol terménybábokat készíthetnek az érdeklődők HARMADIK SZEM MEDITÁ CIÓS KLUB A BBMK Belvárosi Klubjában. 17 órától. Vezeti: Pósa Ferenc. A SZEGED ÉS TÉRSÉGE D1ABETES EGYESÜLET elő­adást tart az ANTSZ székházában (Derkovits fasor 7-9.): 16 órakor dr. Szalai Julianna Diétás kezelés, 16.45-kor dr. Szenohradszki Pálné Diétás főzési technika címmel A GYÓGYÍTÓ KÉZ KLUB­BAN (a Dám J. utcai IKV szék­házban) 18.30 órától Spiritiális gyógyítás címmel Becsei József klubvezető tart eladást. A WESTERN KOCSMÁBAN, a Petőfi S sugárút 13-ban. este héttől mar örökzölddé vált szamba, rumba es rock and roll számokat játszik Mezei Attila és zenekara. A JATE KLUBBAN 21 órától a Subtle Plague együttes (USA) koncertje lesz. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK A MÓRA FERENC MUZEUM KEPTARABAN (Horváth Mihály u. 5.): a Testvérmúzsák című ki­állítás (1. szint): a SZÖG-ART Mű­vészeti Egyesület és KARSAI IL­DIKÓ grafikusművész Fa-naptár és Fa-abc című kiállítása A MÓRA FERENC MÚZE­UMBAN: „Az év természetfotósa 1993." - a szegedi díjnyertesek tár­tala; Bortnyik. a grafikus és könyv­művész. című kiállítása: Gorzsa ­Ízelítő a 7000 éves újkőkori tele­pülés feltárásának eredményeiből A FEKETE-HÁZBAN mondhatatlan örömmel szem­lélem Szeged népében a lelkesed­ést... - emlékkiállítás Kossuth La­jos halálának 100. évfordulójára. Mérnökök, mérnökök című kiál­lítás A KASS GALÉRIÁBAN (Vár utca): Kass János grafikái; 100 éves a Feszty-körkép - bélyeg­terveket bemutató kiállttá-. AZ IMPALA HAZBAN (Zárda u 9.): N. Szilamér varázs- és re pülőszőnyegeinek kiállítása A HUNGALÉRIÁBAN (Deák F. u. 29.): Vinkler-hagyaték és Sin­kó János (Szegedi, Erdélyi Tibor (Vásárhelv) kamaraiárlata A GARDEN ÉTTEREMBEN Vanko Basa Lenke, kolozsvári fetsőmúvesz kiállítása A KÁLVÁRIA GALÉRIÁ­BAN (dr. Boross J. u. 27.): Sze­gedi képzőművészek alkotásai láthatók. A SOMOGYI-KÖNYVTÁR­BAN: Keresztury Dezső és Kozo­csa Sándor 90. Péchy Blanka 1(X) éves lenne - a kiállítás bemutatja életútjukat a könyvtár dokumen­tumai alapján A POSZT-ART GALÉRIA STÚDIÓBAN: Atlasz Gábor és Szabó András festőművész kiállí­tása A SZÁZSZORSZÉP GYER MEKHÁZBAN (Kálvin tér 6.): A nap napja című UNICEF-pályázal gyermekraj z -k i ál 1 (tása ' AZ ÚJSÁGÍRÓK STEFÁNIA KLUBJABAN (Sajtóház) Schmidt Andrea fotókiállítása A BÁLINT SÁNDOR MŰVE LŐDÉSI HÁZBAN (Temesvári krt. 42.): Egy magyar szentembei ­emlékkiállítás Bálint Sándor születésének 90. évfordulója tiszteletére A SZEGEDI RENDŐRKAPI­TÁNYSÁG (Párizsi krt. 16-22) előcsarnokában Miholcsa József szobrai láthatók AZ ALKOTOHAZ (Arbóc utca 1-3.) foglalkozásai: ma 9-13 óráig csipkeverés (felnőttek), a kézműves klubvezetői tanfolyam végzős hallgatóinak vizsgaelőkészítő. pfi^L SZOC ART STUDIO Képzőművészeti magániskola Jelentkezés és felvilágosítás a 62/489-633-as telefonon de. 9-11 óráig, du. 15-17 óráig MIRŐL IRT A DM? DÉLMAGYARORSZÁG 80 éve Megnyílik a színház Elsején, csütörtök este meg­nyílnak a szegedi színház kapui és ismét kezdetét veszi a szin házi szezon. A nehéz idők jára sa megnehezíti bizony a színház egzisztenciáját is és igazán szükség van a társadalom min­denről gondoskodó támogatá­sára, hogy ez az intézmény fennállása biztosíttassék. Főleg a színészek sorsa miatt tesszük ezt szóvá, akiknek szerződése jelenleg nincsen és megélhe­tésüket csak a napi bevételből folyó jövedelem képezi. A szí­nészek mindent el fognak kö­vetni. hogy a közönség igényeit kielégítsék (...). Hivatásuk uj nehézségeit örömmel állják és egy pillanatra sem felejtik el. hogy uj feladatok, nemzeti fel­adatok várnak rájuk. (...) (1914. okt. 1.) DÜMAGYARORSZÁG 40 éve Készülődés a szegedi egyetemeken október ii-re Egyetemeink és főiskolánk fiataljai az oktatószemélyzettel és az egyetemi dolgozókkal karöltve már hetekkel ezelőtt megkezdték az előkészületeket Szeged 10 éves felszabadulá­sának méltó megünneplésére. Serény munka folyik az egyes egyetemi intézetekben a Köz­ponti Egyetemen rendezendő kiállítás anyagának összeállítá­sa céljából. A kiállítás világo­san fogja szemléltetni, milyen utat, milyen fejlődést tettek meg az egyes intézetek 1944 óta. A kiállítási október 9-én délelőtt 10 órakor nyitják meg a Központi Egyetem Aulájában. Ugyancsak október 9-én dél­előtt 1 I órakor az Ady-téri egyetem nagy előadótermében tartják közös felszabadulási ün­nepélyüket a Szegedi Egyete­mek és a Pedagógiai Főiskola. Ezen az ünnepélyen mutatja be - Szegeden először - a Szegedi Egyetemek énekkara Liszt: „A munka himnusza" című, forra­dalmi lendületű és mondaniva­lóju kórusművét, valamint Szat­mári Gézának: „Szegedi tájkép" című. Szeged tíz éves felszaba­dulásának emlékére írott nép­dalszvitjét. Az ünnepélyen szerepel a Pedagógiai Főiskola énekkara is. (1954. okt. 1.) DÉLMAGYARORSZÁG 4 ÉVE Közöny Őszi napsütés. Vasárnap is nyüzsgő város. Ünneplőbe öltö­zött. bizakodó emberek a szava­zókörökben. Eredményes sza­vazás. - E négy mondattal egy választás jellemezhető. De nem a mostani, hanem a tavaszi or­szággyűlési képviselő-válasz­tás. A négy mondat körül az őszi helyhatósági választásra csak az első vonatkoztatható. Bágyadt (őszi) napsütés volt tegnap Szegeden. De a város ki­haltnak tűnt. Szinte kevesebben jártak az utcán, mint egy átla­gos vasárnapon. Ünneplőbe öl­tözött emberrel alig találkoz­tunk. bizakodóval pedig egyál­talán nem. Szegeden a válasz­tókerületek többségében nem volt eredményes ez a szavazás. Az ismétlés két hét múlva ese­dékes. A szavazástól való tartózko­dást a „szakértők" sokfélekép­pen magyarazzák majd. Mi az „egyszerű választópolgár" ma­gyarázata? A távolmaradók többsége unja a politikát. Mert a korábbi egypártrendszer se volt jó. de abból is elegük van, hogy most úgymond, sokpárt­rendszer van. mert korábban egy. most pedig a sok párt miatt ijem szólhatnak bele a politiká­ba, az őket közvetlenül érintő ügyek alakulásába. Úgy látják: a törvény túl fifikás. ezért (úgy) sincs (más) választás. Először is, a törvény most „megelég­szik" 40 százalékos részvételi aránnyal. Másodszor: a szava­zók egynegyedének (azaz, a vá­lasztókerületben élők 10 száza lékának) voksa elegendő a kép­viselőséghez. Továbbá: a máso­dik forduló „sikeréhez" nem szükségeltetik kötelező részvé teli arány, a képviselőséghez se kell „arányszám". Azaz, ha az állampolgárok tömegét ügyesen manipulálják (például kam­pánycsendet is sértő műsorok­kal), vagy ha jól taktikázva (mondjuk, időzített bombaként ható áremelés-bejelentéssel) el­veszik az emberek kedvét attól, hogy az urnák elé járuljanak, akkor a második fordulóban „törvényesen" hozhatnak létre olyan önkormányzati testülete­ket, amelyekben a képvielő­séghez minimális számú (akár egyetlen) szavazópolgár voksa elegendő. Az Így kikénysze­rített második fordulóban pedig nyilvánvalóan a nagy létszámú akttvahálózattal rendelkező pártok képesek bejuttatni jelöltjeiket a képviselő-testü­letbe. (...) (1990. okt. 1.) KEDVEZMENYES VÁSÁR A TALENT CENTERBEN! 1994. szeptember 30., péntek 9-16 óráig, 1994. október 1., szombat 9-16 óráig. Használt ágyneműk, függönyök, takarók, falvédők, laticelek, technikai eszközök, bútorok stb. Újszeged, Fürj u. 92/B., (volt ifjúsági tábor) Amíg a készlet tart!

Next

/
Thumbnails
Contents